Text preview: mc_mandarin_hml

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpusmandarin
 • texthml
 • speakerMD01
 • annotator(s)Maria Vollmer, Adrian Kuqi
 • version2311
 • last updated2022-07-25
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
mandarin_hml_0001[PLAY]
ok hǎo le ké
 • #
 • #
 • #nc
 • ok
 • ok
 • nc
 • hǎo
 • good
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
 • oh
 • nc
‘Ok, good, ai.’
mandarin_hml_0002[PLAY]
è long long ago
 • #
 • #
 • #nc
 • è
 • oh
 • nc
 • long
 • long
 • nc
 • long
 • long
 • nc
 • ago
 • ago
 • nc
‘Eh, long long ago...’
mandarin_hml_0003[PLAY]
g hē bié bié chědàn lái wǒ gěi nǐ nòng
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • ha
 • other
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • bié
 • stop
 • lv
 • bié
 • stop
 • lv
 • chědàn
 • joke
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 1SG
 • pro.1:s
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • 2SG
 • pro.2:obl
 • nòng
 • make
 • v:pred
‘Ok, ha, stop talking nonsense, come, I will take care of it for you.’
mandarin_hml_0004[PLAY]
gěi gěi nǐ shuō yī gè nà gè shenme gǔdài díyīgè zé biǎoxiàn yī gè
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • gěi
 • give/ADP
 • nc
 • 2SG
 • pro.2:g
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • shenme
 • what
 • pro:p
 • gǔdài
 • ancient_time
 • nc
 • díyīgè
 • first
 • nc
 • oh
 • nc
 • biǎoxiàn
 • display
 • nc
 • one
 • nc
 • CL
 • nc
‘I will tell you an old story, representing’
mandarin_hml_0005[PLAY]
yīnwéi xiànzài wǒmén dou zhīdào hā nà gè shìjiè shàng qiángdiào zhè nán nǚ píngděng
 • #
 • #
 • ##
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • xiànzài
 • now
 • other
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:s
 • dou
 • all
 • other
 • zhīdào
 • know
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ha
 • other
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • shìjiè
 • world
 • np:l
 • shàng
 • on
 • adp
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • qiángdiào
 • emphasise
 • v:pred
 • zhè
 • this
 • ln
 • nán
 • man
 • ln
 • woman
 • ln
 • píngděng
 • equality
 • np:p
‘because now we all know, we emphasise the equality of men and women in this world.’
mandarin_hml_0006[PLAY]
g dànshì zài zài gǔdài deshíhòu yóu yóuqí shì zhōngguó fēngjiàn shèhuì deshíhòu
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • dànshì
 • but
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • zài
 • in
 • adp
 • gǔdài
 • ancient_time
 • np:other
 • deshíhòu
 • when
 • adp
 • yóu
 • NC
 • nc
 • yóuqí
 • especially
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • zhōngguó
 • China
 • ln
 • fēngjiàn
 • feudal
 • ln
 • shèhuì
 • society
 • np:other
 • deshíhòu
 • when
 • other
‘Yes. But, in ancient times, especially in Chinese Feudal society,’
mandarin_hml_0007[PLAY]
qíshí nǚxìng shì hěn shòu nà gè qíshì de
 • qíshí
 • actually
 • other
 • nǚxìng
 • woman
 • np.h:a
 • shì
 • COP
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • shòu
 • suffer
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • qíshì
 • discrimination
 • np:p
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘girls were actually discriminated.’
mandarin_hml_0008[PLAY]
dànshì ā zài gǔdài chūxiàn le yī míng bǐjiào qínǚzǐ bā yīnggāi shuō jiù shì
 • #
 • #
 • ##
 • dànshì
 • but
 • other
 • ā
 • oh
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • gǔdài
 • ancient_time
 • np:other
 • 0008
 • new
 • chūxiàn
 • appear
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • one
 • ln
 • míng
 • CL
 • ln
 • bǐjiào
 • comparatively
 • ln
 • qínǚzǐ
 • strange_woman
 • np.h:s
 • 0001
 • new
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s_ds
 • 0001
 • yīnggāi
 • should
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
‘But, ah, in ancient times there was a relatively remarkable woman, that's what she should be called.’
mandarin_hml_0009[PLAY]
g tā de gùshì ne jiù zhèngmíng le yī diǎn jiù shì ā jīnguó bù ràng xūméi
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • gùshì
 • story
 • np:dt_a
 • 0002
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:a
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhèngmíng
 • prove
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • one
 • ln
 • diǎn
 • little
 • np:p
 • #
 • #
 • ##
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • jīnguó
 • woman_with_manly_spirit
 • np:a
 • 0187
 • new
 • NEG
 • lv
 • ràng
 • let
 • v:pred
 • xūméi
 • woman_with_manly_spirit
 • np:p
 • 0187
‘Yes, her story, it proved one thing, namely that women are a match for men.’
mandarin_hml_0010[PLAY]
ā nǚháizǐ tóngyàng kěyǐ bàndào bǐ nánháizǐ gēng hǎo de shìqíng
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • nǚháizǐ
 • girl
 • np.h:a
 • 0054
 • new
 • tóngyàng
 • also
 • other
 • kěyǐ
 • can
 • lv
 • bàndào
 • do
 • v:pred
 • COMP
 • adp
 • nánháizǐ
 • boy
 • np.h:obl
 • 0183
 • new
 • gēng
 • more
 • ln
 • hǎo
 • good
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • shìqíng
 • thing
 • np:p
 • 0188
 • new
‘Ah, girls can do stuff better than boys as well.’
mandarin_hml_0011[PLAY]
ké suǒyǐ shuō wǒ jiù gěi nǐmén jiǎng yī gè huāmùlán tì fù cóng jūn zhè gè gùshì g
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • 1SG
 • pro.1:a
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:g
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • huāmùlán
 • HuaMulan
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • take_place_of
 • adp
 • father
 • np.h:obl
 • 0003
 • new
 • cóng
 • enlist
 • v:pred
 • jūn
 • army
 • rv
 • 0004
 • new
 • %
 • %
 • %
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • gùshì
 • story
 • np:p
 • 0002
 • g
 • yes
 • other
‘So, I will tell you the story of how Hua Mulan joined the army in substitution for her father.’
mandarin_hml_0012[PLAY]
shǒuxiān shuō zài lìshǐ shàng de mùlán tā shì zài ā suígōng
 • #
 • #
 • ##
 • shǒuxiān
 • first
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • lìshǐ
 • history
 • np:other
 • shàng
 • on
 • adp
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_s
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • zài
 • in
 • adp
 • ā
 • MP
 • other
 • suígōng
 • Suigong
 • pn_np:pred
‘Let me first say that the historic Mulan was in Suigong...’
mandarin_hml_0013[PLAY]
ā OK ké tā shì nà gè dàgài zài suí zhāo deshíhòu
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • OK
 • OK
 • other
 • oh
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • other
 • that
 • other
 • CL
 • other
 • dàgài
 • around
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • suí
 • Sui
 • ln
 • zhāo
 • dynasty
 • np:pred
 • 0005
 • new
 • deshíhòu
 • when
 • adp
‘Ah, ok, ah, she was around the time of the Sui dynasty.’
mandarin_hml_0014[PLAY]
tā shì nà gè nà gè shíhòu ne jiùshì tūjué tūjué zhè gè jīngcháng qīnfàn nà gè zhōngguó de biānjiāng
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • shì
 • COP
 • nc
 • that
 • other
 • CL
 • other
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0008
 • ne
 • MP
 • other
 • jiùshì
 • ADV
 • other
 • tūjué
 • Turk
 • nc
 • tūjué
 • Turk
 • np.h:a
 • 0006
 • new
 • zhè
 • this
 • other
 • CL
 • other
 • jīngcháng
 • often
 • other
 • qīnfàn
 • invade
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • zhōngguó
 • China
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • biānjiāng
 • border
 • np:p
 • 0007
 • new
‘She was, at that time, the Turks, the borderland of China, that often violated.’
mandarin_hml_0015[PLAY]
suǒyǐ shuō nà gè shíhòu jiù ā jīngcháng jìnxíng nà zhǒng dà de zhēngbīng
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0008
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_government
 • 0.h:a
 • 0009
 • new
 • jīngcháng
 • often
 • other
 • jìnxíng
 • carry_out
 • v:pred
 • that
 • ln
 • zhǒng
 • type
 • ln
 • big
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • zhēngbīng
 • recruit(ment)
 • np:p
 • 0010
 • new
‘so, at that time, ah, often carried out that kind of huge troop recruitment.’
mandarin_hml_0016[PLAY]
dāngshí mù mùlán de fùqīn ne shì shì yī míng tuìwǔ de lǎobīng g
 • #
 • #
 • ##
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • 0008
 • NC
 • nc
 • mùlán
 • Mulan
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • fùqīn
 • father
 • np.h:dt_s
 • 0003
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:s
 • 0003
 • shì
 • COP
 • cop
 • shì
 • COP
 • nc
 • one
 • ln
 • míng
 • CL
 • ln
 • tuìwǔ
 • muster_out
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • lǎobīng
 • veteran
 • np.h:pred
 • 0003
 • g
 • yes
 • other
‘At that time, Mulan's father, he was a retired old soldier.’
mandarin_hml_0017[PLAY]
ā dāngshí tā zài tuìwǔ huílái deshíhòu ne jiù bǎ zìjǐ de yī shēn wǔyì jiào gěi le zìjǐ de liǎng gè nǚér
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • 0008
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0003
 • zài
 • in
 • lv
 • tuìwǔ
 • muster_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0003
 • huílái
 • come_back
 • v:pred
 • deshíhòu
 • when
 • other
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • jiù
 • ADV
 • other
 • BA
 • adp
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • one
 • ln
 • shēn
 • body
 • ln
 • wǔyì
 • feat
 • np:obl
 • 0013
 • new
 • jiào
 • teach
 • v:pred
 • gěi
 • give/ADP
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • liǎng
 • two
 • ln
 • CL
 • ln
 • nǚér
 • daughter
 • np.h:p
 • 0011
 • bridging
‘Ah, at that time, when he came back from military service, he taught his skills in Wushu to his own two daughters.’
mandarin_hml_0018[PLAY]
yī gè jiàozuò ké ké ā jiào gěi le zìjǐ de liǎng liǎnggè nǚér
 • #
 • #
 • ##
 • one
 • nc
 • CL
 • nc
 • jiàozuò
 • called
 • nc
 • oh
 • other
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • ā
 • MP
 • other
 • jiào
 • teach
 • v:pred
 • gěi
 • give/ADP
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • liǎng
 • two
 • ln
 • liǎnggè
 • two
 • ln
 • nǚér
 • daughter
 • np.h:p
 • 0011
‘One was called, ah, he taught it to his own two daughters.’
mandarin_hml_0019[PLAY]
yī gè jiàozuò mùhuì yī gè jiào zuò mùlán
 • #
 • #
 • ##
 • one
 • ln
 • CL
 • pro.h:a
 • 0012
 • new
 • jiàozuò
 • called
 • v:pred
 • mùhuì
 • Muhui
 • pn_np.h:p
 • 0012
 • #
 • #
 • ##
 • one
 • ln
 • CL
 • pro.h:a
 • 0001
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:p
 • 0001
‘One was called Muhui, one was called Mulan.’
mandarin_hml_0020[PLAY]
g dànshì yīnwéi mù mùlán dehuà bǐjiào cōngmíng yǒnggǎn wán le
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • dànshì
 • but
 • other
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • NC
 • nc
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_s
 • 0001
 • dehua
 • when
 • other
 • ZERO
 • 0_she
 • dt_0.h:s
 • 0001
 • bǐjiào
 • comparatively
 • other
 • smart
 • cōngmíng
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • yǒnggǎn
 • courageous
 • other:pred
 • wán
 • finish
 • other
 • le
 • ASP
 • other
‘Yes, but, because Mulan, she was relatively smart and brave,’
mandarin_hml_0021[PLAY]
bǐ bǐ mèimèi ne yě yào gēng qiáng yī diǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • COMP
 • adp
 • COMP
 • adp
 • mèimèi
 • little_sister
 • np.h:obl
 • 0012
 • ne
 • MP
 • other
 • also
 • other
 • yào
 • will
 • other
 • gēng
 • more
 • other
 • qiáng
 • strong
 • other:pred
 • one
 • other
 • diǎn
 • little
 • other
‘In comparison to her little sister, she was also a little stronger.’
