Text preview: mc_bora_ajyuwa

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpusbora
 • textajyuwa
 • speakerBR01
 • annotator(s)Frank Seifart, Tai Hong
 • version2311
 • last updated2023-07-09
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
bora_ajyuwa_0001[PLAY]
píívyéébeváa píívyetsóhí tujkénúéjpiikye mɨ́amúnáájpiíkye
 • #
 • #
 • ##
 • Píívyéébe-va-pe
 • God-QUOT-REM
 • np.d:a
 • 0001
 • new
 • piivye-tso-hi
 • grow-CAUS-PRED
 • v:pred
 • tujkénu-e-pi-ke
 • beginning-PERT-CLF.male-ACC
 • np.h:p
 • 0002
 • new
 • mɨa-múnaa-pi-ke
 • true-people-CLF.man-ACC
 • np.h:appos
 • 0002
‘It is said, that the Creator created the first man, the first human being’
bora_ajyuwa_0002[PLAY]
aabe icyóhbodu tsɨ́ɨ́mávahíjcyaábe
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:dt_s
 • 0002
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • cohbo-du
 • continuation-CMPV
 • np:other
 • tsɨ́ɨ́mene-va-híjcya
 • child-VBZ.have-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
‘Then he had children’
bora_ajyuwa_0003[PLAY]
téénéllií ihjya méénuúbe
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne-lliíhye
 • 3-INAN-BEN
 • ln
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • ja
 • house
 • np:p
 • 0003
 • new
 • meenu
 • do
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
‘That is why he built his house’
bora_ajyuwa_0004[PLAY]
diityéváa iíjcyaki íhjyáa dííbyema kémúhréjuco
 • #
 • #
 • ##
 • di-te-va-pe
 • 3-PL-QUOT-REM
 • pro.h:dt_s
 • 0004
 • bridging
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0004
 • ijcya-ki
 • be-PURP
 • v:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • ja
 • house
 • np:p
 • 0003
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe-ma
 • 3-M.SG-SOC
 • pro.h:ncs
 • 0002
 • kémúh-re-juco
 • many-REST-AFIR
 • other:pred
‘They lived with him in (his) house and perhaps they were too many’
bora_ajyuwa_0005[PLAY]
aabéváa tsáijyu ɨ́jtsámeí íllímútsikye iámejcánuíñe, wallee wajpii íjcyane
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsa-ijyu
 • one-CLF.time
 • other
 • ɨ́jtsá-meí
 • think-REFL
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • llií-mútsi-ke
 • son-M.DU-ACC
 • np.h:p
 • 0005
 • bridging
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0002
 • ámejcá-nu-i-ne
 • festival-VBZ.do-FUT-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • wallee
 • woman
 • np.h:pred
 • 0005
 • wajpii
 • man
 • rn
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • cop
‘One day he decided to throw a festival for his son and daughter’
bora_ajyuwa_0006[PLAY]
aabéváa tsúúca ícyuwáábeke néé iúménuíñe walléémuke neebe ditye cáátsoíñe
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • cuwáábe-ke
 • people-ACC
 • np.h:p2
 • 0006
 • bridging
 • nee
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0006
 • úme-nu-i-ne
 • vegetal_salt-VBZ.do-FUT-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • wallee-mu-ke
 • woman-PL-ACC
 • np.h:p2
 • 0007
 • bridging
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0007
 • caátso-i-ne
 • extract_manioc-FUT-INAN
 • v:pred
‘And he told his people to get vegetal salt and, to the women he said to get manioc’
bora_ajyuwa_0007[PLAY]
aaméváa tsúúca teene walléémú íjtyamu ujcújucóóhií
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -me
 • -CLF.PL
 • -pro.h:dt_a
 • 0007
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • ln
 • wallee-mu
 • woman-PL
 • np.h:a
 • 0007
 • íjtya-mu
 • starch-PL
 • np:p
 • 0008
 • new
 • ujcu-juco-hi
 • get-AFIR-PRED
 • v:pred
‘And they, the women got the starch’
bora_ajyuwa_0008[PLAY]
diityeváa wajpíímú tsúúca ityáávane ɨ́tojtsó, teene dóóme iwákímyeíki
 • #
 • #
 • ##
 • di-te-va-pe
 • 3-PL-QUOT-REM
 • pro.h:dt_a
 • 0006
 • wajpii-mu
 • man-PL
 • np.h:a
 • 0006
 • tsúúca
 • already
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0006
 • taáva-ne
 • hunt-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ɨ́toj-tso
 • smoke-CAUS
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • doo
 • eat_meat
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0006
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0006
 • wákímyei-ki
 • work-PURP
 • v:pred
‘The men smoked the prey and ate it so as to work’
bora_ajyuwa_0009[PLAY]
aanéváa ehdu ditye tééné wákimyéiyi íjcyánáa ihjyúvahíjcyámé tsijtye mɨ́amúnaa, dííbyé ajyúwá éévane
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0006
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • wákimyéi-ri
 • work-LOC
 • np:l
 • ijcya-náa
 • be-SIM
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • íhjyu-va-híjcya
 • mouth-VBZ.have-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -rv_pro_h_s
 • 0009
 • bridging
 • tsi-te
 • other-PL
 • pro_h_s
 • 0009
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:s
 • 0009
 • #
 • #
 • #cc:other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0002
 • ajyúwa
 • daughter
 • np.h:s
 • 0010
 • bridging
 • eeva-ne
 • be_pregnant-INAN
 • v:pred
‘And while they were working, other people said that his daughter was pregnant’
bora_ajyuwa_0010[PLAY]
aanéváa ɨ́mɨááné lléébolle tsɨɨju ehdu ditye íhjyúvahíjcyáne
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́mɨá-ne
 • true-INAN
 • other
 • lleebo
 • listen
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_a
 • 0011
 • new
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:a
 • 0011
 • #
 • #
 • #cc:p
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0009
 • íhjyu-va-híjcya-ne
 • mouth-VBZ.have-REP-INAN
 • v:pred
‘Really her mother heard what they were talking about’
bora_ajyuwa_0011[PLAY]
áánélliihyéváa neelle tsájcoojɨ díílleke ɨ́dsɨ́keé ¿ava ɨ́mɨááné u éévane, múha uke éévatsóhi?
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_a
 • 0011
 • tsa-jcoojɨ
 • one-CLF.day
 • other
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • tsɨ-ke
 • child-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • ava
 • Q
 • other
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • eeva-ne
 • be_pregnant-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • muha
 • PN.INTER
 • pro.h:a
 • 0012
 • new
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • eeva-tso-hi
 • be_pregnant-CAUS-PRED
 • v:pred
‘That is why, one day she told her daughter "Are you really pregnant? Who is responsible for it?"’
bora_ajyuwa_0012[PLAY]
árónáa neélle éée tsá o wáájácutú múha pejco tsahíjcyaabe taéllevu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ró-náa
 • CON-FRUS-SIM
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • éée
 • yes
 • other
 • tsáha
 • no
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0010
 • waajácu-tu
 • know-NEG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • muha
 • PN.INTER
 • pro.h:s
 • 0012
 • pejco
 • night
 • np:other
 • tsaa-híjcya
 • come-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0012
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0010
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:g
‘But she said "Yes, I do not know who comes to me at night"’
bora_ajyuwa_0013[PLAY]
áánélliihyéváa neelle tsɨɨ́ju, aanéjɨ́ɨ́va ɨɨne cáátu dehni
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0011
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne-jɨ́ɨ́vari
 • CON-INAN-NEG
 • other
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • cáátu
 • paint
 • np:p
 • 0013
 • new
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • eeni
 • soak
 • v:pred
‘Her mother told her "Then prepare that paint"’
bora_ajyuwa_0014[PLAY]
u ééniñe ícyooca ú téhmétsoó ícyooca díéllevu tsáábeke íhyúmɨ́tu ú tálloácoó, mewáájácu múha íjcyane
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • eeni-ne
 • soak-INAN
 • v:pred
 • ícyoóca
 • now
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • tehme-tso
 • wait-CAUS
 • v:pred
 • ícyoóca
 • now
 • other
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • di-
 • 2SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0010
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:obl
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0012
 • -ke
 • -ACC
 • -rv
 • #
 • #
 • ##ds
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0012
 • húmɨ-tu
 • face-ABL
 • np:obl
 • 0014
 • bridging
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • tállo-áco
 • make_dirty-SG.TR
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • me-
 • 1.PL-
 • -pro.1:a
 • 0104
 • bridging
 • waajácu
 • know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • muha
 • PN.INTER
 • pro.h:s
 • 0012
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
‘"What you will prepare, now you have to wait and now, when he comes to you, you will rub it in his face, so as to know who he is"’
bora_ajyuwa_0015[PLAY]
ahdújucóváa dille cáátu iééniñe téhmetsóne, cuuve icyúwaki teene ihwáábyá lliiñévu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • cáátu
 • paint
 • np:p
 • 0013
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • eeni-ne
 • soak-REC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tehme-tso-ne
 • wait-CAUS-INAN
 • v:pred
 • cuúve
 • darkness
 • np:l
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro:s
 • 0013
 • cuwa-ki
 • sleep-PURP
 • v:pred
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • waábya
 • hammock
 • np:other
 • 0015
 • new
 • lliíñe-vu
 • beneath-ALL
 • np:obl
‘That way she prepared the paint and made him wait in the dark, so as to sleep under her hammock’
bora_ajyuwa_0016[PLAY]
áánáacáváa ɨ́mɨááné tsúúca ditye cúwáné tujkévevu peebe díílle éllevu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne-acá-va-pe
 • CON-INAN-IFR-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́mɨá-ne
 • true-INAN
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0016
 • bridging
 • cuwa-ne
 • sleep-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tujkéve-vu
 • straight-ALL
 • np:other
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0012
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0010
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:g
‘And really, when they were sleeping, he came to her’
bora_ajyuwa_0017[PLAY]
aabéváa tsáábeke teene íhlliiñétú cáátu idólloúcunúne tálloácolle teene íhyúmɨ cúúvétsihdyu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:dt_s
 • 0012
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0012
 • -ke
 • -ACC
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • lliíñe-tu
 • beneath-ABL
 • np:other
 • cáátu
 • paint
 • np:p
 • 0013
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • do-llo-úcunu-ne
 • hand-touch-SG.STA-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tállo-áco
 • make_dirty-SG.TR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0012
 • húmɨ
 • face
 • np:p
 • 0014
 • cuúve-tsi-tu
 • darkness-CLF.place-ABL
 • np:obl
‘When he came, she rubbed the paint in underneath, touching his face with her hands in the dark’
bora_ajyuwa_0018[PLAY]
áánélliihyéváa ɨ́ɨ́cúi árahjúcuube teene cáátuj cúva
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • ára-hjúcu
 • smell-SG.TR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0012
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • cáátu
 • paint
 • np:other
 • 0013
 • cuva
 • smell
 • np:p
 • 0017
 • bridging
‘That is why he smelt quickly that smell of the paint’
bora_ajyuwa_0019[PLAY]
áánéllií ɨ́ɨ́cúi ióómíñe níjtyámeíyoóbe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne-lliíhye
 • CON-INAN-BEN
 • other
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0012
 • oomi-ne
 • return-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nijtyu-meí-ró
 • wash-REFL-FRUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0012
‘That is why he went back quickly and wanted to wash himself’
bora_ajyuwa_0020[PLAY]
áróné pañéváa tsúúca bajtújucóóné dííbyeke
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ró-ne
 • CON-FRUS-INAN
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0013
 • pañe-va-pe
 • inside-VBZ.have-REM
 • v:pred
 • tsúúca
 • already
 • other
 • bajtu-juco-ne
 • dark_color-AFIR-INAN
 • other
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0012
‘But the color had already been absorbed by him’
bora_ajyuwa_0021[PLAY]
aanéváa tsúúca tsɨtsɨ́ɨ́vevu, diitye cáánimu pítyácójcatsíhí tépejco iúménutéiñe walléémú tsiiñe cáátsotéiñe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tsɨtsɨ́ɨ́ve-vu
 • dawn-ALL
 • np:other
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • cááni-mu
 • father-PL
 • np.h:a
 • 0019
 • bridging
 • pítya-jco-jcatsi-hi
 • plan-MULT.TR-RECP-PRED
 • v:pred
 • tee-pejco
 • 3-CLF.night
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0019
 • úme-nu-té-i-ne
 • vegetal_salt-VBZ.do-DIR.go-FUT-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • wallee-mu
 • woman-PL
 • np.h:s
 • 0007
 • tsiiñe
 • again
 • other
 • caátso-té-i-ne
 • extract_manioc-DIR.go-FUT-INAN
 • v:pred
‘And at dawn, his parents had planned that night to go and get vegetal salt, and the women to get again manioc’
bora_ajyuwa_0022[PLAY]
aaméváa tsúúca cúúvénetúré diibye íllikye ákyétsohíjcyároobe dibye imájchóro
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -me
 • -CLF.PL
 • -pro.h:a
 • 0019
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • cúúvénetúre
 • early
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0019
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0019
 • lli-ke
 • son-ACC
 • np.h:p
 • 0020
 • bridging
 • ajkye-tso-híjcya-ró-Vbe
 • get_up-CAUS-REP-FRUS-M.SG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0020
 • majcho-ró
 • eat-FRUS
 • v:pred
‘And early in the morning, they, eh, he wanted to wake his son up, so that he would eat’
bora_ajyuwa_0023[PLAY]
árónáacáváa váu néétuube iwáábyaari cáwayúcunúhijcyáhi
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc.neg:s
 • 0020
 • aa-ró-ne-acá-va-pe
 • CON-FRUS-INAN-IFR-QUOT-REM
 • other
 • váu
 • move
 • other
 • nee-tu
 • be-NEG
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • %
 • %
 • %
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0020
 • waábya-ri
 • hammock-LOC
 • np:l
 • 0105
 • new
 • cáwa-úcunu-híjcya-hi
 • lay-SG.STA-REP-PRED
 • v:pred
‘But he kept on laying without moving, inside his hammock’
bora_ajyuwa_0024[PLAY]
áánéllihyéváa tétsihvúré ɨ́hvéjtsoíñúmé dííbyeke
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • tee-tsi-vu-re
 • 3-CLF.place-ALL-REST
 • pro:obl
 • ɨhvejtso-iñu
 • leave-DIR.leave
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:a
 • 0019
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0020
‘That is why they left him there’
bora_ajyuwa_0025[PLAY]
aabéváa ditye pééne déjuvu teene ɨ́mɨɨcúmɨri ɨɨtécunúmeí ɨ́mɨááné tsánejcu íhyúmɨ bájtune cúúvénéjóbaúvu
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0019
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • déju-vu
 • after-ALL
 • other
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0020
 • mɨ́ɨ́cumɨ-ri
 • mirror-INST
 • np:obl
 • 0106
 • new
 • ɨɨte-cunu-meí
 • look-MULT.INTR-REFL
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • tsa-nejcu
 • one-CLF.side
 • pro:s
 • 0021
 • bridging
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0012
 • húmɨ
 • face
 • np:other
 • 0014
 • bajtu-ne
 • dark_color-INAN
 • np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • cuúve-ne-coba-úvu
 • darkness-INAN-AUG-intensively
 • np:pred
‘And after they had left, he looked himself in the mirror and really one side of his face was painted, it was all black’
bora_ajyuwa_0026[PLAY]
áánélliihyéváa pɨ́úvaabe ábamíílleke ditye dííbyeke ɨpɨ́hjaki ditye ipáácyuki
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • pɨ́uva
 • call
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0020
 • ábamíílle-ke
 • bee-ACC
 • np.n:p
 • 0022
 • new
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.n:a
 • 0022
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0020
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_n_a
 • 0022
 • pɨhja-ki
 • lick-PURP
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.n:a
 • 0022
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0020
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_n_a
 • 0022
 • paacyu-ki
 • clean-PURP
 • v:pred
‘That is why he called the bees (ábamíílle) so they would lick, clean him’
bora_ajyuwa_0027[PLAY]
árónáacáváa ditye pɨ́hjáróné pañe tsá tene pácyúúvetúne
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ró-ne-acá-va-pe
 • CON-FRUS-INAN-IFR-QUOT-REM
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.n:a
 • 0022
 • pɨhja-ró-ne
 • lick-FRUS-INAN
 • v:pred
 • pañe
 • inside
 • other
 • %
 • %
 • %
 • tsáha
 • no
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro.h:s
 • 0020
 • paacyu-Vve-tu-ne
 • clean-SG.INTR-NEG-INAN
 • v:pred
‘But, although they licked him, the paint was not erased’
bora_ajyuwa_0028[PLAY]
áánélliihyéváa ɨɨná néétuubéré tsúúca ílluréjuco ímíbájkímyeíñe, íbajtsɨ́hllahíñevu pícyámeííbye
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0020
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • nee-tu
 • say-NEG
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • -re
 • -REST
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • ímíbájki-meí-ne
 • prepare-REFL-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0020
 • bájtsɨhlláhi-ne-vu
 • wristband-PL-ALL
 • np:obl
 • 0023
 • new
 • picyoo-meí
 • put-REFL
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0020
‘That is why, without saying anything, he got ready and put on his bracelet on his arms’
bora_ajyuwa_0029[PLAY]
aanéváa ehdu dibye ímíbájkímyeíñé íñáálléwu bónelle iájtyúmɨ́ne néé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • #cc:p
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • ímíbájki-meí-ne
 • prepare-REFL-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0020
 • naálle-wuu
 • sister-DIM
 • np.h:s
 • 0010
 • boóne-lle
 • after-F.SG
 • other
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_a
 • 0010
 • ájtyumɨ-ne
 • see-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
‘And like that he got ready and his little sister saw him and said’
bora_ajyuwa_0030[PLAY]
¿kiávúhana najme ú peéhi? neélle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-vu-hana
 • where-ALL-NC
 • other
 • najme
 • brother
 • np.h:voc
 • 0020
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0020
 • pé-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"Where are you going brother?", she said’
bora_ajyuwa_0031[PLAY]
o péjucóó áádi táhdi núhba éllevu neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0020
 • pee-juco
 • go-AFIR
 • v:pred
 • áádi
 • that
 • other
 • táhdií
 • grandfather
 • np.h:other
 • nuhba
 • sun
 • np:other
 • 0025
 • new
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:g
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
‘"I am going now to see him, the grandfather of the sun" he told her’
bora_ajyuwa_0032[PLAY]
ané úúma o pééhií neellévápe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • u-ma
 • 2.SG-SOC
 • pro.2:obl
 • 0020
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Okay then I am going with you", she said’
bora_ajyuwa_0033[PLAY]
tsáhaá neebévápee, u píívyetéíyónejɨ́ɨ́vari
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • piivyéte-i-ró-ne-jɨ́ɨ́vari
 • be_able-FUT-FRUS-REC-NEG
 • v:pred
‘"No" he told her, "you would not be able"’
bora_ajyuwa_0034[PLAY]
tsáhaá neellévápeé ó piivyété o pééneé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #ds
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • piivyéte
 • be_able
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
‘"No", she said to him, "I can go"’
bora_ajyuwa_0035[PLAY]
dille éhnííñevu ehdu néénéllii neébe: aanéjɨ́ɨ́vari, ané wa dímíbájkimyéí mepéékií neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • éhnííñevu
 • more
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne-jɨ́ɨ́vari
 • CON-INAN-NEG
 • other
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • wái
 • permission
 • other
 • d-
 • 2.SG.IMP-
 • -pro.2:s
 • 0010
 • ímíbájki-meí
 • prepare-REFL
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • me-
 • 1.PL-
 • -pro.1:s
 • 0005
 • pee-ki
 • go-PURP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
‘And because she kept saying it to him, he said "Then, okay get ready to go", he said’
bora_ajyuwa_0036[PLAY]
ahdújucóváa dille pícyámeíñé íbajtsɨ́hllahíñevu, ítyukémɨɨnévu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • picyoo-meí-ne
 • put-REFL-INAN
 • v:pred
 • i-
 • 3.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • bájtsɨhlláhi-ne-vu
 • wristband-PL-ALL
 • ln_np
 • 0026
 • new
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • túúkemɨ-ne-vu
 • anklet-PL-ALL
 • np:p
 • 0027
 • new
‘Then she wore her arm and ankle bracelets’
bora_ajyuwa_0037[PLAY]
áyu nájme neélle ané tsúúcaja
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • nahbe
 • brother
 • np.h:voc
 • 0020
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • tsúúca-hja
 • already-IFR
 • other:pred
‘"Okay, brother" she told him, "I am ready"’
bora_ajyuwa_0038[PLAY]
juúju neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • juú
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
‘"Well", he said’
bora_ajyuwa_0039[PLAY]
ané íchihvu táújɨ́bá hallúvú diícya ú ácúúveéhi
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • íchii-vu
 • here-ALL
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0020
 • újɨba
 • shoulder
 • np:l
 • 0107
 • bridging
 • hallu-vu
 • on-ALL
 • other
 • d-
 • 2.SG.IMP-
 • -pro.2:s
 • 0010
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • ácuu-Vve-V-hi
 • sit-SG.INTR-FUT-PRED
 • v:pred
‘"Then you will sit on my shoulders"’
bora_ajyuwa_0040[PLAY]
ááne cóhpénécoba ú míhchúúveé, díhllityédíñe neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • cóhpé-ne-coba
 • hard-INAN-AUG
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • míhchuu-Vve-V
 • close_eyes-SG.INTR-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • d-
 • 2.SG.IMP-
 • -pro.2:s
 • 0010
 • íllitye-di-ne
 • be_afraid-IMP.NEG-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0020
‘"Next you will close strongly your eyes, do not be afraid", he told her’
bora_ajyuwa_0041[PLAY]
aamútsiváa iíjchívyéne, étsihdyu lláhájtsɨtu wáámenéjúcoobe dííllema
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -mútsi
 • -M.DU
 • -pro.h:s
 • 0005
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • i-ijchívye-ne
 • 3-go_outside-INAN
 • v:pred
 • e-tsi-tu
 • that-CLF.place-ABL
 • other
 • lláhajtsɨ-tu
 • patio-ABL
 • np:obl
 • 0108
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • wáámene-juco
 • fly-AFIR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • di-lle-ma
 • 3-F.SG-SOC
 • pro.h:obl
 • 0010
‘These two left the patio and he flew away with her’
bora_ajyuwa_0042[PLAY]
árollévápe úmehéénéj pɨɨnéúré tsúúca iíllityéne ihjyúcunú
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ró
 • CON-FRUS
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • úme-he-ne-j
 • tree-CLF.tree-PL-POSS
 • np:other
 • 0028
 • bridging
 • pɨɨne-vu-re
 • middle-ALL-REST
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • íllitye-ne
 • be_afraid-REC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ihjyú-cunu
 • cry-MULT.INTR
 • v:pred
‘But at the half height of the trees she became afraid and screamed’
bora_ajyuwa_0043[PLAY]
áyú nájme ó áákítyeé ó áákítyeé
