Text preview: mc_mandarin_jgz

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpusmandarin
 • textjgz
 • speakerMD02
 • annotator(s)Maria Vollmer
 • version2311
 • last updated2023-07-09
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
mandarin_jgz_0001[PLAY]
běnlái zhègè gúshì bā, kě néng shì gēn, yīnggāi shì gēn nágè wǒde péngyǒu lǐshàngzōng yīqǐ jiǎng
 • #
 • #
 • ##
 • běnlái
 • originally
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • gúshì
 • story
 • np:dt_p
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • kenéng
 • maybe
 • nc
 • shì
 • COP
 • nc
 • gēn
 • ADP
 • nc
 • yīnggāi
 • should
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • gēn
 • ADP
 • adp
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • péngyǒu
 • friend
 • np.h:obl
 • lǐshàngzōng
 • lǐshàngzōng
 • rn_pn_np.h
 • yīqǐ
 • together
 • other
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
‘Originally, this story was supposed to be told together with my friend Li Shang Zong.’
mandarin_jgz_0002[PLAY]
bíjìng yǒu tā zài
 • #
 • #
 • ##
 • bíjìng
 • at_least
 • other
 • yǒu
 • have
 • ln_deti
 • 3SG
 • pro.h:s
 • zài
 • be_at
 • v:pred
‘At least with him here,’
mandarin_jgz_0003[PLAY]
wǒ kéyǐ jǐduì jǐduì tā
 • #
 • #
 • ##
 • 1SG
 • pro.1:a
 • kéyǐ
 • can
 • lv_aux
 • jǐduì
 • refer
 • v:pred
 • jǐduì
 • refer
 • rv
 • 3SG
 • pro.h:p
‘I can refer to him.’
mandarin_jgz_0004[PLAY]
jiù tā bú zài
 • #
 • #
 • ##
 • jiù
 • ADV
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • NEG
 • other
 • zài
 • be_at
 • v:pred
‘Would he not be here,’
mandarin_jgz_0005[PLAY]
wǒ yě bù néng jǐduì wǒ zígèér
 • #
 • #
 • ##
 • 1SG
 • pro.1:a
 • also
 • other
 • NEG
 • lv
 • néng
 • can
 • lv_aux
 • jǐduì
 • refer
 • v:pred
 • 1SG
 • pro.1:p
 • zígèér
 • myself
 • rn
‘I cannot refer to myself,’
mandarin_jgz_0006[PLAY]
shuō wǒ zhège, wǒ nàge de
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • zhège
 • DEM
 • pro:p
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • nàge
 • DEM
 • pro:other
 • =de
 • =MOD
 • =rn
‘I cannot talk about this or that.’
mandarin_jgz_0007[PLAY]
dánshì suīrán zhège gúshì lǐ méiyǒu tā
 • #
 • #
 • ##
 • dánshì
 • but
 • other
 • suīrán
 • although
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • ge
 • CL
 • ln_cl
 • gúshì
 • story
 • np:l
 • inside
 • rn_adp
 • méiyǒu
 • NEG
 • other:predex
 • 3SG
 • pro.h:s
‘But even though he is not part of this story,’
mandarin_jgz_0008[PLAY]
danshì jīntiān zánmén jiǎng de shíhòu
 • #
 • #
 • ##
 • danshì
 • but
 • other
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • ZERO
 • 0
 • 0:p
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • shíhòu
 • moment
 • other
‘but while we are telling this story today’
mandarin_jgz_0009[PLAY]
hái kéyǐ dàizhe tā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • hái
 • still
 • other
 • kéyǐ
 • can
 • other
 • dàizhe
 • bring
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
‘at least I could bring him with me’
mandarin_jgz_0010[PLAY]
jǐduì tā háishì chàbùliǎo de
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • jǐduì
 • refer
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • %
 • %
 • %
 • háishì
 • also
 • other
 • chàbùliǎo
 • nothing_better_than
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘There is nothing better than to refer to him.’
mandarin_jgz_0011[PLAY]
wǒ jiǎng de zhégè gúshì shì zhōngguó lìshǐ shàng liúchuán de bǐjiào guǎng de yīgè gúshì
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #rc
 • 1SG
 • pro.1:a
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • ZERO
 • 0_it
 • f0:p
 • %
 • %
 • %
 • zhé
 • DEM
 • rn
 • CL
 • rn
 • gúshì
 • story
 • np:s
 • shì
 • COP
 • cop
 • zhōngguó
 • China
 • ln_pn_np:poss
 • lìshǐ
 • history
 • ln_np
 • shàng
 • on
 • adp
 • liúchuán
 • popular
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • bǐjiào
 • comparatively
 • ln_adj
 • guǎng
 • wide
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • one
 • ln_deti
 • CL
 • ln_cl
 • gúshì
 • story
 • np:pred
‘What I am telling’
mandarin_jgz_0012[PLAY]
jiào jìgōngzhuàn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0:a
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • jìgōngzhuàn
 • jìgōngzhuàn
 • np:p
‘It is called Ji Gong Zhuan [= "The Story of Ji Gong"].’
mandarin_jgz_0013[PLAY]
jìgōngzhuàn de láilì dàzhì cóng qīngchāo jiù yǐjīng chénggǎo le
 • #
 • #
 • #nc
 • jìgōngzhuàn
 • jìgōngzhuàn
 • nc
 • =de
 • =MOD
 • nc
 • láilì
 • origin
 • nc
 • dàzhì
 • approximately
 • nc
 • cóng
 • from
 • nc
 • qīngchāo
 • Qing_dynasty
 • nc
 • jiù
 • ADV
 • nc
 • yǐjīng
 • already
 • nc
 • chénggǎo
 • pass
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
‘Ji Gong Zhuan started to be passed around in Qing Dynasty.’
mandarin_jgz_0014[PLAY]
kéyǐ shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • kéyǐ
 • can
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘We can say’
mandarin_jgz_0015[PLAY]
shì hóngpiānjùzhù
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0
 • 0:s
 • shì
 • COP
 • cop
 • hóngpiānjùzhù
 • monumental_literary_piece
 • np:pred
‘it is a monumental piece of work’
mandarin_jgz_0016[PLAY]
hěn duō de gúshì
 • hěn
 • very
 • ln
 • duō
 • more
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • gúshì
 • story
 • np:appos
‘there are many stories’
mandarin_jgz_0017[PLAY]
yáoshì shuō jiǎng de huà
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • yáoshì
 • if
 • other
 • shuō
 • say
 • other
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_story
 • 0:p
 • dehuà
 • if
 • other
‘If we tell it’
mandarin_jgz_0018[PLAY]
jiǎng gè shí tiān èrshí tiān dōu shì jiǎng bù wán de
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • CL
 • ln
 • shí
 • ten
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • èrshí
 • twenty
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • dōu
 • all
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • wán
 • finished
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_story
 • 0:p
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘we will need more than ten or twenty days to finish.’
mandarin_jgz_0019[PLAY]
dánshì jīntiān zhī yǒu shíjī fēnzhōng de shíjiān
 • #
 • #
 • ##
 • dánshì
 • but
 • other
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • zhī
 • only
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • shíjī
 • a_little_more_than_ten
 • ln_num
 • fēnzhōng
 • minute
 • ln_np
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • shíjiān
 • time
 • np:p
‘But today we only have around ten minutes time.’
mandarin_jgz_0020[PLAY]
ránhòu jiù jiǎng jīgè xuǎnduàn bā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • jiù
 • ADV
 • other
 • jiǎng
 • tell
 • v:pred
 • jīgè
 • some
 • ln
 • xuǎnduàn
 • chosen_part
 • np:p
 • MP
 • other
‘So I will tell some chosen stories’
mandarin_jgz_0021[PLAY]
zhégè , jìgōng zhégè rén zài lìshǐ shàng shì quèshí yǒu zhègè rén de
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:dt_s
 • 0001
 • new
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:appos
 • 0001
 • zài
 • be_at
 • adp
 • lìshǐ
 • history
 • np:other
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • shì
 • COP
 • other
 • quèshí
 • really
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:s
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘Ji Gong was a real person in Chinese history.’
mandarin_jgz_0022[PLAY]
yuán jìyú gōngyuán 829 nián
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • yuán
 • NC
 • v:pred
 • jìyú
 • die
 • ln
 • gōngyuán
 • common_era
 • ln
 • 829
 • 829
 • ln
 • nián
 • year
 • np:other
 • 0002
 • new
‘He died as a buddhist monk in 829.’
mandarin_jgz_0023[PLAY]
jùjīn shìbābǎi duō nián
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0002
 • jùjīn
 • until_now
 • other
 • shì
 • cop
 • cop
 • bābǎi
 • 800
 • ln
 • duō
 • more
 • ln
 • nián
 • year
 • np:pred
 • 0003
 • new
‘800 years have passed since then.’
mandarin_jgz_0024[PLAY]
zhégè héshàng jiào jìgōng
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • héshàng
 • monk
 • np.h:a
 • 0001
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • jìgōng
 • jìgōng
 • np:p
‘This monk was called Ji Gong.’
mandarin_jgz_0025[PLAY]
jìgōng shì rénmén duì tā de zūnchēng
 • #
 • #
 • ##
 • jìgōng
 • jìgōng
 • np:s
 • 0004
 • bridging
 • shì
 • COP
 • cop
 • rénmén
 • people
 • ln_np
 • 0005
 • new
 • duì
 • to
 • adp
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • zūnchēng
 • respectful_name
 • np:pred
‘Ji Gong was the respectful name people called him.’
mandarin_jgz_0026[PLAY]
tāde fǎmíng shì dáojì
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • fǎmíng
 • Buddhist_name
 • np:s
 • 0006
 • new
 • shì
 • COP
 • cop
 • dáojì
 • dáojì
 • np:pred
‘His buddhist name was Dao Ji.’
mandarin_jgz_0027[PLAY]
ránhòu jìgōng jiā zhù zài zhèjiāng táizhōu
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • jìgōng
 • jìgōng
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • jiā
 • home
 • np:s
 • 0007
 • new
 • zhù
 • live
 • v:pred
 • zài
 • be_at
 • ln
 • zhèjiāng
 • zhèjiāng
 • np:l
 • táizhōu
 • táizhōu
 • rn_np
‘Ji Gong lived in Zhejiang, Taizhou.’
mandarin_jgz_0028[PLAY]
zhégè táizhōu yě yǒu yī zhǒng shuōfǎ
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • táizhōu
 • táizhōu
 • np:dt
 • 0007
 • also
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • one
 • ln
 • zhǒng
 • way
 • ln
 • shuōfǎ
 • saying
 • np:s
 • 0008
 • new
‘There is also a saying about Taizhou.’
mandarin_jgz_0029[PLAY]
jiào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0:a
 • 0008
 • jiào
 • called
 • v:pred
‘It is called Taizhou’
mandarin_jgz_0030[PLAY]
taizhou jiù shì diànshìtái de tái
 • #
 • #
 • #cc:p
 • taizhou
 • taizhou
 • np:s
 • 0007
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • diànshìtái
 • radio
 • ln_np:poss
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • tái
 • tái
 • np:pred
‘tai is the tai used in radio station’
mandarin_jgz_0031[PLAY]
danshì jùtǐ zěnme jiào
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • danshì
 • but
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0005
 • jùtǐ
 • basically
 • other
 • zěnme
 • how
 • other
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0007
‘but how to basically call it’
mandarin_jgz_0032[PLAY]
jiù gēn jiù shì nàge hé shèhuì shàng de zhǔliú jiàofǎ yīyàng
 • %
 • %
 • %
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gēn
 • ADP
 • nc
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • DEM
 • ln_dem
 • ge
 • CL
 • ln_cl
 • like
 • adp
 • shèhuì
 • society
 • np:obl
 • 0009
 • new
 • shàng
 • on
 • adp
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • zhǔliú
 • popular
 • ln_adj
 • jiàofǎ
 • saying
 • np:pred
 • yīyàng
 • same
 • rn
‘it is the popular saying’
mandarin_jgz_0033[PLAY]
bìjìng wǒmén shì gè zhǔliú de gúshì
 • #
 • #
 • ##
 • bìjìng
 • after_all
 • other
 • wǒmén
 • 1PL
 • ln_pro.1:poss
 • ZERO
 • 0_story
 • 0:s
 • shì
 • COP
 • cop
 • CL
 • ln_cl
 • zhǔliú
 • popular
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • gúshì
 • story
 • np:pred
‘After all, we are telling a popular story.’
mandarin_jgz_0034[PLAY]
ránhòu zhégè zhè yào cóng jìgōng de shēnshì shuōqǐ
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • zhè
 • DEM
 • pro:dt_p
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • cóng
 • from
 • adp
 • jìgōng
 • jìgōng
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • shēnshì
 • experience
 • np:obl
 • 0010
 • bridging
 • shuōqǐ
 • start_talk
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
‘Now, we should start with the experiences of Ji Gong.’
mandarin_jgz_0035[PLAY]
èn
 • #
 • #
 • ##
 • èn
 • yes
 • other
‘Ah.’
mandarin_jgz_0036[PLAY]
shá shēnshì
 • #
 • #
 • ##
 • shá
 • what
 • ln
 • shēnshì
 • experience
 • np:other
 • 0010
‘What experiences?’
mandarin_jgz_0037[PLAY]
jìgōng xiǎo de shíhòu
 • #
 • #
 • ##
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • xiǎo
 • little
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • shíhòu
 • moment
 • other
‘When Ji Gong was a little kid.’
mandarin_jgz_0038[PLAY]
bù nágè shíhòu hái méi tā
 • #
 • #
 • ##neg
 • NEG
 • other
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • hái
 • still
 • other
 • méi
 • NEG
 • other:predex
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
‘No, he was not alive at that time.’
mandarin_jgz_0039[PLAY]
tā diē zài zhèjiāng táizhōu de yǒngníng xiàn yǒngníng cūn yǒu yīgè yuánwài
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • ln_np.h:poss
 • 0001
 • diē
 • father
 • np.h:dt
 • 0011
 • new
 • zài
 • be_at
 • adp
 • zhèjiāng
 • zhèjiāng
 • ln_np
 • táizhōu
 • táizhōu
 • ln_np
 • 0007
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • yǒngníng
 • yǒngníng
 • ln_np
 • xiàn
 • district
 • np
 • yǒngníng
 • yǒngníng
 • ln_np
 • cūn
 • village
 • np:l
 • 0012
 • new
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • one
 • ln_deti
 • CL
 • ln_cl
 • yuánwài
 • general
 • np.h:s
 • 0011
‘His father, there was a general living in Zhejiang, Taizhou, Yongning, Yongning-village,’
mandarin_jgz_0040[PLAY]
jiào lǐmàochūn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0011
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • lǐmàochūn
 • lǐmàochūn
 • pn_np.h:p
‘who was called Li Mao Chun.’
mandarin_jgz_0041[PLAY]
zhégè lǐmàochūn zhégè rén shì yǒu yīxiē bèijǐng de
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • lǐmàochūn
 • lǐmàochūn
 • pn_np.h:a
 • 0011
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:appos
 • 0011
 • shì
 • COP
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • yīxiē
 • some
 • ln
 • bèijǐng
 • background
 • np:p
 • 0013
 • new
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘This Li Mao Chun had some powerful friends and family.’
mandarin_jgz_0042[PLAY]
tā zài zuò guān
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0011
 • zài
 • be_at
 • lv_aux
 • zuò
 • do
 • v:pred
 • guān
 • government
 • np:p
 • 0014
 • new
‘He worked for the government.’
mandarin_jgz_0043[PLAY]
zhégè guān hěn dà hái bù xiǎo
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guān
 • manage
 • np:s
 • 0014
 • hěn
 • very
 • other
 • big
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0014
 • hái
 • still
 • other
 • NEG
 • other
 • xiǎo
 • little
 • other:pred
‘He managed large land, it was not small.’
mandarin_jgz_0044[PLAY]
xiāngdāngyú xiánzài de shěngcháng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s
 • 0011
 • xiāngdāngyú
 • like
 • other
 • xiánzài
 • now
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • shěngcháng
 • province_governor
 • np:pred
 • 0015
 • new
‘He was like the province governors today.’
mandarin_jgz_0045[PLAY]
shěngzháng háiyǒu bīngquán
 • #
 • #
 • ##
 • shěngzháng
 • shěngzháng
 • np.h:dt
 • 0015
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0011
 • háiyǒu
 • also_have
 • v:pred
 • bīngquán
 • military_right
 • np:p
 • 0016
 • new
‘But he also had military rights.’
mandarin_jgz_0046[PLAY]
ránhòu zhégè jiātíng duì
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiātíng
 • household
 • np:other
 • 0017
 • bridging
 • duì
 • right
 • other
‘Then this family’
mandarin_jgz_0047[PLAY]
tā tuìxiū le zhīhòu laai ?
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0011
 • tuìxiū
 • retire
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • laai
 • MP
 • other
‘after he had retired’
mandarin_jgz_0048[PLAY]
yǒu qián
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0011
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • qián
 • money
 • np:p
 • 0018
 • new
‘he had money’
mandarin_jgz_0049[PLAY]
yǒu xián
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0011
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • xián
 • free_time
 • np:p
 • 0019
 • new
‘he had free time’
mandarin_jgz_0050[PLAY]
háiyǒu dì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0011
 • háiyǒu
 • also_have
 • v:pred
 • land
 • np:p
 • 0020
 • new
‘and he had land’
mandarin_jgz_0051[PLAY]
jiù méiyǒu shénme ne
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0011
 • jiù
 • ADV
 • other
 • méiyǒu
 • NEG
 • v:pred
 • shénme
 • what
 • intrg_other:p
 • ne
 • MP
 • other
‘but what did he not have?’
mandarin_jgz_0052[PLAY]
jiù méi háizi
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0011
 • jiù
 • ADV
 • other
 • méi
 • NEG
 • v:pred
 • háizi
 • child
 • np.h:p
‘He did not have any children.’
mandarin_jgz_0053[PLAY]
gǔyǔyǒuyún bù xiào yǒu sān wúhòuwéidà
 • #
 • #
 • ##
 • gǔyǔyǒuyún
 • there_is_an_old_saying
 • nc
 • NEG
 • nc
 • xiào
 • disobedience
 • nc
 • yǒu
 • have
 • nc
 • sān
 • three
 • nc
 • NEG
 • nc
 • hòu
 • heir
 • nc
 • wéi
 • COP
 • nc
 • big
 • nc
‘In old times there was a saying: There are three types of disobidience, but having no heirs is the worst.’
mandarin_jgz_0054[PLAY]
lǎo liǎngkǒu yī tiān jiù zé tiān tiānér zuò chuáng shàng
 • #
 • #
 • ##
 • lǎo
 • old
 • ln
 • liǎngkǒu
 • couple
 • np.h:s
 • 0021
 • bridging
 • one
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • oh
 • other
 • tiān
 • day
 • np:other
 • tiānér
 • day
 • np:other
 • zuò
 • sit
 • v:pred
 • chuáng
 • bed
 • np:l
 • 0022
 • new
 • shàng
 • on
 • rn_adp
‘The old couple sat on their bed every day.’
mandarin_jgz_0055[PLAY]
jiù tánqì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s
 • 0021
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tánqì
 • sigh
 • v:pred
‘They sat on their bed every day, just sighing.’
mandarin_jgz_0056[PLAY]
zěnme jiù méi érzi ne
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • 0021
 • zěnme
 • how
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • méi
 • NEG
 • v:pred
 • érzi
 • son
 • np.h:p
 • ne
 • MP
 • other
‘How are there no children?’
mandarin_jgz_0057[PLAY]
(wǒ) zhè yī tiān tǐng nǔlì de ā
 • #
 • #
 • ##ds
 • (wǒ)
 • (1SG)
 • pro.1:s
 • 0011
 • zhè
 • DEM
 • ln
 • one
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • 0023
 • new
 • tǐng
 • very
 • other
 • nǔlì
 • hard_working
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =rn
 • ā
 • MP
 • other
‘I worked hard all my life.’
mandarin_jgz_0058[PLAY]
lǎo tàitài yě jiù kū
 • #
 • #
 • ##
 • lǎo
 • old
 • rn
 • tàitài
 • woman
 • np.h:s
 • 0024
 • bridging
 • also
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • cry
 • v:pred
‘The old woman cried as well.’