mandarin_hml_0022[PLAY]
suǒyǐ shuō g tā jiùshì xiāngdāngyú xí xí dé le fùqīn huāhú de nà gè wǔgōng
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • g
 • yes
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • jiùshì
 • ADV
 • other
 • xiāngdāngyú
 • similar_to
 • other
 • study
 • nc
 • study
 • v:pred
 • receive
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv
 • fùqīn
 • father
 • ln_np.h:poss
 • 0003
 • huāhú
 • Huahu
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • wǔgōng
 • martial_art
 • np:p
 • 0013
‘So, she kind of acquired her father's Wushu skills.’
mandarin_hml_0023[PLAY]
yīn dāngshí zài nà gè běijīng dāngshí běijīng de tūjué hūrán jiù shì rùqīn
 • #
 • #
 • ##
 • yīn
 • because
 • other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • běijīng
 • Beijing
 • pn_np:l
 • 0014
 • new
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • běijīng
 • Beijing
 • ln_pn_np:poss
 • 0014
 • de
 • MOD
 • other
 • tūjué
 • Turk
 • pn_np.h:a
 • 0006
 • hūrán
 • suddenly
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • rùqīn
 • invade
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_borders
 • 0:p
 • 0007
‘Because at that time, the Turks of Beijing suddenly invaded.’
mandarin_hml_0024[PLAY]
ā duì límín bǎixìng zàochéng le hěn dà de sǔnshāng
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0006
 • duì
 • to
 • adp
 • límín
 • common_people
 • np.h:obl
 • 0015
 • new
 • bǎixìng
 • civilian
 • np.h:obl
 • 0016
 • bridging
 • zàochéng
 • produce
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • hěn
 • very
 • ln
 • big
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • sǔnshāng
 • hurt
 • np:p
 • 0017
 • new
‘Ah, there were very big losses for the common people.’
mandarin_hml_0025[PLAY]
g zhè yàng yǒu yī tiān ne nà gè yuánshuài jiù xià xiàlíng
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • zhè
 • this
 • ln
 • yàng
 • way
 • np:other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • one
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:s
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:s
 • 0019
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xià
 • NC
 • nc
 • xiàlíng
 • issue_order
 • v:pred
‘Yes, this way, one day, that supreme commander issued an order.’
mandarin_hml_0026[PLAY]
zhēngjí gèdì de yìmín cóng jūn bǎowèi bǎowèi guótǔ
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0020
 • new
 • zhēngjí
 • collect
 • v:pred
 • any
 • ln
 • di
 • place
 • ln_np
 • de
 • MOD
 • ln
 • yìmín
 • official
 • np.h:p
 • 0021
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_official
 • 0.h:s
 • 0021
 • cóngjūn
 • enlist
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_official
 • 0.h:a
 • 0021
 • bǎowèi
 • defend
 • nc
 • bǎowèi
 • defend
 • v:pred
 • guótǔ
 • country_soil
 • np:p
 • 0022
 • new
‘to collect officials from anywhere, to enlist them, to defend the country.’
mandarin_hml_0027[PLAY]
duì mùlán láishuō ne g zé è tā de nà gè zài nà gè jūnshū shíèr juàn lǐ jiù shì měi yī juàn dū yǒu tā fùqīn de míngzì
 • #
 • #
 • ##
 • duì
 • to
 • adp
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:obl
 • 0001
 • láishuō
 • saying
 • adp
 • ne
 • MP
 • other
 • g
 • yes
 • other
 • oh
 • other
 • è
 • oh
 • other
 • 3SG
 • nc
 • de
 • MOD
 • nc
 • that
 • nc
 • CL
 • nc
 • zài
 • in
 • adp
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • jūnshū
 • military_document
 • ln_np:poss
 • 0024
 • new
 • shíèr
 • twelve
 • ln
 • juàn
 • CL
 • np:l
 • in
 • adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • měi
 • every
 • ln
 • one
 • ln
 • juàn
 • CL
 • np:a
 • 0024
 • all
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • fùqīn
 • father
 • ln_np.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • míngzì
 • name
 • np:p
 • 0023
 • bridging
‘Concerning Mulan, of the twelve volumes of the military document, each volume has her father's name.’
mandarin_hml_0028[PLAY]
g yīnwéi zhè zhè cì zhēngbīng ne yào qiú nà gè fántuìwǔ de jūnguān doū xūyào cóngzhēng
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • zhè
 • this
 • nc
 • zhè
 • this
 • ln
 • time
 • np:other
 • 0025
 • new
 • zhēngbīng
 • enlistment
 • np:dt
 • 0026
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • yaoqiú
 • request
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0027
 • bridging
 • fan
 • retire
 • v:pred
 • tuìwǔ
 • army
 • np:p
 • 0004
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • jūnguān
 • military_officer
 • np.h:p
 • 0027
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0027
 • doū
 • all
 • lv
 • xūyào
 • need
 • lv
 • cóngzhēng
 • go_on_expedition
 • v:pred
‘Because this time for the enlistment, (they) ask the military officers that had retired from the army to go on expedition.’
mandarin_hml_0029[PLAY]
rúguǒ shì niánlíng tài dà le
 • #
 • #
 • ##
 • rúguǒ
 • if
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • niánlíng
 • age
 • np:s
 • 0028
 • new
 • tài
 • too
 • other
 • big
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘If their age is too high,’
mandarin_hml_0030[PLAY]
nà tā jiù shì ā yóu nà gè érzǐ ā tì fù cóngzhēng
 • #
 • #
 • ##
 • that
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0029
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • yóu
 • by
 • adp
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • érzǐ
 • son
 • np.h:obl
 • 0029
 • ā
 • MP
 • other
 • replace
 • adp
 • father
 • np.h:obl
 • 0027
 • cóngzhēng
 • go_on_expedition
 • v:pred
‘then from the son, (he) replaces the father to go on expedition.’
mandarin_hml_0031[PLAY]
dànshì yīnwéi nà gè huāhú tā niánshìfēi yǐjīng fēicháng gāo le
 • #
 • #
 • ##
 • dànshì
 • but
 • other
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • huāhú
 • Huahu
 • pn_np.h:dt
 • 0003
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0003
 • nián
 • age
 • np:s
 • 0030
 • bridging
 • shìfēi
 • right_and_wrong
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0030
 • yǐjīng
 • already
 • other
 • fēicháng
 • really
 • other
 • gāo
 • high
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘But as this Huahu, his age was already really high,’
mandarin_hml_0032[PLAY]
dànshì tā yòu tóngyàng de méi yǒu érzǐ
 • #
 • #
 • ##neg
 • dànshì
 • but
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0003
 • yòu
 • again
 • other
 • tóngyàng
 • also
 • other
 • de
 • MOD
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • érzǐ
 • son
 • np.h:p
 • 0029
‘but at the same time he had no sons.’
mandarin_hml_0033[PLAY]
suǒyǐ shuō ā jiù ké jiù shì chǔyú yī zhǒng hěn gāngà de jìngdì
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • oh
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • chǔyú
 • lie
 • v:pred
 • one
 • ln
 • zhǒng
 • type
 • ln
 • hěn
 • very
 • ln
 • gāngà
 • embarassing
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • jìngdì
 • condition
 • np:s
 • 0031
 • new
‘So it is to say, a very embarassing situation came into being.’
mandarin_hml_0034[PLAY]
ránér zhè gè shíhòu ne tā de nǚér mùlán jiù huí dào le zìjǐ de jīfáng xīn lǐ xīn lǐ hěn chóumèn ā
 • #
 • #
 • ##
 • ránér
 • then
 • other
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0032
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0003
 • de
 • MOD
 • ln
 • nǚér
 • daughter
 • np.h:a
 • 0001
 • mùlán
 • Mulan
 • rn_pn_np.h
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • huídao
 • return
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • jīfáng
 • equipment room
 • np:p
 • 0033
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • 0034
 • bridging
 • in
 • adp
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • 0034
 • in
 • adp
 • hěn
 • very
 • other
 • chóumèn
 • gloomy
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Then, at this time, his daughter Mulan went back to her room, (she) was gloomy in her heart.’
mandarin_hml_0035[PLAY]
xiǎngqǐ fùqīn nà gè nián lǎo tǐ ruò duō bìng yòu méi yǒu méi yǒu dà de érzǐ kěyǐ tìdài wéi guó xiàolì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • xiǎngqǐ
 • think_of
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • fùqīn
 • father
 • np.h:dt
 • 0003
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • nián
 • age
 • np:s
 • 0030
 • lǎo
 • old
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • body
 • np:s
 • 0035
 • bridging
 • ruò
 • weak
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0003
 • duō
 • many
 • other
 • bìng
 • sickness
 • other:pred
 • 0047
 • new
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • yòu
 • again
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • méi
 • NEG
 • nc
 • yǒu
 • have
 • nc
 • big
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • érzǐ
 • son
 • np.h:p
 • 0029
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0029
 • kěyǐ
 • can
 • lv
 • tìdài
 • replace
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_father
 • 0.h:p
 • 0003
 • wéi
 • for
 • adp
 • guó
 • country
 • ln_np:poss
 • 0022
 • xiàolì
 • effect
 • np:obl
 • 0036
 • new
‘(She) thinks that her father, his age is old, his body is weak, (he) is often sick, no grownup sons can replace (him) for the sake of the country.’
mandarin_hml_0036[PLAY]
wán le wéi guó xiàolì ne tā xiǎng zìjǐ běn yǒu zérèn
 • #
 • #
 • ##
 • wán
 • finish
 • other
 • le
 • ASP
 • other
 • wéi
 • for
 • adp
 • guó
 • country
 • ln_np:poss
 • 0022
 • xiàolì
 • effect
 • np:obl
 • 0036
 • ne
 • MP
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • xiǎng
 • want
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • zìjǐ
 • REFL
 • refl.h:a
 • 0001
 • běn
 • original
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • zérèn
 • responsibility
 • np:p
 • 0037
 • new
‘It is done, for the sake of the country, she thinks, she herself has a responsibility.’
mandarin_hml_0037[PLAY]
wúnài ne nǚzǐ cóng jūn fēicháng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • wúnài
 • having_no_choice
 • other:pred
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • nǚzǐ
 • woman
 • np.h:s
 • 0038
 • new
 • cóngjūn
 • enlist
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • fēicháng
 • really
 • other
‘(She) has no choice, women enlisting in the army is’
mandarin_hml_0038[PLAY]
bù biàn xiǎng dào zhèlǐ tā bùyóudé tànxī g
 • bùbian
 • inappropriate
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • xiǎng
 • think
 • v:pred
 • dào
 • arrive
 • adp
 • zhèlǐ
 • here
 • pro:l
 • 0189
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • bùyóudé
 • cannot_help
 • lv
 • tànxī
 • sigh
 • v:pred
 • g
 • yes
 • other
‘inappropriate. (She) thinks until there, she has to sigh.’
mandarin_hml_0039[PLAY]
jiù xiāngdāngyú wǒmén zài xiǎoxué deshíhòu yě yě zhīdào nà gè jījī fù jījī mùlán dāng hùzhī
 • #
 • #
 • ##
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiāngdāngyú
 • similar_to
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0039
 • new
 • zài
 • in
 • adp
 • xiǎoxué
 • primary_school
 • np:l
 • 0040
 • new
 • deshíhòu
 • when
 • other
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0039
 • also
 • other
 • also
 • other
 • zhīdào
 • know
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • jījī
 • sighing_noise
 • np:p
 • 0041
 • new
 • father
 • np:other
 • 0003
 • jījī
 • sighing_noise
 • np:other
 • 0041
 • #
 • #
 • ##
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • dāng
 • as
 • v:pred
 • hùzhi
 • household_knitter
 • np.h:p
 • 0042
 • new
‘(This) is like when we were in primary school, (we) also know, that 'sigh, father, sigh', Mulan was a knitter of the household.’
