Text preview: mc_tulil_alrm

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpustulil
 • textalrm
 • speakerTL01
 • annotator(s)Chenxi Meng
 • version2311
 • last updated2022-07-25
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
tulil_alrm_0001[PLAY]
ngang o ava nga itəne moli Augustine Rickie.
 • #
 • #
 • #nc
 • ngang
 • 1SG
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ava
 • again
 • nc
 • nga
 • 1SG.POSS
 • nc
 • itən
 • name
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • moli
 • again
 • nc
 • Augustine
 • Augustine
 • nc
 • Rickie
 • Rickie
 • nc
‘Again, my name is Augustine Rickie.’
tulil_alrm_0002[PLAY]
me do ava ngəmətor da nganume bema apir, me kori go apir, apir təre moli to avar ngang ngəmatme dəm.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • ava
 • again
 • nc
 • ngə-mətor
 • 1SG.PST-sit
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • ngan-ume
 • 1SG.NPST-tell
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • a-pir
 • ART-story
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • a-pir
 • ART-story
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • a-pir
 • ART-story
 • nc
 • təre
 • true
 • nc
 • moli
 • real
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • avar
 • also
 • nc
 • ngang
 • 1SG
 • nc
 • ngə-matme
 • 1SG.PST-work
 • nc
 • dəm
 • on
 • nc
‘and now I'm sitting again to tell a story, not a story, a real story that I worked on.’
tulil_alrm_0003[PLAY]
apir idil uvi o bema kəvənave to ngəmatme da kəvənave ngana nga məlna.
 • #
 • #
 • ##
 • a-pir
 • ART-story
 • np:dt_s
 • idil
 • small
 • rn
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • bem
 • at
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • bridging
 • to
 • SUB
 • other
 • ngə-matme
 • 1SG.PST-work
 • v:pred
 • da
 • on
 • rv
 • kəvənav
 • rain
 • np:p
 • 0002
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nga-n
 • 1SG-COM
 • pro.1:dt
 • 0001
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • nga
 • 1SG.POSS
 • rn_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • cousin
 • rn_np.h
 • 0003
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘this little story is about rain that I worked on rain with my cousin.’
tulil_alrm_0004[PLAY]
nga məlna va itəne Fidelis Vəninar.
 • #
 • #
 • ##
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • cousin
 • ln_np.h:poss
 • 0003
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0003
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0004
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • Fidelis
 • Fidelis
 • pn_np:pred
 • Vəninar
 • Vəninar
 • rn
‘My cousin his name is Fidelis Vəninar.’
tulil_alrm_0005[PLAY]
be lalənga 1994, o ngang o nga-- ngana nga məlna avi o, ngunu kərtang məndo, təkənəmumə da ngunutteltel mat nəmumə be west coast be central new ireland ba məngəda to tattak bema tate, be Lambu.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • be
 • at
 • adp
 • laləng
 • year
 • np:dt
 • 0005
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • 1994
 • 1994
 • np:appos
 • o
 • TOP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • nga-n
 • 1SG-COM
 • pro.1:dt_s
 • 0001
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • nga
 • 1SG.POSS
 • rn_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • cousin
 • rn_np.h
 • 0003
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ngunu-kər
 • 1DL.PST-rise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.1:p
 • 0006
 • bridging
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • do
 • here;now
 • other:l
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • other:g
 • 0007
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • ngunu-t~teltel
 • 1DL.PST-RED~wander
 • v:pred
 • mat
 • finish
 • rv
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • west
 • west
 • np:g
 • 0008
 • new
 • coast
 • coast
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • central
 • central
 • rn_np
 • 0009
 • new
 • New Ireland
 • New_Ireland
 • rn_pn_np
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home
 • np:appos
 • 0010
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0011
 • bridging
 • to
 • REL
 • other
 • ta-t~tak
 • 3PL.HUM.NPST-RED~call
 • v:pred
 • bem
 • at
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0006
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • Lambu
 • Lambu
 • pn_np:other
 • 0010
‘in year 1994, me with my cousin, we got up from here, went to wander down there at west coast in central New Ireland, at the place which they called Lambu.’