mandarin_jgz_0059[PLAY]
liǎ rén méi shì
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • liǎ
 • two
 • ln_num
 • rén
 • person
 • np.h:a
 • 0021
 • méi
 • NEG
 • v:pred
 • shì
 • COP
 • np:p
‘When the two of them had free time’
mandarin_jgz_0060[PLAY]
jīngcháng jiù qiú shén bàifó
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • jīngcháng
 • often
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • qiú
 • ask_for
 • v:pred
 • shén
 • God
 • np:p
 • 0025
 • unused
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • bài
 • pray
 • v:pred
 • Buddha
 • np:p
 • 0025
‘they often went to pray to Buddha.’
mandarin_jgz_0061[PLAY]
huà shuō dāngdì yǒu yīgè sì
 • #
 • #
 • ##
 • huà
 • speech
 • np:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • dāngdì
 • regionally
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • one
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • temple
 • np:s
 • 0026
 • new
‘It is said that in that region was a temple’
mandarin_jgz_0062[PLAY]
jiào héshàng miào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:a
 • 0026
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • héshàng
 • monk
 • ln
 • miào
 • temple
 • np:p
‘it was called He Shang Temple.’
mandarin_jgz_0063[PLAY]
zhégè héshàng miào jiào shá ne
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • ln
 • miào
 • temple
 • np:a
 • 0026
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
 • ne
 • MP
 • other
‘What is the monastry called?’
mandarin_jgz_0064[PLAY]
jiào guóqīng sì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0:a
 • 0026
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • guóqīng
 • guóqīng
 • ln
 • temple
 • np:p
‘It was called Guo Qing Temple’
mandarin_jgz_0065[PLAY]
zhégè yǒu yī tiān zhégè fūfù liǎ rén jiù qù guóqīngsì bàifó
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • one
 • ln_num
 • tiān
 • day
 • np:s
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • fūfù
 • couple
 • np.h:a
 • 0021
 • liǎ
 • two
 • ln_num
 • rén
 • person
 • np.h:appos
 • 0021
 • jiù
 • ADV
 • other
 • go
 • v:pred
 • guóqīng
 • guóqīng
 • ln
 • temple
 • np:p
 • 0026
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:a
 • 0021
 • bài
 • pray
 • v:pred
 • Buddha
 • np:p
 • 0025
‘One day, the couple went to Quo Qing temple to pray to Buddha.’
mandarin_jgz_0066[PLAY]
bài zhégè luóhàn táng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • bài
 • pray
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_Buddha
 • 0:p
 • 0025
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • luóhàn
 • luóhàn
 • ln_np
 • táng
 • hall
 • np:l
 • 0027
 • new
‘To pray in Luo Han hall.’
mandarin_jgz_0067[PLAY]
jìn zhégè luóhàn táng lǐ
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s
 • 0021
 • jìn
 • go_in
 • v:pred
 • zhé
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • luóhàn
 • luóhàn
 • ln
 • táng
 • hall
 • np:l
 • 0027
 • inside
 • rn_adp
‘They went inside the Luohan hall’
mandarin_jgz_0068[PLAY]
zhégè gōngdé xiāng lǐ juān wán qián
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0021
 • zhé
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • gōngdé
 • donation
 • ln
 • xiāng
 • cabinet
 • np:g
 • 0028
 • new
 • inside
 • rn_adp
 • juān
 • donate
 • v:pred
 • wán
 • finished
 • rv
 • qián
 • money
 • np:p
 • 0029
 • bridging
‘They put money in the cabinet’
mandarin_jgz_0069[PLAY]
shàng wán xiāng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0021
 • shàng
 • on
 • v:pred
 • wán
 • finished
 • rv
 • xiāng
 • incense_stick
 • np:p
 • 0030
 • new
‘and put down the incense sticks,’
mandarin_jgz_0070[PLAY]
lǎo tàitài jiù guì nà le
 • #
 • #
 • ##
 • lǎo
 • old
 • ln
 • tàitài
 • woman
 • np.h:s
 • 0024
 • jiù
 • ADV
 • other
 • guì
 • kneel
 • v:pred
 • there
 • pro:p
 • le
 • ASP
 • rv
‘the old woman kneeled down there.’
mandarin_jgz_0071[PLAY]
gāng kē le yīgè tóu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0024
 • gāng
 • just
 • other
 • kow
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • tóu
 • tow
 • np:p
 • 0031
 • new
‘She had just done a Kowtow.’
mandarin_jgz_0072[PLAY]
jiù jiàn shíbā luóhàn lǐ nágè jiànglóng luóhàn de fóxiàng jiù dǎo díshàng le
 • #
 • #
 • ##
 • jiù
 • ADV
 • other
 • jiàn
 • meet
 • other
 • shíbā
 • 18
 • ln_num
 • luóhàn
 • luóhàn
 • np:obl
 • 0032
 • bridging
 • inside
 • rn_adp
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiànglóng
 • fight_dragons
 • ln
 • luóhàn
 • luóhàn
 • ln_np
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • fóxiàng
 • Buddha
 • np:s
 • 0033
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • dǎo
 • fall
 • v:pred
 • díshàng
 • ground
 • np:p
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘When suddenly one of the 18 Luohans, the one who fights dragons, fell down on the ground.’
mandarin_jgz_0073[PLAY]
fūqī liǎ dāngshí jiù xiàhuài le
 • #
 • #
 • ##
 • fūqī
 • couple
 • np.h:s
 • 0021
 • liǎ
 • two
 • rn
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiàhuài
 • scare
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘At the time, the couple was scared to death.’
mandarin_jgz_0074[PLAY]
pángbiānér xiǎo héshàng zǒu le
 • #
 • #
 • ##
 • pángbiānér
 • at_side
 • np:l
 • xiǎo
 • little
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0034
 • new
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘At the side a small monk passed by’
mandarin_jgz_0075[PLAY]
wèn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0034
 • wèn
 • ask
 • v:pred
‘and asked:’
mandarin_jgz_0076[PLAY]
nǐ gān shénme (nǐmén)
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0024
 • gān
 • do
 • v:pred
 • shénme
 • what
 • intrg_other:p
 • nǐmén
 • 2PL
 • nc
 • 0021
‘What are you doing?’
mandarin_jgz_0077[PLAY]
fūqī liǎ rénér shuō
 • #
 • #
 • ##
 • fūqī
 • couple
 • np.h:s_ds
 • 0021
 • liǎ
 • two
 • ln_num
 • rénér
 • person
 • np.h:appos
 • 0021
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘The two people said:’
mandarin_jgz_0078[PLAY]
méi gān shá yā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • 0021
 • méi
 • NEG
 • lv_neg
 • gān
 • do
 • v:pred
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
 • oh
 • other
‘We did nothing.’
mandarin_jgz_0079[PLAY]
méi gān shá yā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0021
 • méi
 • NEG
 • lv_neg
 • gān
 • do
 • v:pred
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
 • oh
 • other
‘You did nothing’
mandarin_jgz_0080[PLAY]
fóxiàng kē fóxiàng dǎo le
 • #
 • #
 • ##ds
 • fóxiàng
 • Buddha
 • nc
 • 0033
 • NC
 • nc
 • fóxiàng
 • Buddha
 • np:s
 • 0033
 • dǎo
 • fall
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘the Buddhy just fell down?’
mandarin_jgz_0081[PLAY]
tā shuō
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0024
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘She said’
mandarin_jgz_0082[PLAY]
wǒ jiù kēle gè tóu
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0024
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kow
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • CL
 • ln_cl
 • tóu
 • tow
 • np:p
 • 0031
‘I just did a Kowtow.’
mandarin_jgz_0083[PLAY]
kē nà (dà) jìnér gān mā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0024
 • do_kowtow
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0031
 • DEM
 • ln_dem
 • (dà)
 • (big)
 • ln_adj
 • jìnér
 • energy
 • np:obl
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0024
 • gān
 • do
 • v:pred
 • MP
 • rv
‘Why did you do it with this much energy?’
mandarin_jgz_0084[PLAY]
nǐ kàn fóxiàng zhèn diàole (hā)
 • #
 • #
 • ##
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0024
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • fóxiàng
 • Buddha
 • pro:s
 • 0033
 • zhèn
 • fall
 • v:pred
 • diào
 • fall
 • rv
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • (hā)
 • oh
 • other
‘You see, Buddha even fell down.’
mandarin_jgz_0085[PLAY]
(hā) zhè shíhòu lǎo héshàng jiù guòlái le
 • #
 • #
 • ##
 • (hā)
 • oh
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • lǎo
 • old
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0035
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • guòlái
 • come_over
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘In this moment, an old monk came over.’
mandarin_jgz_0086[PLAY]
zé (bǎ) xiǎo héshàng tuī dào yī biān
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:a
 • 0035
 • (bǎ)
 • (ADP)
 • adp
 • xiǎo
 • little
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:p
 • 0034
 • tuī
 • reach
 • v:pred
 • dào
 • reach
 • rv_svc
 • one
 • ln
 • biān
 • side
 • np:g
‘He dragged the little monk to the side’
mandarin_jgz_0087[PLAY]
shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0035
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘and said:’
mandarin_jgz_0088[PLAY]
zé zhégè gōngxǐ èr wèi
 • #
 • #
 • ##ds
 • oh
 • other
 • zhége
 • DEM
 • pro:obl
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • 0035
 • gōngxǐ
 • congratulate
 • v:pred
 • èr
 • two
 • ln
 • wèi
 • person
 • np.h:p
 • 0021
‘Congratulations to both of you.’
mandarin_jgz_0089[PLAY]
jīnrì kē wán tóu
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0021
 • jīnrì
 • today
 • np:other
 • kou
 • v:pred
 • wán
 • finished
 • rv_asp
 • tóu
 • tou
 • np:p
 • 0031
‘Today after finishing the Kowtow’
mandarin_jgz_0090[PLAY]
huíqù zhīhòu
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0
 • 0.2:s
 • 0021
 • huíqù
 • go_back
 • v:pred
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘and going back,’
mandarin_jgz_0091[PLAY]
míngrì biàn kě dédào shēnyùn
 • #
 • #
 • ##ds
 • míngrì
 • tomorrow
 • np:other
 • ZERO
 • 0
 • 0.2:s
 • 0021
 • biàn
 • NC
 • nc
 • but
 • nc
 • dédào
 • receive
 • cop
 • shēnyùn
 • pregnancy
 • other:pred
‘tomorrow you can get pregnant.’
mandarin_jgz_0092[PLAY]
ránhòu dìèr tiān huíqù
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0
 • 0.h:s
 • 0021
 • dìèr
 • second
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • 0036
 • bridging
 • huíqù
 • go_back
 • v:pred
‘Then the second day they went back.’
mandarin_jgz_0093[PLAY]
guǒrán yī yè zhīhòu zhégè wángshì dùzi jiù dà le
 • #
 • #
 • ##
 • guǒrán
 • in_fact
 • other
 • one
 • ln
 • night
 • np:other
 • 0037
 • bridging
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • wángshi
 • wáng
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0024
 • dùzi
 • stomach
 • np:s
 • 0038
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • big
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘And indeed, after one night Wang Zhi had gotten pregnant.’
mandarin_jgz_0094[PLAY]
ránhòu èr rénér fēicháng gāoxīng ā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • èr
 • two
 • ln
 • rénér
 • person
 • np.h:s
 • 0021
 • fēicháng
 • really
 • other
 • gāoxīng
 • happy
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Then both were really happy.’
mandarin_jgz_0095[PLAY]
kě zhōngyú yǒu háizi le
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0
 • 0.1:a
 • 0021
 • but
 • other
 • zhōngyú
 • finally
 • other
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • háizi
 • child
 • np.h:p
 • 0001
 • le
 • ASP
 • rv
‘Finally there are children!’
mandarin_jgz_0096[PLAY]
ránhòu jiù gěi nágè guóqīng sì jiù yòu juān le yī bǐ qián
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • guóqīng
 • guóqīng
 • ln
 • temple
 • np:g
 • 0026
 • jiù
 • ADV
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • juān
 • give_donation
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • one
 • ln
 • CL
 • ln
 • qián
 • money
 • np:p
 • 0040
 • new
‘Then they gave Guo Qing temple a large sum of money.’
mandarin_jgz_0097[PLAY]
ránhòu zhégè huáiyùn de guòchéng zán jiù bù jiǎng le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • huáiyùn
 • pregnancy
 • ln_np:poss
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • guòchéng
 • process
 • np:dt_p
 • 0041
 • bridging
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • jiù
 • ADV
 • other
 • NEG
 • lv_neg
 • jiǎng
 • say
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0041
 • le
 • ASP
 • other
‘We will not talk about the pregnancy any more.’
mandarin_jgz_0098[PLAY]
ā jīngguò le shí gè yuè
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • jīngguò
 • pass
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • shí
 • ten
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • yuè
 • month
 • np:s
 • 0042
 • bridging
‘Ten months passed.’
mandarin_jgz_0099[PLAY]
huáitāi shí yuè
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:s
 • 0024
 • huáitāi
 • pregnant
 • v:pred
 • shí
 • ten
 • ln_num
 • yuè
 • month
 • np:other
 • 0042
‘She was pregnant for ten months.’
mandarin_jgz_0100[PLAY]
zhégè jìgōng jiù chūshēng le
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìgōng
 • jìgōng
 • np.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • chūshēng
 • born
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘Then Ji Gong was born.’
mandarin_jgz_0101[PLAY]
zhégè chǎnfáng chǎnfáng lǐ chūlái
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • chǎnfáng
 • delivery_room
 • np:l
 • 0043
 • new
 • chǎnfáng
 • delivery_room
 • nc
 • inside
 • rn_adp
 • chūlái
 • come_out
 • v:pred
‘He was born in the delivery room.’
mandarin_jgz_0102[PLAY]
wàibiān nágè tā bàba jiù děng nàgè lǐmàochūn lǐyuánwài
 • #
 • #
 • ##
 • wàibiān
 • outside
 • np:l
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • bàba
 • father
 • np.h:s
 • 0011
 • jiù
 • ADV
 • other
 • děng
 • wait
 • v:pred
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • lǐmàochūn
 • lǐmàochūn
 • pn_np.h:dt_s
 • 0011
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:appos
 • 0011
‘Outside his father waited, the general Li Mao Chun.’
mandarin_jgz_0103[PLAY]
ránhòu jìgōng jiù kāishǐ shēng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:dt_p
 • 0001
 • ZERO
 • 0_she
 • 0.h:a
 • 0024
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kāishǐ
 • begin
 • lv
 • shēng
 • born
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • dt_0.h:p
 • 0001
‘Then the birth of Ji Gong began.’
mandarin_jgz_0104[PLAY]
gāng shēngchūlái
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • gāng
 • just
 • other
 • shēngchūlái
 • born
 • v:pred
‘When he had just been born’
mandarin_jgz_0105[PLAY]
jiù gěi nágè chǎnpóér xià le yī tiào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • chǎnpóér
 • midwife
 • np.h:obl_dom
 • 0044
 • new
 • xià
 • scare
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • rv
 • tiào
 • jump
 • rv
‘he already scared the midwife.’
mandarin_jgz_0106[PLAY]
wéi shénme ne
 • #
 • #
 • #nc
 • weishénme
 • why
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘Why?’
mandarin_jgz_0107[PLAY]
zhè háizi yī shēngchūlái
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • háizi
 • child
 • np.h:s
 • 0001
 • one
 • lv
 • shēngchūlái
 • born
 • v:pred
‘Once the child had been born’
mandarin_jgz_0108[PLAY]
jiù xiào le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiào
 • smile
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘it smiled.’
mandarin_jgz_0109[PLAY]
lā zhe zuǐ xiào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • pull
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • zuǐ
 • mouth
 • np:p
 • 0045
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • xiào
 • smile
 • v:pred
‘With both corners of the mouth.’
mandarin_jgz_0110[PLAY]
(nà hěn xià rén de) duì
 • #
 • #
 • ##
 • (nà
 • (dem
 • nc
 • hěn
 • very
 • nc
 • xià
 • scare
 • nc
 • rén
 • person
 • nc
 • de)
 • mod)
 • nc
 • duì
 • right
 • other
‘(That is very scary) Yes.’
mandarin_jgz_0111[PLAY]
bǐ shàngzōng xiào de hái xiéhū
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • comp
 • adp
 • shàngzōng
 • shàngzōng
 • pn_np.h:obl
 • xiào
 • smile
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =rv
 • hái
 • still
 • rv
 • xiéhū
 • scary
 • rv
‘It smiled even scarier than Shang Zong.’
mandarin_jgz_0112[PLAY]
lā zhe zuǐ
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • pull
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • zuǐ
 • mouth
 • np:p
 • 0045
‘It pulled the corners of its mouth’
mandarin_jgz_0113[PLAY]
kuài (xiào) kuài chàqìér le xiào de
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • kuài
 • fast
 • other
 • (xiào)
 • (smile)
 • nc
 • kuài
 • fast
 • other
 • chàqìér
 • out_of_breath
 • lv_svc
 • le
 • ASP
 • lv_svc
 • xiào
 • smile
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =rv
‘and laughed so hard that it hurt.’
mandarin_jgz_0114[PLAY]
ránhòu liǎ rénér doū huāng le (nǐ shuō zhè)
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • liǎ
 • two
 • ln_num
 • rénér
 • person
 • np.h:s
 • 0021
 • doū
 • all
 • other
 • huāng
 • confused
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • (nǐ
 • (2SG
 • nc
 • shuō
 • say
 • nc
 • zhè)
 • dem)
 • nc
‘Then both were confused.’
mandarin_jgz_0115[PLAY]
zhè zěnme huíshìér
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0046
 • bridging
 • zěnme
 • how
 • other
 • huíshìér
 • how
 • other:pred
‘How is this possible?’
mandarin_jgz_0116[PLAY]
liǎér rén jiù bào zhe
 • #
 • #
 • ##
 • liǎér
 • two
 • ln_num
 • rén
 • person
 • np.h:s
 • 0021
 • jiù
 • ADV
 • other
 • bào
 • hug
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
‘The two people hugged’
mandarin_jgz_0117[PLAY]
yī biānér bàozhe
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0021
 • one
 • ln_deti
 • biānér
 • side
 • np:other
 • bào
 • hug
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
‘at the same time they hugged’
mandarin_jgz_0118[PLAY]
yī biānér kànzhe háizi xiào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0021
 • one
 • ln
 • biānér
 • side
 • np:other
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • #cc:p
 • háizi
 • child
 • np.h:s
 • 0001
 • xiào
 • smile
 • v:pred
‘and they looked at the smiling child.’
mandarin_jgz_0119[PLAY]
doū chōu le doū
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • doū
 • all
 • other
 • chōu
 • pull
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • doū
 • all
 • other
‘It smiled and smiled.’
mandarin_jgz_0120[PLAY]
ránhòu zhégè shíhòuér wàimiànér yī shēng āmítuófó
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • shíhòuér
 • moment
 • np:other
 • wàimiànér
 • outside
 • np:l
 • one
 • ln_deti
 • shēng
 • CL
 • np:other
 • āmítuófó
 • āmítuófó
 • rn
‘Then, at this moment, there was the sound "Emituofo" outside.’
mandarin_jgz_0121[PLAY]
guóqīng sì de lǎo héshàng yòu lái le
 • #
 • #
 • ##
 • guóqīng
 • guóqīng
 • ln_np
 • temple
 • ln_np
 • 0026
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0035
 • yòu
 • again
 • other
 • lái
 • come
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘The old monk from Guo Qing temple came again.’
mandarin_jgz_0122[PLAY]
lǎo héshàng shuō
 • #
 • #
 • ##
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s_ds
 • 0035
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘The old monk said:’
mandarin_jgz_0123[PLAY]
zhégè gōngxǐ lǐ yuánwài hé lǐ fūrén
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhége
 • DEM
 • pro:obl
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0035
 • gōngxǐ
 • congratulate
 • v:pred
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:p
 • 0011
 • and
 • rn
 • Li
 • rn
 • fūrén
 • wife
 • rn_np.h:appos
 • 0024
‘Congratulations to general Li and his wife Li’
mandarin_jgz_0124[PLAY]
zhōngyú dédào le dédào le nǐmén zhégè érzi
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0021
 • zhōngyú
 • finally
 • other
 • dédào
 • receive
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • dédào
 • receive
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
 • nǐmén
 • 2PL
 • ln_pro.2:poss
 • 0021
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • érzi
 • son
 • np.h:p
 • 0001
‘for finally getting your son.’