mandarin_hml_0040[PLAY]
bù wénjī zhùshēng wéiwén nǚ tànxī
 • #
 • #
 • #nc
 • NEG
 • nc
 • wén
 • news
 • nc
 • jīzhu
 • loom
 • nc
 • shēng
 • voice
 • nc
 • wéiwén
 • but
 • nc
 • wen
 • news
 • nc
 • woman
 • nc
 • tànxī
 • sigh
 • nc
‘(People) cannot hear the creaking and grating of the loom, but only the women's [Mulan's] sigh. [ritualised sentence connected to the story of Mulan]’
mandarin_hml_0041[PLAY]
zhè gè zhè gè kěnéng jiù shì xiàngdāng g duì tā dāngshí nà gè zhuàngtài zuì hǎo de xíngróng
 • #
 • #
 • ##
 • zhège
 • this
 • pro:s
 • 0043
 • new
 • zhè
 • this
 • nc
 • CL
 • nc
 • kěnéng
 • maybe
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • xiàngdāng
 • NC
 • other
 • g
 • yes
 • other
 • duì
 • to
 • adp
 • 3SG
 • pro.h:dt
 • 0001
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • 0008
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • zhuàngtài
 • situation
 • np:obl
 • 0044
 • new
 • zuì
 • most
 • ln
 • hǎo
 • good
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • xíngróng
 • description
 • np:pred
 • 0043
‘This, is the best description of her situation at that time.’
mandarin_hml_0042[PLAY]
g hòulái ne guānchà yòu yòu guòlái cuīcù nà gè mùlán
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • hòulái
 • later
 • other
 • ne
 • MP
 • other
 • guānchà
 • government_workmen
 • np.h:s
 • 0045
 • bridging
 • yòu
 • again
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • guòlái
 • come_over
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_workmen
 • svc_0.h:a
 • 0045
 • cuīcù
 • urge
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:p
 • 0001
‘Then, the government workmen came again, (they) urged Mulan.’
mandarin_hml_0043[PLAY]
ké è bù yīnggāi cuī cuīcù tā de fùqīn qù nà gè yīngzhēng rùwǔ
 • #
 • #
 • ##neg
 • oh
 • other
 • è
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0020
 • NEG
 • lv
 • yīnggāi
 • should
 • lv
 • cuī
 • NC
 • nc
 • cuīcù
 • urge
 • v:pred
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • fùqīn
 • father
 • np.h:p
 • 0003
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0003
 • go
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • yīngzhēng
 • apply
 • np:p
 • 0190
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0003
 • rùwǔ
 • enlist
 • v:pred
‘(It) should not be, (they) urged her father to apply the enlistment.’
mandarin_hml_0044[PLAY]
zhè gè huā ā zhè gè shíhòu ne huāhú tā fúbìng chūyíng
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • this
 • nc
 • CL
 • nc
 • huā
 • Hua
 • nc
 • ā
 • MP
 • nc
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0046
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • huāhú
 • Huahu
 • pn_np.h:dt_a
 • 0003
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0003
 • fúbìng
 • support
 • v:pred
 • bing
 • sickness
 • np:p
 • 0047
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0003
 • chūyíng
 • go_out
 • v:pred
 • ying
 • barracks
 • np:p
 • 0048
 • new
‘At this time, Huahu, he, being sick, went to the barracks.’
mandarin_hml_0045[PLAY]
juédé zìjǐ wéi guóyù díyì bù róngcí
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • juédé
 • think
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • zìjǐ
 • REFL
 • refl.h:s
 • 0003
 • wéi
 • for
 • adp
 • guo
 • country
 • np:obl
 • 0022
 • yudí
 • enemy_of_emperor
 • np.h:obl
 • 0006
 • yiburóngcí
 • duty_bound
 • other:pred
‘(He) thought he was duty bound to (fight) the enemies of the emperor for his country.’
mandarin_hml_0046[PLAY]
tā biàn yào shōushí xínglǐ qù dòng shēn
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0003
 • biàn
 • thus
 • other
 • yào
 • will
 • lv
 • shōushí
 • pack
 • v:pred
 • xínglǐ
 • luggage
 • np:p
 • 0049
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0003
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0003
 • dòng
 • move
 • v:pred
 • shēn
 • body
 • np:p
 • 0035
‘Then he wanted to pack his bags and go there [lit. move his body].’
mandarin_hml_0047[PLAY]
dànshì mùlán ne mùlán zhè gè shíhòu zuò le yī gè hěn yǒnggǎn de juédìng
 • #
 • #
 • ##
 • dànshì
 • but
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • ne
 • MP
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0050
 • new
 • zuò
 • make
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • hěn
 • very
 • ln
 • yǒnggǎn
 • courageous
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • juédìng
 • decide/decision
 • np:p
 • 0051
 • new
‘But Mulan, Mulan at this time made a very brave decision.’
mandarin_hml_0048[PLAY]
tā juédìng jiù dàitì zìjǐ dàitì zìjǐ de fùqīn qù yīngzhēng rùwǔ
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • juédìng
 • decide/decision
 • v:pred
 • jiù
 • ADV
 • other
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • dàitì
 • replace
 • v:pred
 • zìjǐ
 • REFL
 • nc
 • 0001
 • dàitì
 • replace
 • nc
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • fùqīn
 • father
 • np.h:p
 • 0003
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • yīngzhēng
 • apply
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • rùwǔ
 • enlist
 • v:pred
‘She decided to replace her father, (she) went to apply for enlistment.’
mandarin_hml_0049[PLAY]
dànshì dāngshí dàjiā doū bù tóngyì
 • #
 • #
 • ##neg
 • dànshì
 • but
 • other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:s
 • 0053
 • new
 • doū
 • all
 • rn
 • NEG
 • lv
 • tóngyì
 • agree
 • v:pred
‘But at that time everybody did not agree.’
mandarin_hml_0050[PLAY]
yīnwéi doū shuō nǚháiér nǚ nǚháiér jiā qùbùdé
 • #
 • #
 • ##
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • doū
 • all
 • pro.h:s_ds
 • 0053
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • nǚháiér
 • girl
 • nc
 • 0054
 • woman
 • nc
 • 0038
 • nǚháiér
 • girl
 • ln_np.h:poss
 • 0054
 • jiā
 • home
 • np:s
 • 0055
 • new
 • go
 • v:pred
 • bude
 • cannot
 • rv
‘Because everybody said women cannot go.’
mandarin_hml_0051[PLAY]
g dànshì zài mùlán de yī zài jiānchí yàoqiú nǚ bàn nán nánzhuāng de yàoqiú xià
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • dànshì
 • but
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • mùlán
 • Mulan
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_she
 • f0.h:s
 • 0001
 • one
 • lv
 • zài
 • in
 • lv
 • jiānchí
 • insist
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_she
 • f0.h:a
 • 0001
 • yàoqiú
 • request
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • woman
 • np.h:a
 • 0038
 • bàn
 • dress_as
 • v:pred
 • nán
 • man
 • nc
 • 0056
 • new
 • nánzhuāng
 • dressed_as_boy
 • np:p
 • 0057
 • new
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • yàoqiú
 • request
 • np:obl
 • 0058
 • new
 • xià
 • under
 • adp
‘Yes. But under the constant [lit. that she insisted on] wishes of Mulan that she could, being a girl, dress as a boy’
mandarin_hml_0052[PLAY]
tā tā tóngshí gěi dàjiā yě biǎoyǎn le tā zìjǐ de gāoqiáng wǔyì
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • tóngshí
 • at_the_same_time
 • np:other
 • 0059
 • new
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:g
 • 0053
 • also
 • other
 • biǎoyǎn
 • present
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • gāoqiáng
 • strong
 • ln
 • wǔyì
 • feat
 • np:p
 • 0060
 • new
‘At the same time she presented her own strong fighting skills to everybody.’
mandarin_hml_0053[PLAY]
zhèyàng ne fùqīn hé qīnrén jiù tóngyì le tā zé tì zìjǐ chūzhēng
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • this
 • ln
 • yang
 • way
 • np:other
 • ne
 • MP
 • other
 • fùqīn
 • father
 • np.h:s
 • 0003
 • and
 • rn
 • qīnrén
 • relatives
 • rn_np.h
 • 0061
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tóngyì
 • agree
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • oh
 • other
 • replace
 • v:pred
 • zìjǐ
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • chūzhēng
 • go_out_to_battle
 • v:pred
‘This way, (her) father and (her) relatives agreed that she replaces (her father) to go to the army.’
mandarin_hml_0054[PLAY]
nǚ bàn nǚ bàn nánzhuāng zhīhòu ne
 • #
 • #
 • ##
 • woman
 • nc
 • bàn
 • dress_as
 • nc
 • woman
 • np.h:a
 • 0038
 • bàn
 • dress_as
 • v:pred
 • nánzhuāng
 • dressed_as_boy
 • np:p
 • 0057
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘After (she), being a girl, dressed as a boy,’
mandarin_hml_0055[PLAY]
mùlán è tā mǎi hǎo zìjǐ de gōngjiàn ān mǎ yīqiē doū dǎdiǎnhǎo zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • è
 • oh
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • mǎi
 • buy
 • v:pred
 • hǎo
 • good
 • rv
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • gōngjiàn
 • bow_and_arrow
 • np:p
 • 0062
 • new
 • ān
 • saddle
 • rn_np
 • 0191
 • new
 • horse
 • rn_np
 • 0067
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • yīqiē
 • everything
 • pro:s
 • 0063
 • new
 • doū
 • all
 • lv
 • dǎdiǎnhǎo
 • get_luggage_ready
 • v:pred
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘Mulan, after she had bought her bow and arrow, saddle, and horse, and after (she) had packed everything,’
mandarin_hml_0056[PLAY]
suízhe chāotíng de yuánshuài jiù yīqǐ chūzhēng la
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • suízhe
 • following
 • adp
 • chāotíng
 • royal_court
 • ln_np:poss
 • 0064
 • new
 • de
 • MOD
 • ln
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:obl
 • 0065
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • yīqǐ
 • together
 • other
 • chūzhēng
 • go_out_to_battle
 • v:pred
 • la
 • ASP
 • rv
‘(she) went out to battle with the royal court's mashal.’
mandarin_hml_0057[PLAY]
è zài diǎn qí rén mǎ dāo qiāng zhěngqí dàduì rén mǎ jiù hàohào dàngdàng de kāifù qiánxiàn
 • #
 • #
 • ##
 • è
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0065
 • zài
 • in
 • lv
 • diǎnqi
 • point
 • v:pred
 • rén
 • person
 • np.h:p
 • 0066
 • new
 • horse
 • rn_np.h
 • 0067
 • #
 • #
 • ##
 • dāo
 • knife
 • np:s
 • 0068
 • new
 • qiāng
 • gun
 • rn_np
 • 0069
 • new
 • zhěngqí
 • functional
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • dàduì
 • brigade
 • np.h:a
 • 0070
 • new
 • rén
 • person
 • rn_np.h
 • 0066
 • horse
 • rn_np
 • 0067
 • jiù
 • ADV
 • other
 • hàohàodangdang
 • vigorous
 • lv
 • de
 • MOD
 • lv
 • kāifù
 • march
 • v:pred
 • qiánxiàn
 • front
 • np:p
 • 0071
 • new
‘(He?) assembled the soldiers [lit. person], the horses. The knifes and guns were functional.The whole brigade, people, horses, then vigorously marched to the front.’