 • #
 • #
 • ##ds
 • áyúú
 • ah
 • other
 • nahbe
 • brother
 • np.h:voc
 • 0020
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • áákitye-V
 • fall-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • áákitye-V
 • fall-FUT
 • v:pred
‘"Oh brother I am going to fall down, I will fall down"’
bora_ajyuwa_0044[PLAY]
tsúúca áákityéllé baavújuco
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • áákitye
 • fall
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • baá-vu-juco
 • below-ALL-AFIR
 • np:obl
‘And she fell down’
bora_ajyuwa_0045[PLAY]
aalléváa ílluréjuco píívyeténé íñe úwáhllojɨ menééilléréjuco
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • píívyete-ne
 • turn_into-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:other
 • í-ne
 • this-INAN
 • other
 • úwáhllojɨ
 • tuayo_bird
 • np.n:p2
 • 0029
 • new
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:a
 • nee-i
 • say-FUT
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:p
 • 0010
 • -re-juco
 • -REST-AFIR
 • -rv
‘And she turned into what we will call a tuayo’
bora_ajyuwa_0046[PLAY]
aallévá diibye nuhba íjchívyécooca "dyomíhyoo" nehíjcyá nehíjcyá dííbyeke tsúúca dibye béhnúhbaréjuco íjcyácoóca
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • -va
 • -QUOT
 • -other
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • nuhba
 • moon
 • np:s
 • 0030
 • unused
 • ijchívye-coóca
 • go_outside-when
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • dyomíhyoo
 • tuayo_bird_song
 • np:p
 • 0031
 • bridging
 • nee-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • nee-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0020
 • #
 • #
 • #ac
 • tsúúca
 • already
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • bee-nuhba-re-juco
 • new-moon-REST-AFIR
 • np:other
 • 0032
 • new
 • ijcya-coóca
 • be-when
 • v:pred
‘And he comes out when the moon, she says "relatives" she says to him, when he comes out with the new moon, now’
bora_ajyuwa_0047[PLAY]
átsihdyúváa dííbyeréjuco péébe péébe, acháháchá peébe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-tsi-du-va-pe
 • CON-CLF.place-CMPV-QUOT-REM
 • other
 • di-Vbe-re-juco
 • 3-M.SG-REST-AFIR
 • pro.h:s
 • 0020
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0020
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • #
 • #
 • ##
 • acháhácha
 • shiny
 • other
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
‘From there he went alone, he went, he went shining’
bora_ajyuwa_0048[PLAY]
aanéváa diitye úmɨhérí ijcyáme walléémú ájtyumɨ́ dibye pééne níjkyéjɨ́ lliíñe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0007
 • úmɨhe-ri
 • field-LOC
 • np:l
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0007
 • %
 • %
 • %
 • wallee-mu
 • woman-PL
 • np.h:a
 • 0007
 • ájtyumɨ
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • níjkye-jɨ
 • sky-CLF.disc
 • ln_np
 • 0175
 • unused
 • lliíñe
 • beneath
 • np:g
‘And the women who were on the field saw how he went under the sky’
bora_ajyuwa_0049[PLAY]
úú neéme, áádíjyuco píívyéébé hajchi íñáálleke iéévátsóné nucójpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • úúú
 • fine
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0007
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-di-juco
 • CON-ANIM-AFIR
 • other
 • Píívyéébe
 • God
 • np.h:other
 • 0002
 • hajchi
 • son
 • np.h:a
 • 0020
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0020
 • naálle-ke
 • sister-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_a
 • 0020
 • eeva-tso-ne
 • be_pregnant-CAUS-INAN
 • v:pred
 • núcójpɨɨ́
 • shame
 • np:obl
‘"Fine" they said, "There goes the firstborn who made his sister pregnant, shame on him"’
bora_ajyuwa_0050[PLAY]
ihdyúváhacápe dííbyere diille íñáálleke éévatsóhi
 • #
 • #
 • ##ds
 • í-du-va-acá-pe
 • this-CMPV-QUOT-IFR-REM
 • other
 • di-Vbe-re
 • 3-M.SG-REST
 • pro.h:a
 • 0020
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • naálle-ke
 • sister-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • eeva-tso-hi
 • be_pregnant-CAUS-PRED
 • v:pred
‘"He was the one who made his sister pregnant"’
bora_ajyuwa_0051[PLAY]
ehdu idyé úmeri íjcyame ájtyumɨ́ diitye cáánimu dibye pééneé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • idyé
 • also
 • other
 • úme-ri
 • vegetal_salt-LOC
 • np:l
 • 0109
 • bridging
 • ijcya-me
 • be-PL
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0019
 • %
 • %
 • %
 • ájtyumɨ
 • see
 • v:pred
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • cááni-mu
 • father-PL
 • np.h:a
 • 0019
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
‘Likewise those, who were getting vegetal salt, saw him, his parents, they saw that he went away’
bora_ajyuwa_0052[PLAY]
ehdu dibye péjúcóónéllii
 • #
 • #
 • ##ds
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • pee-jucoo-ne-lliíhye
 • go-PERF-INAN-BEN
 • v:pred
‘"So he has left"’
bora_ajyuwa_0053[PLAY]
dityétsí dibye wáñehjɨ́núíyomútsí ehdu ímítyú íjcyánéllií ílluréjuco ditye óómiñe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • di-jtétsi
 • 3-M.DU
 • pro.h:s
 • 0019
 • #
 • #
 • #rc
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
 • wañéhjɨ-nu-i-ró
 • festival-VBZ.do-FUT-FRUS
 • v:pred
 • -mútsi
 • -M.DU
 • -pro.h:obl
 • 0019
 • %
 • %
 • %
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • ímí-tu
 • good-NEG
 • other
 • ijcya-ne-lliíhye
 • be-REC-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0006
 • oomi-ne
 • return-INAN
 • v:pred
‘For those two he wanted to hold a festival, so badly they had behaved and that is why they had come back’
bora_ajyuwa_0054[PLAY]
ɨɨná néétuubéré diibye diitye ícyuwáábeke néé, ílluréjuco metsu meóómiki neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • nee-tu
 • say-NEG
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
 • -re
 • -REST
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0002
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • cuwáábe-ke
 • people-ACC
 • np.h:p
 • 0006
 • nee
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • métsu
 • let_us_go
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:s
 • 0033
 • bridging
 • oomi-ki
 • return-PURP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0002
‘Without saying anything to them, he told his people "Were are going back now" he said’
bora_ajyuwa_0055[PLAY]
diibyéjuco o ámejcánúíyoobe, ehdu tsúúca méhdityu pééneé
 • #
 • #
 • ##ds
 • di-Vbe-juco
 • 3-M.SG-AFIR
 • pro.h:s
 • 0020
 • #
 • #
 • #rc
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0002
 • ámejcánu-i-ró
 • to_appoint-FUT-FRUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:p
 • 0020
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • me-di-tu
 • 1.PL-ANIM-ABL
 • pro.1:obl
 • 0033
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
‘"For him I was going to throw a feast, and now he is leaving us"’
bora_ajyuwa_0056[PLAY]
aabéváa péébe ípívyééveté eene péjcóéne núhbaréjuco diíbye
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:dt_s
 • 0020
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0020
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0020
 • píívyete
 • turn_into
 • v:pred
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • pejco-e-ne
 • night-PERT-INAN
 • np:other
 • nuhba-re-juco
 • moon-REST-AFIR
 • np:obl
 • 0032
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0020
‘And he left, he turned into what is going to be the moon of the night’
bora_ajyuwa_0057[PLAY]
átsihdyúváa tsááme óómimye diibye píívyéébe tsivá teene móóhone
 • #
 • #
 • ##
 • aa-tsi-du-va-pe
 • CON-CLF.place-CMPV-QUOT-REM
 • other
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0033
 • #
 • #
 • ##
 • oomi
 • return
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0033
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • Píívyéébe
 • God
 • np.h:a
 • 0002
 • tsiva
 • bring
 • v:pred
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • móóho-ne
 • liana-PL
 • np:p
 • 0034
 • new
‘From there they returned, the firstborn brought liana’
bora_ajyuwa_0058[PLAY]
móóhone itsíváne, núúvaabe tsájcyúj, ɨ́ɨ́búwá pañe mítyane kímóóvéroóbe, mítyane caayóbároóbe, icyááyóbáne ehdu méénuúbe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:p
 • móóho-ne
 • liana-PL
 • np:p
 • 0034
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0002
 • tsiva-ne
 • bring-REC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nuú-va
 • braid-DIR:come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
 • tsájcyú-j
 • thick-VOC
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́ɨ́buwa
 • mind
 • np:other
 • pañe
 • inside
 • other
 • mítya-ne
 • many-INAN
 • other
 • kímoo-Vve-ró
 • lament-SG.INTR-FRUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • mítya-ne
 • many-INAN
 • other
 • caayóba-ró
 • be_angry-FRUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0002
 • caayóba-ne
 • be_angry-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • e-du
 • that-CMPV
 • pro:p
 • meenu
 • do
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
‘He brought liana and braided a thick basket, although in his heart he was sad, he cried a lot, although he was furious, he did it like that’
bora_ajyuwa_0059[PLAY]
iñúúne ɨnɨ́jkévátsihdyu wááoobe diityépɨke
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0002
 • nuú-ne
 • braid-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0002
 • nɨjkéva-tsi-tu
 • end-CLF.place-ABL
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0036
 • bridging
 • waao
 • throw_away
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
 • di-jtépɨ-ke
 • 3-F.DU-ACC
 • pro.h:g
 • 0035
 • new
‘He finished braiding and brought it to his two daughters’
bora_ajyuwa_0060[PLAY]
áju neébe ámuhpɨ ménujpáñute o ádoki múijyúikyé ámúhpɨ́ nujpácyó ó ádoóhi, méujcúté o ádoki
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áju
 • take_it
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0002
 • #
 • #
 • #ds
 • ámuhpɨ
 • 2.F.DU
 • pro.2:s
 • 0035
 • me=
 • 2.DU.IMP=
 • =lv_pro_2_s
 • 0035
 • nú-jpacyó-nú-té
 • water-CLF.liquid-VBZ.do-DIR.go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0002
 • ado-ki
 • drink-PURP
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • mu-ijyu-iíkye
 • whose-CLF.time-yet
 • other
 • ámuhpɨ
 • 2.F.DU
 • pro.2:a
 • 0035
 • nú-jpacyó
 • water-CLF.liquid
 • np:p
 • 0163
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • f0:p
 • 0163
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0002
 • ado-V-hi
 • drink-FUT-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • me=
 • 2.DU.IMP=
 • =lv_pro_2_a
 • 0035
 • ujcu-té
 • get-DIR.go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0002
 • ado-ki
 • drink-PURP
 • v:pred
‘"You two, take it!" he told them, "Go and bring water for me to drink! When I am going to drink the water you are going to bring, go and get it so I can drink"’
bora_ajyuwa_0061[PLAY]
dibye néénélli, térujtsi iékééveíñúne peemúpɨ́ mújcójuri
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0002
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-rutsi
 • 3-CLF.basket
 • pro:p
 • 0036
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0035
 • éke-Vve-iñu-ne
 • take-SG.INTR-DIR.leave-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • mújcoju-ri
 • harbour-LOC
 • np:g
 • 0037
 • new
‘Because he said it so, they took the basket and went to the harbour’
bora_ajyuwa_0062[PLAY]
peemúpɨ́ mújcójuri
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • mújcoju-ri
 • harbour-LOC
 • np:g
 • 0037
‘They went to the harbour’
bora_ajyuwa_0063[PLAY]
aamúpɨváa pámaúcuhíjcyará teene nújpacyo
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • páma-úcu-híjcya-ró
 • scoop_water-SG.TR-REP-FRUS
 • v:pred
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • nú-jpacyó
 • water-CLF.liquid
 • np:p
 • 0163
‘And they wanted to get water with this basket’
bora_ajyuwa_0064[PLAY]
muhdú úverújtsíyé íjcyáneri tsá tene muhdú tsíváimúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • muhdu
 • how
 • other
 • úve-rutsi-re
 • basket-CLF.basket-REST
 • np:s
 • 0037
 • ijcya-ne-ri
 • be-INAN-INST
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tsáha
 • no
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • np:p
 • 0163
 • muhdu
 • how
 • other
 • tsiva-i
 • bring-FUT
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
‘How can they do it with a basket, no, how are they going to bring it’
bora_ajyuwa_0065[PLAY]
ááneríváa tétsii góócohíjcyamúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-ri-va-pe
 • CON-INAN-LOC-QUOT-REM
 • other
 • tee-tsi
 • 3-CLF.place
 • other
 • gooco-híjcya
 • laugh-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘At this these two were laughing’
bora_ajyuwa_0066[PLAY]
muhdúami ɨ́dsɨhɨ́ɨ́váneri llihíyó meke nujpáñutso
 • #
 • #
 • ##ds
 • muhdu-ami
 • how-irritation
 • other
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0036
 • ɨ́dsɨhɨ́́va-ne-ri
 • useless-INAN-INST
 • other:pred
 • %
 • %
 • %
 • llihíyo
 • father
 • np.h:a
 • 0002
 • me-ke
 • 1.PL-ACC
 • pro.1:p
 • 0035
 • nú-jpacyó-nu-tso
 • water-CLF.liquid-VBZ.do-CAUS
 • v:pred
‘"How can our father send us to get water with this thing?"’
bora_ajyuwa_0067[PLAY]
mekéubá iúhbánemáye iñééneri góócohíjcyamúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • me-ke-uba
 • 1.PL-ACC-PROB
 • pro.1:p
 • 0035
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0002
 • uhba-ne-ma-re
 • quarrel-INAN-SOC-REST
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0035
 • nee-ne-ri
 • say-INAN-LOC
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • gooco-híjcya
 • laugh-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘"Perhaps he only wanted to bother us" they said and laughed’
bora_ajyuwa_0068[PLAY]
ááné hajchótaváa íílle tsúúca teene wañéhjɨllii icyáátsóróné ijtyácori ávuhcúmé diitye pámeere ihyájkímuma
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • hajchóta-va-pe
 • distance-QUOT-REM
 • np:other
 • íílleé
 • here
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • wañéhjɨ-lliíhye
 • festival-BEN
 • np:obl
 • 0038
 • bridging
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0165
 • bridging
 • caátso-ró-ne
 • grate-FRUS-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • íjtya-co-ri
 • starch-CLF.pointed-INST
 • np:obl
 • 0039
 • bridging
 • ávuhcu
 • bath
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0165
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • pa-me-re
 • all-CLF.PL-REST
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0035
 • hajki-mu-ma
 • relative-PL-SOC
 • np:obl
 • 0040
 • bridging
‘Meanwhile, here they bathed (thier bodies) with the starch they had got for the feast’
bora_ajyuwa_0069[PLAY]
átsihdyúváa teene ɨ́ɨjtómé íjcyárómeke ílluréjuco dibye núbɨjcóné iimídyó ɨjtóme menéhíjcyaímyeréjuco
 • #
 • #
 • ##
 • aa-tsi-du-va-pe
 • CON-CLF.place-CMPV-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • ɨjto-me
 • smoke-PL
 • np:pred
 • 0041
 • bridging
 • ijcya-ró
 • be-FRUS
 • cop
 • -me
 • -PL
 • -pro_s
 • 0041
 • -ke
 • -ACC
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0002
 • núbɨ́jco-ne
 • kick-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • iimídyo
 • tuyuyu_bird
 • np.n:p
 • 0059
 • bridging
 • ɨjto-me
 • smoke-PL
 • np:a
 • 0041
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_h_a
 • 0041
 • ne-híjcya-i
 • INAN-REP-FUT
 • v:pred
 • -me
 • -CLF.PL
 • -rv_pro_h_a
 • 0041
 • -re-juco
 • -REST-AFIR
 • -rv
‘From there they kicked the smoked prey, turning it into what we will call middle tutuyo (bird sp.)’
bora_ajyuwa_0070[PLAY]
áánetúváa diitye píívyetéhí áharímudívuréjuco
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-tu-va-pe
 • CON-INAN-ABL-QUOT-REM
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0165
 • píívyete-hi
 • turn_into-PRED
 • v:pred
 • áharí-mu-di-vu-re-juco
 • big_tuyuyo_bird-PL-ANIM-ALL-REST-AFIR
 • np.n:obl
 • 0043
 • new
‘And they turned into a big tutuyo (bird sp.)’
bora_ajyuwa_0071[PLAY]
píívyetémé wáámenéhí níjkyéjɨ́ lliíñe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc
 • píívyete
 • turn_into
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0165
 • %
 • %
 • %
 • wáámene-hi
 • fly-PRED
 • v:pred
 • níjkye-jɨ
 • sky-CLF.disc
 • np:other
 • lliíñe
 • beneath
 • np:l
‘And after they had turned into it, they flew under the sky’
bora_ajyuwa_0072[PLAY]
áijyúváa diityépɨ́ éénuhíjcyá úúcumee, diitye úwaajɨ́muu íjcyane
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ijyu-va-pe
 • CON-CLF.time-QUOT-REM
 • other
 • di-jtépɨ
 • 3-F.DU
 • pro.h:a
 • 0035
 • eenu-híjcya
 • breed-REP
 • v:pred
 • úúcume
 • punchana
 • np.d:p
 • 0044
 • new
 • #
 • #
 • #cc
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • úwaajɨ́u-mu
 • ant-PL
 • np.d:s
 • 0045
 • new
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
‘And they bred one punchana and ants (underground ants)’
bora_ajyuwa_0073[PLAY]
aanéváa ehdu ipámaúcuhíjcyáróne muhdú íllu métsájtyeé iñéene ɨ́hbomúpɨ́ ɨ́náhaamɨ́netu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0035
 • páma-úcu-híjcya-ró-ne
 • scoop_water-SG.TR-REP-FRUS-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • muhdu
 • how
 • other
 • íllu
 • so
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:a
 • 0035
 • tsájtyé
 • take
 • v:pred
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0046
 • bridging
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0035
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ɨhbo
 • cover
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0036
 • ɨ́na-haámɨ-ne-tu
 • leaf-CLF.sheet-PL-ABL
 • np:obl
 • 0047
 • new
‘Like that they wanted to get water, "How are we going to transport it?" they said and lined it with leaves’
bora_ajyuwa_0074[PLAY]
ɨ́náhaamɨ́né ɨɨ́hbóné hallúvú iiñu tádɨ́rɨ́hcomúpɨ́, tádɨ́rɨ́hcomúpɨ́
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:other
 • ɨ́na-haámɨ-ne
 • leaf-CLF.sheet-PL
 • np:obl
 • 0047
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0035
 • ɨhbo-ne
 • cover-INAN
 • v:pred
 • hallu-vu
 • on-ALL
 • np:other
 • %
 • %
 • %
 • iíñu
 • white_clay
 • np:p
 • 0048
 • new
 • ta-dɨ́rɨ-hco
 • foot-press-MULT.TR
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0048
 • ta-dɨ́rɨ-hco
 • foot-press-MULT.TR
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
‘Over what they had lined with leaves they put clay and pressed it, pressed it’
bora_ajyuwa_0075[PLAY]
ááneríváa íhjyáa múhajchótatú tsaamúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -ne
 • -INAN
 • -other:obl
 • 0036
 • -ri-va-pe
 • -LOC-QUOT-REM
 • -other
 • íhya
 • perhaps
 • other
 • mu-hajchóta-tu
 • whose-CLF.distance-ABL
 • other
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘And with this, after a long time, they came back’
bora_ajyuwa_0076[PLAY]
ílluréjuco tsáámupɨ tene pééróné pañe áyánéwu íjcyane wajtsɨ́múpɨ́ pevéjaréjuco tsanééréjuco íjtyamu kiá tsɨtsɨ́ɨnéjóbaúvu
 • #
 • #
 • ##
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:s
 • 0046
 • pee-ró-ne
 • go-FRUS-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • pañe
 • inside
 • np:other
 • áyá-ne-wuu
 • few-INAN-DIM
 • other:s
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • wajtsɨ
 • arrive
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • peve
 • empty
 • other:pred
 • -ja
 • -CLF.house
 • -other:s
 • 0003
 • -re-juco
 • -REST-AFIR
 • -rn
 • #
 • #
 • ##
 • tsanéére-juco
 • the_same-AFIR
 • other:pred
 • íjtya-mu
 • starch-PL
 • np:s
 • 0039
 • #
 • #
 • ##
 • kiá
 • where
 • other
 • tsɨ́tsɨ́
 • white
 • other:pred
 • -ne
 • -INAN
 • -other:s
 • -coba-úvu
 • -AUG-intensively
 • -rn
‘They came and, although it leaked, they arrived with a little, and the house was empty, just starch, the floor was white’
bora_ajyuwa_0077[PLAY]
ícyaj neemúpɨvápeécu ¿aca kiávú íñe llihíyómú méhdityu pééhií? neemúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s_ds
 • 0035
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aca
 • Q.doubt
 • other
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • í-ne
 • this-INAN
 • other
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:s
 • 0019
 • me-di-tu
 • 1.PL-ANIM-ABL
 • ln_pro.h:poss
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s_ds
 • 0035
‘"Baj!" they said "Where did our parents go?" they said’
bora_ajyuwa_0078[PLAY]
teene ɨ́ɨ́téromúpɨ́ páneere íijtyámúúné, ɨ́ɨjtómé tsáhájuco íjcyájúcootúne
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • ɨɨte-ró
 • search-FRUS
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • pa-ne-re
 • all-INAN-REST
 • other:p
 • #
 • #
 • ##neg
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0035
 • íjtya-mu-ne
 • starch-PL-INAN
 • np:s
 • 0039
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0035
 • ɨjto-me
 • smoke-PL
 • rn
 • 0041
 • tsáha-juco
 • no-AFIR
 • other:pred
 • ijcya-jucoo-tu-ne
 • be-PERF-NEG-INAN
 • cop
‘They searched for everything, their starch, their smoked prey, they were gone’
bora_ajyuwa_0079[PLAY]
ááne diibye ijyééuke úúcúmeke díllomúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0035
 • jeéu-ke
 • pet-ACC
 • np.d:p
 • 0044
 • úúcume-ke
 • punchana-ACC
 • np.d:appos
 • 0044
 • dillo
 • ask
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
‘That is why they asked their pet, the punchana’
bora_ajyuwa_0080[PLAY]
tájye tajyééu neemúpɨ, kiávúhjané llíhíyómú pééhií, wahárómú pééhií
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0035
 • jeéu
 • pet
 • np.d:voc
 • 0044
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0035
 • jeéu
 • pet
 • np.d:voc
 • 0044
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s_ds
 • 0035
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-REC
 • other
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:s
 • 0161
 • bridging
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • waháro-mu
 • mother-PL
 • np.h:s
 • 0162
 • bridging
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘"My, my pet" they said, "Where did my fathers go, my mothers go?"’
bora_ajyuwa_0081[PLAY]
áánélliihyéváa íllure nehíjcyaábe, íígue úguébá guiíñe, íígue úguéba guiíñe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • íllu-re
 • so-REST
 • other
 • nee-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s_ds
 • 0044
 • #
 • #
 • #ds
 • íílleé
 • here
 • other
 • úlle-ba
 • clay_pot-CLF.object
 • np:other
 • 0049
 • new
 • lliíñe
 • beneath
 • np:l
 • íílleé
 • here
 • other
 • úlle-ba
 • clay_pot-CLF.object
 • np:other
 • 0049
 • lliíñe
 • beneath
 • np:l
‘That is why he said so, "Here, under the clay pot, here under the clay pot"’
bora_ajyuwa_0082[PLAY]
diityéké úwaajɨ́muke díllomúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • di-te-ke
 • 3-PL-ACC
 • pro.d:p
 • 0045
 • úwaajɨ́u-mu-ke
 • ant-PL-ACC
 • np.d:appos
 • 0045
 • dillo
 • ask
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
‘And they asked the ants’
bora_ajyuwa_0083[PLAY]
tájye, tajyéému kiávúhjané llihíyómú pééhií?
 • #
 • #
 • ##ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • jeéu
 • pet
 • np.d:voc
 • 0045
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • jeéu-mu
 • pet-PL
 • np.d:voc
 • 0045
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-REC
 • other
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:s
 • 0019
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘"My pet, where did my parents go?"’