mandarin_jgz_0125[PLAY]
wǒ lái zhúhè nǐmén
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0035
 • lái
 • come
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • svc_0.1:a
 • zhúhè
 • celebrate
 • v:pred
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:p
 • 0021
‘I have come to congratulate you.’
mandarin_jgz_0126[PLAY]
ránhòu shì zhégè lǐ yuánwài jiù shuō le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:s_ds
 • 0011
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘Then Li said:’
mandarin_jgz_0127[PLAY]
dàshī nǐ kuài gěi kànkàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • dàshī
 • master
 • np.h:voc
 • 0035
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0035
 • kuài
 • fast
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • ZERO
 • 0_us
 • 0.1:obl
 • 0021
 • kànkàn
 • red-look
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
‘Teacher, come look quickly!’
mandarin_jgz_0128[PLAY]
zhè háizi shēngxiàlái
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • háizi
 • child
 • np.h:s
 • 0001
 • shēng
 • born
 • v:pred
 • xiàlái
 • come_down
 • rv_svc
‘After the child was just born’
mandarin_jgz_0129[PLAY]
jiù xiào
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiào
 • smile
 • v:pred
‘it smiled.’
mandarin_jgz_0130[PLAY]
nǐ kàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0035
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
‘Look!’
mandarin_jgz_0131[PLAY]
nǐ kàn zhè kuài xiào chàqì le doū
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0035
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • zhè
 • DEM
 • nc
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • kuài
 • fast
 • other
 • xiào
 • smile
 • v:pred
 • chàqì
 • out_of_breath
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • doū
 • all
 • other
‘It is hurting itself because of laughter!’
mandarin_jgz_0132[PLAY]
ránhòu nágè héshàng jiù náguòlái le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • héshàng
 • monk
 • np.h:a
 • 0035
 • jiù
 • ADV
 • other
 • bring
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0035
 • guolai
 • come_over
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘Then this monk took it. / Then they brought the monk to the child.’
mandarin_jgz_0133[PLAY]
ránhòu hán le liǎng jù shī
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • hán
 • recite
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • liǎng
 • two
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • shī
 • poem
 • np:p
 • 0047
 • new
‘Then he sang two verses.’
mandarin_jgz_0134[PLAY]
tā shuō
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0035
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘He said:’
mandarin_jgz_0135[PLAY]
mó yào xiào
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0001
 • NEG
 • lv_neg
 • yào
 • want
 • lv
 • xiào
 • smile
 • v:pred
‘Do not smile! [archaic]’
mandarin_jgz_0136[PLAY]
mó yào xiào
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0001
 • NEG
 • lv_neg
 • yào
 • want
 • lv
 • xiào
 • smile
 • v:pred
‘Do not smile! [archaic]’
mandarin_jgz_0137[PLAY]
nǐ de láilì wǒ zhīdào
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • ln_pro.2:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • láilì
 • origin
 • np:dt_p
 • 0048
 • new
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0035
 • zhīdào
 • know
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0048
‘I know your origin.’
mandarin_jgz_0138[PLAY]
ránhòu ránhòu zhàozhe háizi de nǎodài
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0035
 • zhào
 • hit
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • háizi
 • child
 • ln_np.h:poss
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • nǎodài
 • brain
 • np:p
 • 0049
 • bridging
‘Then he hit the child on the head.’
mandarin_jgz_0139[PLAY]
pèng jiù gěile yī xià
 • #
 • #
 • #nc
 • pèng
 • pèng
 • nc
 • jiù
 • ADV
 • nc
 • gěi
 • give
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
 • one
 • nc
 • xià
 • moment
 • nc
‘He hit it.’
mandarin_jgz_0140[PLAY]
dāngshí lǐ yuánwài jiù zuò dìshàng le
 • #
 • #
 • ##
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:s
 • 0011
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zuò
 • sit
 • v:pred
 • di
 • ground
 • np:g
 • shang
 • on
 • adp
 • le
 • ASP
 • other
‘At that time general Li sat down on the ground.’
mandarin_jgz_0141[PLAY]
dánshì zhè wǒ érzi
 • #
 • #
 • ##ds
 • dánshì
 • but
 • other
 • zhè
 • DEM
 • pro.h:s
 • 0001
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0011
 • érzi
 • son
 • np.h:pred
‘But this is my son.’
mandarin_jgz_0142[PLAY]
nǐ bù néng zhème dǎ yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0035
 • NEG
 • other
 • néng
 • can
 • other
 • zhème
 • this
 • other
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
 • oh
 • other
‘You cannot hit him.’
mandarin_jgz_0143[PLAY]
hái xiǎo
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • hái
 • still
 • other
 • xiǎo
 • little
 • other:pred
‘It is still a baby.’
mandarin_jgz_0144[PLAY]
shuō lái yě guài
 • #
 • #
 • #nc
 • shuō
 • say
 • nc
 • lái
 • come
 • nc
 • also
 • nc
 • guài
 • weird
 • nc
‘It was a little weird.’
mandarin_jgz_0145[PLAY]
dàshī yínwán shī
 • #
 • #
 • ##
 • dàshī
 • master
 • np.h:a
 • 0035
 • yín
 • recite
 • v:pred
 • wán
 • ASP
 • rv_asp
 • shī
 • poem
 • np:p
 • 0047
‘After the master had finished reciting,’
mandarin_jgz_0146[PLAY]
dǎwán zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0035
 • hit
 • v:pred
 • wán
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘and after he had finished hitting it’
mandarin_jgz_0147[PLAY]
háizi jiù bù xiào le
 • #
 • #
 • ##
 • háizi
 • child
 • np.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • NEG
 • other
 • xiào
 • smile
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘the child did not smile anymore.’
mandarin_jgz_0148[PLAY]
(zá huíshì ne)
 • #
 • #
 • #nc
 • (zá
 • how
 • nc
 • huíshì
 • how
 • nc
 • ne)
 • MP)
 • nc
‘(Why?)’
mandarin_jgz_0149[PLAY]
ránhòu jíxù
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • jíxù
 • continue
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
‘Then let's continue!’
mandarin_jgz_0150[PLAY]
wènde zhème duō ne
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • wèn
 • ask
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:p
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • zhème
 • this
 • other
 • duō
 • more
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘Stop asking so much.’
mandarin_jgz_0151[PLAY]
zhè gādá méi jiǎng
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • gādá
 • NC
 • np:dt_p
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • méi
 • NEG
 • other
 • jiǎng
 • talk
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
‘I have not told this.’
mandarin_jgz_0152[PLAY]
ránhòu jíxù huó
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0050
 • bridging
 • jíxù
 • continue
 • other
 • huó
 • live
 • v:pred
‘Then they continued living.’
mandarin_jgz_0153[PLAY]
nǐ shuō
 • #
 • #
 • ##
 • 2SG
 • pro.2:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘You say,’
mandarin_jgz_0154[PLAY]
zhè háizi zhuányǎn jiù zhǎngdà chéngrén le
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • háizi
 • child
 • np.h:s
 • 0001
 • zhuányǎn
 • blink_of_eye
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhǎngdà
 • grow_up
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • chéngrén
 • adult
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘this child grew up in the blink of an eye’
mandarin_jgz_0155[PLAY]
shíliù qī suì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • shíliù
 • sixteen
 • ln_num
 • seven
 • ln_num
 • suì
 • years_of_age
 • np:pred
‘16 or 17 years (passed).’
mandarin_jgz_0156[PLAY]
(shì) kéyǐ shuō shì fēicháng cōngmíng
 • #
 • #
 • ##
 • (shì)
 • (cop)
 • nc
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s_ds
 • kéyǐ
 • can
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • fēicháng
 • really
 • other
 • cōngmíng
 • smart
 • other:pred
‘We can say that it was really smart.’
mandarin_jgz_0157[PLAY]
cōngmíng dào shénme díbù ne
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • cōngmíng
 • smart
 • other:pred
 • dào
 • reach
 • adp
 • shénme
 • what
 • ln
 • díbù
 • step
 • np:g
 • ne
 • MP
 • other
‘How smart?’
mandarin_jgz_0158[PLAY]
shī cígēfù wú yī bù jīng
 • #
 • #
 • ##
 • shīcígēfù
 • poem_song_drama_opera
 • np:s
 • wúyībùjīng
 • not_one_not_known
 • v:pred
‘He knew every poem, every song, every drama and every opera.’
mandarin_jgz_0159[PLAY]
shénme shū kàn yī biàn jiù néng bèixiàlái
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • shénme
 • what
 • ln
 • shū
 • book
 • np:p
 • 0051
 • new
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • one
 • rv
 • biàn
 • time
 • rv
 • #
 • #
 • #ac
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • néng
 • can
 • lv_aux
 • bèixiàlái
 • know_from_heart
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_books
 • 0:p
 • 0051
‘Whichever book he had read, he knew it from heart.’
mandarin_jgz_0160[PLAY]
dánshì yǒu yīgè àihǎo
 • #
 • #
 • ##
 • dánshì
 • but
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • àihǎo
 • hobby
 • np:p
 • 0052
 • new
‘But he had a hobby.’
mandarin_jgz_0161[PLAY]
méi shì xǐhuān zài wūlǐ kàn fójīng
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • méi
 • NEG
 • v:pred
 • shì
 • thing
 • np:p
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • xǐhuān
 • happily
 • other
 • zài
 • be_at
 • adp
 • room
 • np:l
 • 0053
 • new
 • li
 • in
 • rn_adp
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • fójīng
 • Buddhist_scriptures
 • np:p
 • 0054
 • new
‘When he had nothing [to do], he liked to read Buddhist scriptures in his room.’
mandarin_jgz_0162[PLAY]
huán nágè mùyú bāng bāng qiāo
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • hái
 • also
 • other
 • take
 • v:pred
 • CL
 • ln_cl
 • mùyú
 • wooden_fish
 • np:p
 • 0055
 • new
 • bāng
 • bang
 • other
 • bāng
 • bang
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0001
 • qiāo
 • knock
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • svc_0:p
 • 0055
‘He even took a wooden fish (Buddhist percussion instrument) to beat on it.’
mandarin_jgz_0163[PLAY]
nǐ shuō zhè xià bù xià rén
 • #
 • #
 • ##
 • 2SG
 • pro.2:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • pro:a
 • 0052
 • xià
 • scare
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • xià
 • scare
 • rv
 • rén
 • person
 • np.h:p
‘You say: isn't that scary?’
mandarin_jgz_0164[PLAY]
(xià rén)
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:a
 • 0052
 • (xià
 • (down
 • v:pred
 • rén)
 • person)
 • np.h:p
‘Scary.’
mandarin_jgz_0165[PLAY]
hái tā bà lǐ yuánwài hái zhǐzhe tā gěi tā jiā chuán zōng jiēdài ne
 • #
 • #
 • ##
 • hái
 • still
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • father
 • np.h:a
 • 0011
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:appos
 • 0011
 • hái
 • still
 • other
 • zhǐzhe
 • pressure
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • gěi
 • give
 • adp
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0011
 • jiā
 • home
 • np.h:obl
 • 0017
 • chuánzōng
 • continue
 • vother:pred
 • jiēdài
 • generation
 • rv_svc
 • ne
 • MP
 • other
‘Also, his father, general Li, would pressure him to get children.’
mandarin_jgz_0166[PLAY]
huà shuō yǒu zhème yī tiān yī tiān zǎoshàng qǐlái
 • #
 • #
 • ##
 • huà
 • speech
 • np:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • zhème
 • this
 • ln_dem
 • one
 • ln_num
 • tiān
 • day
 • np:s
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0001
 • one
 • ln_num
 • tiān
 • day
 • np:other
 • zǎoshàng
 • morning
 • rn_np
 • qǐlái
 • stand_up
 • v:pred
‘It is told that one day, when he stood up in the morning’
mandarin_jgz_0167[PLAY]
lǐ yuánwài gēn lǐ fūrén tūrán jiù sǐ le
 • #
 • #
 • ##
 • Li
 • ln
 • yuánwài
 • general
 • np.h:s
 • 0011
 • gēn
 • ADP
 • other
 • Li
 • rn
 • fūrén
 • master
 • rn_np.h
 • 0024
 • tūrán
 • suddenly
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • die
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘General Li and his wife had suddenly died.’
mandarin_jgz_0168[PLAY]
liǎér rén jiù sǐ de hěn tūrán
 • #
 • #
 • ##
 • liǎér
 • two
 • ln_num
 • rén
 • person
 • np.h:s
 • 0021
 • jiù
 • ADV
 • other
 • die
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =rv
 • hěn
 • very
 • other
 • tūrán
 • suddenly
 • other
‘Both had died very suddenly.’
mandarin_jgz_0169[PLAY]
zǎoshàng wǎnshàng shuíjiào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0021
 • zǎoshàng
 • morning
 • np:other
 • wǎnshàng
 • evening
 • np:other
 • shuíjiào
 • sleep
 • v:pred
‘In the morning, in the evening they went to sleep’
mandarin_jgz_0170[PLAY]
zǎoshàng jiù méi xǐnglái
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0021
 • zǎoshàng
 • morning
 • np:other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv_aux
 • xǐnglái
 • wake_up
 • v:pred
‘and in the morning they did not wake up’
mandarin_jgz_0171[PLAY]
(shì ā) zhè zhōngguó gǔdài zhè jiào shòu zhōng zhèng qǐn
 • #
 • #
 • ##
 • (shì
 • (cop
 • other
 • ā)
 • MP)
 • other
 • zhè
 • DEM
 • other
 • zhōngguó
 • China
 • ln
 • gǔdài
 • ancient
 • np:other
 • zhè
 • DEM
 • pro:a
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • shòuzhōngzhèngqin
 • natural_death_because_of_old_age
 • np:p
‘In ancient China this was called natural death because of old age.’
mandarin_jgz_0172[PLAY]
zǒu de hěn ānxiáng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0021
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =rv
 • hěn
 • very
 • rv
 • ānxiáng
 • peacefully
 • rv
‘They left very peacefully.’
mandarin_jgz_0173[PLAY]
ránhòu zhégè kāishǐ gěi fùmǔ zuò fǎshì ā fàng yànkou ā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • kāishǐ
 • begin
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • fùmǔ
 • parents
 • np:obl
 • 0021
 • zuò
 • do
 • v:pred
 • fǎshì
 • religious_ceremony
 • np:p
 • 0056
 • new
 • ā
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • fàng
 • put
 • v:pred
 • yànkou
 • incense
 • np:p
 • 0057
 • new
 • ā
 • MP
 • other
‘then he started doing religious ceremonies for his parents’
mandarin_jgz_0174[PLAY]
ránhòu gāng bǎ fùmǔ xià zàng le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • gāng
 • just
 • other
 • ADP
 • adp
 • fùmǔ
 • parents
 • np.h:obl_dom
 • 0021
 • xià
 • down
 • v:pred
 • zàng
 • grave
 • rv_np
 • le
 • ASP
 • other
‘Then just after his parents had been put into the grave,’
mandarin_jgz_0175[PLAY]
zhégè zhégè jìgōng (xiǎo shíhòu jiù)
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • ge
 • CL
 • ln_cl
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:dt_poss
 • 0001
 • (xiǎo
 • (little
 • nc
 • shíhòu
 • moment
 • nc
 • jiù)
 • ADV
 • nc
‘This Ji Gong, when he was small,’
mandarin_jgz_0176[PLAY]
tā zhégè míngzi jiào lǐ xiū yuán
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • míngzi
 • name
 • np:a
 • 0058
 • new
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • li
 • np:p
 • xiū
 • xiū
 • rn
 • yuán
 • yuán
 • rn
‘His name was Li Xiu Yuan.’
mandarin_jgz_0177[PLAY]
lǐ xiū yuán jiù shuō le
 • #
 • #
 • ##
 • li
 • np.h:s_ds
 • 0001
 • xiū
 • xiū
 • rn
 • yuán
 • yuán
 • rn
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘Li Xiu Yuan said’
mandarin_jgz_0178[PLAY]
wǒ yào chū jiā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • chū
 • out
 • v:pred
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0007
‘I need to go away from home.’
mandarin_jgz_0179[PLAY]
zhé bù xíng ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhé
 • DEM
 • pro:s
 • 0059
 • bridging
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘That is not possible.’
mandarin_jgz_0180[PLAY]
dāngshí jīgè jiùjiù shūshū
 • #
 • #
 • ##
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • some
 • ln
 • ge
 • CL
 • ln_cl
 • jiùjiù
 • uncle
 • np.h:other
 • 0060
 • new
 • shūshū
 • uncle
 • rn
‘At that time some uncles and other relatives’
mandarin_jgz_0181[PLAY]
jiā lǐ yǒu biéde qīnqī
 • #
 • #
 • ##
 • jiā
 • home
 • np:l
 • 0007
 • inside
 • rn_adp
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • biéde
 • other
 • ln
 • qīnqī
 • relatives
 • np.h:s
 • 0061
 • new
‘at home were other relatives’
mandarin_jgz_0182[PLAY]
jiù lāzhe lāzhe tā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0061
 • jiù
 • ADV
 • other
 • lāzhe
 • hold
 • v:pred
 • lāzhe
 • hold
 • rv
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
‘they held him’
mandarin_jgz_0183[PLAY]
jiù bù néng chū jiā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • NEG
 • lv_neg
 • néng
 • can
 • lv_aux
 • chū
 • out
 • v:pred
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0007
‘So he could not get out. / You cannot get out.’
mandarin_jgz_0184[PLAY]
nǐ yī chū jiā le
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0001
 • one
 • other
 • chū
 • out
 • v:pred
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0007
 • le
 • ASP
 • other
‘Once you go out of your home’
mandarin_jgz_0185[PLAY]
nǐmén zhè yī zhī jiù duànle ā
 • #
 • #
 • #ds
 • nǐmén
 • 2PL
 • ln_pro.2:poss
 • 0050
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • one
 • ln
 • zhī
 • branch
 • np:s
 • 0062
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • duàn
 • cut
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • ā
 • MP
 • other
‘your family has no descendants left.’
mandarin_jgz_0186[PLAY]
bù xíng shuí yě lán bù zhù wǒ wǒ bìxū chū jiā ránhòu tā jiù dàole tāmén zhégè xiàn lǐ de nágè guóqīng sì
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_this
 • 0:s
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • shuí
 • who
 • intrg_other.h:a
 • also
 • rn
 • lán
 • stop
 • v:pred
 • NEG
 • rv
 • zhù
 • can
 • rv
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • bìxū
 • must
 • lv_aux
 • chū
 • out
 • v:pred
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0007
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • dàole
 • arrive
 • v:pred
 • tāmén
 • 3PL
 • ln_pro.h:poss
 • 0050
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • xiàn
 • district
 • ln_np
 • 0012
 • inside
 • adp
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guóqīng
 • guóqīng
 • ln
 • temple
 • np:p
 • 0026
‘No, nobody can stop me, I have to go away, then he went to the Guoqing temple in their district.’
mandarin_jgz_0187[PLAY]
qiāo nágè sìmén
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • qiāo
 • knock
 • v:pred
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • sìmén
 • temple_door
 • np:p
 • 0063
 • bridging
‘He knocked on the door of the temple.’
mandarin_jgz_0188[PLAY]
bāng bāng bāng
 • bāng
 • knock
 • other
 • bāng
 • knock
 • other
 • bāng
 • knock
 • other
‘Bang, bang, bang.’
mandarin_jgz_0189[PLAY]
lǎo héshàng jiù bǎ mén kāikāi le
 • #
 • #
 • ##
 • lǎo
 • old
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0035
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • mén
 • door
 • np:obl_dom
 • 0063
 • kāikāi
 • open
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘The old monk opened the door.’
mandarin_jgz_0190[PLAY]
dàshī wǒ yào chū jiā
 • #
 • #
 • ##
 • dàshī
 • master
 • np.h:voc
 • 0035
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • chū
 • out
 • v:pred
 • jiā
 • home
 • np:p
 • 0007
‘Master, I have to go away from home.’