mandarin_hml_0058[PLAY]
mùlán tāmén guò le huánghé zhīhòu yòu dùguò hēishuǐ
 • #
 • #
 • ##
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt
 • 0001
 • tāmén
 • 3PL
 • pro.h:a
 • 0070
 • guò
 • pass
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • huánghé
 • yellow_river
 • pn_np:p
 • 0072
 • new
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0070
 • yòu
 • again
 • other
 • dùguò
 • cross
 • v:pred
 • hēishuǐ
 • Heishui
 • pn_np.h:p
 • 0072
‘Mulan, after they had crossed the Yellow River, (they) crossed Heishui [River].’
mandarin_hml_0059[PLAY]
pī xīng dài yuè fān shān yuè lǐng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0070
 • pīxingdaiyue
 • travel_day_and_night
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0070
 • fānshanyueling
 • pass_over_mountains
 • other:pred
‘(They) travelled day and night, (they) passed over mountains.’
mandarin_hml_0060[PLAY]
zuìzhōng zài zài xíngjūn tú zhōng ne yǒu yǒu yī gè xiǎo gùshì
 • #
 • #
 • ##
 • zuìzhōng
 • in_the_end
 • other
 • zài
 • in
 • nc
 • zài
 • in
 • adp
 • xíngjūn
 • march
 • ln
 • túzhong
 • en_route
 • np:other
 • 0073
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • yǒu
 • have
 • nc
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • xiǎo
 • little
 • ln
 • gùshì
 • story
 • np:s
 • 0074
 • new
‘Finally, during the march, there is a small story.’
mandarin_hml_0061[PLAY]
jiùshì yǒu yī gè zhànshì shuō qǐfùnǚ zài jiā ānxiǎng qīngfú g kǔ shìér doū ràng nánzǐ qù nánzǐ zuò le
 • #
 • #
 • ##
 • jiùshì
 • ADV
 • other
 • yǒu
 • have
 • ln
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • zhànshì
 • warrior
 • np.h:s_ds
 • 0075
 • new
 • shuōqi
 • mention
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • fùnǚ
 • woman
 • np.h:s
 • 0038
 • zài
 • in
 • adp
 • jiā
 • home
 • np:l
 • 0055
 • ān
 • safely
 • lv
 • xiangqīngfú
 • live_in_ease_and_comfort
 • v:pred
 • g
 • yes
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • bitter
 • ln
 • shìér
 • thing
 • np:dt
 • 0076
 • new
 • doū
 • all
 • rn
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0038
 • ràng
 • let
 • v:pred
 • nánzǐ
 • man
 • np.h:p
 • 0056
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0038
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • nánzǐ
 • man
 • np.h:a
 • 0056
 • zuò
 • make
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_they
 • 0:p
 • 0038
 • le
 • ASP
 • other
‘There was a warrior. (He) mentioned that the women were safely at home, (they) lived in ease and comfort, (they) let the men do all the bitter things.’
mandarin_hml_0062[PLAY]
ā zhè gè shíhòu mùlán tā zuòwéi yī gè nǚháizǐ kěnéng yě shì ā xīn lǐ huì hěn bù shūfú suǒyǐ
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0077
 • new
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • zuòwéi
 • being
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • nǚháizǐ
 • girl
 • np.h:p
 • 0054
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • kěnéng
 • maybe
 • other
 • also
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • 0034
 • in
 • adp
 • huì
 • will
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • NEG
 • other
 • shūfú
 • comfortable
 • other:pred
 • suǒyǐ
 • so
 • other
‘This time, Mulan, she was a girl, maybe (she) felt [lit. was in her heart] very uncomfortable, so’
mandarin_hml_0063[PLAY]
shuō tā jiù dāngshí shuō tā shuō shā dí jiù guó jiù shì zhàn sǐ yě hěn guāngróng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s_ds
 • 0001
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • 0077
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0001
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0078
 • new
 • shā
 • kill
 • v:pred
 • enemy
 • np.h:p
 • 0006
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0078
 • jiù
 • save
 • v:pred
 • guó
 • country
 • np:p
 • 0022
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0066
 • zhàn
 • war
 • np:l
 • 0079
 • new
 • die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • also
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • guāngróng
 • honorable
 • other:pred
‘(She) said, she said at that time, she said: (people) kill enemies, (people) save the country, (they) die on the battle field, (they) are also very honorable.’
mandarin_hml_0064[PLAY]
fùnǚ zài hòufāng yě yǒu zérèn
 • #
 • #
 • ##
 • fùnǚ
 • woman
 • np.h:a
 • 0080
 • new
 • zài
 • in
 • adp
 • hòufāng
 • military_logistics
 • np:l
 • 0081
 • new
 • also
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • zérèn
 • responsibility
 • np:p
 • 0082
 • new
‘The women in the back also have responsibilities.’
mandarin_hml_0065[PLAY]
ā gōng gěi qiánfāng yī shí suǒxū
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0080
 • ā
 • MP
 • other
 • gōng
 • provide
 • v:pred
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • qiánfāng
 • front
 • np:g
 • 0071
 • clothes
 • np:p
 • 0083
 • new
 • shí
 • food
 • rn_np
 • 0084
 • new
 • suo
 • all
 • rn
 • suǒxū
 • need
 • rn
‘(They) provide the front with clothes and food and everything (they) need.’
mandarin_hml_0066[PLAY]
zěnme kěyǐ shuō tāmén shì wúyòng ne
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s_ds
 • 0192
 • new
 • zěnme
 • how
 • other
 • kěyǐ
 • can
 • lv
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • tāmén
 • 3PL
 • pro.h:s
 • 0080
 • shì
 • COP
 • cop
 • wúyòng
 • useless
 • other:pred
 • ne
 • MP
 • other
‘How can (he) say that they are useless.’
mandarin_hml_0067[PLAY]
g suǒyǐ shuō cóng zhè gè wǒmén yě kěyǐ kànchūlái
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • cóng
 • from
 • adp
 • zhege
 • this
 • pro:obl
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0039
 • also
 • other
 • kěyǐ
 • can
 • lv
 • kànchūlái
 • see
 • v:pred
‘So to say, from this we can also see’
mandarin_hml_0068[PLAY]
qíshí mùlán tā de nèi xīn shì hěn yǒu g hěn hěn zhēngqiáng hǎoshèng de zhè zhǒng gǎnjué
 • #
 • #
 • ##
 • qíshí
 • actually
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_poss
 • 0001
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • nèi
 • inside
 • ln
 • xīn
 • heart
 • np:s
 • 0034
 • shì
 • COP
 • cop
 • hěn
 • very
 • other
 • yǒu
 • have
 • other
 • g
 • yes
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • zhēngqiáng
 • debate
 • np:s
 • 0085
 • new
 • qiang
 • strong
 • other:pred
 • %
 • %
 • %
 • hǎoshèng
 • competitive
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • zhè
 • this
 • ln
 • zhǒng
 • type
 • ln
 • gǎnjué
 • feeling
 • np:pred
 • 0086
 • new
‘actually Mulan, she had this kind of character [lit. feeling] that was good at debating and competitive.’
mandarin_hml_0069[PLAY]
suǒyǐ shuō tā tā zhī suǒyǐ (wénruì) tā zhī suǒyǐ nà gè nénggòu zài hòulái zài zhàncháng shàng nénggòu qǔdé nàme duō de fēnggōng wěijì
 • #
 • #
 • #nc
 • suǒyǐ
 • so
 • nc
 • shuō
 • say
 • nc
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • zhī
 • her
 • nc
 • suǒyǐ
 • so
 • nc
 • (wénruì)
 • NC
 • nc
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • zhī
 • her
 • nc
 • suǒyǐ
 • so
 • nc
 • that
 • nc
 • CL
 • nc
 • nénggòu
 • can
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • zài
 • in
 • adp
 • hòulái
 • later
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • zhàncháng
 • battlefield
 • np:l
 • 0087
 • new
 • shàng
 • on
 • adp
 • nénggòu
 • can
 • lv
 • qǔdé
 • receive
 • v:pred
 • nàme
 • that
 • ln
 • duō
 • many
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • fēnggōngweiji
 • great_achievement
 • np:p
 • 0088
 • new
‘so to say, (this is) the reason why she could later receive so many great achievements on the battle field.’
mandarin_hml_0070[PLAY]
qíshí gēn tā zhè gè gǔzǐ lǐ zhè zhǒng tèbié yàoqiáng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_this
 • 0:a
 • 0193
 • new
 • qíshí
 • actually
 • other
 • gēn
 • with
 • adp
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • gǔzǐ
 • ribs
 • np:l
 • 0089
 • bridging
 • in
 • adp
 • zhè
 • this
 • ln
 • zhǒng
 • type
 • np:obl
 • tèbié
 • very
 • other
 • yàoqiáng
 • strong_minded
 • other:pred
‘Actually, her [lit. in her ribs] being very strong’
mandarin_hml_0071[PLAY]
tóngshí zìjǐ de wǔyì yě fēicháng gāoqiáng
 • #
 • #
 • #cc:p
 • tóngshí
 • at_the_same_time
 • np:other
 • 0090
 • new
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • wǔyì
 • feat
 • np:s
 • 0060
 • also
 • other
 • fēicháng
 • really
 • other
 • gāoqiáng
 • strong
 • other:pred
‘and her fighting skills being really strong at the same time’
mandarin_hml_0072[PLAY]
shì yǒu hěn shì yǒu fēnbùkāi de guānxì
 • %
 • %
 • %
 • shì
 • COP
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • hěn
 • very
 • nc
 • shì
 • COP
 • nc
 • yǒu
 • have
 • nc
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • fēnbùkāi
 • cannot_separate
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_relationship
 • f0:p
 • 0091
 • new
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • guānxì
 • relationship
 • np:p
 • 0091
‘is strongly connected (to the fact that she had great achievements on the battle field) [lit. has a relationship that could not be separated].’
mandarin_hml_0073[PLAY]
zé è tāmén de è tāmén bèibiān biān biān hǎo duì zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • è
 • oh
 • other
 • tāmén
 • 3PL
 • nc
 • 0066
 • de
 • MOD
 • nc
 • è
 • oh
 • nc
 • tāmén
 • 3PL
 • pro.h:a
 • 0066
 • bei
 • by
 • lv
 • bian
 • organize
 • v:pred
 • biān
 • organize
 • rv
 • biān
 • organize
 • rv
 • hǎo
 • good
 • rv
 • duì
 • squadron
 • np:p
 • 0092
 • new
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘After they had been organized as a squadron,’
mandarin_hml_0074[PLAY]
zài yī cì zhěngdùn bīngmǎ hòu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0093
 • new
 • zài
 • in
 • adp
 • one
 • ln
 • time
 • np:other
 • zhěngdùn
 • reorganise
 • v:pred
 • bīngmǎ
 • troops_and_horses
 • np:p
 • 0095
 • new
 • hòu
 • after
 • other
‘one time, after (they/he) had reorganised the troops and horses,’
mandarin_hml_0075[PLAY]
díbīng díbīng guòlái jiùshì tūjué díbīng guòlái yòu fàn nà gè zhōngguó de biānjìng
 • #
 • #
 • ##
 • díbīng
 • enemy
 • np.h:dt_s
 • 0006
 • díbīng
 • enemy
 • np.h:s
 • 0006
 • guòlái
 • come_over
 • v:pred
 • jiùshì
 • ADV
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • tūjué
 • Turk
 • pn_np.h:s
 • 0006
 • díbīng
 • enemy
 • np.h:appos
 • 0006
 • guòlái
 • come_over
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0006
 • yòu
 • again
 • other
 • fàn
 • invade
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • zhōngguó
 • China
 • ln_pn_np
 • 0022
 • de
 • MOD
 • ln
 • biānjìng
 • border
 • np:p
 • 0007
‘The enemy came over, the Turkish enemy came over, (they) invaded the Chinese border again.’