tulil_alrm_0006[PLAY]
doto dumətor be Lambu o udu dummengə (bərodəm--) ba məngədə kəledaka ato tabu, nga vadoke Senta.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • doto
 • when;if
 • other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • be
 • at
 • adp
 • Lambu
 • Lambu
 • pn_np:l
 • 0010
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0006
 • du-m~mengə
 • 1PL.PST-RED~sleep
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • məngədə
 • home;village
 • np:l
 • 0012
 • new
 • kəledak
 • short
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-to
 • 3SG.M-belong.to
 • rn
 • tabu
 • in-law(kuanua)
 • rn
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • vadok
 • in_law
 • np:appos
 • 0013
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • Senta
 • Senta
 • pn_np:appos
 • 0014
 • bridging
‘When we were staying in Lambu, we were sleeping in a small village of my in-law, Senta.’
tulil_alrm_0007[PLAY]
iap to ativi nogət nudu be atade, iap va dərnge.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0014
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_poss
 • 0014
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0014
 • to
 • REL
 • other
 • at-i~vi
 • 3SG.M.NPST-RED~go
 • v:pred
 • nogət
 • first
 • other
 • n
 • APPL
 • adp
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:obl
 • 0006
 • be
 • at
 • adp
 • atad
 • church
 • np:other
 • 0015
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • %
 • %
 • %
 • iap
 • 3SG.M
 • ln_pro.h:poss
 • 0014
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0014
 • dərng
 • old
 • np.h:pred
 • 0016
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘the man who lead us in church, his wife.’
tulil_alrm_0008[PLAY]
dumətor nəbət ba ta ta məngəda.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • ta
 • 3PL.HUM
 • ln_pro.h:poss
 • 0017
 • bridging
 • ta
 • 3PL.HUM.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0017
 • məngəd
 • home;village
 • np:l
 • 0012
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘we stayed there at their home.’
tulil_alrm_0009[PLAY]
me doto dumətor nəbət to lətnudu təkənəmu ba məngəda abət, me abət o vənu laika bəvəppən ma məngəda abət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • me
 • and
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0012
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:s_sv
 • 0006
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0012
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • dem_pro:dt_p
 • 0012
 • o
 • TOP
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:a
 • 0018
 • unused
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-p~pən-m
 • 3SG.M.PST-RED~hit
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • məngəd
 • home;village
 • np:p
 • 0012
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
‘when we were staying there, when we arrived there at the village, and strong sun was destroying the village.’
tulil_alrm_0010[PLAY]
vənua bəvətton vareot
 • #
 • #
 • ##
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • vareot
 • long_time
 • rv
‘the sun was shining for a long time.’
tulil_alrm_0011[PLAY]
me tərevənik o bidəmmang idə, tipur me nangə o bidəmmang idə. məgəte ubət bu avar bə idəmiav idə.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • təre
 • thing
 • np:dt_s
 • 0019
 • new
 • =vənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mang
 • 3N-RED~burn
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0019
 • #
 • #
 • ##
 • tipur
 • bush
 • np:dt_s
 • 0020
 • new
 • me
 • and
 • rn
 • nangə
 • tree.PL
 • rn_np
 • 0021
 • new
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mang
 • 3N-RED~burn
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0022
 • bridging
 • məgəte
 • like
 • other
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_pro:s_iv
 • 0022
 • ##
 • #
 • ##
 • bu
 • betelnut
 • np:dt_s
 • 0023
 • new
 • avar
 • also
 • other
 • ASP
 • =other
 • idə-miav
 • 3N.PST-wither
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0023
‘and the things were dying of heat, bush and trees were dying of heat, like those betelnut trees/leaves were also withered.’
tulil_alrm_0012[PLAY]
mərəm ga tipur idənung, ga nangə idə nung ubo o bə kərekərerət idə.