bora_ajyuwa_0084[PLAY]
aanéváa téhullévú dityéne péhullévújuco ditye wámóháávyéhíjcyáne páhíhwu páhíhwu mmm
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tee-hulle-vu
 • 3-CLF.further_place-ALL
 • pro:obl
 • di-te-ne
 • 3-PL-REC
 • pro.d:s
 • 0045
 • pee-hulle-vu-juco
 • go-CLF.further_place-ALL-AFIR
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:s
 • 0045
 • wámóha-Vve-híjcya-ne
 • march-SG.INTR-REP-INAN
 • v:pred
 • pa-hi-wuu
 • all-CLF.bunch-DIM
 • other
 • pa-hi-wuu
 • all-CLF.bunch-DIM
 • other
 • mmm
 • NC
 • nc
‘So they went the same way they had gone, they went in single line, in single line’
bora_ajyuwa_0085[PLAY]
ááne ditye óómihíjcyáne
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:s
 • 0045
 • oomi-híjcya-ne
 • return-REP-INAN
 • v:pred
‘And afterwards they came back’
bora_ajyuwa_0086[PLAY]
Ícyaj neemúpɨ íílleúubáváhjané llihíyómú pééhií neemúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s_ds
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • íílleé-vu-uba-va-hja-ne
 • here-ALL-PROB-QUOT-IFR-REC
 • other
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:s
 • 0019
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s_ds
 • 0035
‘"Baj" they said, "Perhaps our parents went this way" they said’
bora_ajyuwa_0087[PLAY]
iñééne tsúúcaja ihdyu ɨ́ɨ́nerí ɨ́jtsámeíjyúcóótumúpɨ́ ílluréjuco ihdyu dsɨjɨ́veháñé néhcomúpɨ́ ihdyu
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0035
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca-hja
 • already-IFR
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • ɨɨ́ne-ri
 • what-INST
 • other
 • ɨ́jtsá-meí-jucoo-tu
 • think-REFL-PERF-NEG
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • dsɨjɨ́ve-háñe
 • death-PL
 • np:p
 • nehco
 • search
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
‘And then they said, without thinking about anything, waiting for their death, they searched’
bora_ajyuwa_0088[PLAY]
dityéne wámóháávye íjcyájuri pevéneréjuco dityépɨ́ péjucóóne diitye ijyéémuu, diibye ijyééú úúcumee íjcyámemájuco pehíjcyámé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0164
 • bridging
 • di-te-ne
 • 3-PL-REC
 • pro.d:s
 • 0045
 • wámóha-Vve
 • march-SG.INTR
 • v:pred
 • ijcya-ju-ri
 • be-CLF.path-LOC
 • other:obl
 • 0164
 • %
 • %
 • %
 • peve-ne-re-juco
 • empty-INAN-REST-AFIR
 • other
 • di-jtépɨ
 • 3-F.DU
 • pro.h:s
 • 0035
 • pee-juco-ne
 • go-AFIR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0164
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • jeéu-mu
 • pet-PL
 • ln_np.d
 • 0050
 • bridging
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • jeéu
 • pet
 • np.d:pred
 • 0045
 • úúcume
 • punchana
 • rn
 • 0044
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0050
 • -ma-juco
 • -SOC-AFIR
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0051
 • bridging
‘On the path where the ants were walking in line, they went down this way with them, their pets and punchana, they went away’
bora_ajyuwa_0089[PLAY]
pehíjcyámé choocówu ihjyáa ihdyu múhduháñé ditye péhijcyámeváa úújeté móóájobávu
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0051
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • íhya
 • perhaps
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • mu-du-háñe
 • whose-CMPV-PL
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0051
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0051
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -rv_pro_h_s
 • 0051
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • moóa-coba-vu
 • big_river-AUG-ALL
 • np:l
 • 0052
 • new
‘They went slowly, like perhaps, they went and reached a big river’
bora_ajyuwa_0090[PLAY]
áámó úníuríváa pehíjcyámé, pehíjcyáme
 • #
 • #
 • ##
 • aa-mo
 • CON-CLF.big_river
 • other
 • 0052
 • úniu-ri-va-pe
 • side-LOC-QUOT-REM
 • np:l
 • 0053
 • bridging
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0051
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0051
‘And they went along the rivers shore, they went’
bora_ajyuwa_0091[PLAY]
tsá ditye píívyetétú kiátú ipájtyene
 • #
 • #
 • ##neg
 • tsáha
 • no
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:s
 • 0051
 • piivyéte-tu
 • be_able-NEG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:other
 • kiá-tu
 • where-ABL
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0051
 • pajtye-ne
 • cross-INAN
 • v:pred
‘They could not cross it at any point’
bora_ajyuwa_0092[PLAY]
áánélliihyéváa tsátsihdyu diibye úúcume ílluréjuco teene téhí pañévú iíjcyáne teene mooa tsójtsone
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • tsa-tsi-tu
 • one-CLF.place-ABL
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • úúcume
 • punchana
 • np.d:s
 • 0044
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • teéhi
 • river
 • np:other
 • 0052
 • pañe-vu
 • inside-ALL
 • np:l
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:s
 • 0044
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • moóa
 • big_river
 • np.h:other
 • 0051
 • tsótso-ne
 • throw_water-INAN
 • v:pred
‘That is why, at one point the punchana went inside the water and threw the water out of the river’
bora_ajyuwa_0093[PLAY]
májtsívaabére móóa móóa najcáteeva, móóa móóa najcáteeva nééberéváa tsótsócohíjcyá
 • #
 • #
 • ##
 • májtsiva
 • sing
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s_ds
 • 0044
 • -re
 • -REST
 • -other
 • #
 • #
 • #ds
 • moóa
 • big_river
 • np:voc
 • 0052
 • moóa
 • big_river
 • np:s
 • 0052
 • najca-té-va
 • decrease-DIR.go-QUOT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • moóa
 • big_river
 • np:voc
 • 0052
 • moóa
 • big_river
 • np:s
 • 0052
 • najca-té-va
 • decrease-DIR.go-QUOT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.d:s
 • 0044
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0044
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • tsótso-jco-híjcya
 • throw_water-MULT.TR-REP
 • v:pred
‘And he sang "River, river decrease, river, river decrease", he said while throwing the water out’
bora_ajyuwa_0094[PLAY]
áánetúváa diitye úwaajɨ́mú adójucóó íúníutu cháchá cháchá teene nújpacyo
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-tu-va-pe
 • CON-REC-ABL-QUOT-REM
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • úwaajɨ́u-mu
 • ant-PL
 • np.d:a
 • 0045
 • ado-juco
 • drink-AFIR
 • v:pred
 • i-úniu-tu
 • 3-side-ABL
 • np:obl
 • 0053
 • chaáhcháa
 • splash
 • other
 • chaáhcháa
 • splash
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • nú-jpacyó
 • water-CLF.liquid
 • np:p
 • 0054
 • bridging
‘Also the ants began to drink from the shore "chacha chacha" this water’
bora_ajyuwa_0095[PLAY]
teenéváa nújpacyo ditye áraúcúneri dityépɨ́ ipájtyeki
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne-va-pe
 • 3-INAN-QUOT-REM
 • other
 • nú-jpacyó
 • water-CLF.liquid
 • np:p
 • 0054
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:a
 • 0050
 • ára-úcu-ne-ri
 • condense-SG.TR-INAN-INST
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-jtépɨ
 • 3-F.DU
 • pro.h:s
 • 0035
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0035
 • pajtye-ki
 • cross-PURP
 • v:pred
‘They decrease the water, so the two could cross at this point’
bora_ajyuwa_0096[PLAY]
aanéváa diibye diityépɨ jééú tsójtsóneri íújɨwa poáávetu íjcyáneri góócohíjcyamúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne-va-pe
 • CON-REC-QUOT-REM
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • di-jtépɨ
 • 3-F.DU
 • ln_pro.h:poss
 • 0035
 • jeéu
 • pet
 • np.d:s
 • 0044
 • tsojtso-ne-ri
 • bath-PL-LOC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.d:poss
 • 0044
 • újɨwa
 • omoplate
 • np:s
 • 0055
 • bridging
 • póaa-Vve-tu
 • peel_off-SG.INTR-ABL
 • other:pred
 • ijcya-ne-ri
 • be-INAN-INST
 • cop
 • #
 • #
 • ##
 • gooco-híjcya
 • laugh-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘And by throwing the water out, their punchana, his shoulder blade looked like it was going to fall, at that they were laughing’
bora_ajyuwa_0097[PLAY]
áyúú mejééú újɨwa poáávetu iiváa iñééne góócohíjcyamúpɨ, dííbyedi góócohíjcyamúpɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áyúú
 • ah
 • other
 • me-
 • 1.DU.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0035
 • jeéu
 • pet
 • np.d:other
 • 0044
 • újɨwa
 • omoplate
 • np:s
 • 0055
 • póaa-Vve-tu
 • peel_off-SG.INTR-ABL
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • í-va-pe
 • 3=QUOT-REM
 • =pro.h:s_ds
 • 0035
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0035
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • gooco-híjcya
 • laugh-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe-di
 • 3-M.SG-ANIM
 • pro.d:other
 • 0044
 • gooco-híjcya
 • laugh-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘"ah, the shoulder blade of our punchana is about to fall", like that they said and laughed, at him they were laughing’
bora_ajyuwa_0098[PLAY]
aanéváa tsaríwuúréjuco dííbyeke úúcúmeke pájtyénéllií
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -ne
 • -INAN
 • -other:s
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tsari-wuu-re-juco
 • detestation-DIM-REST-AFIR
 • v:pred
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.d:p
 • 0044
 • úúcume-ke
 • punchana-ACC
 • np.d:appos
 • 0044
 • #
 • #
 • #cc:other
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0044
 • pajtye-ne-lliíhye
 • cross-INAN-BEN
 • v:pred
‘And this made the punchana angry, to cross’
bora_ajyuwa_0099[PLAY]
ílluréjuco dibye diityépɨke úhbane, kyéj kyéj kyéj kyéj
 • #
 • #
 • ##
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.d:a_ds
 • 0044
 • di-jtépɨ-ke
 • 3-F.DU-ACC
 • pro.h:p
 • 0035
 • uhba-ne
 • quarrel-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • kyéj
 • kyéj
 • other
 • kyéj
 • kyéj
 • other
 • kyéj
 • kyéj
 • other
 • kyéj
 • kyéj
 • other
‘That is why he quarrelled with them "kyéj kyej kyej kyé"’
bora_ajyuwa_0100[PLAY]
neébe ééneúrée ámúhpɨ́ goocópivu ámuhpɨ meúújetémúpɨ́ ícyooca ámuhpɨ méɨ́cúbáhráméií
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s_ds
 • 0044
 • #
 • #
 • ##ds
 • éée-ne-vu-re
 • yes-INAN-ALL-REST
 • other
 • ámuhpɨ
 • 2.F.DU
 • ln_pro.2:poss
 • 0035
 • gooco-pi-vu
 • laugh-in_excess-ALL
 • np:other
 • ámuhpɨ
 • 2.F.DU
 • pro.2:s
 • 0035
 • me=
 • 2.DU=
 • =lv_pro_2_s
 • 0035
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -rv_pro_2_s
 • 0035
 • #
 • #
 • ##ds
 • ícyoóca
 • now
 • other
 • ámuhpɨ
 • 2.F.DU
 • pro.2:s
 • 0035
 • me=
 • 2.DU=
 • =pro_2_s
 • 0035
 • ɨ́cúbahra-meí-i
 • damage-REFL-FUT
 • v:pred
‘He told them "That is why, because you laugh, now you are going to suffer"’
bora_ajyuwa_0101[PLAY]
iñééne ellévúj dibye íllúréjuco úmɨváné diityépɨdítyu
 • #
 • #
 • ##
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:s
 • 0044
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.d:s
 • 0044
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • úmɨva-ne
 • flee-INAN
 • v:pred
 • di-jtépɨ-di-tu
 • 3-F.DU-ANIM-ABL
 • pro.h:obl
 • 0035
‘He spoke like that and ran away’
bora_ajyuwa_0102[PLAY]
ááné tujkéveríjyuco diitye úwaajɨ́mú íllurejuco téhdure úmɨváné diityépɨdítyu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • tujkéve-ri-juco
 • direction-LOC-AFIR
 • np:other
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • úwaajɨ́u-mu
 • ant-PL
 • np.d:s
 • 0045
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • tee-du-re
 • 3-CMPV-REST
 • other
 • úmɨva-ne
 • flee-INAN
 • v:pred
 • di-jtépɨ-di-tu
 • 3-F.DU-ANIM-ABL
 • pro.h:obl
 • 0035
‘At the same time the ants ran away as well’
bora_ajyuwa_0103[PLAY]
ááné boonéváa diityépɨ́ tsahí úníuri pehíjcyamúpɨ́, pehíjcyamúpɨ́
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • boóne-va-pe
 • after-QUOT-REM
 • other
 • di-jtépɨ
 • 3-F.DU
 • pro.h:s
 • 0035
 • tsa-i
 • one-CLF.river
 • other
 • 0052
 • úniu-ri
 • side-LOC
 • np:l
 • 0053
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -rv_pro_h_s
 • 0035
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0035
‘After this, these two went along the rivers shore, they were walking’
bora_ajyuwa_0104[PLAY]
ipyéhíjcyánéj pɨɨnévú úújetémúpɨ́ máhohájcú cóójúhé lliiñe íjyácunúne
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0035
 • pee-híjcya-ne
 • go-REP-INAN
 • v:pred
 • pɨɨne-vu
 • center-ALL
 • np:l
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:a
 • 0035
 • mááhoó-hajcu
 • casabe-CLF.pillar
 • np:p
 • 0056
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • f0:s
 • 0056
 • cóóju-he
 • avocado-CLF.tree
 • np:other
 • 0057
 • new
 • lliíñe
 • beneath
 • np:pred
 • ijcya-cunu-ne
 • be-MULT.INTR-INAN
 • cop
‘Walking, they reached (found) lots of casabe that were under avocado trees trunk’
bora_ajyuwa_0105[PLAY]
teene cóójuhe dójcone ɨ́ɨ́né imíjyaú nááméné úníuri máhohájcu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • cóóju-he
 • avocado-CLF.tree
 • np:s
 • 0057
 • dojco-ne
 • fall-INAN
 • v:pred
 • ɨɨ́ne
 • what
 • rv
 • imíjyau
 • most_beautiful
 • rv
 • naame-ne
 • ripen-INAN
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • úniu-ri
 • side-LOC
 • np:pred
 • mááhoó-hajcu
 • casabe-CLF.pillar
 • np:s
 • 0056
‘The avocados that were falling were ripe, how nice, next to it (was) this pile of casabe’
bora_ajyuwa_0106[PLAY]
aanéváa diille ámíalle waajácú teene piivyété íjcyane piivyéte mááho, piivyété coojúhé íjcyane
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • ámíalle
 • eldest
 • np.h:s
 • 0060
 • bridging
 • waajácu
 • know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:s
 • 0056
 • píívyete
 • turn_into
 • np:other
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • cop
 • píívyete
 • turn_into
 • np:other
 • mááhoó
 • casabe
 • np:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0057
 • píívyete
 • turn_into
 • np:other
 • cóóju-he
 • avocado-CLF.tree
 • np:pred
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • cop
‘The eldest one knew that this was for transforming, a transformation casabe, it was a transformation avocado’
bora_ajyuwa_0107[PLAY]
áánemáváa diille íñáálleke neélle
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-ma-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0060
 • naálle-ke
 • sister-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0060
‘That is why she told her sister’
bora_ajyuwa_0108[PLAY]
áijyu diille íñaalle bónelléré eeváhi, tsá ámíalle éévatúne
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ijyu
 • CON-CLF.time
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0060
 • naálle
 • sister
 • np.h:s
 • 0010
 • boóne-lle-re
 • after-F.SG-REST
 • other
 • eeva-hi
 • be_pregnant-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • tsáha
 • no
 • other
 • ámíalle
 • eldest
 • np.h:s
 • 0060
 • eeva-tu-ne
 • be_pregnant-NEG-INAN
 • v:pred
‘And the youngest sister was pregnant, the eldest one was not pregnant’
bora_ajyuwa_0109[PLAY]
aane diille íeeválleke neélle
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:p
 • 0010
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • eeva
 • be_pregnant
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0010
 • -ke
 • -ACC
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0060
‘And she told to the pregnant one’
bora_ajyuwa_0110[PLAY]
muúllej neélle, kiátúikyé u pájtyéíllejɨ́ɨ́vari neélle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • muúlle-j
 • sister-VOC
 • np.h:voc
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0060
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • kiá-tu-iíkye
 • where-ABL-yet
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pajtye-i-lle-jɨ́ɨ́vari
 • cross-FUT-F.SG-NEG
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0060
‘"Sister", she said " Where could you cross?" she said’
bora_ajyuwa_0111[PLAY]
óvíjyuco ihdyu íñe o óóvene óhdi u pájtyeki neélle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • óvíjyuco
 • please
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • í-ne
 • this-INAN
 • pro:p
 • 0166
 • bridging
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0060
 • oove-ne
 • eat_one's_fill-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • ó-di
 • 1.SG-ANIM
 • pro.1:other
 • 0060
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pajtye-ki
 • cross-PURP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0060
‘"It does not matter, this I am going to eat, so you can walk over me" she said’
bora_ajyuwa_0112[PLAY]
iiváa iñééne májcholle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0060
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0060
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • majcho
 • eat
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0060
‘Saying that, she ate.’
bora_ajyuwa_0113[PLAY]
aalle ihdyu ɨ́ɨ́cúi ú dsɨ́ɨ́neé táhallúrí éhnéjcúehívújuco
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:dt
 • 0010
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • dsɨɨne-V
 • run-FUT
 • v:pred
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0060
 • hallu-ri
 • back-LOC
 • np:l
 • 0061
 • bridging
 • e-nejcu-e-hi-vu-juco
 • that-CLF.side-PERT-PRED-ALL-AFIR
 • pro:g
 • 0062
 • bridging
‘"And you are going to run fast, over my back, to the other side"’
bora_ajyuwa_0114[PLAY]
ááne boone ihdyu ooréjucói o cóévaíñe
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • boóne
 • after
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • ó-re-juco-iíkye
 • 1.SG-REST-AFIR-yet
 • pro.1:s
 • 0060
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro_1_s
 • 0060
 • coéva-i-ne
 • be_left-FUT-INAN
 • v:pred
‘"After this I am going to remain alone"’
bora_ajyuwa_0115[PLAY]
óvíi ihdyu múhduháñé ú pehíjcyáhi kiáhjɨvú u úújetéille
 • #
 • #
 • ##ds
 • óví-iíkye
 • wait-yet
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • mu-du-háñe
 • whose-CMPV-PL
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-híjcya-hi
 • go-REP-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • kiá-hjɨ-vu
 • where-PL-ALL
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-i-lle
 • reach-FUT-F.SG
 • v:pred
‘"Okay, well, you are also leaving, and where are you going to arrive?"’
bora_ajyuwa_0116[PLAY]
pítyájcolle íñáálleke
 • #
 • #
 • ##
 • pítya-jco
 • to_say_goodbye-MULT.TR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0060
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0060
 • naálle-ke
 • sister-ACC
 • np.h:p
 • 0010
‘She said goodbye to her sister’
bora_ajyuwa_0117[PLAY]
aalléváa teene ɨ́mɨááné tsúúca cóójuho idyópóaúcúne teene mááhótu ityáváriácóne májcholle, májcholle
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:dt_a
 • 0060
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • cóóju-ho
 • avocado-CLF.oval
 • np:p
 • 0063
 • bridging
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0060
 • do-póa-úcu-ne
 • hand-open-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • mááhoó-tu
 • casabe-ABL
 • np:p
 • 0056
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0060
 • ta-várí-áco-ne
 • foot-break-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0056
 • majcho
 • eat
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0060
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0056
 • majcho
 • eat
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0060
‘She really opened an avocado and broke (opened) that casabe and ate and ate’
bora_ajyuwa_0118[PLAY]
dille májchóneríyé tsúúca píívyetélle teemo cáwaavyéhí íñejcuéhityu éhnéjcúehívújuco
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0060
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0060
 • majcho-ne-ri-re
 • eat-INAN-INST-REST
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • píívyete
 • turn_into
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0060
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • cáwa-Vve-hi
 • lay-SG.INTR-PRED
 • v:pred
 • í-nejcu-e-hi-tu
 • this-CLF.side-PERT-PRED-ABL
 • pro:obl
 • 0053
 • e-nejcu-e-hi-vu-juco
 • that-CLF.side-PERT-PRED-ALL-AFIR
 • pro:obl
 • 0062
‘She ate and transformed, and then she streched from one side to the other’
bora_ajyuwa_0119[PLAY]
áállé hallúriváa ɨ́ɨ́cúi dsɨ́ɨ́nelle dsɨ́ɨ́nelle úúú éhnéjcúéwájuvu ipájtyéne révoúcunúllé tsúúca ílluréjuco dille píívyeténé bóóádivúréjuco tsúúca ílluréjuco dille cábyúruuvéné téhí pañévuréjuco
 • #
 • #
 • ##
 • aa-lle
 • CON-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0060
 • hallu-ri-va-pe
 • on-LOC-QUOT-REM
 • np:l
 • 0061
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • dsɨɨne
 • run
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • dsɨɨne
 • run
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • úúú
 • fine
 • other
 • e-nejcu-e-waju-vu
 • that-CLF.side-PERT-CLF.irregular_surface-ALL
 • np:obl
 • 0062
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • pajtye-ne
 • cross-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • révo-úcunu
 • turn-SG.STA
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0060
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0060
 • píívyete-ne
 • turn_into-INAN
 • v:pred
 • bóóa-di-vu-re-juco
 • boa-ANIM-ALL-REST-AFIR
 • np.n:obl
 • 0064
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0060
 • cábyúru-Vve-ne
 • go_in-SG.INTR-INAN
 • v:pred
 • teéhi
 • river
 • np:other
 • 0052
 • pañe-vu-re-juco
 • inside-ALL-REST-AFIR
 • np:obl
‘And she ran quickly over her, she ran to the other shore, and crossing she turned around and she turned into a boa and jumped in the water’
bora_ajyuwa_0120[PLAY]
ááné boonéváa díílleréjuco ɨ́veekíhana táñaálle iñééróne, muhdú idyé ó méénuú tsúúca o pájtyéjúcoólle iñééne pehíjcyalle pehíjcyalle, ájyábama májchótulle
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • boóne-va-pe
 • after-QUOT-REM
 • other
 • di-lle-re-juco
 • 3-F.SG-REST-AFIR
 • pro.h:a
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ɨ́veeki-hana
 • why-NC
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0010
 • naálle
 • sister
 • np.h:voc
 • 0060
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0010
 • nee-ró-ne
 • say-FRUS-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • muhdu
 • how
 • other
 • idyé
 • also
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • meenu-V
 • do-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • tsúúca
 • already
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • pajtye-jucoo
 • cross-PERF
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0010
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##neg
 • ájyaba-ma
 • hunger-SOC
 • np:obl
 • majcho-tu
 • eat-NEG
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘After that she was alone "Why my sister?" she said "What I am going to do? I have already crossed", she said and kept walking, walking, without eating anything’
bora_ajyuwa_0121[PLAY]
aalléváa ihdyu tsájcuuvénetúré lleebúcunú kiá tsaapi íllohíjcyáné tóóó, tóóó
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • tsacuúve-ne-tu-re
 • one_evening-INAN-NEG-REST
 • pro:other
 • lleebo-úcunu
 • listen-SG.STA
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • kiá
 • where
 • other
 • tsa-pi
 • one-CLF.man
 • np.h:s
 • 0065
 • new
 • illo-híjcya-ne
 • fell-REP-INAN
 • v:pred
 • tooo
 • shot
 • other
 • tooo
 • shot
 • other
‘One morning she heard how someone was felling (trees) "tun tun"’
bora_ajyuwa_0122[PLAY]
ícyaj neélle múha éhne íílleé, mɨ́amúnaáubáha muurá illóme
 • #
 • #
 • ##
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • muha
 • PN.INTER
 • pro.h:s
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • íílleé
 • here
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • mɨa-múnaa-uba-haja
 • true-people-PROB-curiosity
 • np.h:s
 • 0065
 • muuré
 • then
 • other
 • illo
 • fell
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -rv_pro_h_s
 • 0065
‘"Baj!", she said, "Who is there, suddenly there are people felling"’
bora_ajyuwa_0123[PLAY]
ááné tujkévetúváa pehíjcyalle pehíjcyalle
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • tujkéve-tu-va-pe
 • direction-ABL-QUOT-REM
 • np:g
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘She went towards this sound, she went’
bora_ajyuwa_0124[PLAY]
muubéváhacápe úmɨ́nurɨváhacápe íjcyaabe
 • #
 • #
 • ##
 • mu-Vbe
 • whose-M.SG
 • pro.h:dt_s
 • 0065
 • -va-acá-pe
 • -QUOT-IFR-REM
 • -other
 • úmɨ́nurɨ-va-haáca-pe
 • úmɨ́nurɨ-PL-ascertainment-REM
 • np:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
‘It is said he was úmɨ́nurɨ (a man with two faces)’
bora_ajyuwa_0125[PLAY]
panéjcuvátú íhyúmɨ íjcyaábe, íñejcútú íjcyahúmɨɨ, íñejcútú íjcya húmɨɨ
 • #
 • #
 • ##
 • pa-nejcu-va-tu
 • all-CLF.side-QUOT-ABL
 • other:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • húmɨ
 • face
 • np:s
 • 0066
 • bridging
 • ijcya-Vbe
 • be-M.SG
 • cop
 • #
 • #
 • ##
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -húmɨ
 • -face
 • -np:s
 • 0067
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -húmɨ
 • -face
 • -np:s
 • 0068
 • bridging
‘That he has faces in both sides, on this side there is one face and on this side there is other face’
bora_ajyuwa_0126[PLAY]
aane íñejcútú íjcyáhúmɨri íllohíjcyaábe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0067
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -húmɨ-ri
 • -face-INST
 • -np:obl
 • 0067
 • %
 • %
 • %
 • illo-híjcya
 • fell-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
‘And with the face on this side he was felling’
bora_ajyuwa_0127[PLAY]
aane íñejcútú íjcyáhúmɨri ɨ́ɨ́tehíjcyaabe tsaate pátyéhajchíí ityábejcároki
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0068
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -húmɨ-ri
 • -face-INST
 • -np:obl
 • 0068
 • %
 • %
 • %
 • ɨɨte-híjcya
 • look-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • #
 • #
 • #cc:p
 • tsa-te
 • one-PL
 • np.h:s
 • 0176
 • new
 • pajtye-hajchííjyu
 • cross-COND
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0065
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0176
 • tábe-jcáro-ki
 • catch-SG.TR-PURP
 • v:pred
‘And with the face on this side he watched if someone was coming to catch him’
bora_ajyuwa_0128[PLAY]
aanéváa ehdu choocówu dújújcolléré péérónáa íñejcútú íjcyáhúmɨri iájtyúmɨ́ne díílleke iújcuíñúne tábejcárotéébe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • dújujco
 • spy
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • pee-ró-náa
 • go-FRUS-SIM
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:obl
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -húmɨ
 • -face
 • -np:s
 • 0068
 • -ri
 • -LOC
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • ájtyumɨ-ne
 • see-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • újcúiñu-ne
 • follow-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • tábe-jcáro-té
 • catch-SG.TR-DIR.go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
‘And when she was walking slowly, listening to in order to know who was there, he saw her with the face on this side, he followed and catched her’
bora_ajyuwa_0129[PLAY]
ityábejcáróne ílluréjuco iúménúné pañévú uácoóbe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • tábe-jcáro-ne
 • catch-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • úme-nu-ne
 • vegetal_salt-VBZ.do-INAN
 • np:other
 • 0069
 • new
 • pañe-vu
 • inside-ALL
 • np:obl
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • úacó
 • put_in
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
‘He caught her and put her in his vegetal salt’
bora_ajyuwa_0130[PLAY]
ááne iúácóne waahímúnuúbe, iwááhímúnúne piichúcuíñuúbe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • úacó-ne
 • put_in-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • waahiímu-nu-Vbe
 • basket-VBZ.do-M.SG
 • nc
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0065
 • waahiímu-nu-ne
 • basket-VBZ.do-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • piichu-cu-iñu
 • carry-SG.TR-DIR.leave
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
‘He put her in a basket he made, he put her in a basked she made and carried her away’
bora_ajyuwa_0131[PLAY]
áánemáváa tsaabe, tsaabe tsúúca teene ihjyávú waaóvaabe pɨ́ɨ́néejávu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-ma-va-pe
 • CON-INAN-SOC-QUOT-REM
 • other.h:obl
 • 0010
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • ja-vu
 • house-ALL
 • np:g
 • 0071
 • new
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • waao-va
 • throw_away-come
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • pɨɨne-ja-vu
 • middle-CLF.cover-ALL
 • np:g
‘With it he came, he came home, he came to throw her in the middle of the house’
bora_ajyuwa_0132[PLAY]
méwakye neébe muúllej, wahmɨ́jɨrí namáhjyu wáábyá dohjɨ́né namáhjyu óóma bújcájaáco taúmé kikííjyeba o lléhdoki
 • #
 • #
 • ##
 • mewa-ke
 • wife-ACC
 • np.h:p
 • 0072
 • new
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • muúlle-j
 • sister-VOC
 • np.h:voc
 • 0072
 • wahmɨ́jɨ-ri
 • tipiti-LOC
 • np:other
 • namáhjyu
 • picho?
 • np:other
 • waábya
 • hammock
 • np:other
 • do-hjɨ-ne
 • hand-tie-INAN
 • np:other
 • namáhjyu
 • picho?