mandarin_hml_0076[PLAY]
ā dāngshí zài liǎng jūn jiāofēng shí
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • zài
 • in
 • adp
 • liǎng
 • two
 • ln
 • jūn
 • army
 • np.h:s
 • 0097
 • bridging
 • jiāofēng
 • cross_swords
 • v:pred
 • shí
 • when
 • other
‘At that time, while the two armies cross swords,’
mandarin_hml_0077[PLAY]
g tūjué jūn hūrán tuìzǒu
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h
 • 0006
 • jūn
 • army
 • np.h:s
 • 0006
 • hūrán
 • suddenly
 • other
 • tuìzǒu
 • retreat
 • v:pred
‘the Turkish army suddenly retreated.’
mandarin_hml_0078[PLAY]
ā tā de yuánshuài ne bù zhīdào zhè gè shì jì
 • #
 • #
 • ##neg
 • ā
 • MP
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:dt_a
 • 0065
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:a
 • 0065
 • NEG
 • lv
 • zhīdào
 • know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • zhège
 • this
 • pro:s
 • shì
 • COP
 • cop
 • ruse
 • np:pred
 • 0098
 • new
‘Her marshal, (he) did not know this ruse.’
mandarin_hml_0079[PLAY]
qián qù zhuī jiéguǒ bèi jiéguǒ bèi nà gè dàjūn gěi bāowéi zhù le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0092
 • qián
 • front
 • lv
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0092
 • zhuī
 • follow
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_enemy
 • 0.h:p
 • 0006
 • #
 • #
 • ##
 • jiéguǒ
 • result
 • nc
 • 0099
 • new
 • bèi
 • by
 • nc
 • jiéguǒ
 • result
 • np:other
 • 0099
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0092
 • bèi
 • by
 • adp
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • dàjūn
 • main_forces
 • np.h:obl
 • 0100
 • bridging
 • gěi
 • give/ADP
 • lv_svc
 • bāowéi
 • surround
 • v:pred
 • zhù
 • stop
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv
‘(They) went in that direction, (they) followed (the Turkish enemy), as a result (they) were surrounded by the main forces.’
mandarin_hml_0080[PLAY]
zhè gè shíhòu mùlán shuàilǐng zìjǐ de bùduì pīnsǐ xiāngshā
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0101
 • new
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • shuàilǐng
 • lead
 • v:pred
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • bùduì
 • troop
 • np.h:p
 • 0102
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0102
 • pīnsǐ
 • risk_life
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0102
 • xiāng
 • each_other
 • other:p
 • 0194
 • new
 • sha
 • kill
 • v:pred
‘In this moment, Mulan led her own troop, (they) risked their life, (they and the Turks) killed each other.’
mandarin_hml_0081[PLAY]
zhīhòu zài shífēn wēijí de shíkè gǎn lái shātuì tūjué wáng jiù zǒu yuánshuài
 • #
 • #
 • ##
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • shífēn
 • very
 • ln
 • wēi
 • dangerous
 • ln
 • ji
 • urgent
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • shíkè
 • moment
 • np:other
 • 0103
 • new
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0102
 • gǎn
 • hurry
 • lv_svc
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0102
 • shā
 • kill
 • v:pred
 • tui
 • NC
 • nc
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • wáng
 • king
 • np.h:p
 • 0104
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0102
 • jiù
 • save
 • v:pred
 • zǒu
 • walk
 • rv_svc
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:p
 • 0065
‘Then, in a very dangerous and urgent moment, (she/they) killed the Turkish king. (They) saved and freed the marshal.’
mandarin_hml_0082[PLAY]
jiùzǒu yuánshuài zhīhòu ne zhè gè shíhòu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0102
 • jiù
 • save
 • v:pred
 • zou
 • walk
 • rv_svc
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:p
 • 0065
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ne
 • MP
 • other
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0103
‘After (they) had saved and freed the marshal, at this time,’
mandarin_hml_0083[PLAY]
tā mùlán de jīzhì jiù yòu yòu yòu jìn yī bù xiǎn(shì) chūlái le g
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:dt
 • 0001
 • mùlán
 • Mulan
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • jīzhì
 • intelligence
 • np:s
 • 0105
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • jìn
 • continue
 • nc
 • one
 • nc
 • step
 • nc
 • xiǎn(shì)
 • show
 • nc
 • chūlái
 • come_out
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • g
 • yes
 • other
‘her, Mulan's intelligence had shown once again.’
mandarin_hml_0084[PLAY]
(nà) shenme tā tā zài jiùzǒu yuánshuài zhīhòu tā yòu shā le yī gè huímǎ qiāng
 • #
 • #
 • ##
 • (nà)
 • NC
 • nc
 • shenme
 • what
 • nc
 • 3SG
 • pro.h:dt_a
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • zài
 • in
 • lv
 • jiù
 • save
 • v:pred
 • zou
 • walk
 • rv_svc
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:p
 • 0065
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • yòu
 • again
 • other
 • shā
 • kill
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:p
 • 0006
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • huímǎqiang
 • sudden_thrust
 • np:other
 • 0106
 • new
‘After she had saved and freed the marshal, she again killed enemies in a sudden thrust.’
mandarin_hml_0085[PLAY]
zhīhòu chōngjìn le tūjué tūjué de dàyíng
 • #
 • #
 • ##
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0102
 • chōngjìn
 • burst_in
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • tūjué
 • Turk
 • nc
 • 0006
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • de
 • MOD
 • ln
 • big
 • ln
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0107
 • new
‘Then (she) burst in the Turk's big camp.’
mandarin_hml_0086[PLAY]
zhīhòu qíndé le nà gè tūjué wáng g
 • #
 • #
 • ##
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0102
 • qíndé
 • capture
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • wáng
 • king
 • np.h:p
 • 0104
 • g
 • yes
 • other
‘Then (she) captured the Turkish king.’
mandarin_hml_0087[PLAY]
zìcǐ zhīhòu ne mùlán hěn shòudào yuánshuài de qìzhòng
 • #
 • #
 • ##
 • zìcǐ
 • from_this_moment
 • other
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ne
 • MP
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • hěn
 • very
 • lv
 • shòudào
 • receive
 • v:pred
 • yuánshuài
 • marshal
 • ln_np.h:poss
 • 0065
 • de
 • MOD
 • ln
 • qìzhòng
 • regard_highly
 • np:p
 • 0195
 • new
‘After this, Mulan was regarded highly by the marshal.’
mandarin_hml_0088[PLAY]
shēnjīngbǎizhàn lǚjiànqígōng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • shēnjīngbǎizhàn
 • veteran_of_a_hundred_battles
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • frequently
 • lv
 • jian
 • meet
 • v:pred
 • qi
 • surprising
 • ln
 • gong
 • achievement
 • np:p
 • 0108
 • new
‘(She) was a veteran of a hundred battles, (she) frequently had surprising achievements.’
mandarin_hml_0089[PLAY]
bìng bùduàn de shōudào shēngshǎng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • bìng
 • and
 • other
 • bùduàn
 • continuous
 • lv
 • de
 • MOD
 • lv
 • shōudào
 • receive
 • v:pred
 • shēng
 • promote
 • np:p
 • 0109
 • new
 • shang
 • reward
 • rn_np
 • 0110
 • new
‘And (she) continuously received promotions and rewards.’
mandarin_hml_0090[PLAY]
ā jiù zài zhè gè shíhòu ne yuánshuài tā zài yī gè yèshēn rénjìng de wǎnshàng
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0111
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:dt
 • 0065
 • 3SG
 • pro.h:dt
 • 0065
 • zài
 • in
 • adp
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • yèshēn
 • night
 • np:s
 • 0112
 • new
 • shen
 • deep
 • other:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • rén
 • people
 • np.h:s
 • 0113
 • new
 • jing
 • quiet
 • other:pred
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • wǎnshàng
 • evening
 • np:other
 • 0196
 • new
‘So, at this time, the marshal, on a deep and quiet night,’
mandarin_hml_0091[PLAY]
mùlán fèngmìng zài xúnyíng
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • fèngmìng
 • follow_order
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ZERO
 • 0_she
 • f0.h:a
 • 0001
 • zài
 • in
 • lv
 • xún
 • patrol
 • v:pred
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0114
 • new
‘Mulan was following orders to patrol the camp.’
mandarin_hml_0092[PLAY]
tā hūrán jiù kàndào le nà gè sù sùniǎo jīngfēi zì běi ér nán
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • hūrán
 • suddenly
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kàndào
 • see
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • NC
 • nc
 • sùniǎo
 • bird_returning_to_nest
 • np:p
 • 0115
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0115
 • jīngfēi
 • rocket
 • v:pred
 • from
 • adp
 • běi
 • north
 • np:obl
 • 0116
 • unused
 • ér
 • to
 • adp
 • nán
 • south
 • np:g
 • 0117
 • unused
‘She suddenly saw this bird returning to its nest flying from north to south.’
mandarin_hml_0093[PLAY]
huáiyí nà gè dí hòu yèxí
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • huáiyí
 • guess
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • enemy
 • np.h:s
 • 0006
 • hòu
 • after
 • other
 • yèxí
 • night_attack
 • other:pred
‘(She) guessed the enemy was attacking in the night.’
mandarin_hml_0094[PLAY]
biànqù jiàn jiàn yuánshuài
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • biàn
 • then
 • other
 • qu
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:a
 • 0001
 • jiàn
 • meet
 • lv
 • jiàn
 • meet
 • v:pred
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:p
 • 0065
‘Then (she) went, (she) met the marshal.’
mandarin_hml_0095[PLAY]
tā zuìhòu tā zhè gè shíhòu fāxiàn zhè xiē duānní zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:dt_a
 • 0065
 • zuìhòu
 • in_the_end
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0065
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0118
 • new
 • fāxiàn
 • discover
 • v:pred
 • zhè
 • this
 • ln
 • xiē
 • some
 • ln
 • duānní
 • indication
 • np:p
 • 0119
 • new
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘She finally, at this moment, after she discovered these indications,’
mandarin_hml_0096[PLAY]
jiù shèjì le yī tiáo jì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shèjì
 • plan
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • one
 • ln
 • tiáo
 • CL
 • ln
 • plan
 • np:p
 • 0120
 • new
‘(she) made a plan.’
mandarin_hml_0097[PLAY]
bǎ suǒyǒu bǎ suǒyǒu de shìbīng doū chèchū le dàyíng zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • BA
 • nc
 • suǒyǒu
 • all
 • nc
 • BA
 • adp
 • suǒyǒu
 • all
 • ln
 • de
 • MOD
 • ln
 • shìbīng
 • soldier
 • np.h:obl_dom
 • 0066
 • doū
 • all
 • rn
 • chèchū
 • retreat
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • big
 • ln
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0114
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘After (she) had all the soldiers retreat the big camp,’
mandarin_hml_0098[PLAY]
ā dírén ne g zé doū chèchū dàyíng máifú hǎo
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • dírén
 • enemy
 • np.h:dt
 • 0006
 • ne
 • MP
 • other
 • g
 • yes
 • other
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0066
 • doū
 • all
 • lv
 • chèchū
 • retreat
 • v:pred
 • big
 • ln
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0114
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0066
 • máifú
 • ambush/lie_in_wait_for
 • v:pred
 • hǎo
 • good
 • rv
‘The enemy .... after (they) had all retreated the big camp, after (they) were lying in wait for the ambush,’
mandarin_hml_0099[PLAY]
zhīhòu ránhòu qùduó qǔ tūjué bīng de yíngzhài
 • #
 • #
 • ##
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0066
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0066
 • duoqu
 • seize
 • v:pred
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • bīng
 • soldier
 • ln_np.h:poss
 • 0121
 • bridging
 • de
 • MOD
 • ln
 • yíngzhài
 • barrack
 • np:p
 • 0122
 • new
‘then (they) went, (they) seized the barracks of the Turkish soldiers.’