 • #
 • #
 • ##
 • mərəm
 • fruit
 • np:dt_s
 • 0024
 • new
 • ga
 • across
 • rn
 • tipur
 • bush
 • rn_np:poss
 • 0020
 • idə=
 • 3N.POSS=
 • =rn_pro:poss
 • 0020
 • nung
 • bottom
 • rn_np
 • ga
 • across
 • rn
 • nangə
 • tree.PL
 • rn_np:poss
 • 0021
 • idə=
 • 3N.POSS=
 • =rn_pro:poss
 • 0021
 • nung
 • bottom
 • rn_np
 • u-bo
 • 3N-UP
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • kəre-kərerət
 • RED~dry
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_sv
 • 0024
‘The fruits up on the trees are dried up.’
tulil_alrm_0013[PLAY]
me doto da dutteltel ba tipur, o idəttər udu vədəma turin to bələlət moli konəng na turin.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • doto
 • when;if
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • du-t~teltel
 • 1PL.PST-RED~wander
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • tipur
 • bush
 • np:g
 • 0020
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • idə-t~tər
 • 3N.PST-RED~surprise
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0006
 • vədəma
 • for
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • turin
 • fire
 • np:obl
 • 0025
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • lə~lət
 • RED~arrive
 • v:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • turin
 • fire
 • np:s_sv
 • 0025
‘and when we wanted to wander in the bush, we were surprised for the fire that/because fire just appeared.’
tulil_alrm_0014[PLAY]
nəbət ga tipur idənung o bələt kona go turin o bitamang lau nəpbo.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other
 • ga
 • across
 • adp
 • tipur
 • bush
 • rn_np:poss
 • 0020
 • idə
 • 3N.POSS
 • rn_pro:poss
 • 0020
 • nung
 • bottom
 • np:other
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • ko
 • kona
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • turin
 • fire
 • np:s_sv
 • 0025
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • 0
 • 0
 • 0:s_iv
 • 0025
 • ita-mang
 • 3N.NPST-burn
 • v:pred
 • lau
 • lau
 • nc
 • nə-p~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:l
 • 0020
‘There on the tree, fire just appeared, it is burning and spread to the side.’
tulil_alrm_0015[PLAY]
io nangə to-- nangə laik moli vənik to məgəte vənik uvi do batma məngəda, ubət ar bəkərekərerət idə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • nangə
 • tree
 • np:dt
 • 0026
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • moli
 • real
 • rn
 • =vənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • vənik
 • PL.CL:DIM
 • nc
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc_other
 • 0007
 • batm
 • around
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • məngəd
 • home;village
 • nc_np
 • 0007
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • %
 • %
 • %
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_other:dt_s
 • 0026
 • ar
 • still;also
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kəre~kərerət
 • RED~dry
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_sv
 • 0026
‘Then the really big trees like these trees here around home, they were also dried.’
tulil_alrm_0016[PLAY]
me ioiviok o bidəttəviok məgəte məndo ba Mətəvut, məgəte ar bətoktok nəmə to Tovue atemengəp nəmə təma Dava vədo. təma tuk laika vədo təkənəmumə, (ba) be vət to molimolita takəkərəbut.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ioi
 • water
 • np:dt_s
 • 0027
 • bridging
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ttəv
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =pro:s_sv
 • məgəte
 • like
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • do
 • here
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • Mətəvut
 • PN
 • pn_np:l
 • 0028
 • new
 • məgəte
 • like
 • other
 • ar
 • still;also
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • toktok
 • end
 • np:dt
 • 0029
 • new
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • SUB
 • other
 • to-Vue
 • ART.M-PN
 • pn_np.h:s
 • at-e~mengəp
 • 3SG.M.PST-IMPF~sleep
 • v:pred
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • təm
 • prep
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Dava
 • PN
 • ln_pn_np:poss
 • 0030
 • new
 • və=
 • və=
 • =ln_pro:poss
 • 0030
 • do
 • head
 • np:l
 • 0031
 • bridging
 • təm
 • prep
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • tuk
 • road
 • ln_np:poss
 • 0032
 • new
 • laik
 • big
 • ln
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • və=
 • və=
 • =ln_pro:poss
 • 0030
 • do
 • head
 • np:other
 • 0031
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • be
 • at
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • molimoli
 • people
 • np.h:s
 • 0033
 • new
 • =ta
 • =PL.HUM
 • =rn
 • ta-kə~kərəbut
 • 3PL.NPST-RED~go_to_jail
 • v:pred
‘and the creeks were dried, like from here at Mətəvut ends down there where Vue sleeps, down there at the entrance of Dava, the entrance of the big road, (then) to down there at the place where people are jailed’
tulil_alrm_0017[PLAY]
ioiviok o bidəttə viok o məte toktok nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • ioi
 • water
 • np:dt_s
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ttəv
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =pro:s_sv
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s_sv
 • 0027
 • o
 • TOP
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • toktok
 • end
 • v:pred
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0028
‘The creeks were dried, like ends there.’