mandarin_jgz_0191[PLAY]
ēi děng nǐ duōshǎo nián le
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0035
 • ēi
 • oh
 • other
 • děng
 • wait
 • v:pred
 • 2SG
 • pro.2:p
 • 0001
 • duōshǎo
 • how_many
 • ln
 • nián
 • year
 • np:other
 • le
 • ASP
 • other
‘Ah, I have waited for you for so many years.’
mandarin_jgz_0192[PLAY]
nǐ kě suàn lái le
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
 • but
 • other
 • suàn
 • count
 • other
 • lái
 • come
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘You have finally come.’
mandarin_jgz_0193[PLAY]
ránhòu jiù zài zhèér (gěi) tídù
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0035
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zài
 • be_at
 • adp
 • zhèér
 • here
 • pro:l
 • 0026
 • (gěi)
 • (give)
 • other
 • tídù
 • shave
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_his_head
 • 0:p
 • 0049
‘Then he shaved his head right there.’
mandarin_jgz_0194[PLAY]
ránhòu tìle zhīhòu
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0035
 • shave
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • ZERO
 • 0_his_head
 • 0:p
 • 0049
 • zhīhòu
 • after
 • other
‘Then after he was shaved,’
mandarin_jgz_0195[PLAY]
qǔle gè fǎmíng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • receive
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • CL
 • ln_cl
 • fǎmíng
 • Buddhist_name
 • np:p
 • 0006
‘(he) got a Buddhist name.’
mandarin_jgz_0196[PLAY]
jiù jiào dáojì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • dáojì
 • dáojì
 • np:p
‘His name was Dao Ji.’
mandarin_jgz_0197[PLAY]
zhégè dàojì bā píngshí zài sìyuàn lǐ niàn niàn jīng
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • dàojì
 • Dàojì
 • pn_np.h:dt_a
 • 0001
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • dt_0.h:a
 • 0001
 • píngshí
 • usually
 • other
 • zài
 • in
 • adp
 • sìyuàn
 • temple_yard
 • np:l
 • 0064
 • new
 • in
 • adp
 • niàn
 • read
 • v:pred
 • niàn
 • read
 • rv
 • jīng
 • scriptures
 • np:p
 • 0054
‘This Daoji, (he) usually read the scriptures in the temple yard.’
mandarin_jgz_0198[PLAY]
kànkàn jīngshū
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • kànkàn
 • read
 • v:pred
 • jīngshū
 • Buddhist_scriptures
 • np:p
 • 0054
‘He read Buddhist scriptures.’
mandarin_jgz_0199[PLAY]
qiāoqiāo mùyú
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • qiāoqiāo
 • beat
 • v:pred
 • mùyú
 • wooden_fish
 • np:p
 • 0055
‘He beat on the wooden fish.’
mandarin_jgz_0200[PLAY]
xíng xiūxíng yī xià
 • #
 • #
 • ##
 • xíng
 • okay
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • xiūxíng
 • practise_Bhuddism
 • v:pred
 • one
 • rv
 • xià
 • down
 • rv
‘He practised Buddhism.’
mandarin_jgz_0201[PLAY]
ránhòu tā nágè shīfù gáosù tā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • shīfù
 • master
 • np.h:a
 • 0035
 • gáosù
 • tell
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
‘Then his master told him:’
mandarin_jgz_0202[PLAY]
nǐ zhégè dú wàn juàn shū bùrú xíng wàn lǐ lù
 • #
 • #
 • #nc
 • 2SG
 • nc_pro.2
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • nc
 • CL
 • nc
 • read
 • nc
 • wàn
 • ten_thousand
 • nc
 • juàn
 • CL
 • nc
 • shū
 • book
 • nc
 • bùrú
 • not_better_than
 • nc
 • xíng
 • walk
 • nc
 • wàn
 • ten_thousand
 • nc
 • CL
 • nc
 • road
 • nc
‘It is better to experience as much as possible than to read as much as possible.’
mandarin_jgz_0203[PLAY]
ránhòu jiù gǔlì tā chūqù yúnyóu
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0035
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gǔlì
 • encourage
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • f0.h:s
 • 0001
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • f0.h:s
 • 0001
 • yúnyóu
 • travel
 • v:pred
‘Then he encouraged him to go out and travel through the country.’
mandarin_jgz_0204[PLAY]
ránhòu zhégè dáojì jiù jīngcháng chūqù yúnyóu
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • dáojì
 • dáojì
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • jīngcháng
 • often
 • other
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:s
 • 0001
 • yúnyóu
 • travel
 • v:pred
‘Then Dao Ji often went out to travel.’
mandarin_jgz_0205[PLAY]
gège símiào ā ránhòu míng shān dà chuān ā
 • #
 • #
 • ##
 • gège
 • many
 • ln
 • símiào
 • temple
 • np:other
 • 0065
 • new
 • ā
 • MP
 • other
 • ránhòu
 • then
 • other
 • míng
 • famous
 • ln
 • shān
 • mountain
 • np:other
 • 0066
 • new
 • big
 • ln
 • chuān
 • waters
 • np:other
 • 0067
 • new
 • ā
 • MP
 • other
‘(He went to) many temples, then he saw many famous mountains and rivers.’
mandarin_jgz_0206[PLAY]
ránhòu shì féng sìmiào jiù guàdān
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • féng
 • CL
 • ln_cl
 • sìmiào
 • temple
 • np:l
 • 0065
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • guàdān
 • stay_night
 • v:pred
‘When he found a temple, he stayed there for a night.’
mandarin_jgz_0207[PLAY]
zhè yī tiān què shuō tā lái dàole zhè xīhú língyǐn sì
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • one
 • ln_num
 • tiān
 • sky
 • np:other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s_ds
 • què
 • but
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • lái
 • come
 • v:pred
 • dàole
 • arrive
 • rv_svc
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • xīhú
 • xīhú
 • ln
 • língyǐn
 • língyǐn
 • ln
 • temple
 • np:p
 • 0068
 • new
‘But this one day he came to this Xihu Lingyin temple.’
mandarin_jgz_0208[PLAY]
língyǐn sì shì hěn qípài de zhè hángzhōu shì tèbié dà de yī gè sìmiào
 • #
 • #
 • ##
 • língyǐn
 • língyǐn
 • ln
 • temple
 • np:s
 • 0068
 • shì
 • COP
 • cop
 • hěn
 • very
 • ln
 • qípài
 • holy
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • hángzhōu
 • hángzhōu
 • np:dt_l
 • 0069
 • new
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0068
 • shì
 • COP
 • cop
 • tèbié
 • especially
 • ln
 • big
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • one
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • sìmiào
 • temple
 • np:pred
‘Ling Yin temple has a very holy atmosphere, it is a very important temple in Hangzhou.’
mandarin_jgz_0209[PLAY]
zhégè tā zhégè jìnle sì
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • jìnle
 • go_in
 • v:pred
 • temple
 • np:p
 • 0068
‘He went in the temple.’
mandarin_jgz_0210[PLAY]
jiù gēn xiǎo héshàng shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gēn
 • ADP
 • adp
 • xiǎo
 • little
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:g
 • 0070
 • new
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘He said to a little monk:’
mandarin_jgz_0211[PLAY]
zhégè wǒ shì yúnyóu lái de sēngrén
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • yúnyóu
 • travel
 • v:pred
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • %
 • %
 • %
 • sēngrén
 • monk
 • np.h:pred
‘I am a monk who is traveling though the country.’
mandarin_jgz_0212[PLAY]
jīntiān wǒ yào zài zhèér guàdān zhù yī sù
 • #
 • #
 • ##ds
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0001
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • zài
 • be_at
 • adp
 • zhèér
 • here
 • pro:l
 • 0068
 • guàdān
 • stay_night
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_I
 • svc_0.1:a
 • 0001
 • zhù
 • live
 • v:pred
 • one
 • ln
 • place
 • np:p
‘Today I will stay here.’
mandarin_jgz_0213[PLAY]
zhégè sēngrén jiù bǐngbào ā
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • sēngrén
 • monk
 • np.h:a
 • 0070
 • jiù
 • ADV
 • other
 • bǐngbào
 • report
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0071
 • bridging
 • ā
 • MP
 • other
‘This monk went away to report it.’
mandarin_jgz_0214[PLAY]
bǐngbào tāmén nágè jiānsì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0070
 • bǐngbào
 • report
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0071
 • tāmén
 • 3PL
 • ln_pro.h:poss
 • 0072
 • bridging
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiānsì
 • temple_manager
 • np.h:g
 • 0073
 • new
‘To report it to the manager of the temple.’
mandarin_jgz_0215[PLAY]
jiānsì jiào guǎngliàng
 • #
 • #
 • ##
 • jiānsì
 • temple_manager
 • np.h:a
 • 0073
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • np.h:p
‘His name was Guang Liang.’
mandarin_jgz_0216[PLAY]
shì yī gè pàng héshàng yī gè dà héshàng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • shì
 • COP
 • cop
 • one
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • pàng
 • fat
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • big
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:pred
‘He was a fat monk.’
mandarin_jgz_0217[PLAY]
zài hěn duō qítā de bánběn de lǐmiàn guǎngliàng zhégè rén doū bú shì yī gè shénme hǎo héshàng
 • #
 • #
 • ##neg
 • zài
 • be_at
 • adp
 • hěn
 • very
 • ln
 • duō
 • more
 • ln
 • qítā
 • other
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • bánběn
 • way
 • np:other
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • lǐmiàn
 • inside
 • np:other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:appos
 • 0073
 • doū
 • all
 • other
 • NEG
 • lv
 • shì
 • COP
 • cop
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • shénme
 • what
 • ln
 • hǎo
 • good
 • ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:pred
‘In many ways Guang Liang was a bad monk.’
mandarin_jgz_0218[PLAY]
jiù shì tāncái ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • tāncái
 • greedy
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘He was greedy,’
mandarin_jgz_0219[PLAY]
hǎo sè ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • hǎosè
 • NC
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘he loved women,’
mandarin_jgz_0220[PLAY]
xīnyǎnér xiá xiǎo ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • xīnyǎnérxiáxiao
 • NC
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘he was envious,’
mandarin_jgz_0221[PLAY]
shì fēi
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • shì
 • COP
 • cop
 • fēi
 • like_gossiping
 • other:pred
‘he liked to gossip.’
mandarin_jgz_0222[PLAY]
ránhòu zhégè guǎngliàng jiù zhǎo zhègè lǎo fāngzhàng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • np.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • lǎo
 • old
 • ln
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:p
 • 0074
 • new
‘This Guang Liang looked for the Fangzhang (highest monk in a temple).’
mandarin_jgz_0223[PLAY]
zhégè lǎo fāngzhàng zhégè píngshí shì hěn wēiyán de yī gè rén zuò zài liántái shàng píngshí shuōhuà lián yǎnjīng doū bù zhēng de yī gè rén
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • lǎo
 • old
 • ln
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • píngshí
 • usually
 • np:other
 • shì
 • COP
 • cop
 • hěn
 • very
 • ln
 • wēiyán
 • calm
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • zuò
 • sit
 • v:pred
 • zài
 • be_at
 • adp
 • liántái
 • platform
 • np:l
 • 0075
 • new
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • píngshí
 • usually
 • np:other
 • shuō
 • speak
 • v:pred
 • huà
 • speech
 • np:p
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • #
 • #
 • #rc.neg
 • ZERO
 • 0_he
 • f0.h:a
 • 0074
 • lián
 • even
 • other
 • yǎnjīng
 • eyes
 • np:p
 • 0076
 • bridging
 • doū
 • all
 • other
 • NEG
 • lv
 • zhēng
 • open
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • %
 • %
 • %
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:pred
‘This old Fangzhang was usually a very calm person, he sat on the Liantai, he usually didn't even move his eyes when talking.’
mandarin_jgz_0224[PLAY]
zhégè jiù bǎ tā dài guòlái le
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • 3SG
 • pro.h:obl_dom
 • 0001
 • dài
 • bring
 • v:pred
 • guòlái
 • come_over
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • other
‘He / They brought him over.’
mandarin_jgz_0225[PLAY]
shuō zhégè fāngzhàng yǒu gè héshàng jiào dáojì de hé yǒu gè jiào dáojì de héshàng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:voc
 • 0074
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • CL
 • ln_cl
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0001
 • jiào
 • called
 • nc
 • dáojì
 • dáojì
 • nc
 • =de
 • =MOD
 • nc
 • NC
 • nc
 • #
 • #
 • ##ds
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • CL
 • ln_cl
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • ZERO
 • 0_he
 • f0.h:s
 • 0001
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • dáojì
 • dáojì
 • np:p
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • %
 • %
 • %
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0001
‘he said: Fangzhang, there is a monk called Daoji.’
mandarin_jgz_0226[PLAY]
yúnyóu dào zánmén zhèér
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • yúnyóu
 • travel
 • v:pred
 • dào
 • reach
 • adp
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • ln_pro.1:poss
 • 0077
 • bridging
 • zhèér
 • here
 • pro:g
 • 0068
‘He has traveled to us.’
mandarin_jgz_0227[PLAY]
yào lái guàdān
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • lái
 • come
 • lv_svc
 • guàdān
 • stay_night
 • v:pred
‘He wants to sleep here.’
mandarin_jgz_0228[PLAY]
zhégè fāngzhàng nǐ zhégè yíxià rúhé ā
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhe
 • DEM
 • other
 • ge
 • CL
 • other
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:voc
 • 0074
 • 2SG
 • ln_pro.2:poss
 • 0074
 • zhé
 • DEM
 • other
 • ge
 • CL
 • other
 • yíxià
 • opinion
 • np:s
 • rúhé
 • how
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘What do you think, Fangzhang?’
mandarin_jgz_0229[PLAY]
fāngzhàng bǎ yǎnjīng zhēngkāi le
 • #
 • #
 • ##
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • ADP
 • adp
 • yǎnjīng
 • eyes
 • np:obl_dom
 • 0076
 • zhēngkāi
 • open
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘Fangzhang opened his eyes.’
mandarin_jgz_0230[PLAY]
zǒuxià liántái
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • xia
 • down
 • adp
 • liántái
 • platform
 • np:obl
 • 0075
‘He stood up.’
mandarin_jgz_0231[PLAY]
zǒudào zhégè dáojì miàn qián
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • dào
 • ADP
 • adp
 • zhe
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • dáojì
 • dáojì
 • np:g
 • 0001
 • miàn
 • face
 • rn_adp
 • qián
 • front
 • rn_adp
‘He walked to Dao Ji.’
mandarin_jgz_0232[PLAY]
zuǒ kàn yī yǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • zuǒ
 • left
 • other:g
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • one
 • rv
 • yǎn
 • eye
 • rv
‘He looked left.’
mandarin_jgz_0233[PLAY]
you kàn yī yǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • you
 • right
 • other:g
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • one
 • rv
 • yǎn
 • eye
 • rv
‘He looked right.’
mandarin_jgz_0234[PLAY]
ránhòu tūrán jiù bǎ zhégè bǎngzi jiù lūnyuán le pī
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • tūrán
 • suddenly
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • bǎngzi
 • hand
 • np:obl_dom
 • 0078
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • lūnyuán
 • raise
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0074
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_him
 • 0.h:p
 • 0001
‘Then suddenly he raised his hand and hit him.’
mandarin_jgz_0235[PLAY]
yī gè dà zuǐbā
 • #
 • #
 • ##
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • big
 • ln_adj
 • zuǐbā
 • slap
 • np:other
 • 0079
 • new
‘One big slap in the face.’
mandarin_jgz_0236[PLAY]
dáojì jiù méi dǐngzhù
 • #
 • #
 • ##neg
 • dáojì
 • dáojì
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • méi
 • NEG
 • lv_neg
 • dǐngzhù
 • stop
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0074
‘Dao Ji had not stopped him.’
mandarin_jgz_0237[PLAY]
dāngshí zài díshàng jiù zhuǎn le liǎng sān quānér
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • zài
 • ADP
 • adp
 • díshàng
 • ground
 • np:l
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhuǎn
 • turn
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • liǎng
 • two
 • ln
 • sān
 • three
 • ln
 • quānér
 • circle
 • np:p
‘At that time he turned on the ground two or three times.’
mandarin_jgz_0238[PLAY]
pūtōng (jiù) dǎo dìshàng le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • pūtōng
 • bang
 • other
 • (jiù)
 • ADV
 • other
 • dǎo
 • ADP
 • v:pred
 • ground
 • np:g
 • shang
 • on
 • adp
 • le
 • ASP
 • other
‘Bang! - he fell on the ground.’
mandarin_jgz_0239[PLAY]
ránhòu zhè fāngzhàng jiù guòqù pāipāi liǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • jiù
 • ADV
 • other
 • guòqù
 • go_over
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0074
 • pāipāi
 • hit
 • v:pred
 • liǎn
 • face
 • np:p
 • 0080
 • bridging
‘Then Fangzhang came over and hit him in the face.’
mandarin_jgz_0240[PLAY]
pāipāi zuǒ liǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0074
 • pāipāi
 • hit
 • v:pred
 • zuǒ
 • left
 • ln
 • liǎn
 • face
 • np:p
 • 0081
 • bridging
‘He hit him on the left side.’
mandarin_jgz_0241[PLAY]
pāi pāi yòu liǎn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0074
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • pāi
 • hit
 • rv
 • yòu
 • right
 • ln
 • liǎn
 • face
 • np:p
 • 0082
 • bridging
‘He hit him on the right side.’
mandarin_jgz_0242[PLAY]
yòu xiàng sì xià dǎliáng le yī xià
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • yòu
 • again
 • other
 • xiàng
 • ADP
 • adp
 • four
 • ln
 • xià
 • side
 • np:obl
 • dǎliáng
 • hit
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • rv
 • xià
 • moment
 • rv
‘And hit him again on all four sides.’
mandarin_jgz_0243[PLAY]
biānérshàng de xiǎo héshàng xīn lǐ xúnsī
 • #
 • #
 • ##
 • biānérshàng
 • at_side
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • xiǎo
 • little
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s_ds
 • 0070
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • inside
 • rn_adp
 • xúnsī
 • think
 • v:pred
‘The little monk(s) stood on the side and thought:’
mandarin_jgz_0244[PLAY]
chǒu shá jiù shì nǐ dǎ de
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0074
 • chǒu
 • stare
 • v:pred
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
 • #
 • #
 • ##ds
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0074
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘What are you looking at?’
mandarin_jgz_0245[PLAY]
zhè rén doū bèi guòqì qù le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • rén
 • person
 • np.h:s
 • 0001
 • doū
 • all
 • other
 • bèi
 • PASS
 • lv
 • guòqì
 • beat_to_death
 • lv_svc
 • go
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘This man has almost been beaten to death.’
mandarin_jgz_0246[PLAY]
ránhòu fāngzhàng jíxù gē zhèér pāi shíjiān bù dà guò yuēmò néng yǒu sān sì fēnzhōng dáojì xǐng le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:a
 • 0074
 • jíxù
 • continue
 • other
 • put
 • other
 • zhèér
 • here
 • pro:l
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##neg
 • shíjiān
 • time
 • np:s
 • NEG
 • lv_neg
 • big
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • guò
 • over
 • nc
 • yuēmò
 • approximately
 • other
 • néng
 • can
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • sān
 • three
 • ln
 • four
 • ln
 • fēnzhōng
 • minute
 • np:s
 • 0083
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • dáojì
 • dáojì
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • xǐng
 • wake_up
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘Then the Fangzhang continued hitting him, not a lot of time had passed, around 3 to 4 minutes, when Daoji woke up again.’
mandarin_jgz_0247[PLAY]
èn xǐngle zhīhòu (zhè yī zhǎng pāi de tǐng tǐng yánzhòng ā)
 • #
 • #
 • ##
 • èn
 • yes
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • xǐngle
 • wake_up
 • v:pred
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • (zhè
 • (dem
 • nc
 • one
 • nc
 • zhǎng
 • CL
 • nc
 • pāi
 • hit
 • nc
 • =de
 • =MOD
 • nc
 • tǐng
 • very
 • nc
 • tǐng
 • very
 • nc
 • yánzhòng
 • serious
 • nc
 • ā)
 • MP)
 • nc
‘After he woke up (he had hit him very hard),’
mandarin_jgz_0248[PLAY]
zhè yī zhǎng pāide hěn měng hěn yánzhòng zhè yī zhǎng pāile zhīhòu dáojì qǐlái
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • one
 • ln_num
 • zhǎng
 • CL
 • np:other
 • ZERO
 • 0_Fangzhang
 • 0.h:a
 • 0074
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0001
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • hěn
 • very
 • other
 • měng
 • seriously
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0084
 • bridging
 • hěn
 • very
 • other
 • yánzhòng
 • serious
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • one
 • ln_num
 • zhǎng
 • CL
 • np:other
 • 0084
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0074
 • pāile
 • hit
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0001
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • dáojì
 • dáojì
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • qǐlái
 • stand_up
 • v:pred
‘he had been beaten very seriously. After this round of hitting was over, Daoji stood up.’
mandarin_jgz_0249[PLAY]
zuǐ wāi yǎn xié
 • #
 • #
 • ##
 • zuǐ
 • mouth
 • np:s
 • 0045
 • wāi
 • crooked
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • yǎn
 • eyes
 • np:s
 • 0085
 • bridging
 • xié
 • crooked
 • other:pred
‘His mouth and eyes were crooked.’
mandarin_jgz_0250[PLAY]
yīfú quán doū . . .