mandarin_hml_0100[PLAY]
dào shí dào shíhòu yuánshuài suíhòu cèyīng zhe
 • #
 • #
 • ##
 • dào
 • arrive
 • nc
 • shí
 • time
 • nc
 • dào
 • arrive
 • adp
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0123
 • new
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:a
 • 0065
 • suíhòu
 • soon_after
 • other
 • cèyīng
 • support
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
‘When the time came, the marshal supports (her/the plan).’
mandarin_hml_0101[PLAY]
tūjué wáng dehuà yě shì
 • #
 • #
 • ##
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • wáng
 • king
 • np.h:dt_a
 • 0104
 • dehua
 • if
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:a
 • 0104
 • also
 • other
 • shì
 • COP
 • other
‘The Turkish king,’
mandarin_hml_0102[PLAY]
lǚ cì lái fàn yīzhí méi yǒu déshǒu
 • repeatedly
 • ln
 • time
 • np:other
 • 0124
 • new
 • lái
 • come
 • lv_svc
 • fàn
 • invade
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_borders
 • 0:p
 • 0007
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0104
 • yīzhí
 • always
 • other
 • méi
 • NEG
 • other
 • yǒu
 • have
 • other
 • déshǒu
 • succeed
 • v:pred
‘(he) repeatedly invaded (the borders), (he) had not ever suceeded.’
mandarin_hml_0103[PLAY]
yě fēicháng de zhaojí
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0104
 • also
 • other
 • fēicháng
 • really
 • other
 • de
 • MOD
 • other
 • zhaojí
 • urgent
 • other:pred
‘(He) was in a very urgent mood.’
mandarin_hml_0104[PLAY]
suǒyǐ shuō tā tā fādòng quán jūn lái zhè cì è lái tōuyíng
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • 3SG
 • pro.h:dt_a
 • 0104
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0104
 • fādòng
 • start
 • v:pred
 • quán
 • complete
 • ln
 • jūn
 • army
 • np:p
 • 0006
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0006
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0006
 • zhè
 • this
 • ln
 • time
 • np:other
 • 0125
 • new
 • è
 • oh
 • other
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0006
 • tōu
 • steal
 • v:pred
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0114
‘So to say, he started (it), that the whole army came, (they) stole the camp.’
mandarin_hml_0105[PLAY]
xīn xiǎng kěndìng huì mǎdào chénggōng
 • #
 • #
 • ##
 • xīn
 • heart
 • np:s_ds
 • 0126
 • bridging
 • xiǎng
 • want
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0006
 • kěndìng
 • surely
 • other
 • huì
 • will
 • other
 • mǎdào
 • immediately
 • other
 • chénggōng
 • success
 • v:pred
‘(He) thought (he) will have immediate success.’
mandarin_hml_0106[PLAY]
jiéguǒ mōjìn dà mōjìn dàyíng lái ne què fāxiàn è shì kōngzhài yī zuò
 • #
 • #
 • ##
 • jiéguǒ
 • result
 • np:other
 • 0127
 • bridging
 • secretly
 • nc
 • jin
 • go_in
 • nc
 • big
 • nc
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0006
 • mo
 • secretly
 • lv
 • jìn
 • go_in
 • v:pred
 • big
 • ln
 • ying
 • camp
 • np:p
 • 0114
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • lái
 • come
 • v:pred
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0006
 • què
 • yet
 • other
 • fāxiàn
 • discover
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • è
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_camp
 • 0:s
 • 0114
 • shì
 • COP
 • cop
 • kōngzhài
 • empty
 • other:pred
 • one
 • other
 • zuò
 • CL
 • other
 • 0114
‘As a result, when (they) secretly went in the big camp, (they) came, (he) discovered, (it) is completey empty.’
mandarin_hml_0107[PLAY]
zì zhī zhōng jì
 • #
 • #
 • ##
 • REFL
 • refl.h:a
 • 0104
 • zhī
 • know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • zhōngji
 • fall_into_trap
 • v:pred
‘(He) knew, (he) had fallen into a trap.’
mandarin_hml_0108[PLAY]
jiéguǒ sì sìxià fúbīng yǐ shālái
 • #
 • #
 • ##
 • jiéguǒ
 • result
 • np:other
 • 0128
 • bridging
 • four
 • ln
 • sìxià
 • all_sides
 • np:obl
 • 0129
 • new
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • fúbīng
 • ambush
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • already
 • other
 • shā
 • kill
 • v:pred
 • lai
 • come
 • rv_svc
‘As a result, they were ambushed and killed from all four sides.’
mandarin_hml_0109[PLAY]
wán le sǐ shāng wú shù jiù shì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0130
 • new
 • wán
 • finish
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • die
 • np.h:s
 • 0131
 • new
 • shāng
 • injury
 • rn_np.h
 • 0132
 • new
 • without
 • adp
 • shù
 • number
 • np:pred
 • 0133
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
‘When (it) was finished, the dead and injured were countless.’
mandarin_hml_0110[PLAY]
jīngguò zhè yī zhàn dehuà nà gè tūjué shìlì shì dà dà de bèi xiāoruò le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_Turks
 • 0.h:a
 • 0006
 • jīngguò
 • experience
 • v:pred
 • zhè
 • this
 • ln
 • one
 • ln
 • zhàn
 • war
 • np:p
 • 0079
 • dehua
 • if
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • tūjué
 • Turk
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0006
 • shìlì
 • force
 • np:s
 • 0006
 • shì
 • COP
 • cop
 • big
 • lv
 • big
 • lv
 • de
 • MOD
 • lv
 • bèi
 • by
 • lv
 • xiāoruò
 • weaken
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘After (they) had experienced this war, the Turkish force was weakened greatly.’
mandarin_hml_0111[PLAY]
yě méi yǒu yě zài yě méi yǒu nénglì lái gòu lái fàn fàn zhōngguó de biānjìng
 • #
 • #
 • #nc
 • also
 • nc
 • méi
 • NEG
 • nc
 • yǒu
 • have
 • nc
 • also
 • nc
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0006
 • zài
 • again
 • other
 • also
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • nénglì
 • capability
 • np:p
 • 0134
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • lái
 • come
 • v:pred
 • gòu
 • enough
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0006
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0006
 • fàn
 • invade
 • nc
 • fàn
 • invade
 • v:pred
 • zhōngguó
 • China
 • ln_pn_np:poss
 • 0022
 • de
 • MOD
 • ln
 • biānjìng
 • border
 • np:p
 • 0007
‘(They) also had no capability left to invade the Chinese borders.’
mandarin_hml_0112[PLAY]
suǒyǐ shuō zuìhòu tāmén de guānbīng fēnfēn tóujiàng
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • zuìhòu
 • in_the_end
 • other
 • tāmén
 • 3PL
 • ln_pro.h:poss
 • 0006
 • de
 • MOD
 • ln
 • guānbīng
 • soldier
 • np.h:s
 • 0121
 • fēnfēn
 • one_by_one
 • rn
 • tóujiàng
 • surrender
 • v:pred
‘So to say, in the end, their soldiers surrendered one by one.’
mandarin_hml_0113[PLAY]
mùlán yī miàn pàirén bǐngbào yuánshuài
 • #
 • #
 • ##
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • one
 • ln
 • miàn
 • side
 • np:other
 • pài
 • send
 • v:pred
 • ren
 • person
 • np.h:p
 • 0135
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:a
 • 0001
 • bǐngbào
 • report
 • v:pred
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:p
 • 0065
‘Mulan on the one side sent someone to report to the marshal.’
mandarin_hml_0114[PLAY]
yīmiàn jìnchéng ānmín
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • one
 • ln
 • mian
 • side
 • np:other
 • jìn
 • go_in
 • v:pred
 • cheng
 • city
 • np:p
 • 0136
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • ān
 • calm
 • v:pred
 • min
 • people
 • np.h:p
 • 0137
 • new
‘On the other side, (she) went into the city, (she) calmed the people.’
mandarin_hml_0115[PLAY]
bìng fēng bìng fēnfù shìbīng yánshǒu jūnjì
 • #
 • #
 • ##
 • bìng
 • and
 • other
 • fēng
 • NC
 • nc
 • bìng
 • and
 • other
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • fēnfù
 • tell
 • v:pred
 • shìbīng
 • soldier
 • np.h:p
 • 0066
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • yánshǒu
 • closely_observe
 • v:pred
 • jūnjì
 • discipline
 • np:p
 • 0138
 • new
‘And (she) told the soldiers to closely observe discipline.’
mandarin_hml_0116[PLAY]
zé è zuìhòu ne jiù shì è jiāyùguān de bǎixìng è huānxǐ yíngjiē hànjūn jìnchéng
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • è
 • oh
 • other
 • zuìhòu
 • in_the_end
 • other
 • ne
 • MP
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • è
 • oh
 • other
 • jiāyùguān
 • Jiayuguan
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0136
 • de
 • MOD
 • ln
 • bǎixìng
 • civilian
 • np.h:s
 • 0137
 • è
 • oh
 • other
 • huānxǐ
 • happy
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0137
 • yíngjiē
 • welcome
 • v:pred
 • hàn
 • Han
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0004
 • jun
 • military
 • np:p
 • 0004
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0004
 • jìn
 • go_in
 • v:pred
 • cheng
 • city
 • np:p
 • 0136
‘In the end, the civilians of Jiayuguan happily welcomed the Han army, (they) went in the city.’
mandarin_hml_0117[PLAY]
zài zhè cì ne mùlán tā de shǒubì shàng yě shì zhōng le jiànshāng
 • #
 • #
 • ##
 • zài
 • in
 • adp
 • zhè
 • this
 • ln
 • time
 • np:other
 • 0139
 • new
 • ne
 • MP
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • shǒubì
 • shoulder
 • np:l
 • 0140
 • bridging
 • shàng
 • on
 • adp
 • also
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • zhōng
 • inside
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • jiànshāng
 • injury
 • np:p
 • 0141
 • new
‘At this time, Mulan had gotten injured on her shoulder.’
mandarin_hml_0118[PLAY]
g suǒyǐ shuō zài yíng zhōng xiūrǎng xiūyǎng
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • zài
 • in
 • adp
 • yíng
 • camp
 • np:l
 • 0114
 • zhōng
 • inside
 • adp
 • xiūrǎng
 • NC
 • nc
 • xiūyǎng
 • cure
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_shoulder
 • 0:p
 • 0140
‘So to say, (she) cured (her shoulder) in the camp.’
mandarin_hml_0119[PLAY]
zài yuánshuài lái tànwàng tā de shíhòu ne
 • #
 • #
 • ##
 • zài
 • in
 • other
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:s
 • 0065
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0065
 • tànwàng
 • visit
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
 • de
 • MOD
 • other
 • shíhòu
 • moment
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘When the marshal came to visit her,’
mandarin_hml_0120[PLAY]
tā (xiǎng) běn xiǎng bǎ yuánshuài bǎ zìjǐ de nǚér xǔpèi gěi huāmùlán
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0065
 • (xiǎng)
 • NC
 • nc
 • běn
 • original
 • other
 • xiǎng
 • want
 • other
 • BA
 • nc
 • yuánshuài
 • marshal
 • nc
 • 0065
 • BA
 • adp
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0065
 • de
 • MOD
 • ln
 • nǚér
 • daughter
 • np.h:obl_dom
 • 0142
 • new
 • xǔpèi
 • betroth
 • v:pred
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • huāmùlán
 • HuaMulan
 • pn_np.h:g
 • 0001
‘The marshal wants to give his daugther to Huamulan [to marry].’
mandarin_hml_0121[PLAY]
dànshì mù mùlán dàjiā doū zhīdào yīnwéi shì gè nǚháizǐ
 • #
 • #
 • ##
 • dànshì
 • but
 • other
 • Mu
 • nc
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_s
 • 0001
 • #
 • #
 • #
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:s
 • 0143
 • new
 • doū
 • all
 • rn
 • zhīdào
 • know
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • ZERO
 • 0_she
 • dt_0.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • CL
 • ln
 • nǚháizǐ
 • girl
 • np.h:pred
 • 0001
‘But Mulan, everybody knows, because (she) is a girl,’
mandarin_hml_0122[PLAY]
tā shì méi yǒu bànfǎ ā qǔ qīn de
 • #
 • #
 • ##neg
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • shì
 • COP
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • bànfǎ
 • possibility
 • np:p
 • 0144
 • new
 • ā
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • marry
 • v:pred
 • qīn
 • wife
 • np.h:p
 • 0145
 • new
 • de
 • MOD
 • other
‘she has no way of marrying a woman.’