tulil_alrm_0018[PLAY]
doto dumətomətor nəbət (me--) ba maoka abət, me udu katum konəng o duna molimolita mənəbət to duttela ioi da dutturən me duttela ioi təda tangədə, me duttela ioi da təda nakən.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0034
 • bridging
 • doto
 • when;if
 • other
 • du-məto~mətor
 • 1PL-RED~sit
 • v:pred
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0010
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • space;time
 • np:other
 • 0035
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn_dem
 • %
 • %
 • %
 • me
 • and
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0034
 • katum
 • all;finished
 • rn
 • konəng
 • only
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • du-n
 • 1PL-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np.h:pred
 • 0036
 • bridging
 • =ta
 • =3PL.HUM
 • =rn
 • mə=
 • from=
 • =rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn_dem
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0034
 • to
 • SUB
 • other
 • du-t~tel
 • 1PL.PST-RED~search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0034
 • da
 • PURP
 • other
 • du-t~turən
 • 1PL.PST-shower
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0034
 • me
 • and
 • other
 • du-t~tel
 • 1PL.PST-RED~search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • təda
 • for
 • adp
 • tangədə
 • cook
 • np:obl
 • 0037
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0034
 • me
 • and
 • other
 • du-t~tel
 • 1PL.PST-RED~search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • təda
 • for
 • adp
 • nakən
 • drink
 • np:pred
 • 0038
 • new
‘when we were staying [lit. sitting] there during that time, all of us, we and the people from there, we searched for water for us to wash and cook and drink.’
tulil_alrm_0019[PLAY]
dummata tuk laik nəmbo me duppi ba ioiviok nəmbo, vətak to bidəttəp da duttəra vət to ioivoi ar itamanəng konəng io dəkatə mat nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0034
 • du-m~mat
 • 1PL.PST-RED~get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • tuk
 • road
 • np:p
 • 0032
 • laik
 • big
 • rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0034
 • me
 • and
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • vətak
 • PL.CL:SEG
 • pro:appos
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0027
 • to
 • REL
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-t~təp
 • 3N.PST-RED~dry
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0034
 • da
 • PURP
 • other
 • du-t~tər
 • 1PL.PST-RED~meet
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vət
 • 3SG.SEG
 • cl_pro:p
 • 0027
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • ioi
 • water
 • np:s
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • ar
 • still;also
 • other
 • it-a~manəng
 • 3N.NPST-RED~run
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0034
 • io
 • then
 • other
 • də-katə
 • 1PL.NPST-fetch_water
 • v:pred
 • mat
 • finish
 • rv
 • nəbət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
‘We followed the big road going up, and we walked in the creeks up, (walked in) the places where its already dried, for us to find a place where water is still running, so we can fetch water there.’
tulil_alrm_0020[PLAY]
io nəbo ava dəlliu nəmmə mənu tivən ba ioiviok, me avar mənu tivən ba tuk, nəmumə o avar məngəda aumu o tivən katum konəng.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0034
 • io
 • then
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • ava
 • again
 • other
 • də-l~liu
 • 1PL.NPST-RED~return
 • v:pred
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
 • 0010
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • tivən
 • rock
 • np:l
 • 0039
 • new
 • ba
 • in
 • rn
 • ioi
 • water
 • rn_np
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • me
 • and
 • rn
 • avar
 • also
 • rn
 • mənu
 • back_of
 • rn
 • tivən
 • rock
 • rn_np
 • 0039
 • ba
 • in
 • rn
 • tuk
 • road
 • rn_np
 • 0032
 • #
 • #
 • ##
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • məngəd
 • home;village
 • np:s
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-umu
 • 3SG.M-IN
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • tivən
 • rock
 • np:pred
 • 0039
 • katum
 • all;finished
 • rn
 • konəng
 • only
 • rn
‘Then up there we come back again, (step) on the rocks in the creeks, and again on the rocks on the roads going down, the villages there are full of rocks.’
tulil_alrm_0021[PLAY]
doto maoka abət to dumətor nanbət me dutton dune, 'tabo, udu o məngəda avi o ngane mərek konəng da ka go vətivon o məngəda avi o lətna turin do bərodəma məngəda avi, tove turin o bə lələtnidə nəpbo mənu bərən.'