 • #
 • #
 • ##
 • yīfú
 • clothes
 • np:other
 • 0086
 • bridging
 • quán
 • all
 • other
 • doū
 • all
 • other
‘All his clothes.’
mandarin_jgz_0251[PLAY]
shǒu wǔ zú dǎo
 • #
 • #
 • ##
 • shǒu
 • hand
 • np:s
 • 0087
 • bridging
 • dance
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • feet
 • np:s
 • 0088
 • bridging
 • dǎo
 • swing
 • other:pred
‘His hands and feet swung around.’
mandarin_jgz_0252[PLAY]
bǎ yīfú chělàn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • ADP
 • adp
 • yīfú
 • clothes
 • np:obl_dom
 • 0086
 • chělàn
 • rip
 • v:pred
‘His clothes were ripped.’
mandarin_jgz_0253[PLAY]
ránhòu bǎ màozi yě sī le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0074
 • ADP
 • adp
 • màozi
 • hat
 • np:obl_dom
 • 0089
 • new
 • also
 • other
 • tear
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘Then he had also ripped his hat’
mandarin_jgz_0254[PLAY]
rēng zài díshàng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0074
 • rēng
 • throw
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0089
 • zài
 • ADP
 • adp
 • díshàng
 • ground
 • np:g
‘and (he) had thrown (it) on the ground’
mandarin_jgz_0255[PLAY]
ránhòu biānér shàng xiǎo héshàng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • biānér
 • side
 • np:l
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • xiǎo
 • little
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s_ds
 • 0070
‘Then the little monk(s) on the side said:’
mandarin_jgz_0256[PLAY]
wán le
 • #
 • #
 • ##ds
 • wán
 • finished
 • other
 • le
 • ASP
 • other
‘Crap! (literally: Now everything is over.)’
mandarin_jgz_0257[PLAY]
nǐ zhè bǎ rén pāi chū shìér lái le bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0074
 • zhè
 • DEM
 • other
 • ADP
 • adp
 • rén
 • person
 • np.h:obl
 • 0001
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • chū
 • out
 • v:pred
 • shìér
 • thing
 • rv
 • lái
 • come
 • rv
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • MP
 • other
‘You must have beaten him until he has gone mad.’
mandarin_jgz_0258[PLAY]
pāi bā pāi bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0074
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0074
 • pāi
 • hit
 • v:pred
 • MP
 • other
‘Just hit him!’
mandarin_jgz_0259[PLAY]
ránhòu guǎngliàng shuō zhégè shīfù nǐ xiánzài kéyǐ bù shuōhuà dàn nǐ shuō de měi yī jùhuà doū jiāng chéngwéi chéng táng zhènggōng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0074
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0074
 • xiánzài
 • now
 • other
 • kéyǐ
 • can
 • lv_aux
 • NEG
 • lv_neg
 • shuōhuà
 • talk
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • dàn
 • but
 • other
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0074
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • %
 • %
 • %
 • měi
 • every
 • ln
 • one
 • ln
 • jùhuà
 • speech
 • np:a
 • 0090
 • bridging
 • doū
 • all
 • other
 • jiāng
 • will
 • lv_aux
 • chéngwéi
 • become
 • v:pred
 • chéng
 • become
 • rv
 • táng
 • court
 • np:l
 • 0091
 • new
 • zhènggōng
 • presented_evidence
 • np:p
 • 0092
 • new
‘Then Guangliang said: Well, master, you have the right to remain silent. If you do say anything, what you say can be used against you in a court of law.’
mandarin_jgz_0260[PLAY]
ránhòu zhégè dàshī tuìxià
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • dàshī
 • master
 • np.h:s
 • 0074
 • tuìxià
 • step_down
 • v:pred
‘Then that master said:’
mandarin_jgz_0261[PLAY]
nǐmén zhèxiē fánfū súzi dǒngdé shénme cóngcǐ zhégè miào lǐ jiù duō le yī gè fēng héshàng
 • #
 • #
 • ##ds
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:a
 • 0072
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • xie
 • CL
 • ln_cl
 • fánfū
 • average
 • ln_adj
 • súzi
 • people
 • np.h:appos
 • 0072
 • dǒngdé
 • understand
 • v:pred
 • shénme
 • what
 • intrg_other:p
 • #
 • #
 • ##ds
 • cóngcǐ
 • from_now_on
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • miào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • rn_adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • duō
 • more
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • fēng
 • crazy
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:s
 • 0001
‘You average people do not understand. From that time onwards, there was one more crazy monk in this temple.’
mandarin_jgz_0262[PLAY]
zhè yě shì tā nágè jìdiān de yóulái
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • also
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0001
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìdiān
 • jìdiān
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0093
 • new
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • yóulái
 • origin
 • np:pred
‘That is the origin of Ji Dian.’
mandarin_jgz_0263[PLAY]
wéishénme shuō tā shì jìdiān ne
 • #
 • #
 • ##
 • wéishénme
 • why
 • other
 • ZERO
 • 0_people
 • 0.h:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • shì
 • COP
 • cop
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:pred
 • ne
 • MP
 • other
‘Why do people call him Jidian?’
mandarin_jgz_0264[PLAY]
diān jiù shì fēng de yìsī shuō zhégè jìgōng yě shì yǒu diǎn fēngfēng diāndiān de
 • #
 • #
 • ##
 • diān
 • crazy
 • other:s
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • fēng
 • crazy
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • yìsī
 • meaning
 • np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s_ds
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • also
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • yǒu
 • have
 • other
 • diǎn
 • little
 • other
 • fēngfēng
 • crazy
 • other:pred
 • diāndiān
 • crazy
 • other
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘Dian means crazy. It means this Jigong is a little cuckoo.’
mandarin_jgz_0265[PLAY]
ránhòu zhégè jìgōng zài zhégè miào lǐ jiù zhùxiàlái
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • zài
 • ADP
 • adp
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • miào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • rn_adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhùxiàlái
 • settle
 • v:pred
‘Then Ji Gong continued living in this temple.’
mandarin_jgz_0266[PLAY]
zhégè zhùxiàlái zhīhòu
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #ac
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • zhùxiàlái
 • settle
 • v:pred
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • %
 • %
 • %
‘After settling there’
mandarin_jgz_0267[PLAY]
gēn yǐqián jiù bù yīyàngér le yǐqián shì chīzhāi niànfó
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • gēn
 • ADP
 • adp
 • yǐqián
 • before
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • NEG
 • other
 • yīyàngér
 • same
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • yǐqián
 • before
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • chīzhāi
 • eat_vegetarian
 • other:pred
 • niànfó
 • read_Buddhist_scripture
 • other
‘he was not like before anymore. Before he was a vegetarian and read Buddhist scripture everyday.’
mandarin_jgz_0268[PLAY]
měi rì xiūxíng xiànzài jiù zhěng rì fēngfēng diāndiān
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • měi
 • every
 • ln
 • day
 • np:other
 • xiūxíng
 • practice_buddhism
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • xiànzài
 • now
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhěng
 • all
 • ln
 • day
 • np:other
 • fēngfēng
 • crazy
 • other:pred
 • diāndiān
 • crazy
 • other
‘He practiced every day. Now he was crazy all day.’
mandarin_jgz_0269[PLAY]
yǒu de shíhòu hái hē jiǔ chī ròu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • yǒu
 • have
 • ln_deti
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • hái
 • still
 • other
 • drink
 • v:pred
 • jiǔ
 • alcohol
 • np:p
 • 0094
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • chī
 • eat
 • v:pred
 • ròu
 • meat
 • np:p
 • 0095
 • new
‘Sometimes he even drank alcohol and ate meat.’
mandarin_jgz_0270[PLAY]
zhégè guǎngliàng xīn lǐ jiù bù tòngkuài
 • #
 • #
 • ##neg
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • inside
 • rn_adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • NEG
 • other
 • tòngkuài
 • happy
 • other:pred
‘Guang Liang was not happy.’
mandarin_jgz_0271[PLAY]
nǐ zhégè fēng héshàng
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:voc
 • 0001
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln
 • fēng
 • crazy
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:appos
 • 0001
‘You crazy monk!’
mandarin_jgz_0272[PLAY]
ránhòu jiù gēn fāngzhàng shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gēn
 • ADP
 • adp
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:g
 • 0074
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘Then he talked to Fangzhang.’
mandarin_jgz_0273[PLAY]
shuō zhégè fāngzhàng ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • vother:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:voc
 • 0074
 • ā
 • MP
 • other
‘He said: Fangzhang’
mandarin_jgz_0274[PLAY]
zánmén zhè zánmén língyǐn sì shì dà miào ā
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • other
 • 0077
 • zhè
 • DEM
 • other
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • ln_pro.1:poss
 • 0077
 • língyǐn
 • língyǐn
 • ln
 • temple
 • np:s
 • 0068
 • shì
 • COP
 • cop
 • big
 • ln_adj
 • miào
 • temple
 • np:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Our Lingyin temple is a big temple.’
mandarin_jgz_0275[PLAY]
róngbúxià zhégè jìdiān
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.h:a
 • 0077
 • róngbúxià
 • cannot_fit
 • v:pred
 • zhe
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:p
 • 0001
‘We can not keep Ji Dian here.’
mandarin_jgz_0276[PLAY]
zánmén shì zhǔliú sìyuàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • pro.1:s
 • 0077
 • shì
 • COP
 • cop
 • zhǔliú
 • popular
 • ln_adj
 • sìyuàn
 • temple
 • np:pred
 • 0068
‘We are a very popular Buddhist monastery.’
mandarin_jgz_0277[PLAY]
tā zhè tài fēi zhǔliú le ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0001
 • zhè
 • DEM
 • other
 • tài
 • too
 • other
 • fēi
 • NEG
 • other
 • zhǔliú
 • popular
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • ā
 • MP
 • other
‘He is too different.’
mandarin_jgz_0278[PLAY]
ránhòu fāngzhàng jiù shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s_ds
 • 0074
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘Then Fangzhang said:’
mandarin_jgz_0279[PLAY]
fómén zhī dà qǐ róngbùxià yī diān sēngěr
 • #
 • #
 • ##ds
 • fómén
 • temple
 • nc
 • zhī
 • MOD
 • nc
 • big
 • nc
 • NC
 • nc
 • róngbùxià
 • cannot_fit
 • nc
 • one
 • nc
 • diān
 • NC
 • nc
 • sēngěr
 • NC
 • nc
‘The doors of our temple are this big, how could we not have place for a crazy monk?’
mandarin_jgz_0280[PLAY]
yì sī jiù shì
 • #
 • #
 • ##
 • yisī
 • meaning
 • np:s
 • 0096
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
‘He meant:’
mandarin_jgz_0281[PLAY]
fómén zhème guǎngdà de yī gè dìfāng
 • #
 • #
 • #cc:pred
 • fómén
 • temple
 • np:s
 • 0068
 • zhème
 • this
 • ln_dem
 • guǎngdà
 • big
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • dìfāng
 • place
 • np:pred
‘The temple is so big,’
mandarin_jgz_0282[PLAY]
nándào lián yī gè fēng héshàng doū róngbùxià mā
 • #
 • #
 • ##
 • nándào
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.h:a
 • 0077
 • lián
 • even
 • other
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • fēng
 • crazy
 • ln_adj
 • héshàng
 • monk
 • np.h:p
 • 0001
 • doū
 • all
 • other
 • róngbùxià
 • cannot_fit
 • v:pred
 • MP
 • other
‘how could it be that we can not even keep a crazy monk?’
mandarin_jgz_0283[PLAY]
ránhòu zhégè guǎngliàng tīng le yě méiyǒu bànfǎ
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:a
 • 0073
 • tīng
 • hear
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0096
 • le
 • ASP
 • other
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • also
 • other
 • méiyǒu
 • NEG
 • v:pred
 • bànfǎ
 • method
 • np:p
‘Then Guang Liang heard it and could do nothing.’
mandarin_jgz_0284[PLAY]
jiù xīn lǐ ànànjiàojìn shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • inside
 • rn_adp
 • ànànjiàojìn
 • secretly
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘And he only told himself secretly in his heart.’
mandarin_jgz_0285[PLAY]
bié ràng wǒ dài zhe nǐ
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0001
 • bié
 • stop
 • lv
 • ràng
 • let
 • lv
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0073
 • dài
 • catch
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • 2SG
 • pro.2:p
 • 0001
‘Do not let me catch you!’
mandarin_jgz_0286[PLAY]
dài zhe nǐ yīdìng yào bǎ nǐ gǎn chūqù
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_ac
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • dài
 • catch
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • 2SG
 • pro.2:p
 • 0001
 • %
 • %
 • %
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • yīdìng
 • necessarily
 • other
 • yào
 • want
 • other
 • ADP
 • adp
 • 2SG
 • pro.2:obl
 • 0001
 • gǎn
 • hurry
 • lv_svc
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
‘I will chase you out.’
mandarin_jgz_0287[PLAY]
ránhòu zhégè xiàbiān zhégè shìér jiù shì yóu guǎngliàng kāishǐ zhégè guǎngliàng bā guǎngliàng héshàng èn hěn tāncái
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • xiàbiān
 • downward
 • np:other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • shìér
 • thing
 • np:s
 • 0097
 • new
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • yóu
 • ADP
 • adp
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:obl
 • 0073
 • kāishǐ
 • begin
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:dt_s
 • 0073
 • MP
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • héshàng
 • monk
 • rn
 • èn
 • yes
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • tāncái
 • greedy
 • other:pred
‘Then what happened afterwards, was started by Guang Liang. Guang Liang, the monk, was very greedy.’
mandarin_jgz_0288[PLAY]
ránhòu tā tèdì gěi zìjǐ zuò le yī jiànér jiāshā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • tèdì
 • deliberately
 • other
 • gěi
 • ADP
 • adp
 • zìjǐ
 • refl
 • refl.h:obl
 • 0073
 • zuò
 • do
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • ln
 • jiànér
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
 • new
‘Then he deliberately got himself a cape.’
mandarin_jgz_0289[PLAY]
tā wéishénme zuò zhégè jiāshā ne
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0001
 • wéishénme
 • why
 • other
 • zuò
 • do
 • v:pred
 • zhégè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
 • ne
 • MP
 • other
‘Why did he make that cape?’
mandarin_jgz_0290[PLAY]
tā jiù zé guǎngliàng yǒu yī gè zuì dà de yuánwàng
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:other
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • oh
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:a
 • 0073
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • zuì
 • most
 • ln
 • big
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • yuánwàng
 • hope
 • np:p
 • 0099
 • new
‘Guang Liang had one important wish.’
mandarin_jgz_0291[PLAY]
tā de yuánwàng jiù shì nǎ tiān nágè lǎo fāngzhàng yīxià sǐ le
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • yuánwàng
 • hope
 • np:s
 • 0099
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • #
 • #
 • #cc:pred
 • which
 • ln
 • tiān
 • day
 • np:other
 • nágè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • yīxià
 • once
 • other
 • die
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘He hoped that when the old Fangzhang would die, he could become Fangzhang.’
mandarin_jgz_0292[PLAY]
wán tā jiù chéng zhùchí le
 • #
 • #
 • ##
 • wán
 • finished
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • chéng
 • become
 • cop
 • zhùchí
 • head_of_temple
 • np:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘Then he would become head of the temple.’
mandarin_jgz_0293[PLAY]
tā jiù tiān tiānér pànzhe zhè yī tiān
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tiān
 • day
 • ln
 • tiānér
 • day
 • np:other
 • pànzhe
 • wait_for
 • v:pred
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • one
 • ln
 • tiān
 • sky
 • np:p
 • 0100
 • new
‘He waited for that day every day.’
mandarin_jgz_0294[PLAY]
guò nián de fó qián dǎogào
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • guò
 • over
 • ln
 • nián
 • year
 • np:other
 • 0101
 • new
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • buddha
 • np:l
 • 0102
 • new
 • qián
 • ADP
 • rn_adp
 • dǎogào
 • pray
 • v:pred
‘In New Year he prayed to Buddha:’
mandarin_jgz_0295[PLAY]
āiyā dǎogào lǎo fāngzhàng kuài sǐ ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • āiyā
 • oh
 • other
 • dǎogào
 • pray
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • kuài
 • fast
 • other
 • die
 • v:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Let the old Fangzhang die soon.’
mandarin_jgz_0296[PLAY]
lǎo fāngzhàng kuài sǐ
 • #
 • #
 • ##ds
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • kuài
 • fast
 • other
 • die
 • v:pred
‘Lao Fangzhang should die soon.’
mandarin_jgz_0297[PLAY]
ránhòu tā jiù huāqián zuò le yī jiànér jiāshā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • huā
 • pay
 • v:pred
 • qián
 • money
 • np:p
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0073
 • zuò
 • do
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • ln_deti
 • jiànér
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
‘Then he used money to get a cape made.’
mandarin_jgz_0298[PLAY]
zhégè jiāshā bù yībān shì yúnjǐn zuò de
 • #
 • #
 • ##neg
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:s
 • 0098
 • NEG
 • other
 • yībān
 • normal
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0098
 • shì
 • COP
 • cop
 • yúnjǐn
 • cloud_pattern_brocade
 • other
 • 0103
 • new
 • zuò
 • make
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘It was made from precious cloud-pattern brocade.’
mandarin_jgz_0299[PLAY]
shénme shì yúnjǐn ne
 • #
 • #
 • ##
 • shénme
 • what
 • intrg_other:pred
 • shì
 • COP
 • cop
 • yúnjǐn
 • cloud_pattern_brocade
 • np:s
 • 0103
 • ne
 • MP
 • other
‘What is cloud-pattern brocade?’
mandarin_jgz_0300[PLAY]
jiù shì nánjīng nágè nánjīng de zhùmíng de nágè sīchóu chǎnpǐn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0103
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • nánjīng
 • nánjīng
 • np:l
 • 0104
 • new
 • nágè
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • nánjīng
 • nánjīng
 • np:l
 • 0104
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • zhùmíng
 • famous
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • nágè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • sīchóu
 • silk
 • ln_np
 • chǎnpǐn
 • product
 • np:pred
‘It is the very famous product made of silk from Nanjing.’
mandarin_jgz_0301[PLAY]
jiù shì wǔ gè rén yī tiān méirìméiyè de gān zuì duō zhī 5 lí mǐ
 • #
 • #
 • ##
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • five
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:a
 • one
 • ln
 • tiān
 • sky
 • np:other
 • méirìméiyè
 • every_day_every_night
 • np:other
 • =de
 • =MOD
 • =rn
 • gān
 • do
 • v:pred
 • zuì
 • most
 • other
 • duō
 • more
 • other
 • zhī
 • only
 • other
 • ZERO
 • 5
 • ln_num
 • lími
 • measure_of_length
 • np:p
‘If five people worked on it all day and all night, they would still not make more than 5 centimeters.’
