Text preview: mc_tulil_lnsl

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpustulil
 • textlnsl
 • speakerTL03
 • annotator(s)Chenxi Meng
 • version2211
 • last updated2020-08-19
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
tulil_lnsl_0001[PLAY]
(nganə-) nganəngar be apir bema evi mutəre.
 • #
 • #
 • #nc
 • ngan-əngar
 • 1SG.NPST-tell
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • a-pir
 • ART-story
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • nc
 • mutər
 • big_conch_shell
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
‘I'm going to tell a story about this conch shell.’
tulil_lnsl_0002[PLAY]
ar bəvon kup, o evi mutəre o mənba tivən ne, ba (vokie ba-) voki ba tivən.
 • #
 • #
 • ##
 • ar
 • still
 • other
 • bəvon
 • before
 • other:dt
 • kup
 • far
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_other.d:dt_s
 • 0001
 • new
 • mutər
 • big_conch_shell
 • np.d:appos
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • mən=
 • from=
 • =other
 • ba
 • in
 • adp
 • tivən
 • stone
 • np:pred
 • n
 • APPL
 • rn
 • =e
 • =3SG.F
 • =pro.d:s
 • ba
 • in
 • adp
 • voki
 • hole
 • np:l
 • 0002
 • bridging
 • ba
 • in
 • rn
 • tivən
 • stone
 • rn_np
 • 0003
 • bridging
‘Long time ago, this conch shell is from the stones [living in the stones], in holes in the stones.’
tulil_lnsl_0003[PLAY]
vənu təgəta, o itek tang mənəmu, ba vokie tədəratəm da ittəlavənung.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0001
 • vənu
 • day
 • np:dt
 • təgət
 • one
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • i-tek
 • 3SG.F.PST-get_up
 • v:pred
 • tang
 • REFL\RECP
 • refl.d:p
 • 0001
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-INSIDE\INLAND
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • voki
 • hole
 • np:l
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • dəratəm
 • outside
 • other:g
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0001
 • da
 • PURP
 • other
 • i-təlavənung
 • 3SG.F.PST-dry_under_sun
 • v:pred
‘One day, she got up from inside there, (from) in the hole to outside, for her to dry herself.’
tulil_lnsl_0004[PLAY]
nəbət to ittəlavənung, məlanga vətəre, nəbət to ittəlavənung.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc:dt
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0001
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_pro:other
 • to
 • REL
 • other
 • i-təlavənung
 • 3SG.F.PST-dry_under_sun
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • məlang
 • african_lizard
 • np.d:a
 • 0004
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-tər
 • 3SG.M.PST-come_to_meet
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0005
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0001
 • to
 • REL
 • other
 • i-təlavənung
 • 3SG.F.PST-dry_under_sun
 • v:pred
‘When/where she was drying herself under the sun, the lizard met her, when/where she was drying.’
tulil_lnsl_0005[PLAY]
io vətire, ate, "nging o mənəbi nə nging?"
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a_ds
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • və-tir
 • 3SG.M.PST-ask
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • nging
 • 2SG
 • pro.1:dt
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-bi
 • LOC-where
 • intrg_other:pred
 • APPL
 • rn
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
‘The he asked her he said, "Where do you come from?"’
tulil_lnsl_0006[PLAY]
ete, "ava ngang o nga məngəda amu, ba vokie emu nəmu ba tivən."
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0001
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ava
 • just
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məngəd
 • home
 • np:s
 • 0002
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-mu
 • 3SG.M-INSIDE\INLAND
 • dem_other:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • voki
 • hole
 • np:l
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-mu
 • 3SG.F-INSIDE\INLAND
 • rn
 • nə-mu
 • LOC-INSIDE\INLAND
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • tivən
 • stone
 • rn_np
 • 0003
‘She said, "As for me, my home is just in there, in the hole inside the stone."’
tulil_lnsl_0007[PLAY]
io iep itir liu tuka ete, "me nging?"
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro.d:s
 • 0001
 • i-tir
 • 3SG.F.PST-ask
 • v:pred
 • liu
 • back
 • rv
 • tuk
 • to
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0004
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • nging
 • 2SG
 • nc_pro.2
 • 0004
‘Then she asked him back, she said, "And you?"’
tulil_lnsl_0008[PLAY]
"nging o nginemengəp nəbi?"