 • #
 • #
 • ##
 • doto
 • when;if
 • other
 • maok
 • time;space
 • np:dt
 • 0035
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn_dem
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • to
 • REL
 • other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • me
 • and
 • other
 • du-t~ton
 • 1PL.PST-RED~look
 • v:pred
 • dun-e
 • 1PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • ta-bo
 • 3PL-UP
 • nc
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • məngəd
 • home;village
 • np:dt
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds_cc
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • da
 • PURP
 • other
 • ka
 • SUBJ
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • vəti
 • day
 • np:dt
 • =von
 • =3SG.DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • məngəd
 • home;village
 • np:dt_g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • turin
 • fire
 • np:s_sv
 • 0025
 • do
 • here;now
 • other
 • bərodəm
 • inside
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #ds
 • tove
 • because
 • other
 • turin
 • fire
 • np:dt_s
 • 0025
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • lə~lət
 • RED~arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:s_sv
 • 0025
 • nə-p~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • bərən
 • mountain
 • np:g
 • 0040
 • bridging
‘When at that time that we stayed there, we saw this we thought,' geez, this village, I think one day fire will appear inside the village', because fire kept coming just up there on top of the mountain.’
tulil_alrm_0022[PLAY]
bidəmmanga kəguing.
 • #
 • #
 • ##
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mang
 • 3N.PST-RED~burn
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =rv
 • kəguing
 • grass.sp.
 • np:s_iv
 • 0041
 • new
‘Grass was burnt / dried out.’
tulil_alrm_0023[PLAY]
kəguing o tipur idə to ittuk məgəte kori-- kori mərek da go molimolia da api.
 • #
 • #
 • ##
 • kəguing
 • grass.sp.
 • np:s
 • 0041
 • o
 • TOP
 • other
 • tipur
 • bush
 • np:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:appos
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0041
 • to
 • REL
 • other
 • i-t~tuk
 • 3N.NPST-RED~grow
 • v:pred
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0041
 • məgəte
 • like
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • da
 • PURP
 • adp
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • molimoli
 • people
 • np.h:s
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • da
 • PURP
 • other
 • a-pi
 • 3M.NPST-go
 • v:pred
‘kəguing is the type of grass that like its not good for anyone to walk on.’
tulil_alrm_0024[PLAY]
me ubət o idəmmang idə.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_pro:dt_s
 • 0041
 • o
 • TOP
 • other
 • idə-m~mang
 • 3N-RED~burn
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0041
‘and these were also burnt.’
tulil_alrm_0025[PLAY]
me balut, tul ubət o mən davə. o ubət o bidətturən o bənəmumə be ioiviok bəro.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • balut
 • bird.sp.
 • np:s
 • 0042
 • new
 • tul
 • bird
 • np:appos
 • 0042
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • davə
 • up
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • o
 • TOP
 • other
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_pro:dt_s
 • 0042
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0042
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-t~turən
 • 3N.PST-RED~wash
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0042
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:pred
 • be
 • at
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • bəro
 • at_creek
 • rn
‘and the pigeon, these birds that are from up there, they were washing themselves down there in the creeks.’
tulil_alrm_0026[PLAY]
idəmmənəvən mənəmbo da bidətturən nəmu bəro ba ioi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0042
 • idə-m~mənəvən
 • 3N.PST-RED~fall
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:l
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0042
 • da
 • PURP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-t~turən
 • 3N.PST-RED~wash
 • v:pred
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • bəro
 • at_creek
 • other:l
 • ba
 • in
 • rn
 • ioi
 • water
 • rn_np
 • 0027
‘They fell from up there, for them to wash themselves in the creek in the water.’