 • np:other
 • ó-ma
 • 1.SG-BEN
 • pro.1:other
 • 0065
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0072
 • bújcajaa-co
 • bake-IMP
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • ln
 • 0069
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:p
 • 0010
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • llehdo-ki
 • eat_bread-PURP
 • v:pred
‘And he told his wife "Woman picho of tipiti, picho of hammocks rope, the casabe has to be prepared, so to eat it with the brain of my vegetal salt"’
bora_ajyuwa_0133[PLAY]
uúhu neellévápeécu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • uúhu
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0072
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Okay" she said’
bora_ajyuwa_0134[PLAY]
ói ó cóóvatéhi nééberéváa ellévúj íjchívyeíñúné hallúrí ɨ́ɨ́cúi teene paayúculle, dóhejúrolle teene dííbye úme
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:dt_s
 • 0065
 • iíkye
 • yet
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • coova-té-hi
 • cut_firewood-DIR.go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • élle-vu
 • there-ALL
 • np:g
 • ijchívye-iñu-ne
 • go_outside-DIR.leave-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • halluri
 • meanwhile
 • other
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:p
 • 0070
 • bridging
 • paayúcu
 • open
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • #
 • #
 • ##
 • do-hejú-ro
 • hand-make_hollow-SG.TR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:p
 • 0069
‘"I am going to bring firewood" he said and went out to look for firewood, meanwhile she opened quickly and hollowed out the (basket of) vegetal salt’
bora_ajyuwa_0135[PLAY]
árónáa ɨɨtécunúllé eene walle tégoojúcunu tééné pañétu
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ró-náa
 • CON-FRUS-SIM
 • other
 • ɨɨte-cunu
 • look-MULT.INTR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • #
 • #
 • #cc:p
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • wallee
 • woman
 • np.h:s
 • 0010
 • tee-goojú-úcunu
 • 3-smile-SG.STA
 • other:pred
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:other
 • 0069
 • pañe-tu
 • inside-ABL
 • np:obl
‘But she saw that a woman was laughing inside of the basket’
bora_ajyuwa_0136[PLAY]
ícyaj neellévápeé, aca muhdú ɨ́ɨ́válleke aabye uke múúbekéhjané o tájɨ́vaabe imíllé uke idyóneé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0072
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #ds
 • aca
 • Q.doubt
 • other
 • muhdu
 • how
 • other
 • ɨɨva-lle-ke
 • be_alike-F.SG-ACC
 • nc
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • múu-Vbe-ke-hja-ne
 • who-M.SG-ACC-IFR-INAN
 • np:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0072
 • tájɨva
 • marry
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:p
 • 0065
 • %
 • %
 • %
 • imílle
 • want
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:other
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • doo-ne
 • eat_meat-INAN
 • v:pred
‘"Baj!" she said, "How could this man, who is this that I'm married to, that wants to eat you"’
bora_ajyuwa_0137[PLAY]
díjchivye neellévápeécu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • ijchívye
 • go_outside
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0072
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Come out", she said’
bora_ajyuwa_0138[PLAY]
ɨ́jɨɨríñe péémekéjɨ́ɨ́ ú néhcohíjcyá wa dijchívyej neelléváa
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #cc.neg:p
 • í-jɨ-ri-ne
 • this-CLF.disc-LOC-REC
 • pro:g
 • 0071
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • -ke-jɨ́ɨ́vari
 • -ACC-NEG
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • nehco-híjcya
 • search-REP
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • wái
 • permission
 • other
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • ijchívye-j
 • go_outside-VOC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0072
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"You are searching for those who did not come to this place, come out now" she said’
bora_ajyuwa_0139[PLAY]
aalle ú pee íchihdyu íchihdyú úú, íjyuuri ú pee ú pee úúú
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:dt
 • 0010
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • íchii-tu
 • here-ABL
 • other
 • íchii-du
 • here-CMPV
 • other
 • úúú
 • fine
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • í-ju-ri
 • this-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0167
 • new
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • úúú
 • fine
 • other
‘"And you are going to leave, uuum you are going go this way, you are going to leave"’
bora_ajyuwa_0140[PLAY]
téhí úníuri muube tsóvɨrácó íjcyáábeke ú neé táhdi, tahdíyó umɨ́cóúwu oke pajtyétso
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • teéhi
 • river
 • ln
 • 0074
 • new
 • úniu-ri
 • side-LOC
 • np:pred
 • muúbe
 • brother
 • np.d:other
 • tsóvɨráco
 • lizard
 • np.d:s
 • 0075
 • new
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro_d_s
 • 0075
 • -ke
 • -ACC
 • -other
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.h:s_ds
 • 0010
 • nee
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • táhdií
 • grandfather
 • np.d:voc
 • táhdií
 • grandfather
 • np.d:a
 • 0075
 • húmɨco-u-wuu
 • forehead-CLF.sphere-DIM
 • np:other
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0010
 • pajtye-tso
 • cross-CAUS
 • v:pred
‘"On the shore of a river lives a lizard, to her you are going to say " Grandfather, grandfather, with prominent forehead, let me in!""’
bora_ajyuwa_0141[PLAY]
u néénéllií uke pajtyétsóiíbye
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • pajtye-tso-i
 • cross-CAUS-FUT
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:a
 • 0075
‘"If you tell him that, he will let you in"’
bora_ajyuwa_0142[PLAY]
ahdújucóváa iwállóóne ɨ́ɨ́cúi teene dííbyé waajácú wahdáhí páátánulle, dííbyé allúvá mɨɨcúmɨ́ páátánulle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0072
 • walloo-ne
 • send-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • waajácu
 • knowledge
 • np:other
 • wahda-hi
 • shacapa-CLF.bunch
 • np:other
 • 0076
 • new
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • páátanu
 • hide
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • allúva
 • sight
 • np:other
 • mɨ́ɨ́cumɨ
 • mirror
 • np:other
 • 0077
 • new
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • páátanu
 • hide
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
‘Sending her quickly, she hid her in his shacapa of knowledge, in his watching mirror (?) she hid her’
bora_ajyuwa_0143[PLAY]
aanéváa teene dííbyé waajácú wahdáhityu tsájɨ́hwu vúruuvéhi
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • waajácu
 • knowledge
 • np:other
 • wahda-hi-tu
 • shacapa-CLF.bunch-ABL
 • np:obl
 • 0076
 • tsa-jɨ-wuu
 • one-CLF.disc-DIM
 • pro:s
 • 0078
 • bridging
 • vúruu-Vve-hi
 • part-SG.INTR-PRED
 • v:pred
‘And from his shacapa of knowledge fell a seed’
bora_ajyuwa_0144[PLAY]
aanéváa díílleke iíchívyétsóne cápáyoácolle dóótóutu dííbyé uméjtsúúhó pañévu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0072
 • ijchívye-tso-ne
 • go_outside-CAUS-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • cápáyo-áco
 • replace-SG.TR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • dóóto-u-tu
 • calabash-CLF.sphere-ABL
 • np:obl
 • 0079
 • new
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • úme-jtsuúho
 • vegetal_salt-CLF.bunch
 • np:other
 • 0069
 • pañe-vu
 • inside-ALL
 • np:obl
‘After taking her out she replaced her with a big calabash in the basket with vegetal salt’
bora_ajyuwa_0145[PLAY]
aanéváa tsúúca wajtsɨ́júcoobe diíbye
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • wajtsɨ-juco
 • arrive-AFIR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0065
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0065
‘At that moment he arrived’
bora_ajyuwa_0146[PLAY]
áánáacáváa búcájahíjcyalle ehdu choocówu: wáájácúrolléré dille pééné hajchóta
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-acá-va-pe
 • CON-INAN-IFR-QUOT-REM
 • other
 • bújcajaa-híjcya
 • bake-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0072
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • waajácu-ró
 • know-FRUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0072
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • hajchóta
 • distance
 • np:other
‘She was slowly making casabe, thinking about the distacne she might be going’
bora_ajyuwa_0147[PLAY]
aanéváa tsúúca teene cóvájtsoobe cújuwa imyéénúné hallúvú teene íuméjtsúúhó wátyuácójúcoóbe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • coova-tso
 • burn-CAUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • cúújuwa
 • fire
 • np:p
 • 0081
 • new
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • meenu-ne
 • do-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • hallu-vu
 • on-ALL
 • np:obl
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • úme-jtsuúho
 • vegetal_salt-CLF.bunch
 • np:p
 • 0069
 • wátyu-áco-juco
 • go_through-SG.TR-AFIR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
‘And he was burning, and over the fire he light he put is bundle of vegetal salt’
bora_ajyuwa_0148[PLAY]
iwátyuácóne tsúúca peetéjucóóne
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0065
 • wátyu-áco
 • go_through-SG.TR
 • v:pred
 • -ne
 • -INAN
 • -other:p
 • 0069
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • peete-juco-ne
 • burn-AFIR-REC
 • v:pred
‘What he has put, has already burnt’
bora_ajyuwa_0149[PLAY]
tsúúca idyé diille mewa tsajɨ bohdúcújucóó ímaahójɨ
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • idyé
 • also
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • mewa
 • wife
 • np.h:a
 • 0072
 • tsa-jɨ
 • one-CLF.disc
 • pro:p
 • 0082
 • bridging
 • bohdo-úcu-juco
 • take_out-SG.TR-AFIR
 • v:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • mááhoó-jɨ
 • casabe-CLF.disc
 • np:appos
 • 0082
‘Also his wife took a loaf of casabe’
bora_ajyuwa_0150[PLAY]
aanéváa tsúúca tene áíívyénetu teene dóótóúcobáréjuco néébone pooj teene ápɨ́hájcutu pɨ́jɨhnéj
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:s
 • 0082
 • áii-Vve-ne-tu
 • burn-SG.INTR-INAN-ABL
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc:s
 • 0079
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • dóóto-u-coba-re-juco
 • calabash-CLF.sphere-AUG-REST-AFIR
 • np:s
 • 0079
 • neebo-ne
 • explode-INAN
 • v:pred
 • tooo
 • shot
 • other
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • ápɨ-hajcu-tu
 • pillar-CLF.pillar-ABL
 • np:obl
 • 0083
 • new
 • pɨ́jɨh-ne
 • inside_out-INAN
 • v:pred
‘And it was so thick that it burnt and the calabash exploded "tan", on the pillar it got stuck’
bora_ajyuwa_0151[PLAY]
úú neébe tehdújuco tsúúca taúmé kikííjyeba neebóhi
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • úúú
 • fine
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • tehdújuco
 • well
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:other
 • 0069
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:s
 • 0010
 • neebo-hi
 • explode-PRED
 • v:pred
‘"Fine" he said, "it is okay, the brain of my salt has already exploded"’
bora_ajyuwa_0152[PLAY]
iñééne teene mááhójɨtu idyóváriúcúne teene dóótóú pañéenéréjuco iújcúne dibye ibómɨ́ruúcúne ɨ́hdone kiávú pápáj
 • #
 • #
 • ##
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0065
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • mááhoó-jɨ-tu
 • casabe-CLF.disc-ABL
 • np:p
 • 0082
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • do-vári-úcu-ne
 • hand-take-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • dóóto-u
 • calabash-CLF.sphere
 • np:other
 • 0079
 • pañe-ne-re-juco
 • inside-INAN-REST-AFIR
 • np:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • ujcu-ne
 • get-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0065
 • #
 • #
 • #cc:p
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • bómɨ́ru-úcu-ne
 • take_out-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • %
 • %
 • %
 • ɨhdo-ne
 • bite-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other:s
 • pápá-j
 • bitter-VOC
 • other:pred
‘That he said and he snatched a piece of the casaba loaf and took from inside the calabash and bit it, it was bitter’
bora_ajyuwa_0153[PLAY]
úúú neebévápeé; kiávúhjané néhnihɨ́valle taúmé kikííjyeba u wállóóne ɨɨná u pícyoone ó majchóhi
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • úúú
 • fine
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-INAN
 • other
 • néhnɨhɨ́va-lle
 • bad-F.SG
 • np.h:voc
 • 0072
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:other
 • 0069
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:p
 • 0010
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0072
 • walloo-ne
 • send-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other:p
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0072
 • picyoo-ne
 • put-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • majcho-hi
 • eat-PRED
 • v:pred
‘"Fine" he said "ugly women, where have you sent the brain of my vegetal salt what have you put that I am eating"’
bora_ajyuwa_0154[PLAY]
níhñécunu uukéréjuco o dóóille
 • #
 • #
 • ##ds
 • níhñécunu
 • later
 • other
 • u-ke-re-juco
 • 2.SG-ACC-REST-AFIR
 • pro.2:p
 • 0072
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • doo-i-lle
 • eat_meat-FUT-F.SG
 • v:pred
‘"Afterwards I am going to eat you"’
bora_ajyuwa_0155[PLAY]
dibye néénéllií neélle, kiá íjcyane teenéjúcoóro
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0065
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0072
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá
 • where
 • other
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • tee-ne-jucoo-ró
 • 3-INAN-PERF-FRUS
 • pro.h:s
 • 0010
‘Because he had said that, she said "Where was this?’
bora_ajyuwa_0156[PLAY]
dille néénéllií dílloobe teene íallúvá mɨɨcúmɨ
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0072
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • dillo
 • ask
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • allúva
 • sight
 • np:other
 • mɨ́ɨ́cumɨ
 • mirror
 • np:p
 • 0077
‘Because she had said that he asked his watching mirror’
bora_ajyuwa_0157[PLAY]
¿táa táallúvá mɨɨcúmɨ kiávúhjané wahmɨ́jɨrí namáhjyu, wáábyá dohjɨné namáhjyú taúmé kikííjyeba wallóóhií?
 • #
 • #
 • ##ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • allúva
 • sight
 • np:other
 • mɨ́ɨ́cumɨ
 • mirror
 • np:voc
 • 0077
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-INAN
 • other
 • wahmɨ́jɨ-ri
 • tipiti-INST
 • np:other
 • namáhjyu
 • picho?
 • np.h:a
 • 0072
 • waábya
 • hammock
 • np:other
 • dohjɨ-ne
 • strip-INAN
 • np:other
 • namáhjyu
 • picho?
 • np:other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:other
 • 0069
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:p
 • 0010
 • walloo-hi
 • send-PRED
 • v:pred
‘"My, my watching mirror, where, picho of tipiti, picho of hammocks rope, has she sent the brain of my vegetal salt?"’
bora_ajyuwa_0158[PLAY]
dáíí tsá tene áñujcutú, dilléne páátanúne
 • #
 • #
 • ##
 • dáíí
 • silence
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • tsáha
 • no
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • pro:a
 • 0077
 • áñujcu-tu
 • answer-NEG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-lle-ne
 • 3-F.SG-REC
 • pro.h:s
 • 0072
 • páátanu-ne
 • hide-INAN
 • v:pred
‘Silence, it did not tell him what she had hidden’
bora_ajyuwa_0159[PLAY]
áánéllii dílloóbe ¿ta, táwaajácú wahdáhi kiávúhjané taúmé kikííjyeba wahmɨ́jɨrí namáhjyú wallóóhií?
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye
 • CON-INAN-BEN
 • other
 • dillo
 • ask
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • waajácu
 • knowledge
 • np:other
 • wahda-hi
 • shacapa-CLF.bunch
 • np:voc
 • 0076
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-INAN
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:other
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:p
 • 0010
 • wahmɨ́jɨ-ri
 • tipiti-INST
 • np:other
 • namáhjyu
 • picho?
 • np.h:a
 • 0072
 • walloo-hi
 • send-PRED
 • v:pred
‘That is why he asks "My, my shacapa of knowledge, where has she sent the brain of my vegetal salt, picho of tipiti?’
bora_ajyuwa_0160[PLAY]
áánélliihyéváa eene dilléne ɨ́jcaáyójɨ́wu dilléne pééjutu tyéke néé
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #cc:s
 • e-ne
 • that-INAN
 • pro:p
 • di-lle-ne
 • 3-F.SG-REC
 • pro.h:a
 • 0010
 • ɨ́jcaáyo
 • let_fall
 • v:pred
 • -jɨ-wuu
 • -CLF.disc-DIM
 • -other:p
 • 0078
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle-ne
 • 3-F.SG-REC
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -ju-tu
 • -CLF.path-ABL
 • -other:obl
 • 0167
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • tyéketyéke
 • peccarys_snore
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
‘That is why, what she had dropped on the way she had gone, it sounded "tyeke"’
bora_ajyuwa_0161[PLAY]
áájuríjyucóváa dibye dsɨ́ɨ́nene
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ju-ri-jucoo-va-pe
 • CON-CLF.path-LOC-PERF-QUOT-REM
 • np:l
 • 0167
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0065
 • dsɨɨne-ne
 • run-INAN
 • v:pred
‘This way he ran’
bora_ajyuwa_0162[PLAY]
áánáacáváa íñejcútú diille dííbyé taaba dííbyé úmɨwávú aarɨ́nú pícyohíjcyá
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-acá-va-pe
 • CON-INAN-IFR-QUOT-REM
 • other
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • taába
 • wife
 • np.h:a
 • 0072
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • húmɨwa-vu
 • front-ALL
 • np:obl
 • árɨ-nu
 • frustrate-VBZ.do
 • np:p
 • 0168
 • new
 • picyoo-híjcya
 • put-REP
 • v:pred
‘Meanwhile his wife was putting obstacle in his way’
bora_ajyuwa_0163[PLAY]
aabéváa dsɨ́ɨ́neebe, dsɨ́ɨ́neebe péérónáa dííbyé úmɨ́wari diitye wáárɨmu, kiávú wáárɨmu
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:dt_s
 • 0065
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • dsɨɨne
 • run
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0065
 • dsɨɨne
 • run
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • %
 • %
 • %
 • pee-ró-náa
 • go-FRUS-SIM
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0065
 • húmɨwa-ri
 • front-LOC
 • np:pred
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • wáárɨa-mu
 • ant-PL
 • np.n:s
 • 0084
 • new
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • wáárɨa-mu
 • ant-PL
 • np.n:other
 • 0084
‘He ran, ran, but could not proceed because in front of him was a slab of ants (wáárɨmu sp.), towards a slab or ants’
bora_ajyuwa_0164[PLAY]
éj neébe táballííjyúhdené o úújeíñúnáa
 • #
 • #
 • ##
 • éj
 • oh
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • ##ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • bállií-jyu-hde-ne
 • ash-CLF.powder-possibility-REC
 • np:p
 • 0085
 • new
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • uuje-iñu-náa
 • go-DIR.leave-SIM
 • v:pred
‘"Oh" he said " I forgot my ashes"’
bora_ajyuwa_0165[PLAY]
iváa iñééne tsiinéi óómiibye ihjyávu
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i-va-pe
 • 3-QUOT-REM
 • pro.h:a
 • 0065
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_a
 • 0065
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • tsiiñe-iíkye
 • again-yet
 • other
 • %
 • %
 • %
 • oomi
 • return
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • í-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • ja-vu
 • this-CLF.cover-ALL
 • pro:g
 • 0071
‘Saying this, he went back home’
bora_ajyuwa_0166[PLAY]
ihjyávú óómiibye teene bálliijyu iújcújéne botsíi diityéké ibállííñúne ditye wáánéboone botsíi idyé tsiiñe dsɨ́ɨ́néroobe, dsɨ́ɨ́néroobe
 • #
 • #
 • ##
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • ja-vu
 • house-ALL
 • np:g
 • 0071
 • oomi
 • return
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • bállií-jyu
 • ash-CLF.powder
 • np:p
 • 0085
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • ujcu-je-ne
 • get-DIR.return-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • di-te-ke
 • 3-PL-ACC
 • pro.n:p
 • 0084
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • bállií-nu-ne
 • ash-VBZ.do-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.n:s
 • 0084
 • wa-neboóne
 • escape-INAN.after
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • idyé
 • also
 • other
 • tsiiñe
 • again
 • other
 • dsɨɨne-ro
 • run-SG.TR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • dsɨɨne-ró
 • run-FRUS
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
‘He returned to his house to pick up ash and then threw ash at them and them and when they moved away he ran again, ran’
bora_ajyuwa_0167[PLAY]
éhnííñevu úújetéébé dyííyihye tédówárájɨúcunu tújpáhojtsɨ́jɨúvu
 • #
 • #
 • ##
 • éhnííñevu
 • more
 • other
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • dyííyihye
 • toad
 • np.n:p
 • 0086
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • teedo-wárájɨ-úcunu
 • 3.hand-be_with_open_arms-SG.STA
 • v:pred
 • 0
 • 0
 • f0.n:poss
 • 0086
 • tújpa-hojtsɨ-hjɨ-úvu
 • red-CLF.hand-PL-intensively
 • np:s
 • 0087
 • bridging
‘Further away came a little toad (dyííyihye) with his red hands open’
bora_ajyuwa_0168[PLAY]
éj néébe tánaatsóúhdené o úújeíñúnáa
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • éj
 • oh
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • naatsó-u-hde-ne
 • spear-CLF.sphere-possibility-REC
 • np:p
 • 0088
 • new
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0065
 • uuje-iñu-náa
 • go-DIR.leave-SIM
 • v:pred
‘"Oh", he said "I forgot my spear"’
bora_ajyuwa_0169[PLAY]
iñééne idyé tsiiñe óómiibye ihjyávu ihjyávú ióómíñe, teene íñaatsóú újcújeébe
 • #
 • #
 • ##
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0065
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • idyé
 • also
 • other
 • tsiiñe
 • again
 • other
 • oomi
 • return
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • í-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • ja-vu
 • CLF.cover-ALL
 • pro:g
 • 0071
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • í-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • ja-vu
 • CLF.cover-ALL
 • pro:g
 • 0071
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0065
 • oomi-ne
 • return-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0065
 • naatsó-u
 • spear-CLF.sphere
 • np:p
 • 0088
 • ujcu-je
 • take-DIR.return
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
‘He said and went back again to his house, he came back home to pick his spear up’
bora_ajyuwa_0170[PLAY]
ááuma péébe botsíi dííbye icyáváájcóne iwáágóóne botsíi újcuíñuúbe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-u-ma
 • CON-CLF.sphere-SOC
 • other:obl
 • 0088
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0065
 • 0
 • 0
 • 0.n:p
 • 0086
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0065
 • cáváaj-jco-ne
 • chip-MULT.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.n:p
 • 0086
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0065
 • waagoo-ne
 • throw_away-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • újcúiñu
 • follow
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
‘With the spear he left, he lanced and throw it away and after this he carried on’
bora_ajyuwa_0171[PLAY]
dsɨ́ɨ́neebe, újcuíñuube, tsúúca íñejcútú dibye ɨ́ɨ́tetéjúcóónáa
 • #
 • #
 • ##
 • dsɨɨne
 • run
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • újcúiñu
 • follow
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0065
 • #
 • #
 • #ac
 • tsúúca
 • already
 • other
 • í-nejcu-tu
 • this-CLF.side-ABL
 • pro:obl
 • 0067
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0065
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • ɨɨte-té-jucoo-náa
 • look-DIR.go-PERF-SIM
 • v:pred
‘He ran, followed her when he saw her on this side (?)’
bora_ajyuwa_0172[PLAY]
diille tsúúca dííbyedívú úújetélle, diille píívyéébé ajyúwa
 • #
 • #
 • ##
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:dt_s
 • 0010
 • tsúúca
 • already
 • other
 • di-Vbe-di-vu
 • 3-M.SG-ANIM-ALL
 • pro.d:obl
 • 0075
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:appos
 • 0010
 • Píívyéébe
 • God
 • np:other
 • 0002
 • ajyúwa
 • daughter
 • np.h:appos
 • 0010
‘She reached him, she, the daughter of the firstborn’
bora_ajyuwa_0173[PLAY]
aalléváa neété dííbyeke: táhdi tahdíyó umɨ́cóúwu, oke pajtyétso
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a_ds
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • nee-té
 • say-DIR.go
 • v:pred
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.d:p
 • 0075
 • #
 • #
 • #ds
 • táhdií
 • grandfather
 • np.d:voc
 • 0075
 • táhdií
 • grandfather
 • np.d:a
 • 0075
 • húmɨco-u-wuu
 • forehead-CLF.sphere-DIM
 • np:other
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0010
 • pajtye-tso
 • cross-CAUS
 • v:pred
‘She came to tell him "My grandfather, my grandfather with prominent forehead, let me in!"’
bora_ajyuwa_0174[PLAY]
uúhu neebévápeé,
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • uúhu
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s_ds
 • 0075
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Okay", he said’
bora_ajyuwa_0175[PLAY]
ehdu néélle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"Like that" she said’
bora_ajyuwa_0176[PLAY]
ané cóhpénécoba míhchúúveco
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • cóhpé-ne-coba
 • hard-INAN-AUG
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0010
 • míhchu-Vve-co
 • close_eyes-SG.INTR-IMP
 • v:pred
‘"Then you need to close your eyes really hard"’
bora_ajyuwa_0177[PLAY]
ahdújucóváa teene ípiijyúwácóbatu icyápayácóne dibye píjyúcúné éhnéjcúehívújuco tsúúca dibye ɨ́ɨ́teténáaáca
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.d:poss
 • 0075
 • pííjyu-wa-coba-tu
 • fish-CLF.plank-AUG-ABL
 • np:obl
 • 0091
 • new
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:a
 • 0075
 • cápayáco-ne
 • hook-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.d:a
 • 0075
 • pijyu-cu-ne
 • fish-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • e-nejcu-e-i-vu-juco
 • that-CLF.side-PERT-CLF.river-ALL-AFIR
 • pro:obl
 • 0090
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0065
 • ɨɨte-té-náa-acá
 • look-DIR.go-SIM-IFR
 • v:pred
‘He fished her with a big hook like this and pulled her to the other side, when he was looking’
bora_ajyuwa_0178[PLAY]
ééé neébe, néhnihɨ́vaabe tsóvɨrácó tsohrɨ́vájau, ɨ́veená taúmé kikííjyeba ú pajtyétsóhi
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • éée
 • yes
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
 • #
 • #
 • #ds
 • néhnɨhɨ́va-Vbe
 • bad-M.SG
 • other
 • tsóvɨráco
 • lizard
 • np.d:voc
 • 0075
 • tsohrɨ́vájau
 • tsohrɨ́vájau
 • np:other
 • ɨ́veená
 • what_for
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0065
 • úme
 • vegetal_salt
 • np:other
 • 0069
 • kikííjyeba
 • brain
 • np.h:p
 • 0010
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0075
 • pajtye-tso-hi
 • cross-CAUS-PRED
 • v:pred
‘"Yes" he said " ugly, mangy lizard, why are you making the brain of my vegetal salt cross?"’
bora_ajyuwa_0179[PLAY]
ookéréjuco pajtyétso neébe
 • #
 • #
 • ##ds
 • ó-ke-re-juco
 • 1.SG-ACC-REST-AFIR
 • pro.1:p
 • 0065
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0075
 • pajtye-tso
 • cross-CAUS
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0065
‘" Make me cross!"’