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0004
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:dt
 • 0004
 • o
 • TOP
 • other
 • ngin-em~engəp
 • 2SG.NPST-RED~sleep
 • v:pred
 • nə-bi
 • LOC-where
 • intrg_other:l
‘"Where do you sleep?"’
tulil_lnsl_0009[PLAY]
'ava ngang o nəbət konəng davə, avar ba vokie ebət.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • ava
 • just
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt
 • 0004
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:pred
 • konəng
 • only
 • rn
 • davə
 • up
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • voki
 • hole
 • np:l
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • rn
‘"I just live up there, also in the hole."’
tulil_lnsl_0010[PLAY]
ate, 'io, mərek.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0004
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • io
 • then
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
‘He said, "Good."’
tulil_lnsl_0011[PLAY]
'da nging o bə ngang nga vare nging.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • da
 • PURP
 • other
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:dt_s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • ln_pro.1:dt_poss
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • var
 • friend
 • np.d:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
‘"I want you to be my friend."’
tulil_lnsl_0012[PLAY]
'da ngun o ləmləm ngun o do davə.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • da
 • PURP
 • other
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:dt
 • 0006
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • ləm~ləm
 • RED~live
 • v:pred
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:s_sv
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • #
 • do
 • here;now
 • other:pred
 • davə
 • up
 • other:l
 • 0002
‘"So that we can live here, up there."’
tulil_lnsl_0013[PLAY]
ipəbokbok nandi, (o ava-) io idətərip ava vəda atorotel to ikər mənəmmə ba viuve, mənba ioi, təkənəbət tukip.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0006
 • ipə-bokbok
 • 3DL.M.PST-talk
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • idə-tər
 • 3N.PST-surprise
 • v:pred
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.d:s_iv
 • 0006
 • ava
 • again
 • other
 • vəda
 • for
 • adp
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:obl
 • 0007
 • new
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • to
 • SUB
 • other
 • i-kər
 • 3SG.F.PST-climb
 • v:pred
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • viuv
 • sea
 • np:l
 • 0008
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:dt_l
 • 0008
 • təkə=
 • TO=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other
 • tuk
 • to
 • adp
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.d:g
 • 0006
‘They were talking like this, it surpised them that a turtle that she climb up from the sea, from the water, to there to them.’
tulil_lnsl_0014[PLAY]
(io itire-) ava itira evi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0007
 • ava
 • again;also
 • other
 • i-tir
 • 3SG.F.PST-ask
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_pro.d:p
 • 0001
‘She also asked her [the shell].’
tulil_lnsl_0015[PLAY]
'ah, nging o mənəbi nə nging?'
 • #
 • #
 • ##ds
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:dt_s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-bi
 • LOC-where
 • intrg_other:pred
 • APPL
 • rn
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
‘"Ah, you, where do you come from?"’
tulil_lnsl_0016[PLAY]
ete, 'ava ngang o mənəmu ko ba vokie emu, nga məngəda o amu.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s_ds
 • 0001
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ava
 • just
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-INSIDE\INLAND
 • dem_other:pred_l
 • konəng
 • only
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • voki
 • hole
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-mu
 • 3SG.F-INSIDE\INLAND
 • rn
 • #
 • #
 • ##ds
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məngəd
 • home
 • np:s
 • 0002
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • a-mu
 • 3SG.M-INSIDE\INLAND
 • dem_other:pred_l
‘She said, "I'm just from in there inside that hole, my home is in there."’
tulil_lnsl_0017[PLAY]
ete, 'io mərek.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s_ds
 • 0007
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • io
 • then
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
‘She said, "Good."’
tulil_lnsl_0018[PLAY]
''da nging o bə ngang nga vare nging."
 • #
 • #
 • ##ds
 • da
 • PURP
 • other
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:dt_s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_poss
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0007
 • var
 • friend
 • np.d:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
‘"I want you to be my friend."’
tulil_lnsl_0019[PLAY]
"məgət o ngun nganə nging, nəmmə təba ioi."