tulil_alrm_0027[PLAY]
me tul o avar bidətturən nəmu bəro ba ioi, to lovakəti to vənua ba maoka abət o laik moli.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0042
 • me
 • and
 • other
 • tul
 • bird
 • np:dt_s
 • 0042
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-t~turən
 • 3N.PST-RED~wash
 • v:pred
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • bəro
 • at_creek
 • other:l
 • ba
 • in
 • rn
 • ioi
 • water
 • rn_np
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • lovakəti
 • hot
 • np:s
 • 0043
 • bridging
 • to
 • belong.to
 • rn
 • vənu
 • sun
 • rn_np
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • space;time
 • np:other
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn_dem
 • o
 • TOP
 • other
 • laik
 • big
 • other:pred
 • moli
 • real
 • rv
‘and birds were also wash themselves in the creek in water, because the heat of sun during that time is really strong.’
tulil_alrm_0028[PLAY]
be vəti təgəvon o nga məlna Fidelis Vəninar vəngar tuk ngang, ate, 'ngali, do vənua avi o vatər tədor.'
 • #
 • #
 • ##
 • be
 • at
 • adp
 • vəti
 • day
 • np:dt
 • təgə
 • one
 • rn
 • =von
 • =3SG.DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • brother.in.law
 • np.h:a
 • 0003
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • Fidelis
 • Fidelis
 • pn_np:appos
 • Vəninar
 • Vəninar
 • rn
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0018
 • ngali
 • in-law
 • np.h:voc
 • 0001
 • do
 • here;now
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:dt_s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • v-atər
 • 3SG.M.PST-stand
 • v:pred
 • tədor
 • strong
 • rv
‘one day, my in-law Fidelis Vəninar said to me, "Inlaw, now this sun stayed strong (is not going away)."’
tulil_alrm_0029[PLAY]
'me ngang o ngattən da məna ngu-- ngukəbənəta go tərea.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0003
 • o
 • TOP
 • other
 • nga-t~tən
 • 1SG.NPST-RED~think
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • məna
 • wait
 • other
 • ngu-kəbənət
 • 1DL.NPST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təre
 • thing
 • np:p
 • 0046
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘"and I'm thinking that let's make some thing."’
tulil_alrm_0030[PLAY]
io ngang ngətira ngane, 'gəri idə? gu tərea abət to ngiməngar bema?'
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0001
 • ngə-tir
 • 1SG.PST-ask
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:p
 • 0003
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • gəri
 • what
 • other:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s
 • 0046
 • #
 • #
 • ##ds
 • gu
 • which
 • other:pred
 • təre
 • thing
 • np:s
 • 0046
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • #ds_rc
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0003
 • to
 • REL
 • other
 • ngi-məngar
 • 2SG.NPST-say
 • v:pred
 • bem
 • at
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0046
‘Then I asked him, "What is it? What thing are you talking about?"’
tulil_alrm_0031[PLAY]
io vəngar tuk ngang ate, ava məna ngular ko be vənua avi to ngukəbənəta go kəvənave da məna kəvənave etnəvən konəng.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • io
 • then
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • ava
 • again
 • other
 • məna
 • wait
 • other
 • ngu-lar
 • 1DL.NPST-try
 • v:pred
 • ko
 • only
 • rv
 • be
 • at
 • adp
 • vənu
 • sun
 • np:obl
 • 0025
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • to
 • to
 • other
 • ngu-kəbənət
 • 1DL.NPST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:p
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #ds
 • da
 • PURP
 • other
 • məna
 • wait
 • other
 • kəvənave
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • et-nəvən
 • 3SG.F.NPST-fall
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
‘Then he said to me, said, let's just try at this sun, we make some rain so the rain will fall.’
tulil_alrm_0032[PLAY]
'da epata tərevənik.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0002
 • da
 • PURP
 • other
 • e-pat
 • 3SG.F.NPST-wash
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • təre
 • thing
 • np:p
 • 0019
 • =vənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
‘For it (the rain) to wash/wet the things.’
tulil_alrm_0033[PLAY]
io ngang avar kori ngəvul avar ngəbitəmut konəng bətma.