bora_ajyuwa_0180[PLAY]
uúhu neebévápeé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • uúhu
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s_ds
 • 0075
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Okay", he said’
bora_ajyuwa_0181[PLAY]
aanéváa ehdu dííbyeke dibye áábóné hallútú neébe
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • di-Vbe-ke
 • 3-M.SG-ACC
 • pro.d:p
 • 0075
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0065
 • aabo-ne
 • insult-INAN
 • v:pred
 • hallu-tu
 • on-ABL
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:a
 • 0075
‘And because he had offended him like that, he said’
bora_ajyuwa_0182[PLAY]
ané corɨɨnécoba dɨhtécunúco neébe
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • corɨɨ-ne-coba
 • free-INAN-AUG
 • other
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:s
 • 0065
 • ɨɨte-cunu-co
 • look-MULT.INTR-IMP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0075
‘"Then you have to watch, opening much your eyes"’
bora_ajyuwa_0183[PLAY]
ahdújucóváa ɨ́ɨ́técunúúbeke teene ípiijyúwatu ipícyóóne pijyúcuube pɨ́ɨ́nééhiúre tóbujnéj
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ɨɨte-cunu
 • look-MULT.INTR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0065
 • -ke
 • -ACC
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.d:poss
 • 0075
 • pííjyu-wa-tu
 • fish-CLF.plank-ABL
 • np:obl
 • 0091
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:a
 • 0075
 • picyoo-ne
 • put-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • pijyu-cu
 • fish-SG.TR
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0075
 • pɨɨne-e-i-vu-re
 • middle-PERT-CLF.river-ALL-REST
 • np:obl
 • 0092
 • bridging
 • tóbuj-ne
 • stones_falling_in_water-INAN
 • other
‘He looked, he hooked and he pushed him only to the middle of the river, "tóbuj"’
bora_ajyuwa_0184[PLAY]
áábekéváa mácahbáréjuco órohjúcúpejtsóne tétsihvu diibye nɨjkéváhi
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:p
 • 0065
 • -ke-va-pe
 • -ACC-QUOT-REM
 • -other
 • mácah-ba-re-juco
 • jumping_fish-CLF.object-REST-AFIR
 • np.n:a
 • 0093
 • new
 • óro-hjúcu-pejtso-ne
 • eat_fast-SG.TR-DIR.meet-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tee-tsi-vu
 • 3-CLF.place-ALL
 • pro:obl
 • 0092
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0065
 • nɨjkéva-hi
 • end-PRED
 • v:pred
‘Him, him swallowed the jumping fish and there he ended’
bora_ajyuwa_0185[PLAY]
áánetúváa diille péélle, péélle, péélle péhíjcyalle, cúwalléré cúwalléré ipyéhíjcyáné nɨ́jcaúvú tsaaté ápajyúneúvuu cúwatélle
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-tu-va-pe
 • CON-INAN-ABL-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • cuwa
 • sleep
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • cuwa
 • sleep
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • pee-híjcya-ne
 • go-REP-INAN
 • v:pred
 • nɨ́jcau-vu
 • end-ALL
 • np:obl
 • %
 • %
 • %
 • tsa-te
 • one-PL
 • other
 • ápajyu-ne-úvu
 • fallow-INAN-intensively
 • np:other
 • 0094
 • new
 • cuwa-té
 • sleep-DIR.go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘And she kept walking, she walked úúú walked, sleeping, sleeping after some time walking she went to sleep in someone people's fallow’
bora_ajyuwa_0186[PLAY]
aanéváa kiáami íñe ó cúwaái iñééróne néríívyelle tahcáheri
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-ami
 • where-incredulity
 • other
 • í-ne
 • this-INAN
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • cuwaá-i
 • sleep-FUT
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • nee-ró-ne
 • say-FRUS-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • néri-Vve
 • climb-SG.INTR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • tahcá-he-ri
 • anona_tree-CLF.tree-LOC
 • np:l
 • 0095
 • new
‘"And now, where am I going to sleep?" she said and climbed a anona tree’
bora_ajyuwa_0187[PLAY]
ááhé nɨ́jcaúvuváa dille tépejco cúwáíyónáa, cuuvéwuúré tsúúca naavémú téápajyújɨúvú naavémú píhcyaavéjucóó dííllé lliiñe kiávú, imíllémé díílleke ityúrúúvetsóne
 • #
 • #
 • ##
 • aa-he
 • CON-CLF.tree
 • other
 • 0095
 • nɨ́jcau-vu-va-pe
 • end-ALL-QUOT-REM
 • np:obl
 • 0169
 • bridging
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • tee-pejco
 • 3-CLF.night
 • other
 • cuwa-i-ró-náa
 • sleep-FUT-FRUS-SIM
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • cuúve-wuu-re
 • evening-DIM-REST
 • np:other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • naavé-mu
 • spirit-PL
 • np.d:s
 • 0096
 • new
 • tee-ápajyu-hjɨ-úvu
 • 3-abandoned_garden-PL-deceased
 • np:other
 • 0094
 • naavé-mu
 • spirit-PL
 • np.d:appos
 • 0096
 • píhcyaave-juco
 • gather-AFIR
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:other
 • 0010
 • lliíñe
 • beneath
 • np:obl
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • imílle
 • want
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0096
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:a
 • 0096
 • túru-Vve-tso-ne
 • knock_down-SG.INTR-CAUS-INAN
 • v:pred
‘When she wanted to sleep on the top of this tree, early at night the spirits of this abandoned gardens gathered under the tree and wanted to take her down’
bora_ajyuwa_0188[PLAY]
aaméváa teene úlléwáuuháñeri cáátsohíjcyá teene tahcáhé déjuco májtsívamére llikilláhí tomécollá jórojórojóro, néémeréváa
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -me
 • -CLF.PL
 • -pro.d:a
 • 0096
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • úlle-wa-u-háñe-ri
 • clay_pot-CLF.plank-CLF.sphere-PL-INST
 • np:obl
 • 0097
 • new
 • caátso-híjcya
 • grate-REP
 • v:pred
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • tahcá-he
 • anona_tree-CLF.tree
 • np:other
 • 0095
 • déjuco
 • base
 • np:p
 • 0098
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • májtsiva
 • sing
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0096
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • llikilláhí
 • llikilláhí
 • other
 • tomécollá
 • tomécollá
 • other
 • jorójóro
 • dragging
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s_ds
 • 0096
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -rv
‘And they grated with pieces of a clay pot the base of the anona tree, singing "llíkíllájí tómecollá jórojórojóro", so they said’
bora_ajyuwa_0189[PLAY]
áijyúváa kííjyébari teehe tahcáhé túrúúvéihyédú íllu péhíjcyánéllii
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ijyu-va-pe
 • CON-CLF.time-QUOT-REM
 • other
 • kííjyeba-ri
 • wind-INST
 • np:obl
 • 0177
 • new
 • tee-he
 • 3-CLF.tree
 • other
 • tahcá-he
 • anona_tree-CLF.tree
 • np:s
 • 0095
 • túru-Vve-i-he-du
 • knock_down-SG.INTR-FUT-CLF.tree-CMPV
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • íllu
 • so
 • other:s
 • pee-híjcya-ne-lliíhye
 • go-REP-INAN-BEN
 • v:pred
‘In that moment the anona tree was about to fall because of the wind’
bora_ajyuwa_0190[PLAY]
ihjyúcunúhíjcyalle, áyúú llíhíí llihíyómúú, wáháá wahárómúú kiávúamíi ámuha mepéé
 • %
 • %
 • %
 • ihjyú-cunu-híjcya
 • cry-MULT.INTR-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • áyúú
 • ah
 • other
 • llihíyo
 • father
 • np.h:voc
 • 0002
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:voc
 • 0161
 • waháro
 • mother
 • np.h:voc
 • 0011
 • waháro-mu
 • mother-PL
 • np.h:voc
 • 0162
 • kiá-vu-ami
 • where-ALL-irritation
 • other
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:s
 • 0019
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_2_s
 • 0019
 • pee
 • go
 • v:pred
‘That is why she was screaming "Ay father, father, mother, mother where did you go?"’
bora_ajyuwa_0191[PLAY]
mityá tsá tsaatéuba íchii ámuha meíjcyatúnéé
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • mityá
 • CON
 • other
 • tsáha
 • no
 • other
 • tsa-te-uba
 • one-PL-PROB
 • pro:s
 • íchii
 • here
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:s
 • 0019
 • me=
 • 2.PL=
 • =lv_pro_2_s
 • 0019
 • ijcya-tu-ne
 • be-ABL-INAN
 • v:pred
‘"Oj, is there anybody here, are you not here?"’
bora_ajyuwa_0192[PLAY]
muutá íjtye tsúúca oke dójucóóhíí
 • #
 • #
 • ##ds
 • muutá
 • who
 • other
 • í-te
 • this-PL
 • pro.d:a
 • 0096
 • tsúúca
 • already
 • other
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0010
 • doo-juco-hi-i
 • eat_meat-AFIR-PRED-FUT
 • v:pred
‘"Who are these who are going to eat me?"’
bora_ajyuwa_0193[PLAY]
ehdúváa ihjyúcunúhíjcyalle
 • #
 • #
 • ##
 • e-du-va-pe
 • that-CMPV-QUOT-REM
 • other
 • ihjyú-cunu-híjcya
 • cry-MULT.INTR-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘Like this she was screaming’
bora_ajyuwa_0194[PLAY]
áánélliihyéváa dííllé úmɨ́wá tujkévetu iíjcyáiyódú, ihjyúcunúhijcyámé úu úu úúuu nehíjcyámé pejco
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:other
 • 0010
 • húmɨwa
 • front
 • np:l
 • tujkéve-tu
 • direction-ABL
 • np:other
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:s
 • 0096
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -i-ró-du
 • -FUT-FRUS-CMPV
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • ihjyú-cunu-híjcya
 • cry-MULT.INTR-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s_ds
 • 0096
 • #
 • #
 • #ds
 • úu
 • úu
 • other
 • úu
 • úu
 • other
 • úu
 • úu
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • nee-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0096
 • pejco
 • night
 • np:other
‘That is why, as they were in front of her, they screamed "úu úu úúuu", they said in the night’
bora_ajyuwa_0195[PLAY]
ícyaj neélle aca muutáhíhya, íchiíhyaca mɨ́amúnaa iñééne
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • aca
 • Q.doubt
 • other
 • muutáíhya
 • who_perhaps
 • other
 • íchii-hja-ca
 • here-IFR-AFIR
 • other
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:s
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • nee-ne
 • be-INAN
 • v:pred
‘"Baj!" she said, "Who would they be? I think people are living here"’
bora_ajyuwa_0196[PLAY]
tétsii ihdyu diitye naavémú dííllé lliiñe íjcyáneri ihjyúcunúpéjcóvelle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-tsi
 • 3-CLF.place
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • naavé-mu
 • spirit-PL
 • np.d:s
 • 0096
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:other
 • 0010
 • lliíñe
 • beneath
 • np:l
 • ijcya-ne-ri
 • be-INAN-LOC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ihjyú-cunu-pejco-Vve
 • cry-MULT.INTR-CLF.night-SG.INTR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘But, because the spirits were under her, she kept crying the whole night’
bora_ajyuwa_0197[PLAY]
tsúúca tsɨ́tsɨ́ɨvelle tétsiu tsúúca botsíi diitye naavémú pééné boone níítyelle ihdyu
 • #
 • #
 • ##
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tsɨtsɨ́ɨ́ve
 • dawn_break
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro:ncs
 • ##
 • #
 • #ac
 • tee-tsi-vu
 • 3-CLF.place-ALL
 • other
 • 0094
 • tsúúca
 • already
 • other
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • naavé-mu
 • spirit-PL
 • np.d:s
 • 0096
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • boóne
 • after
 • other
 • niitye
 • come_down
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
‘The dawn was breaking when the spirits finally left, and she climbed down’
bora_ajyuwa_0198[PLAY]
íchíí tujkévetúne éhne muubá ihjyúcunúhijcyá iñééne ihdyu peelle tétsíí tujkévetu peelle peelle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • í-tsi
 • this-CLF.place
 • other
 • tujkéve-tu-ne
 • direction-ABL-REC
 • np:obl
 • 0170
 • new
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • muubá
 • who
 • pro.h:s
 • ihjyú-cunu-híjcya
 • cry-MULT.INTR-REP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s_ds
 • 0010
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • tee-tsi
 • 3-CLF.place
 • np:g
 • 0170
 • tujkéve-tu
 • straight-ABL
 • np:obl
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘"From this direction someone was screaming", she said and went this way, leaving, leaving’
bora_ajyuwa_0199[PLAY]
péélle ɨ́mɨááné úújeté úmɨhévu íúmɨhérí íjcyálledívu ɨɨtécunúpéjtsolle diille
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • úmɨhe-vu
 • field-ALL
 • np:g
 • 0099
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • #
 • #
 • #cc:a
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0100
 • new
 • úmɨhe-ri
 • field-LOC
 • np:l
 • 0099
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0100
 • -di-vu
 • -ANIM-ALL
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • ɨɨte-cunu-pejtso
 • look-MULT.INTR-DIR.meet
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0100
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:p
 • 0010
‘And really leaving, she reached a field where a woman who was in her field looked at her’
bora_ajyuwa_0200[PLAY]
tsɨɨvúrujɨ́váhacápe eene ihjyúcunúhijcyáhi diibyé táábadívu
 • #
 • #
 • ##
 • tsɨɨvúru-jɨ-va-acá-pe
 • swallow-CLF.disc-QUOT-IFR-REM
 • np.d:s
 • 0101
 • new
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • ihjyú-cunu-híjcya-hi
 • cry-MULT.INTR-REP-PRED
 • v:pred
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.d:poss
 • 0101
 • taába-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:other
 • 0100
‘The swallow man was the one who screamed, she had reached his wife’
bora_ajyuwa_0201[PLAY]
aalléváa átyúmɨ́pejtsó ícyaj neélle kiátúhana uú
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0100
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • ájtyumɨ-pejtso
 • see-DIR.meet
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • ícyaj
 • baj!
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0100
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-tu-hana
 • where-ABL-NC
 • other:pred
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
‘And she saw her, "Baj" she said "Where are you from?"’
bora_ajyuwa_0202[PLAY]
díuubálléré o lléébohíjcyalle muhdɨ́ɨ́valle
 • #
 • #
 • ##ds
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0010
 • uubálle-re
 • story-REST
 • np:p
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0100
 • lleebo-híjcya-lle
 • listen-REP-F.SG
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • muhdɨ́ɨ́va
 • like_this
 • other:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.2:s
 • 0010
‘"I only heard your story, how are you?"’
bora_ajyuwa_0203[PLAY]
aalléváa díílleke néé tehdúne ɨ́jɨɨrí péémekéjɨ́ɨ́ ú úráávyehíjcyá múijyú u úújetékijɨ́ɨ́vari éhjɨ́ lliiñéne peeme níjkyéjɨ́ lliíñe
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a_ds
 • 0100
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • nee
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_cc.neg:p
 • tee-du-ne
 • 3-CMPV-INAN
 • other
 • í-jɨ-ri
 • this-CLF.disc-LOC
 • pro:l
 • 0099
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0019
 • -ke-jɨ́ɨ́vari
 • -ACC-NEG
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • úra-Vve-híjcya
 • follow-SG.INTR-REP
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_ac.neg
 • mu-ijyu
 • whose-CLF.time
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-ki-jɨ́ɨ́vari
 • reach-PURP-NEG
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • e-jɨ
 • that-CLF.disc
 • other
 • lliíñe-ne
 • beneath-REC
 • np:obl
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0019
 • níjkye-jɨ
 • sky-CLF.disc
 • np:other
 • lliíñe
 • beneath
 • np:obl
‘And she said to her "Didn't they went past this land, so you would follow when you would arrive, under the sky, they went under the sky."’
bora_ajyuwa_0204[PLAY]
aane u úújetékijɨ́ɨ́ ú peé, óómaye coéva neellévápeé u úújetékijɨ́ɨ́va ú peéhí
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-ki-jɨ́ɨ́vari
 • reach-PURP-NEG
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ó-ma-re
 • 1.SG-SOC-REST
 • pro.1:obl
 • 0100
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0010
 • coéva
 • be_left
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0100
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_ac.neg
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-ki-jɨ́ɨ́vari
 • reach-PURP-NEG
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘"Why are you going, if you will not reach them? Stay with me!" she said "if you will not reach it, you will go"’
bora_ajyuwa_0205[PLAY]
árónaa ihdyu tsɨɨvúrujɨ taabávapíhi neellévápeé éée
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ro-ne-pe
 • CON-SG.TR-INAN-REM
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • tsɨɨvúru-jɨ
 • swallow-CLF.disc
 • np.d:s
 • 0101
 • taába-va-pi-hi
 • wife-VBZ.have-in_excess-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0100
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • #ds
 • éée
 • yes
 • other
‘"But this swallow likes to have women" she told her, "yes"’
bora_ajyuwa_0206[PLAY]
aabéváa diibye ájyu ullérí íjcyáné hallúrí úújetémúpɨ́ teene ihjyávu májchótsolle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-Vbe-va-pe
 • CON-M.SG-QUOT-REM
 • other
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • ájyu
 • husband
 • np.d:s
 • 0101
 • ulle-ri
 • walk-LOC
 • np:l
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • halluri
 • meanwhile
 • other
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0102
 • bridging
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • í-
 • 3.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0100
 • ja-vu
 • house-ALL
 • np:g
 • 0103
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • majcho-tso
 • eat-CAUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0100
‘While her husband was away, walking, they went to her house and she gave her something to eat’
bora_ajyuwa_0207[PLAY]
tsáhaá neélle óvihdyu tehdu idyé o wájyúmeícyóóllejɨ́ɨ́va iwáábyedu okéne wájyúiyómé llihíyómú kiávú óhdityu pééné boone
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • óvihdyu
 • it_does_not_matter
 • other
 • tee-du
 • 3-CMPV
 • other
 • idyé
 • also
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0010
 • wajyu-meí-co
 • love-REFL-IMP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:p
 • 0010
 • -jɨ́ɨ́vari
 • -NEG
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • í-wa-Vbe-du
 • this-CLF.plank-M.SG-CMPV
 • other
 • ó-ke-ne
 • 1.SG-ACC-REC
 • pro.1:p
 • 0010
 • wajyu-i-ró
 • love-FUT-FRUS
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:a
 • 0019
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • llihíyo-mu
 • father-PL
 • np.h:s
 • 0019
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • ó-di-tu
 • 1.SG-ANIM-ABL
 • pro.1:obl
 • 0010
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • boóne
 • after
 • other
‘"No" she told her, "it does not matter, I no longer love myself like my parents no longer love me (since) perhaps the left me"’
bora_ajyuwa_0208[PLAY]
múúmacó o íjcyalle óvihdyu muhdú ó ɨ́cúbáhrámeíhi neélle
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • mu-ma-ca
 • whose-SOC-AFIR
 • pro.h:obl
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • ijcya-lle
 • be-F.SG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • óvihdyu
 • it_does_not_matter
 • other
 • muhdu
 • how
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • ɨ́cúbáhrá-meí-hi
 • suffer-REFL-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"With whom am I going to be? I do not care, how I will suffer" she told her’
bora_ajyuwa_0209[PLAY]
juújuhdeé neellévápeé
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • juú-hde
 • okay-possibility
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0100
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"Okay" she told her’
bora_ajyuwa_0210[PLAY]
aanéjɨ́ɨ́varíhdyeé ílluréjuco uke o úwaabóne
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne-jɨ́ɨ́vari-hde
 • CON-INAN-NEG-possibility
 • other
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0100
 • úwaabo-ne
 • advise-INAN
 • v:pred
‘"Well then I will give you a piece of advice"’
bora_ajyuwa_0211[PLAY]
íchihdyu ú peéhi ú peehí ú úújéteé téétéjɨ tsanééré mééwadívu, tééteba íhmaaho íjcyalle
 • #
 • #
 • ##ds
 • íchii-tu
 • here-ABL
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • teéte-jɨ
 • callampa_mushroom-CLF.disc
 • ln_np
 • tsanéére
 • the_same
 • ln_np
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:obl
 • 0110
 • new
 • #
 • #
 • ##ds
 • teéte-ba
 • callampa_mushroom-CLF.object
 • np:other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0110
 • mááhoó
 • casabe
 • np:s
 • 0111
 • new
 • ijcya-lle
 • be-F.SG
 • v:pred
‘"From here you will go, will go and reach (where) the callampa mushroom woman, her casabe is made only of callampa mushrooms"’
bora_ajyuwa_0212[PLAY]
átsihdyu ú peehi ú peehi uuu
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • 0171
 • bridging
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • úúú
 • fine
 • other
‘"From there you will go, you will go"’
bora_ajyuwa_0213[PLAY]
aane uke dille kéévane májchollédú ú méénuúhi tsá u néhnílléityú
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #cc:p
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0110
 • keeva-ne
 • call-INAN
 • v:pred
 • majcho
 • eat
 • rv
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_a
 • 0010
 • -du
 • -CMPV
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • meenu-V-hi
 • do-FUT-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • tsáha
 • no
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • nehnílle-i-tu
 • disdain-FUT-NEG
 • v:pred
‘"And she calles you (to eat), you will act as if you were eating, you will not reject it"’
bora_ajyuwa_0214[PLAY]
átsihdyu ú peehi ú peehi úú tóócújɨɨrɨ́ba mééwadívú ú úújeteéhi
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • 0171
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:dt_s
 • 0010
 • tóócújɨɨrɨ́ba
 • tóócújɨɨrɨ́ba
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0112
 • new
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-V-hi
 • reach-FUT-PRED
 • v:pred
‘"From there you will go, uu, and reach (where) the foul-smelling woman"’
bora_ajyuwa_0215[PLAY]
áálleke ú dilloó ¿kééjuríhana taalle ó peé? u néhajchíí cána bo tujkénúi oke táhjyu dárahjúcunu dille néécooca jaaa íllu néélleke árahjúcúnuú ú
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle-ke
 • -F.SG-ACC
 • -pro.h:p
 • 0112
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a_ds
 • 0010
 • dillo-V
 • ask-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • 0184
 • new
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0112
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • nee-hajchííjyu
 • say-COND
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • #
 • #
 • #ds
 • cána
 • permission
 • other
 • bo
 • well
 • other
 • tujkénu-iíkye
 • beginning-yet
 • other
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0112
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0112
 • íhjyu
 • mouth
 • np:appos
 • 0113
 • bridging
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • ára-hjúcu-nu
 • smell-SG.TR-VBZ.do
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s_ds
 • 0112
 • nee-coóca
 • say-when
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • jaaa
 • jaaa
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • íllu
 • so
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0112
 • -ke
 • -ACC
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • ára-hjúcu-nu
 • smell-SG.TR-VBZ.do
 • v:pred
 • u
 • 2.SG
 • pro.2:s
 • 0010
‘"Her you will ask 'which way grandmother should I go?' And when you tell her that (she will say), 'let me see, first smell my mouth', when she tells you, you will say 'jáá' when she does like this, you will smell"’
bora_ajyuwa_0216[PLAY]
aane tsá u nééityú néhníyeé ɨ́ɨ́né imyéjaú taalle díhjyúwu cuvááhi u néécooca botsíi uke úúbálléille kééjurí u pééiñe
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • tsáha
 • no
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s_ds
 • 0010
 • nee-i-tu
 • say-FUT-NEG
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • néhní-re
 • ugly-REST
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • ímyé-ja-vu
 • delicious-CLF.cover-ALL
 • other
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0112
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0112
 • íhjyu-wuu
 • mouth-DIM
 • np:s
 • 0113
 • cuvaa-hi
 • smell-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • nee-coóca
 • say-when
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • botsí-iíkye
 • finally-yet
 • other
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p2
 • 0010
 • úúballe-i
 • tell-FUT
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0112
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ke-ju-ri
 • which-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0184
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i-ne
 • go-FUT-INAN
 • v:pred
‘"You will not say 'this is ugly', (but instead) 'your little mouth smells nice', only when you have said this, she will tell you which way to go"’
bora_ajyuwa_0217[PLAY]
atsihdyu ú peé ú peé uuu ú úújéteé wahráúba mééwadívu
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • 0145
 • bridging
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • úúú
 • fine
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • wára-u-ba
 • polish-CLF.sphere-CLF.object
 • ln_np
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0114
 • new
‘"From there you will go, will go, úúú, you will reach (where) the polishing woman’
bora_ajyuwa_0218[PLAY]
ááne íñiiñétú múútsuhe íjcyáhetu ú wábóbohcoíñuú pájpacyo
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • íñiíñe-tu
 • near_place-ABL
 • other
 • múútsu-he
 • tree_lechecaspi-CLF.tree
 • np:s
 • 0115
 • new
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -he
 • -CLF.tree
 • -rv_pro_s
 • 0115
 • -tu
 • -ABL
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • wa-bóbo-hco-iñu-V
 • hitting-sink-MULT.TR-DIR.leave-FUT
 • v:pred
 • pájpacyo
 • liquid
 • np:p
 • 0116
 • new
‘"And here is a leche de caspi tree, from this tree you will get resin"’
bora_ajyuwa_0219[PLAY]
ááne tééjá úmɨ́wá ehnííñéwuúvú dijtyúhá lliiñe ú nííñuúhi díílle ja tsanééré dille wárácohíjcyáné pétéj néénetu tácájyáávémeke dohíjcyalle
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • tee-ja
 • 3-CLF.cover
 • pro:obl
 • 0117
 • new
 • húmɨwa
 • front
 • np:other
 • éhnííñé-wuu-vu
 • further_place-DIM-ALL
 • pro:other
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • túhaá
 • foot
 • np:other
 • 0116
 • lliíñe
 • beneath
 • np:p
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • niiñu-V-hi
 • rub-FUT-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0114
 • ja
 • house
 • np:p
 • 0117
 • tsanéére
 • the_same
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0114
 • wára-jco-híjcya-ne
 • polish-MULT.TR-REP-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • peéte
 • shine
 • np:s
 • nee-ne-tu
 • be-INAN-ABL
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #rc.h:p
 • ta-cájyá-Vve
 • foot-slip-SG.INTR
 • v:pred
 • -me-ke
 • -PL-ACC
 • -pro.h:s
 • %
 • %
 • %
 • doo-híjcya
 • eat_meat-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0114
‘"And with that near that house, you will rub your soles, where she lives, she spends her life polishing her floor of her house, it is really shine and those who slip she eats"’
bora_ajyuwa_0220[PLAY]
áánéllií ehdu ú méénuú, múútsúhetu u méénúne ú úlleé tɨjɨ́tɨ́jɨ
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne-lliíhye
 • CON-INAN-BEN
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • meenu-V
 • do-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • múútsu-he-tu
 • tree_lechecaspi-CLF.tree-ABL
 • np:obl
 • 0115
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • meenu-ne
 • do-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • ulle
 • go
 • v:pred
 • tɨjɨ́tɨ́jɨ
 • sticky
 • other
‘"That is why you will do like that, with the leche de caspi you will walk, sticking, sticking"’
bora_ajyuwa_0221[PLAY]
áálle ú dílloó ¿kééjuríhana taalle ó peé? ijyuú uke dille nééjuríjyuco u pééiñe
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:dt
 • 0010
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s_ds
 • 0010
 • dillo-V
 • ask-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • 0185
 • new
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0114
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc:obl
 • 0185
 • í-ju-vu
 • this-CLF.path-ALL
 • other
 • 0185
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p2
 • 0010
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a_ds
 • 0114
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -ju
 • -CLF.path
 • -pro:p
 • 0185
 • -ri-juco
 • -LOC-AFIR
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i-ne
 • go-FUT-INAN
 • v:pred
‘"Her you will ask 'Grandmother which way should I go?', 'This way', the way she tells you, you will go"’
bora_ajyuwa_0222[PLAY]
átsihdyu u péélle ú úújeteé cállúrɨɨjɨ́ba mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_2_s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete-V
 • reach-FUT
 • v:pred
 • cállúrɨɨjɨ́ba
 • cállúrɨɨjɨ́ba
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0118
 • new
‘" From there you will go and reach (where) the bent woman"’
bora_ajyuwa_0223[PLAY]
pácallúrɨɨjɨ ímamúíhcyu pácallúrɨɨjɨ ihjya.