 • #
 • #
 • ##
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:dt_s
 • 0009
 • bridging
 • nga-nə
 • 1SG-COM
 • rn_pro.1
 • 0007
 • nging
 • 2SG
 • rn_pro.2
 • 0001
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:pred
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:g
 • 0008
‘"Today us, you and me, go down there to the water."’
tulil_lnsl_0020[PLAY]
məlanga vənan nandi ate, "oʔo kori."
 • #
 • #
 • ##
 • məlang
 • african_lizard
 • np.d:s
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-nan
 • 3SG.M.PST-hear\feel
 • v:pred
 • nandi
 • like.this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s_ds
 • 0004
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • kori
 • NEG
 • other:pred
‘The lizard heard this, he said, "No."’
tulil_lnsl_0021[PLAY]
"nəbət o avar ngang nga vare, to avar ngang kia ngəton təbeme."
 • #
 • #
 • ##ds
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • still
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_poss
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • var
 • friend
 • np.d:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #ds
 • to
 • SUB
 • other
 • avar
 • still
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0004
 • kia
 • first
 • other
 • ngə-ton
 • 1SG.PST-look.at
 • v:pred
 • tə=
 • TO=
 • =rv
 • bem
 • at
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0001
‘"That is my friend, because I saw her first."’
tulil_lnsl_0022[PLAY]
''ebət o da ngang nga vare təkədo davə.''
 • #
 • #
 • #ds
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • dem_other:dt
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_poss
 • nga
 • 1SG.POSS.AL
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • var
 • friend
 • np.d:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • təkə=
 • TO=
 • =adp
 • do
 • here;now
 • other:l
 • 0002
 • davə
 • up
 • rn
‘"She will be my friend to here up there."’
tulil_lnsl_0023[PLAY]
''da ngun o ləmləm ngun o do davə.''
 • #
 • #
 • ##ds
 • da
 • PURP
 • other
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:dt_s
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • ləm~ləm
 • RED~live
 • v:pred
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:s_sv
 • 0006
 • #
 • #
 • ##ds
 • o
 • TOP
 • other
 • do
 • here;now
 • other:pred_l
 • 0002
 • davə
 • up
 • rn
‘"We will live together here up there."’
tulil_lnsl_0024[PLAY]
atorotel avar tədor ete, kori, da iep ve vare.
 • #
 • #
 • ##
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:s
 • 0007
 • avar
 • also
 • other
 • tədor
 • strong
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #cc.neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro.d:dt_poss
 • ve
 • 3SG.F.POSS.AL
 • ln_pro.d:poss
 • 0007
 • var
 • friend
 • np.d:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘The turtle was also strong, she said, no, she was going to be her friend.’
tulil_lnsl_0025[PLAY]
da ləm bitəm mənəmə ba ioi.
 • #
 • #
 • ##
 • da
 • PURP
 • other
 • ləm
 • live
 • v:pred
 • vitəm
 • 3DL.F
 • pro.d:s
 • 0009
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DWON
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0008
‘They will live from down there in the water.’
tulil_lnsl_0026[PLAY]
mənəbət, məlanga vuna vənok da vətauk da ikiou.
 • #
 • #
 • ##
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • məlang
 • african_lizard
 • np.d:a
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-un
 • 3SG.M.PST-throw
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =rv
 • və=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0004
 • nok
 • hand
 • np:p
 • 0010
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0004
 • da
 • PURP
 • other
 • və-tauk
 • 3SG.M.PST-grab
 • v:pred
 • da
 • on
 • adp
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0001
 • kiou
 • mouth
 • np:g
 • 0011
 • bridging
‘From then, the lizard threw his hand to grab her [= the conch shell's] mouth.’
tulil_lnsl_0027[PLAY]
vətauk do, (və)tauk do.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0004
 • və-tauk
 • 3SG.M.PST-grab
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other:g
 • 0011
 • #
 • #
 • ##
 • və-tauk
 • 3SG.M.PST-grab
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other:g
 • 0011
‘He grabbed here, he grabbed here.’
tulil_lnsl_0028[PLAY]
da baterən təpme.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0004
 • da
 • PURP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • at-erən
 • 3SG.M.NPST-run_away
 • v:pred
 • təpm
 • with_on
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
‘He wanted to run away with her.’
tulil_lnsl_0029[PLAY]
atorotel ivuna inok o itauk mənədo.