mandarin_jgz_0302[PLAY]
tā zhégè (hěn zhēnguì) duì tā zhégè jiāshā shàng búdàn shì yúnjǐn de
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • nc
 • 0073
 • zhé
 • DEM
 • nc
 • CL
 • nc
 • (hěn
 • (very
 • nc
 • zhēnguì)
 • precious
 • nc
 • duì
 • right
 • other
 • 3SG
 • pro.h:dt_poss
 • 0073
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:l
 • 0098
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • búdàn
 • not_only
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • yúnjǐn
 • cloud_pattern_brocade
 • np:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘On his cape was not only cloud-pattern brocade (very precious)’
mandarin_jgz_0303[PLAY]
nágè biānshàng nágè kuàiér hái shì yòng jīnxiàn tiāode
 • #
 • #
 • ##
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • biānshàng
 • on_side
 • ln_np
 • DEM
 • ln_dem
 • ge
 • CL
 • ln_cl
 • kuàiér
 • part
 • np:s
 • 0105
 • new
 • hái
 • still
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • yòng
 • use
 • adp
 • jīnxiàn
 • silver_thread
 • np:obl
 • 0106
 • new
 • tiāo
 • choose
 • other:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘The part on the side had been sewn using silver threads.’
mandarin_jgz_0304[PLAY]
shàngbiānér guàzhe shénme fěicuì ā zuānshí ā huángjīn de gōuzi báiyù de guà
 • #
 • #
 • ##
 • shàngbiānér
 • on
 • np:l
 • 0098
 • guàzhe
 • embroider
 • v:pred
 • shénme
 • what
 • ln
 • fěicuì
 • jade
 • np:s
 • 0107
 • new
 • ā
 • MP
 • other
 • zuānshí
 • cobalt
 • np:appos
 • 0108
 • new
 • ā
 • MP
 • other
 • huángjīn
 • golden
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • gōuzi
 • hook
 • np:appos
 • 0109
 • new
 • báiyù
 • white_jade
 • np:appos
 • 0110
 • new
 • =de
 • =MOD
 • nc
 • guà
 • embroider
 • nc
‘On it was jade, cobalt, golden hooks and white jade embroidered.’
mandarin_jgz_0305[PLAY]
fēicháng zhēnxī
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0098
 • fēicháng
 • really
 • other
 • zhēnxī
 • precious
 • other:pred
‘Extremely precious.’
mandarin_jgz_0306[PLAY]
měi tiān wǎnshàng tā jiù bǎ nágè tā nágè bìchú dǎ kāi
 • #
 • #
 • ##
 • měi
 • every
 • ln
 • tiān
 • sky
 • np:other
 • wǎnshàng
 • evening
 • np:other
 • 3SG
 • pro.h:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • nágè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0093
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • bìchú
 • cabinet
 • np:obl_dom
 • 0111
 • new
 • dakāi
 • open
 • v:pred
‘Every night he opened his cabinet.’
mandarin_jgz_0307[PLAY]
kànzhe zìjǐ de jiāshā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • kànzhe
 • look
 • v:pred
 • zìjǐ
 • refl
 • ln_refl:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
‘(He) looked at his cape.’
mandarin_jgz_0308[PLAY]
wǒde bǎobèi jiāshā yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • bǎobèi
 • baby
 • ln_np
 • jiāshā
 • cape
 • np:voc
 • 0098
 • oh
 • other
‘My beloved cape!’
mandarin_jgz_0309[PLAY]
wǒde bǎobèi jiāshā yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • bǎobèi
 • baby
 • ln_np
 • jiāshā
 • cape
 • np:voc
 • 0098
 • oh
 • other
‘My beloved cape!’
mandarin_jgz_0310[PLAY]
wéishénme zhème shuō
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • wéishénme
 • why
 • other
 • zhème
 • this
 • pro:other
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘Why did he say that?’
mandarin_jgz_0311[PLAY]
zhè jiù shì yǒu diǎnér xiàng xīyóujì le
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0112
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • yǒu
 • have
 • other
 • diǎnér
 • little
 • other
 • xiàng
 • like
 • other
 • xīyóujì
 • xīyóujì
 • np:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘This is a little like "Journey to the West".’
mandarin_jgz_0312[PLAY]
wéishénme zhème shuō yīnwéi ne
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • wéishénme
 • why
 • other
 • zhème
 • this
 • pro:other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • yīnwéi
 • because
 • other
 • ne
 • MP
 • other
‘Why did he say (it) like this?’
mandarin_jgz_0313[PLAY]
jiāshā hǎo dánshì tā chuān bù liǎo
 • jiāshā
 • cape
 • np:s
 • 0098
 • hǎo
 • good
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • dánshì
 • but
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • chuān
 • wear
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • liǎo
 • can
 • rv
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
‘The cape was good and all, but he could not wear it.’
mandarin_jgz_0314[PLAY]
zhégè jiāshā wǔbǎiliǎng yínzi
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:s
 • 0098
 • wǔbǎi
 • fivehundred
 • ln_num
 • liang
 • CL
 • ln_cl
 • yínzi
 • silver_coin
 • np:pred
‘The price of this cape was 500 silver coins.’
mandarin_jgz_0315[PLAY]
tā yào chuān chūqù fāngzhàng hái zài dehuà
 • #
 • #
 • ##
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • yào
 • want
 • other
 • chuān
 • wear
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:s
 • 0074
 • hái
 • still
 • other
 • zài
 • be_at
 • v:pred
 • dehuà
 • if
 • other
‘If he wore it outside, while the Fangzhang was still alive,’
mandarin_jgz_0316[PLAY]
jiù yào chìzé tā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0074
 • jiù
 • ADV
 • other
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • chìzé
 • punish
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0073
‘he would have been punished.’
mandarin_jgz_0317[PLAY]
měi tiān wǎnshàng doū kàn
 • #
 • #
 • ##
 • měi
 • every
 • ln
 • tiān
 • sky
 • np:other
 • wǎnshàng
 • evening
 • np:other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • doū
 • all
 • other
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_cape
 • 0:p
 • 0098
‘Every night he looked at it.’
mandarin_jgz_0318[PLAY]
zhè jīntiān wǎnshàng yòu bǎ ménér dǎkāi le
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • other
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • 0113
 • new
 • wǎnshàng
 • evening
 • np:other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • yòu
 • again
 • other
 • ADP
 • adp
 • ménér
 • door
 • np:obl_dom
 • 0114
 • bridging
 • dǎkāi
 • open
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘This evening he opened the door again.’
mandarin_jgz_0319[PLAY]
wǒde bǎobèi jiāshā yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • bǎobèi
 • baby
 • ln
 • jiāshā
 • cape
 • np:voc
 • 0098
 • oh
 • other
‘My beloved cape!’
mandarin_jgz_0320[PLAY]
wǒde bǎobèi jiāshā yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • bǎobèi
 • baby
 • ln
 • jiāshā
 • cape
 • np:voc
 • 0098
 • oh
 • other
‘My beloved cape!’
mandarin_jgz_0321[PLAY]
wéishénme yòu zhème jiào ne
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0073
 • wéishénme
 • why
 • other
 • yòu
 • again
 • other
 • zhème
 • this
 • other
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • ne
 • ADV
 • other
‘Why did he call out again?’
mandarin_jgz_0322[PLAY]
jiāshā diū le
 • #
 • #
 • ##
 • jiāshā
 • cape
 • np:s
 • 0098
 • diū
 • lose
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘The cape was lost.’
mandarin_jgz_0323[PLAY]
dāngshí guǎngliàng jiù kū le
 • #
 • #
 • ##
 • dāngshí
 • at_that_time
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • cry
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘At that time Guang Liang cried.’
mandarin_jgz_0324[PLAY]
zuò dì shàng
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • zuò
 • sit
 • v:pred
 • ground
 • np:l
 • shàng
 • on
 • rn_adp
‘He sat down on the ground.’
mandarin_jgz_0325[PLAY]
wǒ de jiāshā yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • ln_pro.1:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • jiāshā
 • cape
 • np:voc
 • 0098
 • oh
 • other
‘My cape!’
mandarin_jgz_0326[PLAY]
wǒ shuō
 • #
 • #
 • ##
 • 1SG
 • pro.1:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘I said: Don't let (...)’
mandarin_jgz_0327[PLAY]
bù ràng kàn nǐ fēi déi ràng tā kàn diū le bā
 • #
 • #
 • ##
 • NEG
 • nc
 • ràng
 • let
 • nc
 • kàn
 • see
 • nc
 • 2SG
 • nc
 • fēi
 • necessarily
 • nc
 • déi
 • must
 • nc
 • ràng
 • let
 • nc
 • 3SG
 • nc
 • kàn
 • see
 • nc
 • diū
 • lose
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
 • MP
 • nc
‘Do not let them see it, but you had to let them see it, it must be lost.’
mandarin_jgz_0328[PLAY]
ránhòu zhè guǎngliàng gǎnjǐn jiù bǎ zìjǐ de sì gè túdì jiào lái
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • gǎnjǐn
 • quickly
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • zìjǐ
 • refl
 • ln_refl:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • túdì
 • disciple
 • np.h:obl_dom
 • 0115
 • new
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0115
 • lái
 • come
 • v:pred
‘Then, Guang Liang quickly called his four disciples.’
mandarin_jgz_0329[PLAY]
jiù huìbǐng huímiàn huícài huífàn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • huìbǐng
 • bake_pancake
 • np:pred
 • 0116
 • bridging
 • huímiàn
 • cook_noodles
 • rn_np
 • 0117
 • bridging
 • huícài
 • stew_dish
 • rn_np
 • 0118
 • bridging
 • huífàn
 • cook_rice
 • rn_np
 • 0119
 • bridging
‘That was the pancakes-cook, noodles-cook, dishes-cook and rice-cook.’
mandarin_jgz_0330[PLAY]
doū shì huízì bèiér de túdì zhè sì gè rénér
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0115
 • doū
 • all
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • huízì
 • cooking_word
 • ln
 • bèiér
 • lifetime
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • túdì
 • disciple
 • np.h:pred
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • rénér
 • person
 • np.h:appos
 • 0115
‘They were all this kind of disciples.’
mandarin_jgz_0331[PLAY]
nǐmén gěi wǒ zhǎo zhégè jiāshā jīntiān yīdìng yào zhǎo
 • #
 • #
 • ##ds
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:a
 • 0115
 • gěi
 • ADP
 • adp
 • 1SG
 • pro.1:obl
 • 0073
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • zhégè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0115
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • yīdìng
 • necessarily
 • other
 • yào
 • want
 • lv_aux
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
‘Search for the cape for me, you must find it today!’
mandarin_jgz_0332[PLAY]
zhǎo bù zhuó ná nǐmén shì wèn
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0115
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • NEG
 • rv
 • zhuó
 • ASP
 • rv
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • #
 • #
 • #nc
 • ZERO
 • 0
 • nc_0
 • 0073
 • take
 • nc
 • nǐmén
 • 2PL
 • nc_pro.2
 • 0115
 • shì
 • COP
 • nc
 • wèn
 • ask
 • nc
‘If you cannot find it, I will hold you responsible.’
mandarin_jgz_0333[PLAY]
sì gè rén jiù kāishǐ jiù zhǎo
 • #
 • #
 • ##
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • rén
 • person
 • np.h:a
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kāishǐ
 • begin
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
‘The four started to look for it.’
mandarin_jgz_0334[PLAY]
zhǎo zhégè jiāshā zài miào lǐ zhǎo miào lǐ
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
 • zài
 • ADP
 • adp
 • miào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • rn_adp
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • miào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • rn_adp
‘They looked for the cape in the temple.’
mandarin_jgz_0335[PLAY]
nágè wàibiānér yě zhǎo le zhé shì
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • wàibiānér
 • outside
 • np:l
 • 0120
 • new
 • also
 • other
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • shì
 • COP
 • np:other
‘They looked for it outside,’
mandarin_jgz_0336[PLAY]
nóngtián yě zhǎo le cèsuǒ doū fān le
 • #
 • #
 • ##
 • nóngtián
 • field
 • np:l
 • 0121
 • new
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • also
 • other
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • cèsuǒ
 • bathroom
 • np:p
 • doū
 • even
 • other
 • fān
 • search
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
‘they looked for it in the fields, they even looked everywhere in the bathroom.’
mandarin_jgz_0337[PLAY]
jiú shì méiyǒu zhè jiāshā
 • #
 • #
 • ##
 • jiú
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • méiyǒu
 • NEG
 • other:predex
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • jiāshā
 • cape
 • np:s
 • 0098
‘But there was no cape.’
mandarin_jgz_0338[PLAY]
āiyā guǎngliàng yī xiǎng
 • #
 • #
 • ##
 • āiyā
 • oh
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • one
 • lv
 • xiǎng
 • think
 • v:pred
‘Guang Liang thought,’
mandarin_jgz_0339[PLAY]
zhè yě méi zhé diū le jiù diū le bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • nc
 • also
 • nc
 • méi
 • nothing
 • nc
 • zhé
 • DEM
 • nc
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • diū
 • lose
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • diū
 • lose
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
 • MP
 • other
‘there is nothing else to do.’
mandarin_jgz_0340[PLAY]
nà jiù zhè yàng le bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • DEM
 • pro:s
 • 0122
 • bridging
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • yàng
 • way
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • MP
 • other
‘That is just how it is.’
mandarin_jgz_0341[PLAY]
ránhòu guǎngliàng jiù qù shān ménkǒuér sánsàn xīn
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • go
 • v:pred
 • shān
 • mountain
 • ln_np
 • ménkǒuér
 • gate
 • np:p
 • 0123
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0073
 • sánsàn
 • scatter
 • v:pred
 • xin
 • heart
 • np:p
‘Then Guang Liang went to the gate to the mountain to calm himself.’
mandarin_jgz_0342[PLAY]
zhè jiāshā gāng diū xīn lǐ nánshòu
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • other
 • jiāshā
 • cape
 • np:dt_p
 • 0098
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • gāng
 • just
 • other
 • diū
 • lose
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0098
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • inside
 • rn_adp
 • nánshòu
 • sad
 • other:pred
‘He had just lost the cape, so he was sad.’
mandarin_jgz_0343[PLAY]
ménkǒuér jiù kànzhe jìdiān yíngmiànér guòlái le
 • #
 • #
 • ##
 • ménkǒuér
 • door
 • np:l
 • 0123
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kànzhe
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:s
 • 0001
 • yíngmiànér
 • towards
 • lv
 • guòlái
 • come_over
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘At the door, he saw Ji Dian walking towards him.’
mandarin_jgz_0344[PLAY]
hún shēn jiǔ qì
 • #
 • #
 • ##
 • hunshēn
 • whole_body
 • np:s
 • 0124
 • bridging
 • jiǔ
 • alcohol
 • ln_np
 • smell
 • np:pred
‘From head to toe, he was reeking of alcohol.’
mandarin_jgz_0345[PLAY]
ránhòu jiù
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
‘Ji Dian!’
mandarin_jgz_0346[PLAY]
jìdiān nǐ jìngrán hē jiǔ
 • #
 • #
 • ##ds
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:voc
 • 0001
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0001
 • jìngrán
 • still
 • other
 • drink
 • v:pred
 • jiǔ
 • alcohol
 • np:p
 • 0094
‘Ji Dian, you drank alcohol.’
mandarin_jgz_0347[PLAY]
bù duō jiù èr liǎng
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • NEG
 • other
 • duō
 • more
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • èr
 • two
 • other
 • liǎng
 • two
 • other
 • 0125
 • new
‘Not much, just two... two.’
mandarin_jgz_0348[PLAY]
jìdiān huídá
 • #
 • #
 • ##
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:s_ds
 • 0001
 • huídá
 • answer
 • v:pred
‘Ji Dian answered.’
mandarin_jgz_0349[PLAY]
zé áng fómén qīngjìng zhī dì zěn róng nǐ yǐn jiǔ ā
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • nc
 • áng
 • oh
 • nc
 • fómén
 • temple_door
 • nc
 • 0068
 • qīngjìng
 • peaceful_and_sinless
 • nc
 • zhī
 • MOD
 • nc
 • place
 • nc
 • zěn
 • how
 • nc
 • róng
 • have_enough_place
 • nc
 • 2SG
 • nc
 • 0001
 • yǐn
 • yǐn
 • nc
 • jiǔ
 • alcohol
 • nc
 • 0125
 • ā
 • MP
 • nc
‘The temple is peaceful and sinless, how can it have place for you drinking alcohol?’
mandarin_jgz_0350[PLAY]
zhēn shì zuì guò zuì guò
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0001
 • zhēn
 • really
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • zuì
 • sin
 • v:pred
 • guò
 • over
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0001
 • zuì
 • sin
 • v:pred
 • guò
 • over
 • rv_asp
‘This really is a sin, a sin.’
mandarin_jgz_0351[PLAY]
ránhòu zhè huí jìgōng jiàozhù guǎngliàng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • huí
 • moment
 • np:other
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • jiàozhù
 • called
 • v:pred
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:p
 • 0073
‘And in this moment, Ji Gong called out to Guang Liang.’
mandarin_jgz_0352[PLAY]
nǐ wén wén
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • wén
 • smell
 • v:pred
 • wén
 • smell
 • rv
‘Smell!’
mandarin_jgz_0353[PLAY]
wǒ bù wén
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0073
 • NEG
 • lv_neg
 • wén
 • smell
 • v:pred
‘No.’
mandarin_jgz_0354[PLAY]
guǎng liàng nǐ wén wén
 • #
 • #
 • ##ds
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:voc
 • 0073
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • wén
 • smell
 • v:pred
 • wén
 • smell
 • rv
‘Guang Liang, smell!’
mandarin_jgz_0355[PLAY]
wǒ bù wén
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0073
 • NEG
 • lv_neg
 • wén
 • smell
 • v:pred
‘No.’
mandarin_jgz_0356[PLAY]
nǐ wén wén
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • wén
 • smell
 • v:pred
 • wén
 • smell
 • rv
‘Smell!’
mandarin_jgz_0357[PLAY]
nǐ zhè shēn shàng shì shénme shénme wèi
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:dt
 • 0001
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • shēn
 • body
 • np:l
 • 0124
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • shì
 • COP
 • cop
 • shénme
 • what
 • ln
 • shénme
 • what
 • ln
 • wèi
 • taste
 • np:pred
 • 0126
 • new
‘What is that smell on your body?’
mandarin_jgz_0358[PLAY]
hǎo kǒufú de páigǔ
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • hǎo
 • good
 • ln
 • kǒufú
 • delicious
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • páigǔ
 • chop
 • np:pred
 • 0127
 • new
‘Very delicious chop!’
mandarin_jgz_0359[PLAY]
bú shì
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
‘No,’
mandarin_jgz_0360[PLAY]
bú shì
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
‘No.’
mandarin_jgz_0361[PLAY]
chái xiǎo èr shāo jī
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • chái
 • chai
 • ln
 • xiaoèr
 • cook
 • np.h:a
 • shāo
 • burn
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • f0:p
 • 0128
 • new
 • %
 • %
 • %
 • chicken
 • np:pred
 • 0128
‘Fried chicken from cook Chai!’
mandarin_jgz_0362[PLAY]
yě bú shì yě bú shì
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • also
 • other
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • also
 • other
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
‘No!’
mandarin_jgz_0363[PLAY]
wǔ hàn là yā cháng
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • wuhàn
 • wuhàn
 • ln_np
 • 0129
 • new
 • spicy
 • ln_adj
 • duck
 • ln_np
 • cháng
 • intestine
 • np:pred
 • 0130
 • new
‘The spicy guts of a duck from Wuhan!’
mandarin_jgz_0364[PLAY]
bú shì bú shì
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0126
 • NEG
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
‘No!’
mandarin_jgz_0365[PLAY]
zhè huí zhī jiàn jìgōng cóng xiùzi lǐ náchū yī gè míng huǎnghuǎng de yī tiáo dà ròu
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • huí
 • moment
 • np:other
 • zhī
 • only
 • other
 • jiàn
 • meet
 • other
 • jìgōng
 • jìgōng
 • pn_np.h:a
 • 0001
 • cóng
 • from
 • adp
 • xiùzi
 • sleeve
 • np:l
 • 0131
 • new
 • inside
 • rn_adp
 • náchū
 • take_out
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • míng
 • clear
 • ln
 • huǎnghuǎng
 • huge
 • ln
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • one
 • ln
 • tiáo
 • CL
 • ln
 • big
 • ln
 • ròu
 • meat
 • np:p
 • 0132
 • new
‘In this moment, Ji Gong suddenly pulled from his sleeves a huge piece of meat.’