 • #
 • #
 • ##ds
 • pacállúrɨ́jɨɨ
 • complete_bend
 • v:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0118
 • mamu-ihcyu
 • tripod-CLF.frame
 • np:s
 • 0119
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • pacállúrɨ́jɨɨ
 • complete_bend
 • v:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0118
 • ja
 • house
 • np:s
 • 0120
 • new
‘"Bent is her tripod, bent is her house"’
bora_ajyuwa_0224[PLAY]
páneere pácallúrɨɨjɨ́jɨ.
 • #
 • #
 • ##ds
 • pa-ne-re
 • all-INAN-REST
 • other:s
 • pacállúrɨ́jɨɨ-hjɨ
 • all_bend-PL
 • v:pred
‘"Everything is bent"’
bora_ajyuwa_0225[PLAY]
áálleke idyé ú dílloó ¿taálle kééjuríhana ó peé?
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle-ke
 • -F.SG-ACC
 • -pro.h:p
 • 0118
 • idyé
 • also
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a_ds
 • 0010
 • dillo-V
 • ask-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0118
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • 0186
 • new
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
‘"Her you will also ask 'Grandmother which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0226[PLAY]
aalle uke íjyuú nééjuri ú peé ú peé úú.
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_rc:obl
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0118
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p2
 • 0010
 • í-ju-vu
 • this-CLF.path-ALL
 • pro:p
 • 0186
 • nee-ju-ri
 • say-CLF.path-LOC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • úúú
 • fine
 • other
‘"And the way she tells you, you will go, uu"’
bora_ajyuwa_0227[PLAY]
nihñéelléré toríña mééwadívú ú úújéteé neélle.
 • #
 • #
 • ##ds
 • nihñé-e-lle-re
 • last-PERT-F.SG-REST
 • other
 • toríñá
 • toriña
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0121
 • new
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0100
‘"You will reach (where) the last toriña woman" she said’
bora_ajyuwa_0228[PLAY]
díílle ílluune ɨ́mɨ́mócójoba íjcyane áámuhíjcyá toríñá.
 • #
 • #
 • ##ds
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0121
 • #
 • #
 • #rc
 • íllu-ne
 • so-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0121
 • mɨ́moco-coba
 • knee-AUG
 • np:s
 • 0123
 • bridging
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • áámu-híjcya
 • beat-REP
 • v:pred
 • toríñá
 • toriña
 • np:p
‘"Her knee is that big and she hits toriña"’
bora_ajyuwa_0229[PLAY]
áálleke ú díllóteéhi.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle-ke
 • -F.SG-ACC
 • -pro.h:p
 • 0121
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • dillo-té-hi
 • ask-DIR.go-PRED
 • v:pred
‘"Her you will ask"’
bora_ajyuwa_0230[PLAY]
aalle teeju kiávú u pééijyu juuva ɨ́ɨ́telléré áámuú toríña.
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_rc.h:a
 • 0121
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:dt_a
 • 0121
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • tee-ju
 • 3-CLF.path
 • pro:l
 • 0187
 • new
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • -ju
 • -CLF.path
 • -pro:obl
 • %
 • %
 • %
 • juúva
 • path
 • np:p
 • 0187
 • ɨɨte
 • look
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0121
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • áámu
 • beat
 • v:pred
 • toríñá
 • toriña
 • np:p
‘"And she will look in the direction you have to go and will hit toriña"’
bora_ajyuwa_0231[PLAY]
áájuríjyuco ɨ́ɨ́cúi u pééiñe.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ju-ri-juco
 • CON-CLF.path-LOC-AFIR
 • pro:l
 • 0187
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-i-ne
 • go-FUT-INAN
 • v:pred
‘"That way you will go quickly"’
bora_ajyuwa_0232[PLAY]
átsihdyu u péélle ú úújéteé ávyétá nihñéelléré íjyuhéju mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-lle
 • go-F.SG
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • ávyeta
 • very
 • other
 • nihñé-e-lle-re
 • last-PERT-F.SG-REST
 • pro:other
 • íjyuhéju
 • íjyuhéju
 • nc
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0124
 • new
‘"And like this you will reach the last woman, (where) a woman called 'this and that way'"’
bora_ajyuwa_0233[PLAY]
áálleke ú dilloó. ¿taalle kééjuríhana ó peé?
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle-ke
 • -F.SG-ACC
 • -pro.h:p
 • 0124
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a_ds
 • 0010
 • dillo-V
 • ask-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0124
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • 0188
 • new
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
‘"Her you will ask 'Grandmother which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0234[PLAY]
íjyu dille nééjuri ɨ́ɨ́cúi u péjúcoó.
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds
 • í-ju
 • this-CLF.path
 • pro:other
 • 0188
 • %
 • %
 • %
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a_ds
 • 0124
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -ju
 • -CLF.path
 • -pro:p
 • 0188
 • -ri
 • -LOC
 • -rv
 • #
 • #
 • ##ds
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-jucoo
 • go-PERF
 • v:pred
‘"'This way' she will say and this way you will go quickly"’
bora_ajyuwa_0235[PLAY]
ááné boone keejúha éhnííñevu u díllóhajchíí íjyu éju, íjyu éju uke nééille.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • boóne
 • after
 • other
 • ke-ju-haáca
 • which-CLF.path-ascertainment
 • pro:p
 • 0188
 • éhnííñevu
 • more
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • dillo-hajchííjyu
 • ask-COND
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • í-ju
 • this-CLF.path
 • other
 • e-ju
 • that-CLF.path
 • other
 • í-ju
 • this-CLF.path
 • other
 • e-ju
 • that-CLF.path
 • other
 • %
 • %
 • %
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • nee-i
 • say-FUT
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0124
‘"But if you ask again which way, she will tell you 'This that way, this, that way'"’
bora_ajyuwa_0236[PLAY]
ááneri mutá mútá u péélleke uke iwápújuhjácóne dóóille.
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • aa-ne-ri
 • CON-INAN-INST
 • other
 • mujtá
 • get_lost
 • other
 • mujtá
 • get_lost
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-lle-ke
 • go-F.SG-ACC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0124
 • wa-púju-hjáco-ne
 • hitting-break-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:p
 • 0010
 • doo-i
 • eat_meat-FUT
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0124
‘"With this you will get lost and when you are lost, she will hit you with her club and eat you"’
bora_ajyuwa_0237[PLAY]
ehdúváa ɨ́mɨááne dille úwáábónema ellévújuco dille ɨ́mɨááné péjucóóne.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • e-du-va-pe
 • that-CMPV-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0100
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • úwaabo-ne-ma
 • teach-REC-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • élle-vu-juco
 • there-ALL-AFIR
 • np:obl
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • pee-juco-ne
 • go-AFIR-INAN
 • v:pred
‘Then, with what she had taught her she really left’
bora_ajyuwa_0238[PLAY]
aallée dille néhdu úújeténé, diille tujkénúélledívú téétéjɨ mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0100
 • nee-du
 • say-CMPV
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • úújete-ne
 • reach-INAN
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • tujkénu-e-lle-di-vu
 • first-PERT-F.SG-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0110
 • teéte-hjɨ
 • callampa_mushroom-PL
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:appos
 • 0110
‘Going, like she had said, she reached the first woman, the callampa mushroom woman’
bora_ajyuwa_0239[PLAY]
áyu wáhaa, kíáhjɨ́túami u tsaa.
 • #
 • #
 • ##ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • waháro
 • mother
 • np.h:voc
 • 0010
 • kiá-hjɨ-tu-ami
 • where-PL-ABL-incredulity
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • tsaa
 • come
 • v:pred
‘"Okay mother (daughter) where are you coming from?"’
bora_ajyuwa_0240[PLAY]
tsáhaá, llihíyómuke ó úraavyéhi neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • llihíyo-mu-ke
 • father-PL-ACC
 • np.h:p
 • 0019
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0010
 • úra-Vve-hi
 • follow-SG.INTR-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"No, I am following my parents" she said’
bora_ajyuwa_0241[PLAY]
juúju, neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • juú
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say-
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0110
‘"Okay" she told her’
bora_ajyuwa_0242[PLAY]
ɨjɨɨríñe péémekéjɨ́ɨ́ ú úraavyéhi neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_cc.neg:p
 • í-jɨ-ri-ne
 • this-CLF.disc-LOC-INAN
 • pro:l
 • 0171
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -ke-jɨ́ɨ́vari
 • -ACC-NEG
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • úra-Vve-hi
 • follow-SG.INTR-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0110
‘"How are you following them, if they did not go past this land?", she said.’
bora_ajyuwa_0243[PLAY]
majchóju nééllerévápe teene ɨ́pɨmɨ́htsó picyóó teene tééteba kiávú íjcyane.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0110
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0010
 • majcho-juj
 • eat-IMP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0110
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0110
 • pɨmɨ́htso
 • sauce
 • np:p
 • 0125
 • new
 • picyoo
 • put
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • teéte-ba
 • callampa_mushroom-CLF.object
 • np:s
 • 0126
 • new
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • 0125
 • ijcya-ne
 • be-REC
 • v:pred
‘"Eat something" she said and took her pot, full only with callampa mushrooms’
bora_ajyuwa_0244[PLAY]
íhmaaho íjcyaróné tsanééré tééteba.
 • #
 • #
 • ##
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0110
 • mááhoó
 • casabe
 • np:s
 • 0111
 • ijcya-ró-ne
 • be-FRUS-REC
 • cop
 • tsanéére
 • the_same
 • other
 • teéte-ba
 • callampa_mushroom-CLF.object
 • np:pred
 • 0126
‘Although it was her casabe, it was only(made of) callampas mushrooms.’
bora_ajyuwa_0245[PLAY]
aanéváa májchollédú imyénúne.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0126
 • majcho
 • eat
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • -du
 • -CMPV
 • -rv
 • ímyé-nu-ne
 • delicious-VBZ.do-INAN
 • other
‘And she acted as if she was eating it.’
bora_ajyuwa_0246[PLAY]
ayúju taálle neélle ¿kééjuríhana taalle ó peéhi?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0110
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • 0127
 • new
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0110
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘And she told her "Okay grandmother, grandmother which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0247[PLAY]
íjyuuri wa ú peéhi, neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • í-ju-ri
 • this-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0127
 • wái
 • permission
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0110
‘"This way you will go daughter" she said to her.’
bora_ajyuwa_0248[PLAY]
ahdújucóváa tééjuri dille péjucóóne. péélle, péélle idyé úújeté diille tóócújɨɨrɨ́ba mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • tee-ju-ri
 • 3-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0127
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee-juco-ne
 • go-AFIR-REC
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • idyé
 • also
 • other
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • tóócújɨɨrɨ́ba
 • tóócújɨɨrɨ́ba
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0112
‘And she went that way, she went, she went, she went and reach the foul-smelling woman.’
bora_ajyuwa_0249[PLAY]
áyu taálle. ¿kééjuríhana ó peéhi?
 • #
 • #
 • ##ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0112
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘"Okay grandmother, which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0250[PLAY]
áyu cána bo tujkénúi oke wa táhjyu dáráhjúcunu.
 • #
 • #
 • ##ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • cána
 • permission
 • other
 • bo
 • well
 • other
 • tujkénu-iíkye
 • first-yet
 • other
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0112
 • wái
 • permission
 • other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0112
 • íhjyu
 • mouth
 • np:appos
 • 0113
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • ára-hjyúcu-nu
 • smell-SG.TR-VBZ.do
 • v:pred
‘"Okay, well daughter, first smell my mouth"’
bora_ajyuwa_0251[PLAY]
ahdújucóváa dille árahjúcunúne.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0113
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • ára-hjúcu-nu-ne
 • smell-SG.TR-VBZ.do-INAN
 • v:pred
‘And that is why she smelt’
bora_ajyuwa_0252[PLAY]
tóócune dííllé íhjyu cúváárónáacáváa neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • toocu-ne
 • be_rotten-INAN
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0112
 • íhjyu
 • mouth
 • np:s
 • 0113
 • cuvaa-ró-ne-acá-va-pe
 • smell-FRUS-INAN-IFR-QUOT-REM
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘Although her mouth was foul-smelling she said’
bora_ajyuwa_0253[PLAY]
áyúú taálléé ɨ́ɨ́né imyéjaú díhjyu cuvááhií.
 • #
 • #
 • ##ds
 • áyúú
 • ah
 • other
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0112
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • ímyé-ja-vu
 • delicious-CLF.cover-ALL
 • other
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0112
 • íhjyu
 • mouth
 • np:s
 • 0113
 • cuvaa-hi
 • smell-PRED
 • v:pred
‘"Ah grandmother, your mouth smells delicious."’
bora_ajyuwa_0254[PLAY]
juúju wáha, íjyuuri ú peéhi.
 • #
 • #
 • ##ds
 • juú
 • okay
 • other
 • waháro
 • mother
 • np.h:voc
 • 0010
 • í-ju-ri
 • this-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0128
 • bridging
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘"Okay daughter, this way you will go"’
bora_ajyuwa_0255[PLAY]
átsihdyu péélle, péélle úújeté diille wahráúba mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-tsi-tu
 • CON-CLF.place-ABL
 • pro:obl
 • 0145
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • wára-u-ba
 • polish-CLF.sphere-CLF.object
 • ln_np
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0114
‘From there she went and went and reached the polishing woman’
bora_ajyuwa_0256[PLAY]
diille wahráúba mééwadívú úújetéllé.
 • #
 • #
 • ##
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • wára-vu-ba
 • polish-ALL-CLF.object
 • ln_np
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0114
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘She reached the polishing woman.’
bora_ajyuwa_0257[PLAY]
teene dille néhdu íñiiñétú múútsuhe iájtyúmɨ́hetu iwábohcóné éhajchótaréjuco teja íjcyánáa íjtyúhá pañe inííñúne úllelle tɨjɨ́ tɨ́jɨ.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0100
 • nee-du
 • say-CMPV
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • íñiíñe-tu
 • near_place-ABL
 • pro:obl
 • múútsu-he
 • tree_lechecaspi-CLF.tree
 • np:p
 • 0115
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • ájtyumɨ
 • see
 • v:pred
 • -he
 • -CLF.tree
 • -pro:p
 • 0115
 • -tu
 • -ABL
 • -rv
 • i=
 • 3=
 • =other
 • wábohcó-né
 • hit-INAN
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • e-hajchóta-re-juco
 • that-distance-REST-AFIR
 • pro:l
 • tee-ja
 • 3-CLF.cover
 • other
 • 0117
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • ijcya-náa
 • be-SIM
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • túhaá
 • foot
 • np:p
 • 0116
 • pañe
 • inside
 • np:other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • niiñe-ne
 • apply-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ulle
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • tɨjɨ́tɨ́jɨ
 • sticky
 • other
 • tɨjɨ́tɨ́jɨ
 • sticky
 • other
‘And like she had said, she got the resin from the leche the caspi tree and when she was near the house she rubbed her feet and walked ""tɨjɨ́ tɨ́jɨ".’
bora_ajyuwa_0258[PLAY]
ɨɨtécunúllé tocóhtócó ihjyá pañe dille wárácohíjcyáné ɨ́ɨ́né imíjyaúhaja péétéjájóbaúvu.
 • #
 • #
 • #
 • ɨɨte-cunu
 • look-MULT.INTR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • tocóhtóco
 • crush
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • í-
 • 3.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0114
 • ja
 • house
 • pro:other
 • 0117
 • pañe
 • inside
 • np:p
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0114
 • wára-jco-híjcya-ne
 • polish-MULT.TR-REP-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • imíjyau-haja
 • most_beautiful-curiosity
 • other
 • peete
 • shine
 • v:pred
 • -ja
 • -CLF.cover
 • -pro:s
 • 0117
 • -coba-úvu
 • -AUG-intensively
 • -rv
‘She looked "tocótóco", how she polished inside her house, nice and shiny was her house.’
bora_ajyuwa_0259[PLAY]
áállekéváa neélle ¿taálle, kééjuríhana ó peéhi? neélle
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:p
 • 0114
 • -ke-va-pe
 • -ACC-QUOT-REM
 • -other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0114
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-i
 • go-FUT
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘And she said to her "Grandmother, which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0260[PLAY]
íjyuúri neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • í-ju-ri
 • this-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0129
 • bridging
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0114
‘"That way" she told her.’
bora_ajyuwa_0261[PLAY]
áájuríjyucóváa dille péhijcyáne.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ju-ri-jucoo-va-pe
 • CON-CLF.path-LOC-PERF-QUOT-REM
 • pro:l
 • 0129
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee-híjcya-ne
 • go-REP-INAN
 • v:pred
‘That way she went.’
bora_ajyuwa_0262[PLAY]
péélle péélle úújeté diille cállúrɨɨjɨ́ba mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • cállúrɨɨjɨ́ba
 • cállúrɨɨjɨ́ba
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0118
‘She went, she went and reached the bent (cállúrɨɨjɨ́ba) woman.’
bora_ajyuwa_0263[PLAY]
pácallúrɨɨjɨ teeja ihjya pácallúrɨɨjɨ ímamúíhcyu.
 • #
 • #
 • ##
 • pa-cállúrɨ́jɨɨ
 • complete-bend
 • v:pred
 • tee-ja
 • 3-CLF.cover
 • ln
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0118
 • ja
 • house
 • np:s
 • 0120
 • #
 • #
 • ##
 • pa-cállúrɨ́jɨɨ
 • complete-bend
 • v:pred
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0118
 • mamu-ihcyu
 • tripod-CLF.frame
 • np:s
 • 0119
‘Bent was her house, bent was her tripod.’
bora_ajyuwa_0264[PLAY]
páneere dííllé tsíeméné pácallúrɨɨjɨ́jɨ.
 • #
 • #
 • ##
 • pa-ne-re
 • all-INAN-REST
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0118
 • tsi-eme-ne
 • other-like-INAN
 • pro:s
 • 0178
 • bridging
 • pa-cállúrɨ́jɨɨ
 • all-bend
 • v:pred
 • -hjɨ
 • -PL
 • -rv_pro_h_s
‘All her things were bent.’
bora_ajyuwa_0265[PLAY]
neélle ¿kééjuríhana taalle ó peé?
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • taalléu
 • grandmother
 • np.h:voc
 • 0118
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
‘She said "Which way should I go, grandmother?"’
bora_ajyuwa_0266[PLAY]
íjyuú teene diille toríña mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##ds
 • í-ju-vu
 • this-CLF.path-ALL
 • pro:g
 • 0130
 • bridging
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • toríñá
 • toriña
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0121
‘"This is the way, where the toriña woman"’
bora_ajyuwa_0267[PLAY]
áállékéváa taállej neélle ¿kééjuríhana ó peéhi?
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:p
 • 0121
 • -ke-va-pe
 • -ACC-QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #ds
 • taalléu-j
 • grandmother-VOC
 • np.h:voc
 • 0121
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
‘To her she said "Grandmother, which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0268[PLAY]
áánélliihyéváa kía teju íjcyáhulle ɨ́ɨ́telléré teene ɨ́mɨ́moco aamú toríña.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • kiá
 • where
 • other
 • tee-ju
 • 3-CLF.path
 • pro:s
 • 0131
 • bridging
 • ijcya-hulle
 • be-CLF.further_place
 • v:pred
 • ɨɨte
 • look
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0121
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0121
 • mɨ́moco
 • knee
 • np:a
 • 0123
 • áámu
 • beat
 • v:pred
 • toríñá
 • toriña
 • np:p
 • 0122
 • bridging
‘That is why she looked in the ways' direction and hit with her toriña knee.’
bora_ajyuwa_0269[PLAY]
ahdújucóváa tééjuri díllótulléré tsúúca dsɨ́ɨ́néjucóóne.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • tee-ju-ri
 • 3-CLF.path-LOC
 • pro:l
 • 0131
 • dillo-tu
 • ask-NEG
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • dsɨɨne-juco-ne
 • run-AFIR-INAN
 • v:pred
‘This way she ran, without asking anything else.’
bora_ajyuwa_0270[PLAY]
péélle, péélle, péélle tsúúca úújeté diille íjyuhéju mééwadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • íjyuhéju
 • íjyuhéju
 • np:other
 • mewa-di-vu
 • wife-ANIM-ALL
 • np.h:g
 • 0124
‘Going, going, going she reached the "this way that way" woman".’
bora_ajyuwa_0271[PLAY]
taállej neélle ¿kééjuríhana ó peé?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • taalléu-j
 • grandmother-VOC
 • np.h:voc
 • 0124
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • ke-ju-ri-hana
 • which-CLF.path-LOC-NC
 • pro:l
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • pee
 • go
 • v:pred
‘"Grandmother" she told her, "Which way should I go?"’
bora_ajyuwa_0272[PLAY]
íjyu nééllere téhulle ɨɨtécunú.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0124
 • í-ju
 • this-CLF.path
 • other
 • 0132
 • bridging
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0124
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • tee-hulle
 • 3-CLF.further_place
 • other
 • ɨɨte-cunu
 • look-MULT.INTR
 • v:pred
‘"This way," she said and looked in that direction. [lit. 'The one who said, This way! looked in that direction.']’
bora_ajyuwa_0273[PLAY]
áájuríjyucóváa dille dsɨ́ɨ́nene.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ju-ri-jucoo-va-pe
 • CON-CLF.path-LOC-PERF-QUOT-REM
 • pro:l
 • 0132
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • dsɨɨne-ne
 • run-INAN
 • v:pred
‘This way she ran.’
bora_ajyuwa_0274[PLAY]
nihñééllekéré pájtyéjúcoolle pééhi, pééhí mm.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • nihñé-e-lle-ke-re
 • last-PERT-F.SG-ACC-REST
 • pro.h:p
 • 0124
 • pajtye-jucoo
 • cross-PERF
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • mm
 • NC
 • nc
‘Leaving the last one, she went, she went mmm.’
bora_ajyuwa_0275[PLAY]
Péhíjcyalle lleebúcunúté kiávú tócóhtócó tócó mɨ́amúnaa kiá teene páácamɨ cúúneé.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0010
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • lleebo-cunu-té
 • listen-MULT.INTR-DIR.go
 • v:pred
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • tocóhtóco
 • crush
 • other
 • tocóhtóco
 • crush
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:a
 • 0133
 • new
 • kiá
 • where
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • páácamɨ
 • ojé_tree
 • np:p
 • 0134
 • new
 • cuu-ne
 • soften_bark-INAN
 • v:pred
‘While she was walking she heard "tócó tócó tócó" people hitting ojé trees.’
bora_ajyuwa_0276[PLAY]
Aanéváa choocówu dújújcolléré pehíjcyá, dújújcolléré péhíjcyalle úújeté kía teene páácámɨ cúúrí íjcyáméjóbadívu.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0010
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • dújujco
 • spy
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • dújujco
 • spy
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0010
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc.h:p
 • 0133
 • kiá
 • where
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • páácamɨ
 • ojé_tree
 • np:pred
 • 0134
 • cuu-ri
 • soften_bark-LOC
 • rn
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s
 • 0133
 • -coba-di-vu
 • -AUG-IMP.NEG-ALL
 • -other
‘She came slowly, hearing, hearing, she went and reached them, who were hitting ojé trees.’
bora_ajyuwa_0277[PLAY]
Ihdyúváhacápe booámu. áámekéváa neélle, átyúmɨ́pejtsóme.
 • #
 • #
 • ##
 • í-du-va-acá-pe
 • this-CMPV-QUOT-IFR-REM
 • other
 • booámu
 • comején
 • np.d:pred
 • 0133
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:p2
 • 0133
 • -ke-va-pe
 • -ACC-QUOT-REM
 • -other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #cc:p
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • ájtyumɨ-pejtso
 • see-DIR.meet
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:a
 • 0133
‘They were ahuihuas (called booamu). Them she told, they saw her.’
bora_ajyuwa_0278[PLAY]
muúllej neéme ¿kiátúami u tsa?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • muúlle-j
 • sister-VOC
 • np.h:voc
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-tu-ami
 • where-ABL-incredulity
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • tsaa
 • come
 • v:pred
‘"Sister", they said to her "Where are you coming from?"’
bora_ajyuwa_0279[PLAY]
tsáhaá neélle, íllure ihdyu o úllelle ámúhadívú ó wajtsɨ́hi neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • íllu-re
 • so-REST
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • ulle
 • walk
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_1_s
 • #
 • #
 • #ds
 • ámuha-di-vu
 • 2.PL-ANIM-ALL
 • pro.h:g
 • 0133
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • wajtsɨ-hi
 • arrive-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"No" she told them, "I was only walking around and so I came to you," she said.’
bora_ajyuwa_0280[PLAY]
¿ɨɨná ámuha mémeenúhi?