 • #
 • #
 • ##
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:a
 • 0007
 • i-vun
 • 3SG.F.PST-throw
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =rv
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0007
 • nok
 • hand
 • np:p
 • 0012
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • i-tauk
 • 3SG.F.PST-grab
 • v:pred
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-do
 • LOC-here
 • other:l
 • 0011
‘The turtle also threw her hand, she grabbed from here.’
tulil_lnsl_0030[PLAY]
da bipərratmi ne.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0013
 • bridging
 • da
 • PURP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • ipə-r~ratmi
 • 3DL.M.PST-scramble_for
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =np.d:p
 • 0001
‘The two was scrambling for her.’
tulil_lnsl_0031[PLAY]
atorotel o avar tədor.
 • #
 • #
 • ##
 • a-torotel
 • turtle
 • np.d:s
 • 0007
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • tədor
 • strong
 • other:pred
‘The turtle was also strong,’
tulil_lnsl_0032[PLAY]
məlanga avar tədor.
 • #
 • #
 • ##
 • məlang
 • african_lizard
 • np.d:s
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • avar
 • also
 • other
 • tədor
 • strong
 • other:pred
‘The lizard was also strong.’
tulil_lnsl_0033[PLAY]
me ippəppormi bərənme me ittauk təgət beme nandi me ipərratmi ne.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0013
 • me
 • and
 • other
 • ip-pəp~pormi
 • 3DL.M.PST-RED~quarrel
 • v:pred
 • bərənmə
 • above
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0013
 • it-tauk
 • 3DL.M.PST-grab
 • v:pred
 • təgət
 • together
 • rv
 • bem
 • at
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • nandi
 • like.this
 • other
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0013
 • ipə-r~ratmi
 • 3DL.M.PST-RED~scramble_for
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
‘And the two quarrelled over her, and they grabbed her together like this, and they were scrambling for her.’
tulil_lnsl_0034[PLAY]
ipərratmi ne nanbət, nanbət, nanbət, me kavar bidəpalət konəng na ikiova.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0013
 • ipə-r~ratmi
 • 3DL.M.PST-RED~scramble_for
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
 • nanbət
 • like.that
 • other
 • nanbət
 • like.that
 • nc
 • nanbət
 • like.that
 • nc
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • kavar
 • just_then
 • other
 • ASP
 • other
 • idə-palət
 • 3N.PST-split
 • v:pred
 • konəng
 • just
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0001
 • kiou
 • mouth
 • np:s_iv
 • 0011
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘They were scrambling for her like that, like that, like that, and at that moment, her mouth just broke open.’
tulil_lnsl_0035[PLAY]
idəpaləta do ikiova.
 • #
 • #
 • ##
 • idə-palət
 • 3N.PST-split
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • do
 • here;now
 • other
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0001
 • kiou
 • mouth
 • np:s_iv
 • 0011
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘Her mouth broke open here.’
tulil_lnsl_0036[PLAY]
idəmətiməti təvi da ikiova nandi to ipərratmi ne.
 • #
 • #
 • ##
 • idə-mətiməti
 • 3N.PST-gradually.open
 • v:pred
 • təvi
 • gradually
 • rv
 • da
 • on
 • rv
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0001
 • kiou
 • mouth
 • np:s_iv
 • 0011
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nandi
 • like.this
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0013
 • to
 • SUB
 • other
 • ipə-r~ratmi
 • 3DL.M.PST-RED~quarrel
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
‘Her mouth was gradually opening like this because they were scrambling for her.’
tulil_lnsl_0037[PLAY]
mata atorotel iton do to bə kəbərək to bidəpaləta ikiova.