mandarin_jgz_0366[PLAY]
pā jiù duì dào guǎngliàng de zuǐ lǐ shàng
 • #
 • #
 • ##
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • duì
 • throw
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0.h:p
 • 0132
 • dào
 • into
 • adp
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0073
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • zuǐ
 • mouth
 • np:g
 • 0133
 • new
 • inside
 • rn_adp
 • shàng
 • on
 • rn_adp
‘He threw it in Guang Liang's mouth.’
mandarin_jgz_0367[PLAY]
ā mí tuó fó
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • NC
 • other
 • NC
 • other
 • tuó
 • NC
 • other
 • NC
 • other
‘Emitofu!’
mandarin_jgz_0368[PLAY]
zuì guò zuì guò zhēn xián ā tài xián le nǐ zhè xián tài xián
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • zuì
 • sin
 • v:pred
 • guò
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • zuì
 • sin
 • v:pred
 • guò
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0132
 • zhēn
 • really
 • other
 • xián
 • salty
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0132
 • tài
 • too
 • other
 • xián
 • salty
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • nc
 • 0001
 • zhè
 • DEM
 • nc
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0132
 • xián
 • salty
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0132
 • tài
 • too
 • other
 • xián
 • salty
 • other:pred
‘I have sinned, I have sinnned, this is so salty, this is too salty, salty, too salty!’
mandarin_jgz_0369[PLAY]
zhème xián de ròu wǒ jiù huó bù liǎo le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhème
 • this
 • ln_dem
 • xián
 • salty
 • ln_adj
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • ròu
 • meat
 • np:dt
 • 0132
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • huobuliǎo
 • cannot_live
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
‘Such salty meat, I cannot live anymore’
mandarin_jgz_0370[PLAY]
hǎo nǐ gè jìdiān
 • #
 • #
 • ##ds
 • hǎo
 • good
 • other
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0001
 • CL
 • ln_cl
 • jìdiān
 • jìdiān
 • pn_np.h:pred
‘Oh, Ji Dian!’
mandarin_jgz_0371[PLAY]
nǐ jìngrán zài sì miào lǐ chī gǒuròu
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0001
 • jìngrán
 • still
 • other
 • zài
 • ADP
 • adp
 • simiào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • rn_adp
 • chī
 • eat
 • v:pred
 • gǒuròu
 • dog_meat
 • np:p
 • 0132
‘You even eat dog meat in the temple!’
mandarin_jgz_0372[PLAY]
kàn wǒ ná nǐ qù jiàn fāngzhàng
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0001
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ds_cc:p
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0073
 • take
 • v:pred
 • 2SG
 • pro.2:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0134
 • bridging
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • svc_0.1:a
 • 0134
 • jiàn
 • meet
 • v:pred
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:p
 • 0074
‘I will bring you before the Fangzhang!’
mandarin_jgz_0373[PLAY]
jiù zhuài zhe jìdiān
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhuài
 • drag
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • jìdiān
 • jìdiān
 • np.h:p
 • 0001
‘He dragged Ji Dian with him.’
mandarin_jgz_0374[PLAY]
jìdiān jiù pǎo chū sìmén
 • #
 • #
 • ##
 • jìdiān
 • jìdiān
 • np.h:s
 • 0001
 • jiù
 • ADV
 • other
 • pǎo
 • run
 • v:pred
 • chū
 • out
 • rv_svc
 • sìmén
 • temple_door
 • np:obl
 • 0123
‘Ji Dian ran out the temple door.’
mandarin_jgz_0375[PLAY]
ránhòu tā zài hòumiànér zhuī
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • pro.h:a
 • 0073
 • zài
 • ADP
 • adp
 • hòumiànér
 • behind
 • np:l
 • zhuī
 • follow
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:p
 • 0001
‘And he followed him.’
mandarin_jgz_0376[PLAY]
(kū lā)
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • cry
 • v:pred
 • asp_mp
 • rv_asp
‘(He cried)’
mandarin_jgz_0377[PLAY]
duì zài sìmiào de ménkǒuér fāxiàn
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • duì
 • right
 • other
 • zài
 • ADP
 • adp
 • sìmiào
 • temple
 • ln_np:poss
 • 0068
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • ménkǒuér
 • door
 • np:l
 • 0123
 • fāxiàn
 • find
 • v:pred
‘Right, at the door of the temple he saw’
mandarin_jgz_0378[PLAY]
miàomén shàng tiēzhe zhāng zhǐ
 • #
 • #
 • #cc:p
 • miàomén
 • temple_door
 • np:l
 • 0123
 • shàng
 • on
 • rn_adp
 • tiēzhe
 • sticking
 • v:pred
 • zhāng
 • CL
 • ln_cl
 • zhǐ
 • paper
 • np:s
 • 0135
 • new
‘there was some paper sticking on it.’
mandarin_jgz_0379[PLAY]
(xiě le shénme ne)
 • #
 • #
 • #nc
 • (xiě
 • write
 • nc
 • le
 • ASP
 • nc
 • shénme
 • what
 • nc
 • ne)
 • MP)
 • nc
‘(What was written on it?)’
mandarin_jgz_0380[PLAY]
ránhòu tā jiù shuō nágè huícài nǐ qù kànkàn
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • 3SG
 • pro.h:s_ds
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • nágè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • huícài
 • stew_dish
 • np.h:voc
 • 0118
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0118
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • svc_0.2:s
 • kànkàn
 • red-see
 • v:pred
‘Then he said: Dish-cook, go look!’
mandarin_jgz_0381[PLAY]
zhégè huícài yòu liǎnsèér yě bú tài hǎo bǐjiào qīng
 • #
 • #
 • ##
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • huícài
 • stew_dish
 • ln_np.h:poss
 • 0118
 • yòu
 • again
 • other
 • liǎnsèér
 • color_of_face
 • np:s
 • 0136
 • bridging
 • also
 • other
 • NEG
 • other
 • tài
 • too
 • other
 • hǎo
 • good
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0136
 • bǐjiào
 • relatively
 • other
 • qīng
 • white
 • other:pred
‘The face of the dishes-cook was not good, very white.’
mandarin_jgz_0382[PLAY]
yě chī bù zhao shá
 • #
 • #
 • ##neg
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0118
 • also
 • other
 • chī
 • eat
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • zhao
 • ASP
 • rv_neg
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
‘He did not eat much.’
mandarin_jgz_0383[PLAY]
ránhòu jiù guò qù kàn
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0118
 • jiù
 • ADV
 • other
 • guò
 • over
 • lv_svc
 • go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • svc_0.h:a
 • 0118
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
‘He went to look.’
mandarin_jgz_0384[PLAY]
shīfù āi shì gè dāngpiào
 • #
 • #
 • ##ds
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
 • āi
 • oh
 • other
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0135
 • shì
 • COP
 • cop
 • CL
 • ln_cl
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:pred
‘Master, oh, it is a pawn ticket.’
mandarin_jgz_0385[PLAY]
dāngpiào
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0135
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:pred
‘A pawn ticket.’
mandarin_jgz_0386[PLAY]
keixià lái wǒ kàn kàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0118
 • keixià
 • NC
 • v:pred
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0073
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • kàn
 • see
 • rv
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
‘Get it down, I want to see it.’
mandarin_jgz_0387[PLAY]
huícài jiù kei kei bù xià lái ā shīfù
 • #
 • #
 • ##
 • huícài
 • stew_dish
 • np.h:a
 • 0118
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kei
 • NC
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0118
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
 • kei
 • NC
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ā
 • MP
 • other
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
‘The cook tried it: I can not get it down, Master!’
mandarin_jgz_0388[PLAY]
zhè dìfāng huài le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • dìfāng
 • place
 • np:s
 • 0123
 • huài
 • bad
 • other:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘This place is broken.’
mandarin_jgz_0389[PLAY]
kei lòu le doū
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0118
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
 • keilòu
 • NC
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
 • doū
 • all
 • other
‘I can not get it down.’
mandarin_jgz_0390[PLAY]
guǎngliàng jiù jìnqián zìjǐ kàn
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • jìnqián
 • go_near
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • zìjǐ
 • refl
 • refl
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
‘Guang Liang went nearer to look at it himself.’
mandarin_jgz_0391[PLAY]
ó yā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ó
 • oh
 • other
 • oh
 • other
‘Oh no!’
mandarin_jgz_0392[PLAY]
guǎngliàng qì de dāngshí jiù tiào le yī zhàng duō gāo ā
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:a
 • 0073
 • angry
 • other
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • dāngshí
 • at_that_time
 • np:other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tiào
 • jump
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • one
 • ln
 • zhàng
 • unit_of_length
 • np:p
 • duō
 • more
 • rn
 • gāo
 • high
 • rn
 • ā
 • MP
 • other
‘Guang Liang was so angry at that time, that he jumped very high!’
mandarin_jgz_0393[PLAY]
zhè jiù tā jiāshā de dāngpiào
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0135
 • jiù
 • ADV
 • other
 • 3SG
 • ln_pro.h:poss
 • 0073
 • jiāshā
 • cape
 • ln_np:poss
 • 0098
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:pred
‘It was the pawn ticket of his cape.’
mandarin_jgz_0394[PLAY]
dāng le wǔshí liǎng yínzi
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:a
 • 0098
 • dāng
 • charge
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv
 • wǔshí
 • fifty
 • ln
 • liǎng
 • CL
 • ln
 • yínzi
 • silver_coin
 • np:p
‘It had been pawned for 52 silver coins.’
mandarin_jgz_0395[PLAY]
cái wǔshí liǎng ā
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0098
 • cái
 • only
 • other
 • wǔshí
 • fifty
 • ln_num
 • liǎng
 • CL
 • np:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Only 52.’
mandarin_jgz_0396[PLAY]
guǎngliàng shuō zhè bù xíng
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliàng
 • guǎngliàng
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0135
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
‘Guang Liang said: This cannot be!’
mandarin_jgz_0397[PLAY]
xiánzài bìxū bǎ zhégè jiāshā shú huanlái
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • xiánzài
 • now
 • other
 • bìxū
 • must
 • other
 • ADP
 • adp
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jiāshā
 • cape
 • np:obl_dom
 • 0098
 • shú
 • buy
 • lv_svc
 • huanlái
 • change_back
 • v:pred
‘Now we need to get this cape back.’
mandarin_jgz_0398[PLAY]
zhégè jìdiān jiù xiān bù guǎn tā le
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • jìdiān
 • jìdiān
 • np.h:dt_p
 • 0001
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiān
 • first
 • other
 • NEG
 • other
 • guǎn
 • care_about
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
 • le
 • ASP
 • other
‘Do not care about Ji Dian for now.’
mandarin_jgz_0399[PLAY]
dài wǒ bǎ jiāshā huánlái zhīhòu zài zhěngzhì tā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0115
 • dài
 • be_with
 • v:pred
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0073
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • ADP
 • adp
 • jiāshā
 • cape
 • np:obl_dom
 • 0098
 • huánlái
 • change_back
 • v:pred
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • zài
 • again
 • other
 • zhěngzhì
 • take_care
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0001
‘Wait until I have my cape back, then I will take care of him.’
mandarin_jgz_0400[PLAY]
ránhòu liǎ rénér qù ná shuǐ lái
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • liǎ
 • two
 • ln_num
 • rénér
 • person
 • np.h:a
 • 0137
 • bridging
 • go
 • lv_svc
 • take
 • v:pred
 • shuǐ
 • water
 • np:p
 • 0138
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0137
 • lái
 • come
 • v:pred
‘Then two got some water.’
mandarin_jgz_0401[PLAY]
ná shuǐ bǎ dāngpiào gěi yīnshī le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0137
 • take
 • v:pred
 • shuǐ
 • water
 • np:p
 • 0138
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0137
 • ADP
 • adp
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:obl_dom
 • 0135
 • gěi
 • give
 • v:pred
 • yīnshī
 • wet
 • rv
 • le
 • ASP
 • other
‘They got some water to make the paper wet.’
mandarin_jgz_0402[PLAY]
jiù kāishǐ wǎng xià sī
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0137
 • jiù
 • ADV
 • other
 • kāishǐ
 • begin
 • other
 • wǎng
 • in_direction_of
 • adp
 • xià
 • down
 • other:g
 • tear
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0135
‘They tried to get it down.’
mandarin_jgz_0403[PLAY]
bù xíng ā shīfù sī bù xià lái
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0139
 • bridging
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0135
 • tear
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
‘It does not work, Master!’
mandarin_jgz_0404[PLAY]
sī bù xià lái zhà zhěng ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s
 • 0135
 • tear
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0137
 • zhà
 • how
 • other
 • zhěng
 • settle
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0140
 • bridging
 • ā
 • MP
 • other
‘We cannot get it down.’
mandarin_jgz_0405[PLAY]
zhè shíhòu huímiàn jiù gěi shīfù chū zhǔyì
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • shíhòu
 • moment
 • np:other
 • huímiàn
 • cook_noodles
 • np.h:a
 • 0117
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • shīfù
 • master
 • np.h:g
 • 0073
 • chū
 • out
 • v:pred
 • zhǔyì
 • idea
 • np:p
 • 0141
 • new
‘In this moment noodles-cook had an idea.’
mandarin_jgz_0406[PLAY]
shīfù yào zán bǎ mén xiè xià lái bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
 • yào
 • want
 • other
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:s
 • 0142
 • bridging
 • ADP
 • adp
 • mén
 • door
 • np:obl_dom
 • 0123
 • xiè
 • take
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • MP
 • other
‘Master, let us just take the whole door.’
mandarin_jgz_0407[PLAY]
zán bèi zhe mén qù dāngpū
 • #
 • #
 • ##ds
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • 0142
 • bèi
 • carry
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • mén
 • door
 • np:p
 • 0123
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0142
 • go
 • v:pred
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • np:p
 • 0143
 • new
‘We can carry it to the pawnshop.’
mandarin_jgz_0408[PLAY]
zhè yòng dāngpiào jiù néng huàn huí jiāshā lái le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • other
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0142
 • yòng
 • use
 • v:pred
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:p
 • 0135
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0142
 • jiù
 • ADV
 • other
 • néng
 • can
 • lv
 • huàn
 • change
 • v:pred
 • huí
 • back
 • rv_svc
 • jiāshā
 • cape
 • np:p
 • 0098
 • lái
 • come
 • other
 • le
 • ASP
 • other
‘We can use it as the ticket to get back the cape.’
mandarin_jgz_0409[PLAY]
guǎng liàng yī xiǎng
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • one
 • lv
 • xiǎng
 • think
 • v:pred
‘Guang Liang thought:’
mandarin_jgz_0410[PLAY]
èn yě duì
 • #
 • #
 • ##ds
 • èn
 • yes
 • other
 • ZERO
 • 0_disciple
 • 0.h:s
 • 0117
 • also
 • other
 • duì
 • right
 • other:pred
‘Yes, that is right.’
mandarin_jgz_0411[PLAY]
jiù bǎ mén xiè xià lái le
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • mén
 • door
 • np:obl_dom
 • 0123
 • xiè
 • take
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • other
‘They took the door.’
mandarin_jgz_0412[PLAY]
hòubiānér sì gè xiǎo túdì huíbǐng huímiàn huícài huífàn
 • #
 • #
 • ##
 • hòubiānér
 • behind
 • np:l
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • xiǎo
 • little
 • ln_adj
 • túdì
 • disciple
 • np.h:dt
 • 0115
 • huíbǐng
 • cook_pancake
 • np.h:appos
 • 0116
 • huímiàn
 • cook_noodles
 • np.h:appos
 • 0117
 • huícài
 • stew_dish
 • np.h:appos
 • 0118
 • huífàn
 • cook_rice
 • np.h:appos
 • 0119
‘The four disciples, pancake-cook, noodle-cook, dishes-cook, rice-cook,’
mandarin_jgz_0413[PLAY]
sì gè rénér yī rénér káng yī gè jiǎoér
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • rénér
 • person
 • np.h:appos
 • 0115
 • one
 • ln
 • rénér
 • person
 • np.h:a
 • 0144
 • bridging
 • káng
 • carry
 • v:pred
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • jiǎoér
 • corner
 • np:p
 • 0145
 • bridging
‘of the four people, each took one corner.’
mandarin_jgz_0414[PLAY]
jiù zài dào shàng káng guǎng liàng zǒu qiántóu
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zài
 • ADP
 • adp
 • dào
 • road
 • np:l
 • 0146
 • new
 • shàng
 • on
 • adp
 • káng
 • carry
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0123
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s
 • 0073
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • qiántóu
 • in_front
 • np:l
‘and carried it the whole way. Guangliang walked in front.’
mandarin_jgz_0415[PLAY]
zhè lù shàng jiù rén guǎng liàng dàshī ā nǐ zhè bèi mén chūqù gān shá
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • other
 • road
 • np:l
 • 0146
 • shàng
 • on
 • adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • rén
 • person
 • np:s_ds
 • 0147
 • new
 • #
 • #
 • ##ds
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • ln_pn_np
 • dàshī
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
 • ā
 • ADV
 • other
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0073
 • zhè
 • DEM
 • other
 • bèi
 • carry
 • v:pred
 • mén
 • door
 • np:p
 • 0123
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:s
 • 0073
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0073
 • gān
 • do
 • v:pred
 • shá
 • what
 • intrg_other:p
‘The people on the road asked: Guangliang, Master, what are you doing with this door?’
mandarin_jgz_0416[PLAY]
guǎng liàng shuō zhégè zhégè zhégè mén bā shì wǒmén sì miào lǐ de mén tūrán yǒu yī rì tā gěi wǒ tuō mèng
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • mén
 • door
 • np:dt_s
 • 0123
 • MP
 • other
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:s
 • 0123
 • shì
 • COP
 • cop
 • wǒmén
 • 1PL
 • ln_pro.1:poss
 • 0142
 • four
 • np:l
 • 0068
 • miào
 • temple
 • rn
 • inside
 • adp
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • mén
 • door
 • np:pred
 • 0123
 • #
 • #
 • ##ds
 • tūrán
 • suddenly
 • other
 • yǒu
 • have
 • adp
 • one
 • ln_deti
 • day
 • np:other
 • 3SG
 • pro:s
 • 0123
 • gěi
 • ADP
 • adp
 • 1SG
 • pro.1:obl
 • 0073
 • tuō
 • appear
 • v:pred
 • mèng
 • dream
 • rv
‘Guang Liang said: Ehm, this door, well, it is a door from our temple. Suddenly, one day, it appeared to me in a dream.’
mandarin_jgz_0417[PLAY]
shuō zhěng tiān zài mén shàng dài zhe
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:s_ds
 • 0123
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_it
 • 0.1:s
 • 0123
 • zhěng
 • all
 • ln
 • tiān
 • sky
 • np:other
 • zài
 • be_at
 • adp
 • mén
 • door
 • np:l
 • 0123
 • shàng
 • on
 • adp
 • dài
 • be_with
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
‘It said: I am a door all day.’
mandarin_jgz_0418[PLAY]
shēnghuó hěn jímò
 • #
 • #
 • ##ds
 • shēnghuó
 • life
 • np:s
 • 0148
 • new
 • hěn
 • very
 • other
 • jímò
 • lonely
 • other:pred
‘My life is very lonely.’
mandarin_jgz_0419[PLAY]
xiǎngyào chūqù jiànjiàn shìmiàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0123
 • xiǎngyào
 • want
 • lv_aux
 • chūqù
 • go_out
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • svc_0.1:a
 • 0123
 • jiànjiàn
 • see
 • v:pred
 • shìmiàn
 • world
 • np:p
 • 0149
 • unused
‘I want to go out and see the world.’
mandarin_jgz_0420[PLAY]
wǒ yě xiǎng zhè yě hǎo
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s_ds
 • 0073
 • also
 • other
 • xiǎng
 • think
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0150
 • bridging
 • also
 • other
 • hǎo
 • good
 • other:pred
‘I thought: That is good.’
mandarin_jgz_0421[PLAY]
zhégè wànwùyǒulíng
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhé
 • DEM
 • pro:s
 • 0123
 • CL
 • ln_cl
 • wànwùyǒulíng
 • all_things_have_soul
 • other:pred
‘This [door] has a soul [lit. This, all things have a soul].’