 • #
 • #
 • ##ds
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other:p
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:a
 • 0133
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_2_a
 • 0133
 • meenu-hi
 • do-PRED
 • v:pred
‘"What are you doing?"’
bora_ajyuwa_0281[PLAY]
muha, múúháhbabyáné muha mémeenúhi neemévápeé.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • pro.1:dt_a
 • 0133
 • múúha-
 • our-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0133
 • babya-ne
 • CLF.bag-PL
 • np:p
 • 0135
 • new
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • pro.1:a
 • 0133
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_1_a
 • 0133
 • meenu-hi
 • do-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘"We are doing our clothes" they told her.’
bora_ajyuwa_0282[PLAY]
íílletu píívyéébé úmɨhé hallútú íjcyaco muha booámuco memájchotéki neéme.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • íílleé-tu
 • here-ABL
 • other
 • Píívyéébe
 • God
 • np.h:other
 • 0002
 • úmɨhe
 • field
 • np:other
 • 0137
 • new
 • hallu-tu
 • back-ABL
 • np:obl
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -co
 • -CLF.pointed
 • -pro:s
 • 0136
 • new
 • %
 • %
 • %
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • pro.1:a
 • 0133
 • booámu-co
 • comején-CLF.pointed
 • np:p
 • 0136
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_1_a
 • 0133
 • majcho-te-ki
 • eat-PL-PURP
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
‘"We are going to eat the red lupuna tree (booámuco) that is on the border of the firstborn's field" they said.’
bora_ajyuwa_0283[PLAY]
Áánélliihyéváa neéllé éée llihíyo.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • éée
 • yes
 • other
 • llihíyo
 • father
 • np.h:pred
 • 0002
‘Then she said to them, "Yes, he is my father"’
bora_ajyuwa_0284[PLAY]
Llihíyó diíbye neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • llihíyo
 • father
 • np.h:pred
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0002
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
‘"My father is him", she said.’
bora_ajyuwa_0285[PLAY]
Juu neéme.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • juú
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
‘"Okay", they told her.’
bora_ajyuwa_0286[PLAY]
aanéjɨ́ɨ́varíhdyée.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne-jɨ́ɨ́vari-hde
 • CON-INAN-NEG-possibility
 • other
‘"Then well."’
bora_ajyuwa_0287[PLAY]
tsamééréi mépeé.
 • #
 • #
 • ##ds
 • tsa-me-re-iíkye
 • one-PL-REST-yet
 • pro:other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:s
 • 0138
 • bridging
 • pee
 • go
 • v:pred
‘"Together we will go"’
bora_ajyuwa_0288[PLAY]
ané múúhamái múúháhbabyáné dohnóva.
 • #
 • #
 • ##ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • múúha-ma-iíkye
 • our-SOC-yet
 • pro.d:obl
 • 0133
 • múúha-babya-ne
 • our-CLF.bag-PL
 • pro:p
 • 0135
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • oonóva
 • paint
 • v:pred
‘"Paint our clothes!"’
bora_ajyuwa_0289[PLAY]
dityéváa néénéllii oonóvahíjcyalle, ɨ́búwajɨ́ɨ́ oonóvahíjcyalle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:a
 • 0133
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • nee-ne-lliíhye
 • say-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0135
 • oonóva-híjcya
 • paint-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́búwajɨ́ɨ́
 • calm
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0135
 • oonóva-híjcya
 • paint-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
‘Because they told her, she painted, she painted peaceful.’
bora_ajyuwa_0290[PLAY]
teenéváa pácámɨcojááné dille óónováne óónováne.
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne-va-pe
 • 3-INAN-QUOT-REM
 • other
 • páácamɨ-co-ja-ne
 • ojé_tree-CLF.pointed-CLF.cover-PL
 • np:p
 • 0134
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • oonóva-ne
 • paint-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • oonóva-ne
 • paint-INAN
 • v:pred
‘She painted that ojé tree, (she) painted.’
bora_ajyuwa_0291[PLAY]
teene ɨnɨ́jkévátsihdyu neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • nɨjkéva-tsi-tu
 • end-CLF.place-ABL
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘When she had finished, she said.’
bora_ajyuwa_0292[PLAY]
áyu neélle, tsúúca ó nɨjkéváhi.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • tsúúca
 • already
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0010
 • nɨjkéva-hi
 • end-PRED
 • v:pred
‘"Okay, they are finished", she told them, "I have finished"’
bora_ajyuwa_0293[PLAY]
juúju neéme, ané metsúju.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • juú
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • métsu
 • let_us_go
 • other
‘"Okay," they said, "then let's go".’
bora_ajyuwa_0294[PLAY]
diityémaváhacáa dille óónováné éhne diitye booámu menééne núhné, téénéllií diitye booámu némeíñe núhne ɨ́ɨ́né imíjyaú oonóvá dilléváa óónováne.
 • #
 • #
 • ##
 • di-te-ma-va-haáca-pe
 • 3-PL-SOC-QUOT-ascertainment-REM
 • pro.h:obl
 • 0133
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • oonóva-ne
 • paint-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • e-ne
 • that-INAN
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • np.n:p
 • 0142
 • new
 • booámu
 • comején
 • np:p2
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:a
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • núhne
 • caterpillar
 • np.n:p
 • 0142
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne-lliíhye
 • 3-INAN-BEN
 • other
 • #
 • #
 • #rc.n:p
 • 0142
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.h:a
 • booámu
 • comején
 • np:p
 • nee-meí-ne
 • say-REFL-INAN
 • v:pred
 • núhne
 • caterpillar
 • np.n:p
 • 0142
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • imíjyau
 • most_beautiful
 • other
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0010
 • oonóva
 • paint
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • 0
 • 0
 • 0.n:p
 • 0142
 • oonóva-ne
 • paint-REC
 • v:pred
‘She painted for them, those edible caterpiller that we call booámu that is why we say "booámu", they look pretty, she has painted them.’
bora_ajyuwa_0295[PLAY]
áyu neéme ícyo muha mémájchoó, íñe booámuco muha mémájchoó neéme.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • áyu
 • okay
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
 • #
 • #
 • #ds
 • í-co
 • this-CLF.pointed
 • pro:p
 • 0136
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • pro.1:a
 • 0133
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_1_a
 • 0133
 • majcho-V
 • eat-FUT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • í-ne
 • this-INAN
 • other
 • booámu-co
 • comején-CLF.pointed
 • np:p
 • 0136
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • pro.1:a
 • 0133
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_1_a
 • 0133
 • majcho-V
 • eat-FUT
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.h:s_ds
 • 0133
‘"Okay," they said, "this red lupuna we will eat," they told her.’
bora_ajyuwa_0296[PLAY]
ééneréjuco ehdúha díícyááni íjcyaabe Píívyéébe úmɨhe ééneréjuco tsúúca rááune.
 • #
 • #
 • ##ds
 • e-ne-re-juco
 • that-INAN-REST-AFIR
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • e-du-haáca
 • that-CMPV-ascertainment
 • other
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0010
 • cááni
 • father
 • np.h:s
 • 0002
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
 • %
 • %
 • %
 • Píívyéébe
 • God
 • ln_np.h
 • 0002
 • úmɨhe
 • field
 • np:pred
 • 0137
 • #
 • #
 • ##ds
 • e-ne-re-juco
 • that-INAN-REST-AFIR
 • other:s
 • tsúúca
 • already
 • other
 • raau-ne
 • show-INAN
 • v:pred
‘"Just there is the field that you say belongs to your firstborn father, there it is there it is showing"’
bora_ajyuwa_0297[PLAY]
wa uuréjuco choocówu dipyej.
 • #
 • #
 • ##ds
 • wái
 • permission
 • other
 • u-re-juco
 • 2.SG-REST-AFIR
 • pro.2:dt_s
 • 0010
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • pee-j
 • go-VOC
 • v:pred
‘"Go alone, slowly"’
bora_ajyuwa_0298[PLAY]
ahdújucóváa ɨ́mɨááné choocówu dille péhijcyáné, péhijcyáné.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0010
 • pee-híjcya-ne
 • go-REP-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • pee-híjcya-ne
 • go-REP-INAN
 • v:pred
‘Then, really, she was going slowly.’
bora_ajyuwa_0299[PLAY]
ɨ́ɨ́telléré teene tsájɨhávú úújetéllé úú ɨ́ɨ́né imíjyaú mútsɨɨtsɨ llíjcyánéjóbaúvuu úújetélle
 • #
 • #
 • ##
 • ɨɨte
 • look
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -re
 • -REST
 • -rv
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • tsa-jɨha-vu
 • one-CLF.fallow-ALL
 • pro:g
 • 0137
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • úúú
 • fine
 • other
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • imíjyau
 • most_beautiful
 • other
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np:g
 • 0140
 • new
 • llíjcyá-ne-coba-úvu
 • yellow-INAN-AUG-intensively
 • other
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0010
‘She was going and looking around and reached an abandoned garden, uú how pretty, she went to see the yellow caimitos.’
bora_ajyuwa_0300[PLAY]
aanéváa díílle jééú ɨjcu íjcyaabe, diityémájucóváhacápe dibye wáámenéne.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0010
 • jeéu
 • pet
 • np.d:dt_s
 • 0141
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • ɨjcu
 • bird_paucar
 • np.n:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0141
 • %
 • %
 • %
 • di-te-ma-juco-va-acá-pe
 • 3-PL-SOC-AFIR-QUOT-IFR-REM
 • pro.h:obl
 • 0004
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.d:s
 • 0141
 • wáámene-ne
 • fly-REC
 • v:pred
‘And what she had bred, a paucar bird flew away with them.’
bora_ajyuwa_0301[PLAY]
aabéváa teene mútsɨ́ɨ́tsɨ llééneri íjcyaabe ihdyu mátsívahíjcyá: nééwáñéjcurí ajyúwá eevácotu muha meúmɨváne, tsítsítsítsí tóbucúru tsarararara nehíjcyaabéváaá.
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0141
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #rc
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np:p
 • 0140
 • lleene-ri
 • eat_fruit-INST
 • v:pred
 • ijcya
 • be
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:s
 • 0141
 • %
 • %
 • %
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • májtsiva-híjcya
 • sing-REP
 • v:pred
 • nééwañe-j-cúúri
 • stone-POSS-CLF.dye
 • np:other
 • 0179
 • new
 • ajyúwa
 • daughter
 • np:other
 • 0146
 • new
 • éévaco-tu
 • pregnancy-ABL
 • np:other
 • 0180
 • bridging
 • #
 • #
 • #nc
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • nc
 • me=
 • 1.PL=
 • nc
 • úmɨva-ne
 • flee-REC
 • nc
 • #
 • #
 • #ds
 • tsítsítsítsí
 • tsítsítsítsí
 • other
 • tóbucúru
 • tóbucúru
 • other
 • tsarararara
 • tsarararara
 • other
 • %
 • %
 • %
 • nee-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.d:a
 • 0141
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘And eating this caimito, he sang like this: "From the pregnancy of the daughter of black stone woman we had fled - tsítsítsítsí tóbucúru, tsarararara," like that he said.’
bora_ajyuwa_0302[PLAY]
áyúú neelléváa, áádi tajyééu neellévápeé. Iñééne choocówu péélle teene o néhdu mútsɨɨtsɨ iájtyúmɨ́nema iwávyúruácóne, muutumutu áákityéné lléénehíjcyalle ájyábama íjcyalle.
 • #
 • #
 • ##
 • áyúú
 • ah
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • #ds
 • áádi
 • that
 • pro.d:s
 • 0141
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0010
 • jeéu
 • pet
 • np.n:pred
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • %
 • %
 • %
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • nee-du
 • say-CMPV
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np:p
 • 0140
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • ájtyumɨ-ne-ma
 • find-INAN-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • #
 • #
 • #cc:appos
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0140
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • wa-vyúru-áco-ne
 • hitting-shake-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:p
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0140
 • muutúmútu
 • heavy_thing_falling
 • other
 • áákitye-ne
 • fall-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • lleene-híjcya
 • eat_fruit-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • ájyaba-ma
 • hunger-SOC
 • np:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘"Ah," she said, "he is my paucar" she said and went slowly, as I have said the caimitos are beautiful, when they fell down she ate them because she was hungry.’
bora_ajyuwa_0303[PLAY]
aanéváa diille tsɨɨju mátsájca tsɨjɨhárí cáájalle lleebúcunú mútsɨɨtsɨ mɨ́amúnaa úcuhíjcyáne.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:a
 • 0011
 • #
 • #
 • #rc
 • mátsajca
 • peanut
 • np:other
 • tsi-jɨha-ri
 • other-CLF.fallow-LOC
 • pro:l
 • 0139
 • new
 • caaja
 • make_field
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
 • %
 • %
 • %
 • lleebo-úcunu
 • listen-SG.STA
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np.d:p
 • 0141
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:a
 • ujcu-híjcya-ne
 • take-REP-INAN
 • v:pred
‘And this heard her mother who was making beds for peanut, that someone was picking the caimitos.’
bora_ajyuwa_0304[PLAY]
aanéváa ehdu illéébóne llíhcyámeílle.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • lleebo-ne
 • listen-INAN
 • v:pred
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • %
 • %
 • %
 • llíhcyá-meí
 • grumble-REFL
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
‘Hearing, she got angry.’
bora_ajyuwa_0305[PLAY]
múami ámuha támutsɨ́ɨ́tsɨ́ mélléénehíjcya.
 • #
 • #
 • ##ds
 • mu-ami
 • whose-incredulity
 • other
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:s
 • 0181
 • bridging
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0011
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np.d:p
 • 0141
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:a
 • 0181
 • lleene-híjcya
 • eat_fruit-REP
 • v:pred
‘"Who are you that are eating my caimitos?"’
bora_ajyuwa_0306[PLAY]
teenéneecu óóvéiyómé áátsɨ́ɨ́meke kiávú o wááoíñúné boone. Ɨɨná ámuha kiátú metsááné mɨ́amúnaa támutsɨ́ɨ́tsɨ́ mélléénehíjcyá.
 • #
 • #
 • ##ds
 • tee-ne-ne-cu
 • 3-INAN-REC-DU
 • pro.d:p
 • 0141
 • oove-i-ró
 • eat_one's_fill-FUT-FRUS
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0147
 • new
 • #
 • #
 • ##ds
 • aatsɨ́ɨ́me-ke
 • CON.children-ACC
 • np.d:p
 • 0147
 • kiá-vu
 • where-ALL
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:a
 • 0011
 • waao-iñu-ne
 • throw_away-DIR.leave-REC
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • boóne
 • after
 • other
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:voc
 • 0181
 • kiá-tu
 • where-ABL
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:s
 • 0181
 • tsaa-ne
 • come-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:other
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • mútsɨɨtsɨ
 • caimito
 • np:p
 • 0140
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:a
 • 0181
 • lleene-híjcya
 • eat_fruit-REP
 • v:pred
‘"That is what my sons were going to eat, where did I leave it? And you, where do you come from and eat my caimitos?"’
bora_ajyuwa_0307[PLAY]
llíhcyámeílléreváa teene cáájahíjcyá. mátsájcá wáábyuta.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0011
 • llíhcyá-meí
 • grumble-REFL
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -rv
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • caaja-híjcya
 • make_field-REP
 • v:pred
 • mátsajca
 • peanut
 • np:other
 • wáábyuta
 • share
 • np:other
‘Angry made she beds for peanut.’
bora_ajyuwa_0308[PLAY]
aanéváa choocówu pehíjcyalle, pehíjcyalle, úú, ɨ́ɨ́teté diille tsɨɨju kiá caajárí íjcyálleke ɨ́ɨ́tetélle.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0010
 • pee-híjcya
 • go-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • úúú
 • fine
 • other
 • ɨɨte-té
 • look-DIR.go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0010
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:s
 • 0011
 • kiá
 • where
 • other
 • caaja-ri
 • make_field-INST
 • np:pred
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro_h_s
 • 0011
 • -ke
 • -ACC
 • -other
 • #
 • #
 • ##
 • ɨɨte-té
 • look-DIR.go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
‘Then she went slowly, going, úú, she went to look, and was her mother who was making the beds, she went to look.’
bora_ajyuwa_0309[PLAY]
ipyééne ehdu choocówu ipyééne díílleke ¿wáhaj neetélle?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • choóco-wuu
 • slowly-DIM
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0011
 • waháro-j
 • mother-VOC
 • np.h:voc
 • nee-té
 • say-DIR.go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
‘That slowly approached she her "Mother?" she went to say.’
bora_ajyuwa_0310[PLAY]
áánélliihyéváa révoúcunúlle ¿múamíña oke wáhaj ámuha ménehíjcya?
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-lliíhye-va-pe
 • CON-INAN-BEN-QUOT-REM
 • other
 • révo-úcunu
 • turn-SG.STA
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • múami-ña
 • who_perhaps-NC
 • other:pred
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0011
 • waháro-j
 • mother-VOC
 • np.h:other
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:a
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro_2_a
 • ne-híjcya
 • say-REP
 • v:pred
‘That is why she turned around "Who are those who are calling me mother?"’
bora_ajyuwa_0311[PLAY]
kiávúhjané áátsɨ́ɨ́meke o pícyoíñúnáaáca.
 • #
 • #
 • ##ds
 • kiá-vu-hja-ne
 • where-ALL-IFR-INAN
 • other
 • aatsɨ́ɨ́me-ke
 • CON.children-ACC
 • np.d:p
 • 0147
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.h:a
 • picyoo-iñu-náa-acá
 • put.DIR.leave-SIM-IFR
 • v:pred
‘"Where perhaps have I left my sons?"’
bora_ajyuwa_0312[PLAY]
iñééróne ɨɨtécunúllé ɨmɨááné diille tsɨɨ́ju.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0011
 • nee-ró-ne
 • say-FRUS-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ɨɨte-cunu
 • look-MULT.INTR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -rv_pro_h_s
 • 0011
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0010
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:s
 • 0011
‘Saying this looked her mother in detail.’
bora_ajyuwa_0313[PLAY]
úú neélle ɨ́veekíhana, iámabúcútsihvu tájcatsímúpɨ.
 • #
 • #
 • ##
 • úúú
 • fine
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • ɨ́veeki-hana
 • why-NC
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0104
 • ámabu-cu-tsi-vu
 • hug-MULT.TR-CLF.place-ALL
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • taa-jcatsi
 • cry-RECP
 • v:pred
 • -múpɨ
 • -F.DU
 • -pro.h:s
 • 0104
‘"Fine" she said, "Why?" and embracing each other, they cried.’
bora_ajyuwa_0314[PLAY]
ityájcatsítsihdyu neélle, wáhaj ɨ́veekíhana kiátú u tsáá pɨ́ɨ́hɨtu uu tájtsɨɨméné u tsááhií neellévápeé.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0011
 • taa-jcatsi-tsi-tu
 • cry-RECP-CLF.place-ABL
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • waháro-j
 • mother-VOC
 • np.h:voc
 • 0010
 • ɨ́veeki-hana
 • why-NC
 • other
 • kiá-tu
 • where-ABL
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:s
 • 0010
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • pɨɨ́hɨ-tu
 • proximity-NEG
 • np:obl
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:dt_s
 • 0010
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0011
 • tsɨ́ɨ́mene
 • child
 • np.h:s
 • 0010
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro_h_s
 • 0010
 • tsaa-hi
 • come-PRED
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -rv
‘After crying she said to her, "Daughter, why, where did you come from my daughter, from so far away?"’
bora_ajyuwa_0315[PLAY]
muhdúhjané ííllevúne muha o néne o wájtsɨ́ne íjcyalle muutékeréjucó o tsɨ́ɨ́mavámé íjcyánáaáca neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • muhdu-hja-ne
 • how-IFR-INAN
 • other
 • íílleé-vu-ne
 • here-ALL-INAN
 • other:pred
 • muha
 • 1.PL.EXCL
 • other
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0011
 • nee-ne
 • be-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0011
 • wajtsɨ-ne
 • arrive-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ijcya
 • be
 • cop
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • muutá-ke-re-juco
 • who-ACC-REST-AFIR
 • other.d:obl
 • 0147
 • #
 • #
 • #ds
 • #
 • #
 • #ds_cc:s
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0011
 • tsɨ́ɨ́me-va-me
 • children-VBZ.have-PL
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ijcya-náa-acá
 • be-SIM-IFR
 • cop
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
‘"How perhaps I came here, I have had very bad-mannered sons and now you are here", she told her.’
bora_ajyuwa_0316[PLAY]
ícyoocáréjuco ditye tsááiñe.
 • #
 • #
 • ##ds
 • ícyoóca-re-juco
 • now-REST-AFIR
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:s
 • 0147
 • tsaa-i-ne
 • come-FUT-INAN
 • v:pred
‘"They are coming now"’
bora_ajyuwa_0317[PLAY]
íchiúi todsɨ́ɨ́vé díhallúvú o cáájaki.
 • #
 • #
 • ##ds
 • íchii-vu-iíkye
 • here-ALL-yet
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0010
 • todsɨ-Vve
 • lie_down-SG.INTR
 • v:pred
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • hallu-vu
 • on-ALL
 • np:l
 • ó=
 • 1.SG=
 • =pro.1:s
 • 0011
 • caaja-ki
 • make_field-PURP
 • v:pred
‘"Here lie yourself down, so as to make a bed over you"’
bora_ajyuwa_0318[PLAY]
iváa iñééne ityódsɨjcáróllé hallúvú cáájalle, cáájalle íllúúhócoba teeho áánuho.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • í-va-pe
 • 3-QUOT-REM
 • pro.h:dt
 • 0011
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • #
 • #
 • #rc.h:poss
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0010
 • todsɨ-jcáro
 • lie_down-SG.TR
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • hallu-vu
 • on-ALL
 • np:obl
 • caaja
 • make_field
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
 • caaja
 • make_field
 • nc
 • -lle
 • -F.SG
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • íllu-ho-coba
 • so-CLF.room-AUG
 • other
 • tee-ho
 • 3-CLF.room
 • other
 • áánu-ho
 • furrow-CLF.room
 • np:other
 • 0149
 • new
‘Saying this, making her lie down, she covered her with earth, the bed was like this big.’
bora_ajyuwa_0319[PLAY]
aanéváa dille ímívyénáa tsúúca tsaame diitye ɨɨtsɨɨme kiki.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:s
 • 0011
 • ímivye-náa
 • end-SIM
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • di-te
 • 3-PL
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • tsɨ́ɨ́me
 • children
 • np.d:appos
 • 0147
 • kiki
 • bat
 • np.d:appos
 • 0147
‘When she finished, they arrived, her sons, the bats.’
bora_ajyuwa_0320[PLAY]
tsááme ɨɨtévá áánúhócoba tsaho mítyaho íjcyane.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.d:a
 • 0147
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • %
 • %
 • %
 • ɨɨte-va
 • look-come
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • áánu-ho-coba
 • furrow-CLF.room-AUG
 • np:s
 • 0149
 • tsa-ho
 • one-CLF.room
 • other
 • mítya-ho
 • big-CLF.room
 • other
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • v:pred
‘They came and saw that there was only one big bed.’
bora_ajyuwa_0321[PLAY]
tsáhoore mítyáhócoba tsíhyohjɨ áyáhówuújɨ́re.
 • #
 • #
 • ##
 • tsa-ho-re
 • one-CLF.room-REST
 • np:s
 • 0149
 • mítya-ho-coba
 • big-CLF.room-AUG
 • np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • tsi-ho-hjɨ
 • other-CLF.room-PL
 • np:s
 • 0172
 • new
 • áyá-ho-wuu-hjɨ-re
 • little-CLF.room-DIM-PL-REST
 • other:pred
‘One really big bed, the other were small.’
bora_ajyuwa_0322[PLAY]
éje wáhaj neeváme ¿aca ɨ́veekí íhyo mítyáhócoba díaanúho?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds
 • éje
 • look
 • other
 • waháro-j
 • mother-VOC
 • np.h:voc
 • 0011
 • %
 • %
 • %
 • nee-va
 • say-come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s_ds
 • 0147
 • #
 • #
 • #ds
 • aca
 • Q.doubt
 • other
 • ɨ́veekí
 • why
 • other
 • í-ho
 • this-CLF.room
 • np:s
 • 0149
 • mítya-ho-coba
 • big-CLF.room-AUG
 • other:pred
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0011
 • áánu-ho
 • furrow-CLF.room
 • np:appos
 • 0149
‘"Look mother," they came to say "Why is this bet so big?"’
bora_ajyuwa_0323[PLAY]
éée néélle, cáánihyo ihdyu páhdure ehdu íjcyane.
 • #
 • #
 • ##
 • éée
 • yes
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • cááni-ho
 • father-CLF.room
 • np:s
 • 0149
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • pa-du-re
 • complete-CMPV-REST
 • other
 • e-du
 • that-CMPV
 • other
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • cop
‘"Yes," she told them, "this is the father bet, it is like that"’
bora_ajyuwa_0324[PLAY]
llijyévéné ámuha oke medíllone.
 • #
 • #
 • ##ds
 • iijyé-Vve-ne
 • be_annoying-SG.INTR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:s
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:a
 • 0147
 • ó-ke
 • 1.SG-ACC
 • pro.1:p
 • 0011
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:a
 • 0147
 • dillo-ne
 • ask-INAN
 • v:pred
‘"What you ask bothers me"’
bora_ajyuwa_0325[PLAY]
méwáchájánudíñe neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:s
 • 0147
 • wa-chaja-nu-di-ne
 • hitting-spill-VBZ.do-IMP.NEG-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
‘"Do not spill," she told them.’
bora_ajyuwa_0326[PLAY]
óvi tétsii teého.
 • #
 • #
 • ##ds
 • óví
 • wait
 • other
 • tee-tsi
 • 3-CLF.place
 • pro:other
 • tee-ho
 • 3-CLF.room
 • pro:other
 • 0149
‘"Leave it there"’
bora_ajyuwa_0327[PLAY]
aanéváa lléébotúmé wállójcatsí.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.d:s
 • 0147
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • lleebo-tu
 • listen-NEG
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • %
 • %
 • %
 • walloo-jcatsi
 • send-RECP
 • v:pred
‘They did not listen and sent among them:’
bora_ajyuwa_0328[PLAY]
cána bo ánéétotu duucúté mecáchúihjyácoki.