 • #
 • #
 • ##
 • mata
 • until
 • other
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:a
 • 0007
 • i-ton
 • 3SG.F.PST-look.at
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other:p
 • 0011
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0011
 • to
 • REL
 • other
 • ASP
 • other
 • kəbərək
 • blood
 • np:pred
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-palət
 • 3N.PST-split
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0001
 • kiou
 • mouth
 • np:s_iv
 • 0011
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘At that time the turtle saw here that there was blood because her mouth was broke open.’
tulil_lnsl_0038[PLAY]
iraot pikət ko ne mənba məlanga vənok.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • i-raot
 • 3SG.F.PST-pull
 • v:pred
 • pikət
 • jerky
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • məlang
 • african_lizard
 • ln_np.d:poss
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • və=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0004
 • nok
 • hand
 • np:l
 • 0010
‘She pulled in a jerk at her from the lizard's hand.’
tulil_lnsl_0039[PLAY]
(do)to da iraot pikət ne nandi, məlanga va kuvit idəkəreut do, do
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • doto
 • when
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • i-raot
 • 3SG.F.PST-pull
 • v:pred
 • pikət
 • jerky
 • rv
 • n
 • APPL
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • nandi
 • like.this
 • other
 • %
 • %
 • %
 • məlang
 • african_lizard
 • ln_np.d:poss
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS.AL
 • ln_pro.d:poss
 • 0004
 • kuvit
 • claw
 • np:s
 • 0010
 • idə-kəreut
 • 3N.PST-scratch
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other:l
 • 0011
 • do
 • here;now
 • nc
‘When she pulled in a jerk at her like this, the lizard's claws scratched here.’
tulil_lnsl_0040[PLAY]
do məlanga va kuvit uvi.
 • #
 • #
 • ##
 • do
 • here;now
 • other:dt
 • 0011
 • məlang
 • african_lizard
 • ln_np.d:poss
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS.AL
 • ln_pro.d:poss
 • 0004
 • kuvit
 • claw
 • np:s
 • 0010
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_other:pred_l
‘Here is the lizard's claws.’
tulil_lnsl_0041[PLAY]
me atorotel o inok o uvi, to dənma inok, do.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:dt_poss
 • 0007
 • o
 • TOP
 • other
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0007
 • nok
 • hand
 • np:s
 • 0012
 • o
 • TOP
 • other
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_other:pred
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • dənm
 • print
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • i=
 • 3SG.F.POSS.INAL=
 • =ln_pro.d:poss
 • 0007
 • nok
 • hand
 • np:s_sv
 • 0012
 • do
 • here;now
 • other:l
 • 0011
‘And the turtle's hands are these, her handprints, here.’
tulil_lnsl_0042[PLAY]
io da təməgət, o atorotel imerən təpme təba ioi.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:s
 • 0007
 • i-merən
 • 3SG.F.PST-run_away
 • v:pred
 • təpm
 • with_on
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:g
 • 0008
‘Then until today, the turtle ran away with her into the water.’
tulil_lnsl_0043[PLAY]
io, evi o məgət o bə ləmləme o bə ba ioi.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_other:dt_s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • ləm~ləm
 • RED~live
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:s_sv
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0008
‘Then, today she is living inside the water.’
tulil_lnsl_0044[PLAY]
tove atorotel imerən təpme o təba ioi.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #
 • tove
 • because
 • other
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:s
 • 0007
 • i-merən
 • 3SG.F.PST-run_away
 • v:pred
 • təpm
 • with_on
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:pred_l
‘Because the turtle ran away with her, it was into the water.’
tulil_lnsl_0045[PLAY]
doto da atorotel imerən təpme mənəmbo, kori itəvat təpme gəmon.
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • a-torotel
 • ART-turtle
 • np.d:s
 • 0007
 • i-merən
 • 3SG.F.PST-run_away
 • v:pred
 • təpm
 • with_on
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • nə-m-bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:l
 • 0005
 • %
 • %
 • %
 • kori
 • NEG
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0007
 • i-təvat
 • 3SG.F.PST-release
 • v:pred
 • təpm
 • with_on
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:obl
 • 0001
 • gəmon
 • near
 • other:l
‘When the turtle ran away with her from up there, she didn't stop in a near place.’
tulil_lnsl_0046[PLAY]
ar nəmmə kup təbe vət to da avar məlanga o bə kori ataup bə mate, ar bə maik moli, ba kəvukəvuk.