mandarin_hml_0123[PLAY]
suǒyǐ shuō tā jiù tuīcí shuō zìjǐ de jiànshāng fāzuò
 • #
 • #
 • ##
 • suǒyǐ
 • so
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tuīcí
 • decline
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s_ds
 • 0001
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • jiànshāng
 • injury
 • np:s
 • 0141
 • fāzuò
 • break_out
 • v:pred
‘so to say, she declined, (she) said her injury had got worse.’
mandarin_hml_0124[PLAY]
qǐngqiú fǎn xiāng shěng qīn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • qǐngqiú
 • request
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • fǎn
 • return
 • v:pred
 • xiāng
 • village
 • np:p
 • 0146
 • new
 • shěng
 • province
 • rn_np
 • 0147
 • new
 • qīn
 • relatives
 • rn_np.h
 • 0061
‘(She) requested (she) may return to the village and province, and relatives.’
mandarin_hml_0125[PLAY]
zhè shíhòu jī gè jiānglǐng lái kàn lái tànwàng
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • this
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0148
 • new
 • some
 • ln
 • CL
 • ln
 • jiānglǐng
 • high_ranking_military_officer
 • np.h:s
 • 0149
 • new
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0149
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0149
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0149
 • tànwàng
 • visit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
‘At this time, some high ranking military officers came to visit (her).’
mandarin_hml_0126[PLAY]
doū xiànmù tā jiāng yào chéng qīn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0149
 • doū
 • all
 • lv
 • xiànmù
 • envy
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • jiāng
 • will
 • lv
 • yào
 • will
 • lv
 • chéng
 • become
 • v:pred
 • qīn
 • relative
 • np.h:p
 • 0150
 • new
‘(They) all envied (her), she will become (the marshal's) relative.’
mandarin_hml_0127[PLAY]
dàn tā jiǎzhuāng zìjǐ jiā zhōng yǐjīng yǒu qīzǐ le
 • #
 • #
 • ##
 • dàn
 • but
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • jiǎzhuāng
 • pretend
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • jiā
 • home
 • np:l
 • 0151
 • new
 • zhōng
 • inside
 • adp
 • yǐjīng
 • already
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • qīzǐ
 • wife
 • np.h:s
 • 0152
 • new
 • le
 • ASP
 • other
‘But she pretended (she) already had a wife in her own home.’
mandarin_hml_0128[PLAY]
ā dàn zhè gè shíhòu zhāotíng xuānzhào láojūn
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • dàn
 • but
 • other
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0153
 • new
 • zhāotíng
 • dinasty
 • np.h:s
 • 0005
 • xuānzhào
 • grant_audience_to_subjects
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0005
 • láojūn
 • reward_soldiers_of_army
 • v:pred
‘But at this moment, the dynasty granted an audience to its subjects, (it) rewarded the soldiers of the army.’
mandarin_hml_0129[PLAY]
g bān gěi huángjīn haiyǒu yùbó ā
 • #
 • #
 • ##
 • g
 • yes
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0005
 • bāngei
 • confer
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:g
 • 0001
 • huángjīn
 • gold
 • np:p
 • 0154
 • new
 • haiyǒu
 • and_also
 • rn_np
 • yùbó
 • jade
 • rn_np
 • 0155
 • new
 • ā
 • MP
 • other
‘(It) conferred gold and jade (to the soldiers).’
mandarin_hml_0130[PLAY]
dàjiā doū xiàng mùlán qìnghè
 • #
 • #
 • ##
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:s
 • 0156
 • new
 • doū
 • all
 • rn
 • xiàng
 • towards
 • adp
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:g
 • 0001
 • qìnghè
 • congratulate
 • v:pred
‘Everybody congratulated Mulan.’
mandarin_hml_0131[PLAY]
dànshì huāmùlán tā bù bù xiǎngyào nà gè shēngguān shòushǎng
 • #
 • #
 • ##neg
 • dànshì
 • but
 • other
 • huāmùlán
 • HuaMulan
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • NEG
 • lv
 • NEG
 • lv
 • xiǎngyào
 • want
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • shēngguān
 • promotion
 • np:p
 • 0157
 • new
 • shòushǎng
 • receiving_of_price
 • rn_np
 • 0158
 • new
‘But Huamulan, she does not want that promotion and price.’
mandarin_hml_0132[PLAY]
tā juéxīn ne huídào zìjǐ de jiāxiāng hé zìjǐ de jiārén
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • juéxīn
 • decide
 • v:pred
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • huídào
 • go_back
 • v:pred
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • jiāxiāng
 • home_village
 • np:p
 • 0146
 • and
 • rn
 • zìjǐ
 • REFL
 • rn_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • rn
 • jiārén
 • family
 • rn_np.h
 • 0159
 • new
‘She had decided, (she) will go back to her own home village and her own family.’
mandarin_hml_0133[PLAY]
nénggòu gòngdù zìjǐ de gòngdù zìjǐ de yúshēng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • nénggòu
 • can
 • lv
 • gòng
 • together
 • nc
 • du
 • spend_time
 • nc
 • zìjǐ
 • REFL
 • nc
 • 0001
 • de
 • MOD
 • nc
 • gòng
 • together
 • lv
 • du
 • spend_time
 • v:pred
 • zìjǐ
 • REFL
 • ln_refl.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • remaining
 • ln
 • sheng
 • life
 • np:p
 • 0160
 • new
‘(She) will be able to spend her own remaining life together (with them).’
mandarin_hml_0134[PLAY]
è tā zài gěi bǎ zhè xiē xiǎngfǎ shuō shuō gěi yuánshuài zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • è
 • oh
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0001
 • zài
 • in
 • nc
 • gěi
 • give/ADP
 • nc
 • BA
 • adp
 • zhè
 • this
 • ln
 • xiē
 • some
 • ln
 • xiǎngfǎ
 • thought
 • np:obl_dom
 • 0161
 • new
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • shuō
 • say
 • nc
 • gěi
 • give/ADP
 • adp
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:g
 • 0065
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘After she had told her plans to the marshal,’
mandarin_hml_0135[PLAY]
yuánshuài jiù zhī nénggòu miǎnqiáng yǔnxǔ
 • #
 • #
 • ##
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:a
 • 0065
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhī
 • only
 • other
 • nénggòu
 • can
 • lv
 • miǎnqiáng
 • reluctantly
 • lv
 • yǔnxǔ
 • allow
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0161
‘the marshal could only reluctuantly allow (it).’
mandarin_hml_0136[PLAY]
zài mùlán mùlán huí xiāng zhīhòu ne
 • #
 • #
 • ##
 • zài
 • in
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • huí
 • return
 • v:pred
 • xiāng
 • village
 • np:p
 • 0146
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘After Mulan had returned home,’
mandarin_hml_0137[PLAY]
bǎixìng yántú zhāodài
 • #
 • #
 • ##
 • bǎixìng
 • civilian
 • np.h:a
 • 0162
 • new
 • yántú
 • along_sides_of_road
 • np:other
 • zhāodài
 • welcome
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
‘the civilians along the sides of the road welcomed (her).’
mandarin_hml_0138[PLAY]
jiā zhōng fùmǔ jiě dì doū fēn fēn chūlái xiāngyíng
 • #
 • #
 • ##
 • jiā
 • home
 • np:l
 • 0151
 • zhōng
 • inside
 • adp
 • fùmǔ
 • parents
 • np.h:s
 • 0163
 • bridging
 • jiě
 • sisters
 • rn_np.h
 • 0164
 • bridging
 • brothers
 • rn_np.h
 • 0165
 • bridging
 • doū
 • all
 • rn
 • fēnfen
 • one_by_one
 • rn
 • chūlái
 • come_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0159
 • xiāng
 • one_another
 • lv
 • ying
 • welcome
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
‘The parents and siblings in her family all came out one by one, (they) welcomed (her).’
mandarin_hml_0139[PLAY]
yīnwéi bìjìng shì yī gè zài zhōngguó hěn zhòngyào de zhè zhǒng tuányuán de shíkè
 • #
 • #
 • ##
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • bìjìng
 • after_all
 • other
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0166
 • new
 • shì
 • COP
 • cop
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0166
 • zài
 • in
 • adp
 • zhōngguó
 • China
 • pn_np:l
 • 0022
 • hěn
 • very
 • other
 • zhòngyào
 • important
 • other:pred
 • de
 • MOD
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • zhè
 • this
 • other
 • zhǒng
 • type
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0159
 • tuányuán
 • have_reunion
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • shíkè
 • moment
 • np:pred
 • 0166
‘because after all (this) is a moment that was a very important reunion in China.’
mandarin_hml_0140[PLAY]
ā dàjiā doū fēicháng de gāoxīng g
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:s
 • 0159
 • doū
 • all
 • rn
 • fēicháng
 • really
 • other
 • de
 • MOD
 • other
 • gāoxīng
 • happy
 • other:pred
 • g
 • yes
 • other
‘Everybody was very happy.’
mandarin_hml_0141[PLAY]
yī tiān ne yuánshuài è dào huāmùlán de jiā
 • #
 • #
 • ##
 • one
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • ne
 • MP
 • other
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:a
 • 0065
 • è
 • oh
 • other
 • dào
 • arrive
 • v:pred
 • huāmùlán
 • HuaMulan
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • de
 • MOD
 • ln
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0151
‘One day, the marshal came to Huamulan's home.’
mandarin_hml_0142[PLAY]
(zhǔnbèi) wéi nǚér tíqīn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0065
 • (zhǔnbèi)
 • prepare
 • nc
 • wéi
 • for
 • adp
 • nǚér
 • daughter
 • np.h:obl
 • 0142
 • tíqīn
 • propose_marriage
 • v:pred
‘(He) proposed (to Mulan) for (his) daughter.’
mandarin_hml_0143[PLAY]
zé ā huā fù ne kěnéng jiù shì tuī shuō érzǐ shòu fēnghán rǎnbìng zài chuáng
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • huā
 • Hua
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • father
 • np.h:dt_s
 • 0003
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:s
 • 0003
 • kěnéng
 • maybe
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • tuī
 • push
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s_ds
 • 0003
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • érzǐ
 • son
 • np.h:a
 • 0001
 • shòu
 • suffer
 • v:pred
 • fēnghán
 • winterwind
 • ln_np
 • 0168
 • new
 • rǎnbìng
 • infectious_disease
 • np:p
 • 0169
 • new
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • zài
 • in
 • adp
 • chuáng
 • bed
 • np:pred
 • 0170
 • new
‘Father Hua was maybe forced to say (his) son was suffering from the winter wind and an infectious disease, (he) was in bed.’
mandarin_hml_0144[PLAY]
yuánshuài qù chuáng qián tànbìng
 • #
 • #
 • ##
 • yuánshuài
 • marshal
 • np.h:s
 • 0065
 • go
 • v:pred
 • chuáng
 • bed
 • np:g
 • 0170
 • qián
 • front
 • adp
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0065
 • tànbìng
 • visit_sick_person
 • v:pred
‘The marshal went to the bed, (he) visited the sick person.’
mandarin_hml_0145[PLAY]
è huā lǎoshì méi méi yǒu bànfǎ zài tuīcí le
 • #
 • #
 • ##neg
 • è
 • oh
 • other
 • huā
 • Hua
 • ln_pn_np.h
 • 0003
 • lǎo
 • old
 • np.h:a
 • 0003
 • shi
 • COP
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv
 • méi
 • NEG
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • bànfǎ
 • possibility
 • np:p
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • zài
 • again
 • other
 • tuīcí
 • decline
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0003
‘Teacher Hua had no way of declining again.’