mandarin_jgz_0422[PLAY]
wǒ jīntiān jiù bǎ tā xiè xià lái
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0073
 • jīntiān
 • today
 • np:other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • ADP
 • adp
 • 3SG
 • pro.h:obl_dom
 • 0123
 • xiè
 • take
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
‘I took it down today’
mandarin_jgz_0423[PLAY]
dài zhe tā guàng yī quānér
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • dài
 • be_with
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0123
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0073
 • guàng
 • walk
 • v:pred
 • one
 • rv
 • quānér
 • circle
 • rv
‘to walk around’
mandarin_jgz_0424[PLAY]
āiyā zhè dàoér shàng rén
 • #
 • #
 • ##ds
 • āiyā
 • oh
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • dàoér
 • road
 • np:l
 • 0146
 • shàng
 • on
 • adp
 • rén
 • person
 • np.h:s_ds
 • 0147
‘Ay, the people on the road (said):’
mandarin_jgz_0425[PLAY]
ā dàshī guǒrán shì cíbēi wéi huái ā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ā
 • MP
 • other
 • dàshī
 • master
 • np.h:s
 • 0073
 • guǒrán
 • in_fact
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • cíbēiweihuai
 • ready_to_help_and_be_compassionate_like_a_buddhist_should_be
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘The master is really ready to help and compassionate, just like every Buddhist should be.’
mandarin_jgz_0426[PLAY]
ránhòu sì gè rénér jiù zǒu dào le dāngpū
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • rénér
 • person
 • np.h:a
 • 0115
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zǒu
 • walk
 • v:pred
 • dào
 • reach
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • rv
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • np:p
 • 0143
‘Then the four came to the pawn shop.’
mandarin_jgz_0427[PLAY]
dàole dāngpū zhè dào le dāngpū jiù qiāo mén
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0142
 • dàole
 • arrive
 • v:pred
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • np:p
 • 0143
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0142
 • dào
 • reach
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • np:p
 • 0143
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0142
 • jiù
 • ADV
 • other
 • qiāo
 • knock
 • v:pred
 • mén
 • door
 • np:p
 • 0151
 • new
‘They came to the pawn shop and knocked on the door.’
mandarin_jgz_0428[PLAY]
ā zhè xiǎoèr kàn zhe le
 • #
 • #
 • ##
 • ā
 • MP
 • other
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • xiǎoèr
 • servant
 • np.h:a
 • 0152
 • new
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:p
 • 0142
 • le
 • ASP
 • other
‘The young servant saw them.’
mandarin_jgz_0429[PLAY]
ā zhè shì miào lǐ de héshàng
 • #
 • #
 • ##ds
 • ā
 • MP
 • other
 • zhè
 • DEM
 • pro.h:s
 • shì
 • COP
 • cop
 • miào
 • temple
 • np:l
 • 0068
 • inside
 • adp
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • héshàng
 • monk
 • np.h:pred
 • 0142
‘These are the monks from the temple.’
mandarin_jgz_0430[PLAY]
zhè shì bǎ mén tōu xià lái gěi dāng le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • other
 • shì
 • COP
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0142
 • ADP
 • adp
 • mén
 • door
 • np:obl_dom
 • 0123
 • tōu
 • steal
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0142
 • gěi
 • give
 • v:pred
 • dāng
 • pawn
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0123
 • le
 • ASP
 • other
‘They took the door to give to us.’
mandarin_jgz_0431[PLAY]
ránhòu jiù shuō nǐ nǐ jiù fàng ménkǒu bā
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0152
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:dt_a
 • 0073
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0073
 • jiù
 • ADV
 • other
 • fàng
 • put
 • v:pred
 • ménkǒu
 • front_door
 • np:p
 • 0123
 • MP
 • other
‘Then he said: Put down the door in front of the shop!’
mandarin_jgz_0432[PLAY]
gěi nǐ èr liǎng yínzi
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0152
 • gěi
 • give
 • v:pred
 • 2SG
 • pro.2:g
 • 0073
 • èr
 • two
 • ln_num
 • liǎng
 • CL
 • ln_cl
 • yínzi
 • silver_coin
 • np:p
 • 0153
 • new
‘I will give you two silver coins.’
mandarin_jgz_0433[PLAY]
guǎng liàng shuō wǒmén shì lái qǔ dāng de
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0142
 • shì
 • COP
 • other
 • lái
 • come
 • lv_svc
 • qǔdang
 • retrieve
 • v:pred
 • =de
 • =MOD
 • =other
‘Guang Liang said: No, we came to get something back.’
mandarin_jgz_0434[PLAY]
ránhòu bǎ nágè xiǎoèr jiào chūqù ràng tā kàn nágè dāngpiào
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s
 • 0073
 • ADP
 • adp
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • xiǎoèr
 • servant
 • np.h:obl_dom
 • 0152
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • chūqù
 • go_out
 • rv_svc
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0073
 • ràng
 • let
 • v:pred
 • 3SG
 • pro.h:p
 • 0152
 • #
 • #
 • #
 • ZERO
 • 0_he
 • f0.h:a
 • 0152
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • DEM
 • ln
 • CL
 • ln
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:p
 • 0135
‘He called to servant to come out and see the pawn ticket.’
mandarin_jgz_0435[PLAY]
sī xiǎoèr shuō
 • #
 • #
 • ##
 • MP
 • other
 • xiǎoèr
 • servant
 • np.h:s_ds
 • 0152
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘The servant said:’
mandarin_jgz_0436[PLAY]
zhè bù xíng ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0154
 • bridging
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘that is not acceptable.’
mandarin_jgz_0437[PLAY]
nǐ déi bǎ piào sī xià lái gěi wǒmén wǒmén cái néng gěi nǐ huàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • déi
 • must
 • other
 • ADP
 • adp
 • piào
 • ticket
 • np:obl
 • 0135
 • tear
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • gěi
 • give
 • adp
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:g
 • 0152
 • #
 • #
 • ##ds
 • wǒmén
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0152
 • cái
 • only
 • other
 • néng
 • can
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • 2SG
 • pro.2:obl
 • 0073
 • huàn
 • change
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0098
‘You have to take the ticket off the door and give it to us. Then we can give the cape back to you.’
mandarin_jgz_0438[PLAY]
(shì ā) duì
 • #
 • #
 • ##
 • (shì
 • (cop
 • other
 • ā)
 • MP)
 • other
 • duì
 • right
 • other
‘(yes), yes’
mandarin_jgz_0439[PLAY]
ránhòu zhè sī bú xià lái ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhè
 • DEM
 • pro:a
 • 0135
 • tear
 • v:pred
 • NEG
 • rv_neg
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ā
 • MP
 • other
‘But we cannot get it off the door.’
mandarin_jgz_0440[PLAY]
nǐmén jiù tōngróng tōngróng zhíjiē mén gěi nǐmén
 • #
 • #
 • ##ds
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:a
 • 0152
 • jiù
 • ADV
 • other
 • tōngróng
 • acommodate
 • v:pred
 • tōngróng
 • acommodate
 • rv
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:p
 • 0073
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0073
 • zhíjiē
 • directly
 • other
 • mén
 • door
 • np:p
 • 0123
 • gěi
 • give
 • v:pred
 • nǐmén
 • 2PL
 • pro.2:g
 • 0152
‘You bend the rules a little, we will give you the whole door!’
mandarin_jgz_0441[PLAY]
nǐ bǎ jiāshā gěi wǒ
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0152
 • ADP
 • adp
 • jiāshā
 • cape
 • np:obl
 • 0098
 • gěi
 • give
 • v:pred
 • 1SG
 • pro.1:g
 • 0073
‘Give me the cape.’
mandarin_jgz_0442[PLAY]
ránhòu xiǎoèr shuō zhè bù xíng wǒmén zhégè dāngpū yǒu dāngpū de guījǔ
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • xiǎoèr
 • servant
 • np.h:s_ds
 • 0152
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0154
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • wǒmén
 • 1PL
 • ln_pro.1:poss
 • 0152
 • zhégè
 • DEM
 • ln_dem
 • CL
 • ln_cl
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • np:a
 • 0143
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • dāngpū
 • pawn_shop
 • ln_np:poss
 • 0143
 • =de
 • =MOD
 • =ln
 • guījǔ
 • rule
 • np:p
 • 0155
 • new
‘Then the servant said: No, we have the rules of our pawn shop.’
mandarin_jgz_0443[PLAY]
piào jiú shì piào
 • #
 • #
 • ##ds
 • piào
 • ticket
 • np:s
 • 0135
 • jiú
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • piào
 • ticket
 • np:pred
‘A ticket is a ticket.’
mandarin_jgz_0444[PLAY]
nǐ zhè mén huán shì bù xíng
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_cc:s
 • 2SG
 • pro.2:dt_a
 • 0073
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • mén
 • door
 • np:dt_p
 • 0123
 • ZERO
 • 0_you
 • dt_0.2:a
 • 0073
 • huán
 • exchange
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0123
 • %
 • %
 • %
 • shì
 • COP
 • cop
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
‘This door is not.’
mandarin_jgz_0445[PLAY]
zhè zěnme bàn ne
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • pro:dt
 • 0140
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0073
 • zěnme
 • how
 • other
 • bàn
 • do
 • v:pred
 • ne
 • MP
 • other
‘What can we do now?’
mandarin_jgz_0446[PLAY]
zhè yòu chóu huàn le
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • pro:dt_p
 • 0140
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:a
 • 0073
 • yòu
 • again
 • other
 • chóuhuan
 • worry
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0140
 • le
 • ASP
 • other
‘Again, I have sorrow.’
mandarin_jgz_0447[PLAY]
guǎng liàng
 • #
 • #
 • ##
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
‘Guang Liang:’
mandarin_jgz_0448[PLAY]
ā wǒ zhè wǔbǎi liǎng de jiāshā bù néng jiù zhème fàng zhè ā
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ā
 • MP
 • other
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0073
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • wǔbǎi
 • five_hundred
 • ln_num
 • liǎng
 • CL
 • ln_cl
 • =de
 • =MOD
 • =other
 • jiāshā
 • cape
 • np:dt_p
 • 0098
 • NEG
 • lv_neg
 • néng
 • can
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • zhème
 • this
 • other
 • fàng
 • put
 • v:pred
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0098
 • zhè
 • DEM
 • pro:l
 • 0143
 • ā
 • MP
 • other
‘Oh, I can not just keep that 520 coins expensive cape here.’
mandarin_jgz_0449[PLAY]
ránhòu yǒu lìng yī gè xiǎo túdì jiào huìbǐng
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • yǒu
 • have
 • other:predex
 • lìng
 • other
 • ln
 • one
 • ln
 • CL
 • ln_cl
 • xiǎo
 • little
 • ln_adj
 • túdì
 • disciple
 • np.h:s
 • 0116
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:a
 • 0116
 • jiào
 • called
 • v:pred
 • huìbǐng
 • bake_pancake
 • np.h:p
‘Then another monk called pancake-cook,’
mandarin_jgz_0450[PLAY]
huìbǐng jiù gěi chū zhǔyì
 • #
 • #
 • ##
 • huìbǐng
 • bake_pancake
 • np.h:a
 • 0116
 • jiù
 • ADV
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • ZERO
 • 0_Guangliang
 • 0.h:g
 • 0073
 • chū
 • out
 • v:pred
 • zhǔyì
 • idea
 • np:p
 • 0156
 • new
‘Pancake-cook had an idea.’
mandarin_jgz_0451[PLAY]
shīfù zhé shìér hái bù hǎo bàn mā
 • #
 • #
 • ##ds
 • shīfù
 • master
 • np.h:voc
 • 0073
 • zhé
 • DEM
 • ln_dem
 • shìér
 • thing
 • np:s
 • 0140
 • hái
 • still
 • other
 • NEG
 • other
 • hǎo
 • good
 • other
 • bàn
 • do
 • other:pred
 • MP
 • other
‘Master, there is an easy solution.’
mandarin_jgz_0452[PLAY]
zán zhǎo gè mùjiàng bā
 • #
 • #
 • ##ds
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • 0142
 • zhǎo
 • search
 • v:pred
 • CL
 • ln_cl
 • mùjiàng
 • carpenter
 • np.h:p
 • 0157
 • new
 • ADV
 • other
‘Let us find a carpenter.’
mandarin_jgz_0453[PLAY]
bǎ zhè dāngpiào nà kuàiér dìfāng gěi tā qiē xià lái
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0142
 • ADP
 • adp
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • dāngpiào
 • pawn_ticket
 • np:obl
 • 0135
 • DEM
 • ln_dem
 • kuàiér
 • CL
 • ln_cl
 • dìfāng
 • place
 • np:appos
 • 0158
 • bridging
 • gěi
 • give
 • adp
 • 3SG
 • pro.h:obl
 • 0152
 • qiē
 • cut
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
‘We can cut the pawn ticket out.’
mandarin_jgz_0454[PLAY]
qiē xià lái jìnqù bù jiù néng bǎ jiāshā gěi huàn huí lái le mā
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:a
 • 0142
 • qiē
 • cut
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0158
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0142
 • jìnqù
 • go_in
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_we
 • 0.1:s
 • 0142
 • NEG
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • néng
 • can
 • other
 • ADP
 • adp
 • jiāshā
 • cape
 • np:obl_dom
 • 0098
 • gěi
 • give
 • adp
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:obl
 • 0073
 • huàn
 • change
 • v:pred
 • huí
 • back
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • le
 • ASP
 • other
 • MP
 • other
‘We can cut it down and get in the pawn shop. Then we can get the cape back, right?’
mandarin_jgz_0455[PLAY]
(cōng míng) guǎng liàng shuō
 • #
 • #
 • ##
 • (cōngming)
 • smart
 • other
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘Guang Liang said:’
mandarin_jgz_0456[PLAY]
nǐ zhè hěn cōngmíng ā
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0116
 • zhè
 • DEM
 • other
 • hěn
 • very
 • other
 • cōngmíng
 • smart
 • other:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘You are very smart.’
mandarin_jgz_0457[PLAY]
wǒ sǐ le nǐ kěnéng jiù shì zhǔchí
 • #
 • #
 • ##ds
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0073
 • die
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • rv_asp
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0116
 • kěnéng
 • maybe
 • other
 • jiù
 • ADV
 • other
 • shì
 • COP
 • cop
 • zhǔchí
 • head_of_temple
 • np.h:pred
‘After I have died, maybe you will become head of the temple.’
mandarin_jgz_0458[PLAY]
ránhòu zhégè qiē xià lái zhīhòu zhè jiāshā jiù huàn huí lái le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • zhé
 • DEM
 • other
 • CL
 • other
 • ZERO
 • 0_carpenter
 • 0.h:a
 • 0157
 • qiē
 • cut
 • v:pred
 • xià
 • down
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_it
 • 0:p
 • 0158
 • zhīhòu
 • after
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • jiāshā
 • cape
 • np:dt_p
 • 0098
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:a
 • 0142
 • jiù
 • ADV
 • other
 • huàn
 • change
 • v:pred
 • huí
 • back
 • rv_svc
 • lái
 • come
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_it
 • dt_0:p
 • 0098
 • le
 • ASP
 • other
‘Then, after they cut it down, they got back the cape.’
mandarin_jgz_0459[PLAY]
sì gè xiǎo túdìér jíxù káng zhe mén huíqù
 • #
 • #
 • ##
 • four
 • ln_num
 • CL
 • ln_cl
 • xiǎo
 • little
 • ln_adj
 • túdìér
 • disciple
 • np.h:a
 • 0115
 • jíxù
 • continue
 • other
 • káng
 • carry
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • mén
 • door
 • np:p
 • 0123
 • #
 • #
 • ##
 • ZERO
 • 0_they
 • svc_0.h:s
 • 0115
 • huíqù
 • go_back
 • v:pred
‘Then the four disciples carried back the heavy door.’
mandarin_jgz_0460[PLAY]
ránhòu bǎ mén ānshàng le
 • #
 • #
 • ##
 • ránhòu
 • then
 • other
 • ZERO
 • 0_they
 • 0.h:s
 • 0115
 • ADP
 • adp
 • mén
 • door
 • np:obl_dom
 • 0123
 • ānshàng
 • install
 • v:pred
 • le
 • ASP
 • other
‘And put it back to the original place.’
mandarin_jgz_0461[PLAY]
zhè guǎng liàng xīn lǐ jiù xiǎng ā
 • #
 • #
 • ##
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • guǎngliang
 • guǎngliang
 • pn_np.h:s_ds
 • 0073
 • xīn
 • heart
 • np:l
 • inside
 • adp
 • jiù
 • ADV
 • other
 • xiǎng
 • think
 • v:pred
 • ā
 • MP
 • other
‘Guang Liang thought to himself:’
mandarin_jgz_0462[PLAY]
zhè bù xíng ne
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • zhè
 • DEM
 • pro:s
 • 0159
 • bridging
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
 • ne
 • MP
 • other
‘That will not work.’
mandarin_jgz_0463[PLAY]
zhè mén yǒu gè kūlóng zhè lǎo fāngzhàng kàn zhe
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • ln_dem
 • mén
 • door
 • np:s
 • 0123
 • yǒu
 • have
 • v:pred
 • CL
 • ln_cl
 • kūlóng
 • hole
 • np:p
 • 0160
 • bridging
 • #
 • #
 • ##ds
 • zhè
 • DEM
 • pro:dt_p
 • 0159
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:a
 • 0074
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • zhe
 • ASP
 • rv_asp
 • ZERO
 • 0_this
 • dt_0:p
 • 0159
‘There is a hole in the door. If the Fangzhang sees it’
mandarin_jgz_0464[PLAY]
bù déi shuō wǒ má (duì)
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_he
 • 0.h:s_ds
 • 0074
 • NEG
 • other
 • déi
 • must
 • rv
 • shuō
 • say
 • v:pred
 • 1SG
 • pro.1:other
 • 0073
 • q
 • other
 • (duì)
 • (right)
 • other
‘He must say it was me’
mandarin_jgz_0465[PLAY]
zěnme bàn
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_I
 • 0.1:s
 • 0073
 • zěnme
 • how
 • other
 • bàn
 • do
 • v:pred
‘What to do?’
mandarin_jgz_0466[PLAY]
túdì huícài shuō
 • #
 • #
 • ##
 • túdì
 • disciple
 • np.h:s_ds
 • 0118
 • huícài
 • stew_dish
 • rn
 • shuō
 • say
 • v:pred
‘Dishes-cook said:’
mandarin_jgz_0467[PLAY]
shīfù nǐ kàn zánmén zài gěi tā tiēshàng ā
 • #
 • #
 • ##ds
 • shīfù
 • master
 • pro.h:voc
 • 0073
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • zánmén
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • 0142
 • zài
 • again
 • other
 • gěi
 • give
 • adp
 • 3SG
 • pro.h:obl
 • 0074
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • shàng
 • on
 • rv_svc
 • ZERO
 • 0_something
 • 0:p
 • 0161
 • new
 • ā
 • MP
 • other
‘Master, look. We will just put something new on the door.’
mandarin_jgz_0468[PLAY]
nǐ kàn zán tiē biéde bù xíng
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:s
 • 0073
 • kàn
 • see
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ds_cc:s
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • 0142
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • biéde
 • other
 • np:p
 • 0161
 • %
 • %
 • %
 • NEG
 • other
 • xíng
 • okay
 • other:pred
‘Look, we just put something else on the door, right?’
mandarin_jgz_0469[PLAY]
nǐ zhè tiē zhè tiē nà tiē ménshén doū bù xiàng huà
 • #
 • #
 • ##ds
 • 2SG
 • pro.2:a
 • 0073
 • zhè
 • DEM
 • other
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • zhè
 • DEM
 • pro:p
 • 0161
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0073
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • DEM
 • pro:p
 • 0161
 • #
 • #
 • ##ds
 • ZERO
 • 0_you
 • 0.2:a
 • 0073
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • ménshén
 • door_god
 • np.d:p
 • 0162
 • new
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • ZERO
 • 0_these
 • 0:s
 • 0162
 • doū
 • all
 • other
 • NEG
 • other
 • xiàng
 • like
 • other
 • huà
 • speech
 • other:pred
‘All door gods do not work.’
mandarin_jgz_0470[PLAY]
zán tiē lǎo fāngzhàng
 • #
 • #
 • ##ds
 • zán
 • 1PL.INCL
 • pro.1:a
 • 0142
 • tiē
 • glue
 • v:pred
 • lǎo
 • old
 • ln_adj
 • fāngzhàng
 • fāngzhàng
 • np.h:p
 • 0163
 • new
‘We will put a picture of the old Fangzhang on i