 • #
 • #
 • ##
 • ar
 • still
 • other
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other
 • kup
 • far
 • other
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • be
 • at\about
 • adp
 • vət
 • 3SG.PIECE
 • cl_pro:pred_l
 • #
 • #
 • #rc.neg
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0004
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • so
 • other
 • məlang
 • african_lizard
 • np.d:dt_s
 • 0004
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • a-taup
 • 3SG.M.NPST-hold
 • v:pred
 • ASP
 • rv
 • mat
 • get
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ar
 • still
 • other
 • ASP
 • other
 • maik
 • far
 • other
 • moli
 • really
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • kəvukəvuk
 • deep.place(in.sea)
 • np:pred_l
‘Still far down there to the place so that the lizard can't get hold of her, still really far, far into the deep sea.’
tulil_lnsl_0047[PLAY]
doto da məgət to da ngibərəta evi, o to bə ngibərəte o bə ba ioi, ba tivən nəmə ba viuve, me davə o bə kori.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • doto
 • when
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ngi-bərət
 • 2SG.NPST-meet(Tolai)
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_pro.d:p
 • 0001
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • to
 • SUB
 • other
 • ASP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • ngin-bərət
 • 2SG.NPST-meet(Tolai)
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • #
 • ASP
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:pred_l
 • ba
 • in
 • rn
 • tivən
 • stone
 • rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • viu
 • sea
 • rn_np
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #neg
 • me
 • and
 • other
 • davə
 • up
 • other:s
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other:pred
‘Today if you want to meet her, you meet her in the water, in the rock down there in the sea, but not up there.’
tulil_lnsl_0048[PLAY]
tove kəra mənu vəti to ipvi ipərratmi ne.
 • #
 • #
 • ##
 • tove
 • because
 • other
 • kəra
 • just.then
 • other
 • mənu
 • follow
 • adp
 • vət
 • 3SG.PIECE
 • cl_pro:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • ip-vi
 • 3DL.M-PROX1
 • dem_pro.d:a
 • 0013
 • ipə-r~ratmi
 • 3DL.M.PST-RED~scamble_for
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.d:p
 • 0001
‘Because it's according to the part of the story that the two scrambling for her.’
tulil_lnsl_0049[PLAY]
io məgət, doto da (də-) gəta da nginata go mutəre, o tatamat idə doto bidəngəp.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • doto
 • when
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • mutər
 • big_conch_shell
 • np:p
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • tat-a~mat
 • 3PL.HUM.NPST-RED~get
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • doto
 • when
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ngəp
 • 3N.PST-die
 • v:pred
‘Then today, when someone, you want to get some shell, they get them when they die.’
tulil_lnsl_0050[PLAY]
ba doto məte tatela vətə ba ioi io taton təbeme, io tatate.
 • #
 • #
 • ##
 • ba
 • or
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • doto
 • when
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • ta-tel
 • 3PL.HUM.NPST-search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vətə
 • meat
 • np:p
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • %
 • %
 • %
 • io
 • then
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • ta-ton
 • 3PL.HUM.NPST-look_at
 • v:pred
 • tə=
 • TO=
 • =adp
 • bem
 • at
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:obl
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • io
 • then
 • other
 • ta-mat
 • 3PL.HUM.NPST-get
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
‘Or when they search meat in the water, they see it, they get it.’
tulil_lnsl_0051[PLAY]
evi o tatəməta vətə mənəmu bəme, o tatəmət.