mandarin_hml_0146[PLAY]
zhī dé bǎ mùlán jiào jiào lái
 • #
 • #
 • ##
 • zhī
 • only
 • other
 • NC
 • nc
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0003
 • BA
 • adp
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:obl_dom
 • 0001
 • jiào
 • call
 • nc
 • jiào
 • call
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • lái
 • come
 • v:pred
‘(He) called Mulan.’
mandarin_hml_0147[PLAY]
zhīhòu zǒu shàng táng lái
 • #
 • #
 • ##
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • shàng
 • on
 • adp
 • táng
 • room
 • np:l
 • 0171
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • lái
 • come
 • v:pred
‘Then, (she) walked in the room.’
mandarin_hml_0148[PLAY]
hè yuánshuài réng réng shuō xiǎngyào qù jiàn nà gè huā jiāngjūn
 • #
 • #
 • ##
 • He
 • pn_np.h:s_ds
 • 0065
 • yuánshuài
 • marshal
 • rn_np.h
 • réng
 • yet
 • other
 • réng
 • yet
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0065
 • xiǎngyào
 • want
 • lv
 • go
 • lv_svc
 • jiàn
 • meet
 • v:pred
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • huā
 • Hua
 • ln_pn_np.h
 • 0001
 • jiāngjūn
 • military_officer
 • np.h:p
 • 0001
‘Marshal He said, (I) want to meet military officer Hua.’
mandarin_hml_0149[PLAY]
lǎorén ne yě jiù shì shuō gàosù tā zhè gè jiù shì huāmùlán
 • #
 • #
 • ##
 • danshi
 • but
 • other
 • a
 • oh
 • nc
 • hua
 • Hua
 • nc
 • hua
 • Hua
 • nc
 • laoye
 • grandfather
 • nc
 • hua
 • Hua
 • ln_pn_np.h
 • 0003
 • lǎorén
 • old_man
 • np.h:dt_s_ds
 • 0003
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:s_ds
 • 0003
 • also
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a_ds
 • 0003
 • gàosù
 • tell
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0065
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhège
 • this
 • pro:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • huāmùlán
 • HuaMulan
 • pn_np.h:pred
 • 0001
‘The old man, (he) said, (he) told him this is Huamulan.’
mandarin_hml_0150[PLAY]
zhè gè shíhòu g hè yuánshuài cái huǎngrán dàwù
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • 0173
 • new
 • g
 • yes
 • other
 • He
 • pn_np.h:s
 • 0065
 • yuánshuài
 • marshal
 • rn_np.h
 • cái
 • only
 • other
 • huǎngrán
 • suddenly
 • other
 • big
 • ln
 • wu
 • comprehend
 • np:pred
 • 0174
 • new
‘At this moment, Marshal He suddenly understood.’
mandarin_hml_0151[PLAY]
yuánlái mùlán shì nà gè nán bàn nǚ zhuāng
 • #
 • #
 • ##
 • yuánlái
 • originally
 • other
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • that
 • ln
 • CL
 • ln
 • #
 • #
 • #rc
 • nán
 • man
 • np.h:p
 • 0056
 • bàn
 • dress_as
 • v:pred
 • woman
 • np.h:a
 • 0038
 • %
 • %
 • %
 • zhuāng
 • pretend
 • np:pred
 • 0175
 • new
‘Originally, Mulan is a woman dressed as a man.’
mandarin_hml_0152[PLAY]
huā lǎo ne ānpái le jiǔyàn
 • #
 • #
 • ##
 • huā
 • Hua
 • ln_pn_np.h
 • lǎo
 • old
 • np.h:dt_a
 • 0003
 • ne
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:a
 • 0003
 • ānpái
 • arrange
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • jiǔyàn
 • feast
 • np:p
 • 0176
 • new
‘Old Hua, (he) arranged a feast.’
mandarin_hml_0153[PLAY]
xiànghè yuánshuài qǐngzuì mùlán è nǚ bàn nán zhuāng zhī shì ne
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0003
 • xiàng
 • towards
 • adp
 • he
 • He
 • pn_np.h:g
 • 0065
 • yuánshuài
 • marshal
 • rn_np.h
 • qǐngzuì
 • beg_forgiveness
 • v:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:dt
 • 0001
 • è
 • oh
 • other
 • woman
 • np.h:a
 • 0038
 • bàn
 • dress_as
 • v:pred
 • nán
 • man
 • np.h:p
 • 0056
 • #
 • #
 • #rc
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • zhuāng
 • pretend
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • zhī
 • MOD
 • ln
 • shì
 • thing
 • np:p
 • 0177
 • new
 • ne
 • MP
 • other
‘(He) begged Marshal He for forgiveness because of the thing that (Mulan) is a woman dressed as a man, and that (she) pretended.’
mandarin_hml_0154[PLAY]
jiǔyàn guò hòu mùlán jiāng he yuánshuài qǐng dào jīfáng shuō
 • #
 • #
 • ##
 • jiǔyàn
 • feast
 • np:s
 • 0176
 • guò
 • pass
 • v:pred
 • hòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • jiāng
 • towards
 • adp
 • he
 • He
 • pn_np.h:g
 • 0065
 • yuánshuài
 • marshal
 • rn_np.h
 • qǐng
 • invite
 • v:pred
 • dào
 • arrive
 • adp
 • jīfáng
 • equipment room
 • np:g
 • 0178
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s_ds
 • 0001
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘After the feast had passed, Mulan invited Marshal He to the equipment room.’
mandarin_hml_0155[PLAY]
yǐqián guójiā yǒu nán
 • #
 • #
 • ##ds
 • yǐqián
 • before
 • other
 • guójiā
 • country
 • np:a
 • 0022
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • nán
 • hardship
 • np:p
 • 0179
 • new
‘Some time ago, the country had hardships,’
mandarin_hml_0156[PLAY]
wǒ cái dài fù cóng jūn wéi guó xiàolì bù qiú mínglì
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • cái
 • only
 • other
 • dài
 • replace
 • v:pred
 • father
 • np.h:p
 • 0003
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • svc_0.1:a
 • 0001
 • cóng
 • enlist
 • v:pred
 • jūn
 • army
 • np:p
 • 0004
 • wéi
 • for
 • adp
 • guó
 • country
 • ln_np:poss
 • 0022
 • xiàolì
 • effect
 • np:obl
 • 0180
 • new
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0001
 • NEG
 • lv
 • qiú
 • request
 • v:pred
 • mínglì
 • fame
 • np:p
 • 0181
 • new
‘only [because of this] I replaced (my) father to enlist in the army for the country's benefit. (I) did not want fame.’
mandarin_hml_0157[PLAY]
rú jīnguó nèi ānjìng
 • #
 • #
 • ##ds
 • rújin
 • today
 • other
 • guó
 • country
 • np:s
 • 0022
 • nèi
 • inside
 • adp
 • ānjìng
 • peaceful
 • other:pred
‘Today the country is peaceful.’
mandarin_hml_0158[PLAY]
wǒ yuàn réng jiùqín yú fǎngzhī
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • yuàn
 • agree_to
 • v:pred
 • réngjiu
 • still
 • other
 • qín
 • diligent
 • other:p
 • and
 • other
 • fǎngzhī
 • spinning_and_weaving
 • other
‘I agree to [go back to] be diligent and spin and weave.’
mandarin_hml_0159[PLAY]
jìn wǒ fùnǚ běnfēn
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0001
 • jìn
 • give_priority_to
 • v:pred
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • fùnǚ
 • woman
 • ln_np.h:poss
 • 0038
 • běnfēn
 • duty
 • np:p
 • 0182
 • new
‘(I) will give priority to my duty as a woman.’
mandarin_hml_0160[PLAY]
hè yuánshuài tīng le ne yě shífēn qīnpèi
 • #
 • #
 • ##
 • He
 • pn_np.h:a
 • 0065
 • yuánshuài
 • marshal
 • rn_np.h
 • tīng
 • hear
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:p
 • 0001
 • ne
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0065
 • also
 • other
 • shífēn
 • very
 • other
 • qīnpèi
 • admire
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_her
 • 0.h:p
 • 0001
‘Marshal He listened (to her), (he) admired (her) very much.’
mandarin_hml_0161[PLAY]
biàn huí zhāo jiāozhǐ qù le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0065
 • biàn
 • thus
 • other
 • huí
 • return
 • v:pred
 • zhāo
 • dynasty
 • np:p
 • 0005
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0065
 • jiāozhǐ
 • hand_over_imperial_decree
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0065
 • go
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘Thus (he) returned to the dynasty, (he) handed over (Hua Mulan's) decree, (he) went.’
mandarin_hml_0162[PLAY]
nà cóng zhè gè gùshì ne wǒmén jiù nénggòu kàndào
 • #
 • #
 • ##
 • that
 • other
 • cóng
 • from
 • adp
 • zhè
 • this
 • ln
 • CL
 • ln
 • gùshì
 • story
 • np:obl
 • 0002
 • ne
 • MP
 • other
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0039
 • jiù
 • ADV
 • other
 • nénggòu
 • can
 • lv
 • kàndào
 • see
 • v:pred
‘Well, from this story, we can see’
mandarin_hml_0163[PLAY]
ké ā qíshí duìyú mùlán lái shuō
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • ā
 • MP
 • other
 • qíshí
 • actually
 • other
 • duìyú
 • concerning
 • adp
 • mùlán
 • Mulan
 • pn_np.h:obl
 • 0001
 • lái
 • come
 • adp
 • shuō
 • say
 • adp
‘Actually, speaking of Mulan,’
mandarin_hml_0164[PLAY]
tā tā jiù shì zé yī gè zhōngguó gǔdài nǚzǐ
 • 3SG
 • nc
 • 0001
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • oh
 • other
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • zhōngguó
 • China
 • ln_pn_np
 • 0022
 • gǔdài
 • ancient_time
 • ln_np
 • 0008
 • nǚzǐ
 • woman
 • np.h:pred
 • 0001
‘She was a woman in Ancient China.’
mandarin_hml_0165[PLAY]
zhēngqiáng hǎo shèng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • zhēngqiáng
 • competitive
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0001
 • hǎo
 • good
 • other
 • shèng
 • win
 • other:pred
‘(She was competitive), (she) wanted to win.’
mandarin_hml_0166[PLAY]
tāmén tāmén běnshēn xiǎngyào hé nánháizǐ yīyàng
 • #
 • #
 • ##
 • tāmén
 • 3PL
 • nc
 • 0054
 • tāmén
 • 3PL
 • pro.h:s
 • 0054
 • běnshēn
 • themselves
 • other
 • xiǎngyào
 • want
 • other
 • as
 • adp
 • nánháizǐ
 • boy
 • np.h:obl
 • 0183
 • yīyàng
 • the_same
 • other:pred
‘They wanted to be like boys.’
mandarin_hml_0167[PLAY]
de zé tāmén běnshēn jiù tèbié xiǎng hé nánháizǐ yīyàng
 • de
 • MOD
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • tāmén
 • 3PL
 • pro.h:s
 • 0054
 • běnshēn
 • themselves
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tèbié
 • very
 • other
 • xiǎng
 • want
 • other
 • as
 • adp
 • nánháizǐ
 • boy
 • np.h:obl
 • 0183
 • yīyàng
 • the_same
 • other:pred
‘They really wanted to be with boys.’
mandarin_hml_0168[PLAY]
nénggòu yǒu (tū) dàjiā píngděng de quánlì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0054
 • nénggòu
 • can
 • lv
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • (tū)
 • NC
 • nc
 • #
 • #
 • #rc
 • dàjiā
 • everybody
 • np.h:s
 • 0184
 • new
 • píngděng
 • equality
 • np:pred
 • 0185
 • new
 • %
 • %
 • %
 • de
 • MOD
 • ln
 • quánlì
 • right
 • np:p
 • 0186
 • new
‘(They) [wanted to] have the same rights as everybody.’