 • #
 • #
 • ##ds
 • cána
 • permission
 • other
 • bo
 • well
 • other
 • áneéto-to-tu
 • thorn-CLF.needle-ABL
 • np:p
 • 0150
 • new
 • d=
 • 2.SG.IMP=
 • =pro.d:a
 • 0173
 • bridging
 • ujcu-té
 • get-DIR.go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0149
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:a
 • 0147
 • ca-chúi-hjáco-ki
 • point-prick-SG.TR-PURP
 • v:pred
‘"Go and get a thorn so we can prick it!"’
bora_ajyuwa_0329[PLAY]
ahdújucóváa ɨ́mɨááne tsaapi áánéétotu újcújéjtoori ditye teene áánúhócoba cáchúihjyácóné rúgu nehíjcyalle ditye cáchúihjyácóneri, cáchúihjyácóne.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • tsa-pi
 • one-CLF.man
 • pro.d:a
 • 0173
 • áneéto-to-tu
 • thorn-CLF.needle-ABL
 • np:p
 • 0151
 • bridging
 • ujcu-je-to-ri
 • get-DIR.return-CLF.needle-LOC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • #
 • #
 • #ac
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:a
 • 0147
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • áánu-ho-coba
 • furrow-CLF.room-AUG
 • np:p
 • 0149
 • ca-chúi-hjáco-ne
 • point-prick-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • rúgu
 • palpitation
 • other
 • nee-híjcya
 • be-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0149
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:a
 • 0147
 • ca-chúi-hjáco-ne-ri
 • point-prick-SG.TR-INAN-INST
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0149
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0147
 • ca-chúi-hjáco-ne
 • point-prick-SG.TR-INAN
 • v:pred
‘That is why one went and brought a thorn and with that they pricked that bed, and she moved when they pricked her, they pricked her.’
bora_ajyuwa_0330[PLAY]
wáhaj neéme áánerá rúgu neeho díaanúho
 • #
 • #
 • ##
 • waháro-j
 • mother-VOC
 • np.h:voc
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s_ds
 • 0147
 • #
 • #
 • #ds
 • aa-ne-ró
 • CON-INAN-FRUS
 • other
 • rúgu
 • palpitation
 • other
 • nee-ho
 • be-CLF.room
 • v:pred
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0011
 • áánu-ho
 • furrow-CLF.room
 • np:s
 • 0149
‘"Mother," they said, "The bed, that you have done, is moving!"’
bora_ajyuwa_0331[PLAY]
éée neélle tóhjúmuháñé íhyaja neélle ɨɨná ámuha étsii mécáchúihcyó éhlléu mepe.
 • #
 • #
 • ##
 • éée
 • yes
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • tohju-mu-háñe
 • earthworm-PL-PL
 • np.n:p
 • 0152
 • new
 • íhya-hja
 • perhaps-IFR
 • other
 • nee
 • say
 • nc
 • -lle
 • -F.SG
 • -nc_pro.h
 • 0011
 • ɨɨ́ne
 • what
 • other
 • ámuha
 • 2.PL
 • pro.2:a
 • 0147
 • e-tsi
 • that-CLF.place
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_2_a
 • 0147
 • ca-chúi-hco
 • point-prick-MULT.TR
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • éhlle-vu
 • away-ALL
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:s
 • 0147
 • pee
 • go
 • v:pred
‘"Yes" she said, "perhaps are the earthworm what you are pricking, go somewhere else"’
bora_ajyuwa_0332[PLAY]
néélleréváa diityéké boáyó.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0011
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0011
 • -re-va-pe
 • -REST-QUOT-REM
 • -rv
 • di-te-ke
 • 3-PL-ACC
 • pro.d:p
 • 0147
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.d:p
 • 0147
 • boáyo
 • send_off
 • v:pred
‘This she said and they went away’
bora_ajyuwa_0333[PLAY]
áánetújucóváa ditye pééneé.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-tu-juco-va-pe
 • CON-INAN-ABL-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:s
 • 0147
 • pee-ne
 • go-INAN
 • v:pred
‘That's why they already left.’
bora_ajyuwa_0334[PLAY]
aanéváhacáa tsúúca waajácúmé ɨ́mɨááné mɨ́amúnaa tééhó pañe íjcyane.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-haáca-pe
 • CON-INAN-QUOT-ascertainment-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • waajácu
 • know
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0147
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • mɨamúnaa
 • true_people
 • np.h:s
 • 0182
 • bridging
 • tee-ho
 • 3-CLF.room
 • other
 • 0149
 • pañe
 • inside
 • np:pred
 • ijcya-ne
 • be-INAN
 • cop
‘But they already knew that inside this bed there were people.’
bora_ajyuwa_0335[PLAY]
aaméváa tsááme teene ihjyátú tsapééné mújcojúvuváhacápe téhmetéjucóó díílleke.
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:dt_s
 • 0147
 • -va-pe
 • -QUOT-REM
 • -other
 • #
 • #
 • #rc.d:s
 • 0147
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • í-ja-tu
 • this-CLF.cover-ABL
 • pro:obl
 • 0153
 • new
 • tsaa-pee-ne
 • come-go-INAN
 • v:pred
 • mújcoju-vu-va-haáca-pe
 • harbour-ALL-QUOT-ascertainment-REM
 • np:g
 • 0037
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.d:s
 • 0147
 • tehme-té-juco
 • wait-DIR.go-AFIR
 • v:pred
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
‘They came and went from their house to the harbour to wait for her.’
bora_ajyuwa_0336[PLAY]
aanéváa neélle diille tsɨɨju nééhií kiávúhjáubá áátye nehníjtyé pééhií, ayúwa majo.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
 • #
 • #
 • ##
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0010
 • tsɨɨ́ju
 • mother
 • np.h:s_ds
 • 0011
 • nee-hi
 • say-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • kiá-vu-ja-uba
 • where-ALL-CLF.cover-PROB
 • other
 • aa-te
 • pro-PL
 • pro.d:s
 • 0147
 • néhní-te
 • ugly-PL
 • pro.d:appos
 • 0147
 • pee-hi
 • go-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • ayúwa
 • suggestion
 • other
 • májo
 • let_us_go
 • other
‘Then her mother said, "Where have those ugly gone? Let us go now"’
bora_ajyuwa_0337[PLAY]
iiváa iñééne ɨ́mɨááné tsajtyéjúcoolle ihjyávu.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • í-va-pe
 • 3-QUOT-REM
 • pro.h:dt
 • 0011
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • tsájtyé-jucoo
 • take-PERF
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0011
 • í-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • ja-vu
 • CLF.cover-ALL
 • np:g
 • 0003
‘Saying this, she took her to her house.’
bora_ajyuwa_0338[PLAY]
diibye ájyúke neetélle, eje kiátú áámye pɨ́ɨ́hɨwuújɨ́ɨ́va méjtsɨɨméné tsááhií.
 • #
 • #
 • ##
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • other
 • ájyu-ke
 • husband-ACC
 • np.h:p
 • 0002
 • nee-té
 • say-DIR.go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • ##ds
 • éje
 • look
 • other
 • kiá-tu
 • where-ABL
 • other
 • áámye
 • 3.SG.F.PROX
 • pro.h:dt
 • 0010
 • pɨɨ́hɨ-wuu-jɨ́ɨ́vari
 • proximity-DIM-NEG
 • np:other
 • me-
 • 1.PL.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0019
 • tsɨ́ɨ́mene
 • child
 • np.h:s
 • 0010
 • tsaa-hi
 • come-PRED
 • v:pred
‘To her husband she said "Look, where perhaps this, our daughter, has come from so far away"’
bora_ajyuwa_0339[PLAY]
neébe ɨ́veekíhana uu tájtsɨɨméné kiátúhjané u tsáá.
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0002
 • #
 • #
 • #ds
 • ɨ́veeki-hana
 • why-NC
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:dt
 • 0010
 • ta-
 • 1.SG.POSS-
 • -ln_pro.1:poss
 • 0002
 • tsɨ́ɨ́mene
 • child
 • np.h:s
 • 0010
 • kiá-tu-hja-ne
 • where-ABL-IFR-REC
 • other
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro_2_s
 • 0010
 • tsaa
 • come
 • v:pred
‘He said, "Why you, my daughter, where did you come from?"’
bora_ajyuwa_0340[PLAY]
ehdɨ́ɨ́vánélliihyéne uke ímíhyené meíjcyáíyocáneécu.
 • #
 • #
 • ##ds
 • ehdɨ́ɨ́va-ne-lliíhye-ne
 • like_that-INAN-BEN-REC
 • other
 • u-ke
 • 2.SG-ACC
 • pro.2:other
 • 0010
 • ímí-re-ne
 • good-REST-INAN
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.1:s
 • 0002
 • ijcya-i-ró-ca-ne
 • be-FUT-FRUS-COND-REC
 • v:pred
‘"So it does not happen, I told you to behave"’
bora_ajyuwa_0341[PLAY]
muhdúhjané meke ámuhtsi medárɨ́ɨ́vénetúne muhtsi metsáhíjcyámútsikye ɨ́dátsó múúhakye ú úraavyéhi.
 • #
 • #
 • ##
 • muhdu-hja-ne
 • how-IFR-INAN
 • other
 • me-ke
 • 1.PL-ACC
 • pro.1:p
 • 0019
 • ámuhtsi
 • 2.M.DU
 • pro.2:a
 • 0005
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_2_a
 • 0005
 • dárɨɨve-ne-tu-ne
 • upset-INAN-ABL-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • muhtsi
 • 1.M.DU
 • pro.h:s
 • 0019
 • me=
 • 1.PL=
 • =lv_pro_h_s
 • 0019
 • tsaa-híjcya
 • come-REP
 • v:pred
 • -mútsi
 • -M.DU
 • -rv_pro_h_s
 • 0019
 • -ke
 • -ACC
 • -rv
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́dáátso
 • pity
 • np:other
 • muha-ke
 • 1.PL.EXCL-ACC
 • pro.1:p
 • 0019
 • u=
 • 2.SG=
 • =pro.2:a
 • 0010
 • úraavye-hi
 • follow-PRED
 • v:pred
‘"But you two have dishonored us, that is why we came here and you, sadly, are following us"’
bora_ajyuwa_0342[PLAY]
dílloóbe. ¿ácooca díñaalle?
 • #
 • #
 • ##
 • dillo
 • ask
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0002
 • ácooca
 • and
 • other
 • di-
 • 2.SG.POSS-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0010
 • naálle
 • sister
 • np.h:other
 • 0060
‘He asked "And your sister?"’
bora_ajyuwa_0343[PLAY]
úúbállelle neélle, tsáhaá tsúúcajáne óhdivu píívyetéjúcoólle.
 • #
 • #
 • ##
 • úúballe
 • tell
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0010
 • #
 • #
 • #ds
 • tsáha
 • no
 • other
 • tsúúca-hja-ne
 • already-IFR-INAN
 • other
 • ó-di-vu
 • 1.SG-ANIM-ALL
 • pro.1:other
 • 0010
 • píívyete-jucoo
 • turn_into-PERF
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0060
‘She told him, saying "No, she has transformed herself for me"’
bora_ajyuwa_0344[PLAY]
muhdú itsááne úúbállelle.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:p
 • muhdu
 • how
 • other
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0010
 • tsaa-ne
 • come-REC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • úúballe
 • tell
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0010
‘She told them how she came here.’
bora_ajyuwa_0345[PLAY]
juúju neébe.
 • #
 • #
 • ##
 • juú
 • okay
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:s
 • 0002
‘"Okay", he said.’
bora_ajyuwa_0346[PLAY]
ááne imájchótsóne éhllétu ohbáyuube cáámetu ihwáábyáwúuri.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0002
 • majcho-tso-ne
 • eat-CAUS-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • e-lle-tu
 • that-F.SG-ABL
 • pro.h:other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • ohbáyu
 • hang
 • v:pred
 • -Vbe
 • -M.SG
 • -pro.h:a
 • 0002
 • caáme-tu
 • top-ABL
 • np:obl
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0002
 • waábya-wuu-ri
 • hammock-DIM-LOC
 • np:other
 • 0154
 • new
‘After giving her something to eat, he tied her to his little hammock up.’
bora_ajyuwa_0347[PLAY]
diitye dííbye tsɨɨmé tsááme díílleke dóóíyónélliíhye.
 • #
 • #
 • ##
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:a
 • 0147
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0002
 • tsɨ́ɨ́me
 • children
 • np.d:s
 • 0147
 • tsaa
 • come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -rv_pro_d_s
 • 0147
 • %
 • %
 • %
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • doo-i-ró-ne-lliíhye
 • eat_meat-FUT-FRUS-INAN-BEN
 • v:pred
‘So when his sons come, they would not eat her.’
bora_ajyuwa_0348[PLAY]
aanéváa íjcyarómé tsúúca cúvéhréjuco tene néénéllii neélle.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • ijcya-ró
 • be-FRUS
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • #
 • #
 • #ac
 • tsúúca
 • already
 • other
 • cuúve-re-juco
 • evening-REST-AFIR
 • np:s
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • nee-ne-lliíhye
 • be-REC-BEN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
‘And so they were and because it was already late, she said’
bora_ajyuwa_0349[PLAY]
kiávúhjáubáhjané íñe muuté nehníjyaújɨ́ péé.
 • #
 • #
 • ##ds
 • kiá-vu-ja-uba-hja-ne
 • where-ALL-CLF.cover-PROB-IFR-REC
 • other
 • í-ne
 • this-INAN
 • pro.d:s
 • 0147
 • muutá
 • who
 • other
 • néhní-hja-vu-hjɨ
 • ugly-NC-NC-PL
 • np.d:appos
 • 0147
 • pee
 • go
 • v:pred
‘Where perhaps did the ugly go.’
bora_ajyuwa_0350[PLAY]
cána bo niityétsote dáájyúwake óóma dille iñújpáñutéki.
 • #
 • #
 • ##ds
 • cána
 • permission
 • other
 • bo
 • well
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0011
 • niitye-tso-té
 • come_down-CAUS-DIR.go
 • v:pred
 • d-
 • 2.SG.IMP-
 • -ln_pro.2:poss
 • 0011
 • ajyúwa-ke
 • daughter-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • #
 • #
 • #ac
 • ó-ma
 • 1.SG-SOC
 • pro.1:obl
 • 0002
 • di-lle
 • 3-F.SG
 • pro.h:a
 • 0010
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_a
 • 0010
 • nú-jpacyó-nu-té-ki
 • water-CLF.liquid-VBZ.do-DIR.go-PURP
 • v:pred
‘"Let me see, bring your daughter down, she should go to get water with me"’
bora_ajyuwa_0351[PLAY]
ahdújucóváa dibye níítyétsolle ellévújuco teene llíyiihyo ékééveíñúné mújcójuri péérólleke, tétsihdyúreváhacáa ihdyu téhmehíjcyámé. Díílleke anúcúpejtsó.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-du-juco-va-pe
 • CON-CMPV-AFIR-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #rc.h:a
 • 0010
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:a
 • 0002
 • niitye-tso
 • come_down-CAUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:p
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • élle-vu-juco
 • there-ALL-AFIR
 • np:g
 • 0037
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • llíyiíhyo
 • jar
 • np:p
 • 0155
 • new
 • éke-Vve-iñu-ne
 • take-SG.INTR-DIR.leave-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • mújcoju-ri
 • harbour-LOC
 • np:g
 • 0037
 • pee-ró
 • go-FRUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0010
 • -ke
 • -ACC
 • -rv
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-tsi-du-re-va-haáca-pe
 • 3-CLF.place-CMPV-REST-QUOT-ascertainment-REM
 • other
 • í-du
 • this-CMPV
 • other
 • tehme-híjcya
 • wait-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0147
 • #
 • #
 • ##
 • di-lle-ke
 • 3-F.SG-ACC
 • pro.h:p
 • 0010
 • 0
 • 0
 • 0.d:a
 • 0147
 • anu-cu-pejtso
 • catch-SG.TR-DIR.meet
 • v:pred
‘That is why he brought her down, taking the jar she went to the harbour, when they were waiting and caught her.’
bora_ajyuwa_0352[PLAY]
ááne doome doome páneére.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne
 • CON-INAN
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • doo
 • eat_meat
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0147
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • doo
 • eat_meat
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
 • pa-ne-re
 • all-INAN-REST
 • other
‘And they ate, ate everything.’
bora_ajyuwa_0353[PLAY]
teene íeevácoréjuco ditye cóeváné pátsoodónoho.
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • éévaco-re-juco
 • pregnancy-REST-AFIR
 • np:p
 • 0156
 • bridging
 • di-te
 • 3-PL
 • pro.d:a
 • 0147
 • coéva-ne
 • be_left-INAN
 • v:pred
 • pa-tsoodónoho
 • all-CLF.big_person
 • other
‘They left only her pregnancy.’
bora_ajyuwa_0354[PLAY]
aanéváa téhmehíjcyárolle.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tehme-híjcya-ró
 • wait-REP-FRUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
‘She waited.’
bora_ajyuwa_0355[PLAY]
tsáhaá neélle, behtyú muuté nehníjyaújɨ́ ájyúwake dóónáaá.
 • #
 • #
 • ##
 • tsáha
 • no
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • behtyu
 • certainty
 • other
 • muutá
 • who
 • pro.d:a
 • 0147
 • néhní-hja-vu-hjɨ
 • ugly-NC-NC-PL
 • np.d:appos
 • 0147
 • ajyúwa-ke
 • daughter-ACC
 • np.h:p
 • 0010
 • doó-náa
 • meat-SIM
 • v:pred
‘"No" she said, "For sure the ugly ones have already eaten her/him"’
bora_ajyuwa_0356[PLAY]
tsáma néhnihɨ́vame.
 • #
 • #
 • ##ds
 • tsa-ma
 • one-SOC
 • other
 • néhnɨhɨ́va
 • bad
 • other:pred
 • -me
 • -CLF.PL
 • -pro.d:s
 • 0147
‘"They are bad"’
bora_ajyuwa_0357[PLAY]
iñééne péélle úújeté ɨ́mɨááné teene íeevácó pátsoodónohóréjuco íjyácunúne.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:s
 • 0011
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0011
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • pee
 • go
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s
 • 0011
 • %
 • %
 • %
 • úújete
 • reach
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0010
 • éévaco
 • pregnancy
 • np:s
 • 0156
 • pa-tsoodónoho-re-juco
 • all-CLF.big_person-REST-AFIR
 • other
 • ijcya-cunu-ne
 • be-MULT.INTR-REC
 • v:pred
‘Saying this, she went to see, really, only her pregnancy was left.’
bora_ajyuwa_0358[PLAY]
úú neélle tsúúcajáha íjtye muuté nehníjyaújɨ́ dóóhií, iñééne.
 • #
 • #
 • ##
 • úúú
 • fine
 • other
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • tsúúca-hja-haáca
 • already-IFR-ascertainment
 • other
 • í-te
 • this-PL
 • other
 • mu-te
 • who-PL
 • pro.d:a
 • 0147
 • néhní-hja-vu-hjɨ
 • ugly-IFR-ALL-PL
 • np.d:appos
 • 0147
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0010
 • doo-hi
 • eat_meat-PRED
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • nee-ne
 • say-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
‘"Fine," she said "these bad ones have already eaten it," saying this.’
bora_ajyuwa_0359[PLAY]
ílluréjuco dityétsí ɨpɨ́váajcáróne téétsɨwúuke tsɨɨménéwúuke újcune.
 • íllu-re-juco
 • so-REST-AFIR
 • other
 • di-jtétsi
 • 3-M.DU
 • pro.h:a
 • 0019
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0019
 • pɨ́vaa-jcáro-ne
 • open_the_belly-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tee-tsɨ-wuu-ke
 • 3-CLF.baby-DIM-ACC
 • pro.h:p
 • 0157
 • new
 • tsɨ́ɨ́mene-wuu-ke
 • child-DIM-ACC
 • np.h:appos
 • ujcu-ne
 • get-INAN
 • v:pred
‘They cut the fetus and took the little baby.’
bora_ajyuwa_0360[PLAY]
téijyúubáváhjáa tsúúca iíjchívyéíyóneríjyuco téétsɨwu.
 • #
 • #
 • ##
 • tee-ijyu-uba-va-hja
 • 3-CLF.time-PROB-QUOT-IFR
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0157
 • ijchívye-i-ró-ne-ri-juco
 • go_outside-FUT-FRUS-INAN-LOC-AFIR
 • v:pred
 • tee-tsɨ-wuu
 • 3-CLF.baby-DIM
 • pro.h:s
 • 0157
‘Perhaps at this moment she was ready to deliver the baby.’
bora_ajyuwa_0361[PLAY]
ɨpɨ́váajcáróne iújcútsɨwúuke díílleréjuco téhmehíjcyáne.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc.h:p
 • 0157
 • #
 • #
 • #ac
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0011
 • pɨ́vaa-jcáro-ne
 • open_the_belly-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:s
 • 0011
 • ujcu-tsɨ-wuu-ke
 • get-CLF.baby-DIM-ACC
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • di-lle-re-juco
 • 3-F.SG-REST-AFIR
 • pro.h:a
 • 0011
 • tehme-híjcya-ne
 • guard-REP-INAN
 • v:pred
‘Giving birth to and taking that baby, she no longer took care of him.’
bora_ajyuwa_0362[PLAY]
áátsɨ́wúukéváa ɨ́ɨ́cúi teene wáhdaháñé iújcúne táábolle dííbyejpi ipáápaki.
 • #
 • #
 • ##
 • aa
 • CON
 • other
 • -tsɨ-wuu
 • -CLF.baby-DIM
 • -pro.h:p
 • 0157
 • -ke-va-pe
 • -ACC-QUOT-REM
 • -other
 • ɨ́ɨ́cúi
 • quick
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • wahda-háñe
 • shacapa-PL
 • np:p
 • 0158
 • new
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • ujcu-ne
 • get-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • taabo
 • rub
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0011
 • #
 • #
 • #ac
 • di-Vbe-pi
 • 3-M.SG-CLF.body
 • pro.h:s
 • 0157
 • i=
 • 3=
 • =lv_pro_h_s
 • 0157
 • paapa-ki
 • become_bitter-PURP
 • v:pred
‘That baby she rubbed quickly the body with the juice of the fruits of the shacapa, so he would taste bitter.’
bora_ajyuwa_0363[PLAY]
áánemáváa teene ímujpáñééneúvú jɨ́hóneri imyéénúne, teene ímujpáñééné májchinútsolle.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-ma-va-pe
 • CON-INAN-SOC-QUOT-REM
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • mujpañe-ne-úvu
 • breast-PL-intensively
 • np:p
 • 0159
 • bridging
 • jɨ́ho-ne-ri
 • fallen_leaves-INAN-INST
 • np:obl
 • 0174
 • new
 • i=
 • 3=
 • =pro.h:a
 • 0011
 • meenu-ne
 • do-INAN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • tee-ne
 • 3-INAN
 • other
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0011
 • mujpañe-ne
 • breast-PL
 • np:p
 • 0159
 • majchi-nu-tso
 • have_milk-VBZ.do-CAUS
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0011
‘And then (she rubbed) her breasts with fallen leaves, so milk would come out.’
bora_ajyuwa_0364[PLAY]
áánetúváa ñóhñótsohíjcyalle tsúúca.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-tu-va-pe
 • CON-INAN-ABL-QUOT-REM
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0157
 • ñohño-tso-híjcya
 • suck-CAUS-REP
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:a
 • 0011
 • tsúúca
 • already
 • other
‘With that she breastfed him.’
bora_ajyuwa_0365[PLAY]
aanéváa tsúúca tsájucóóme.
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • tsúúca
 • already
 • other
 • tsaa-juco
 • come-AFIR
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:s
 • 0147
‘And they came.’
bora_ajyuwa_0366[PLAY]
aanéváa neevámé tsɨ́ɨ́juke ¿aca wa múúbéwuú, muubáha?
 • #
 • #
 • ##
 • aa-ne-va-pe
 • CON-INAN-QUOT-REM
 • other
 • nee-va
 • say-come
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a_ds
 • 0147
 • tsɨɨ́ju-ke
 • mother-ACC
 • np.h:p
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • aca
 • Q.doubt
 • other
 • wa
 • mother
 • np.h:voc
 • 0011
 • mu-Vbe-wuu
 • whose-M.SG-DIM
 • pro.h:other
 • 0157
 • muubá-haja
 • who-curiosity
 • other
‘And they came to tell her mother "Mother who is this little one, who is he?"’
bora_ajyuwa_0367[PLAY]
neélle pápá diíbye cáhawáá mépɨhjácu.
 • #
 • #
 • ##
 • nee
 • say
 • v:pred
 • -lle
 • -F.SG
 • -pro.h:s_ds
 • 0011
 • #
 • #
 • #ds
 • pápá
 • bitter
 • other:pred
 • di-Vbe
 • 3-M.SG
 • pro.h:s
 • 0157
 • #
 • #
 • #ds
 • cáhawáá
 • attention
 • other
 • me=
 • 1.PL=
 • =pro.2:a
 • 0147
 • pɨhja-cu
 • lick-SG.TR
 • v:pred
‘She said "He is bitter, you will see, lick it"’
bora_ajyuwa_0368[PLAY]
dilléváa néénéllií íhyójtsɨ́wari imyéénúcúne pɨhjácuhíjcyámé ɨ́mɨááné pápá.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • di-lle-va-pe
 • 3-F.SG-QUOT-REM
 • pro.h:a
 • 0011
 • nee-ne-lliíhye
 • say-REC-BEN
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • i-
 • 3-
 • -ln_pro.h:poss
 • 0157
 • hójtsɨ-wa-ri
 • hand-CLF.plank-INST
 • np:obl
 • 0160
 • bridging
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0157
 • i=
 • 3=
 • =pro.d:s
 • 0147
 • meenu-cu-ne
 • do-SG.TR-INAN
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:p
 • 0157
 • pɨhja-cu-híjcya
 • lick-SG.TR-REP
 • v:pred
 • -me
 • -PL
 • -pro.d:a
 • 0147
 • #
 • #
 • ##
 • ɨ́mɨáá-ne
 • good-INAN
 • other
 • pápá
 • bitter
 • other:pred
‘Because she told them that, they licked him with his fingers and he was really bitter.’