 • #
 • #
 • ##
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • tat~əm~ət
 • 3PL.HUM.NPST-RED~eat
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vətə
 • meat
 • np:p
 • mən=
 • from=
 • =rn
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • rn
 • bəm
 • inside
 • rn
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • rn
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • tat~əm~ət
 • 3PL.HUM.NPST-RED~eat
 • v:pred
‘This one, they eat meat from inside it, they eat (it).’
tulil_lnsl_0052[PLAY]
io tatate, məgət o udu (da mat-) da mat idə o təda mmatme, uvi o avar idəmətor be mmatme.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • ta-mat
 • 3PL.HUM.NPST-get
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • məgət
 • today
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • udu
 • 1PL
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • mat
 • get
 • nc
 • idə
 • 3N
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • təda
 • for.use
 • nc
 • m~matme
 • RED~work
 • nc
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • avar
 • also
 • nc
 • idə-mətor
 • 3N.PST-sit
 • nc
 • be
 • at\about
 • nc
 • m~matme
 • RED~work
 • nc
‘Then they get it, today we get them for work, these still exist in work.’
tulil_lnsl_0053[PLAY]
təda kula kəletuak, me ttak bem tang, pon nogət na men, me be atade o tatate o tapəlok do na vərita avi, tatu vərita do beme, da təda pon.
 • #
 • #
 • #nc
 • təda
 • for.use
 • nc
 • kul
 • buy
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • kəletuak
 • woman.PL
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • t~tak
 • RED~call
 • nc
 • bemə
 • at
 • nc
 • tang
 • REFL\RECP
 • nc
 • pon
 • blow
 • nc
 • nogət
 • first
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • men
 • dance
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • be
 • at\about
 • nc
 • atad
 • church
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ta-mat
 • 3PL.HUM.NPST-get
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ta-pəlok
 • 3PL.HUM.NPST-pierce.through
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • vərit
 • little_hole
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • tat-u
 • 3PL.HUM.NPST-put
 • nc
 • vərit
 • little_hole
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • bem(ə)
 • at
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • təda
 • for.use
 • nc
 • pon
 • blow
 • nc
‘For buying women, and calling each other, blow first at the dance, and at church events, they get it and they pierce this small hole, they put a small hole here on it, for blowing [i.e. playing].’
tulil_lnsl_0054[PLAY]
io doto da ngibone, o ngibəvone nandi.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • doto
 • when
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • ngi-bon
 • 2SG.NPST-blow
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ngin-bə~von
 • 2SG.NPST-RED~blow
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • nandi
 • like.this
 • nc
‘Then when you want to blow it, you blow like this.’
tulil_lnsl_0055[PLAY]
[shell sounds]
 • NC
 • NC
 • nc
‘[shell sounds]’
tulil_lnsl_0056[PLAY]
o do o doto təba atade, o tapəvon nandi.
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • doto
 • when
 • nc
 • tə=
 • TO=
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • atad
 • church
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ta-pə~von
 • 3PL.HUM.NPST-RED~blow
 • nc
 • nandi
 • like.this
 • nc
‘This is when for church event, they blow like this.’
tulil_lnsl_0057[PLAY]
me doto da dəkula kəletuak ba go vakue, o dəpone nandi.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • doto
 • when
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • də-kul
 • 1PL.NPST-buy
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • kəletuak
 • woman.PL
 • nc
 • ba
 • or
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • vak
 • wife
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • də-pon
 • 1PL.NPST-blow
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • nandi
 • like.this
 • nc
‘And when we want to buy wives or some wife, we blow like this.’
tulil_lnsl_0058[PLAY]
[shell sounds]
 • NC
 • NC
 • nc
‘[shell sounds]’
tulil_lnsl_0059[PLAY]
nandi, o do doto təda kula kəletuak, ba pon nogət ne na men, o dəpone nandi.
 • #
 • #
 • #nc
 • nandi
 • like.this
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • doto
 • when
 • nc
 • təda
 • for.use
 • nc
 • kul
 • buy
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • kəletuak
 • woman.PL
 • nc
 • ba
 • or
 • nc
 • pon
 • blow
 • nc
 • nogət
 • first
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • men
 • dance
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • də-pon
 • 1PL.NPST-blow
 • nc
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
 • nandi
 • like.this
 • nc
‘Like this, this is when for buying wives, or play first at the dance, we blow like this.’
tulil_lnsl_0060[PLAY]
toktok konəng do, nəbət o apir ubət bema mutəre.
 • #
 • #
 • #nc
 • toktok
 • end
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • a-pir
 • ART-story
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • mutər
 • big_conch_shell
 • nc
 • e
 • =3SG.F.PAT
 • nc
‘This is the end, that is a story about the shell.’