 • #
 • #
 • ##neg
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0001
 • avar
 • also
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-vul
 • 1SG.PST-refuse
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • avar
 • also
 • other
 • ngə-bitəmut
 • 1SG.PST-believe
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0003
‘Then I also didn't refuse, I just believed in him.’
tulil_alrm_0034[PLAY]
ngane, 'io ne udu?'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • io
 • then
 • nc
 • ne
 • what_about
 • nc
 • udu
 • 1PL
 • nc_pro.1
 • 0006
‘I said, 'let's go?'’
tulil_alrm_0035[PLAY]
io vəngar tuk ngang ate, do ngikərtang məndo, nginat mata nanga avi me vətak be nangə idə itən, me kori ngatak bem.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • io
 • then
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • do
 • here;now
 • other
 • ngi-kər
 • 2SG.NPST-get_up
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0001
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • do
 • here;now
 • other:l
 • 0010
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nang
 • tree
 • np:p
 • 0047
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • və-tak
 • 3SG.M.PST-call
 • v:pred
 • be
 • at
 • rv
 • nangə
 • tree
 • ln_np:poss
 • 0047
 • idə
 • 3N
 • ln_pro:poss
 • itən
 • name
 • np:p
 • 0048
 • bridging
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0048
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • nga-tak
 • 1SG.NPST-call
 • v:pred
 • bem
 • at
 • rv
‘Then he said to me, "Now you set off from here, you get this herb", and he called the names of the herbs, and I'm not going to call (these names).’
tulil_alrm_0036[PLAY]
vətak be nanga avi, me avi, me avi, me avi, me avi, me avi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • və-tak
 • 3SG.M.PST-call
 • v:pred
 • be
 • at
 • rv
 • nang
 • tree
 • np:p
 • 0047
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
‘He called the names of the herb, and this, and this, and this, and this.’
tulil_alrm_0037[PLAY]
'nginat katum konəng mat idə me ngang o ngəmətor konəng,' tove iap o tukəre be vəkatə.
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • v:pred
 • katum
 • all;finished
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • mat
 • get
 • rv
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0048
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0003
 • o
 • TOP
 • other
 • ngə-mətor
 • 1SG.PST-sit
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • tove
 • because
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_poss
 • 0003
 • o
 • TOP
 • other
 • tukər
 • wound
 • np:predex
 • 0049
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • be
 • at
 • adp
 • və=
 • 3SG.M.POSS.INAL=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0003
 • katə
 • feet
 • np:l
 • 0050
 • bridging
‘"You just get these, and I'm just sitting." because he has wound on his leg.’
tulil_alrm_0038[PLAY]
io, mata ngang o avar ngəmatme da vətbət to iap vəngar.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • mata
 • until
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_a
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • ngə-matme
 • 1SG.PST-work
 • v:pred
 • da
 • on
 • rv
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • dem_pro:p
 • 0046
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0046
 • to
 • REL
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:a
 • 0003
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
‘Then, later I worked on this thing that he said.’
tulil_alrm_0039[PLAY]
ngəmənan bətma, ngəppi, nəmbo, ngəmat mata nangə ubət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngə-mənan
 • 1SG.PST-listen
 • v:pred
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0003
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • ngəmat
 • 1SG.PST-get
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nangə
 • tree
 • np:p
 • 0047
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
‘I listened to him, I went up, I got those herbs.’
tulil_alrm_0040[PLAY]
ngəmat mat idə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • ngə-mat
 • 1SG.PST-get
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0047
‘I got them.’
tulil_alrm_0041[PLAY]
io, təkənəmə, ngətərut təvi konəng nidə, me lətnə ngang nəmumə ba məngəda.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:dt
 • ngə-tərut
 • 1SG.PST-hide
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:p
 • 0047
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • APPL
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s_sv
 • 0001
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘Then, to down there, I hid them along the way, and I arrived down there at home.’
tulil_alrm_0042[PLAY]
lətnə ngang nəmumə, vətir ngang ate, go tərea avə o bə nagapon?
 • #
 • #
 • ##
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • APPL
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s_sv
 • 0001
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • və-tir
 • 3SG.M.PST-ask
 • v:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təre
 • thing
 • np:s
 • 0047
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-və
 • 3SG.M-NSPEC
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • nagapon
 • how
 • other:pred
‘I arrived down there, he asked me, said, "about that thing, how is it?"’
tulil_alrm_0043[PLAY]
ngane, bənəvibo, to bənga-- bəngətərut təvat.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • nə-vibo
 • LOC-NEAR.UP
 • dem_other:pred_l
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0047
 • to
 • SUB
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-tərut
 • 1SG.PST-hide
 • v:pred
 • təvat
 • release
 • rv
‘I said, "It's already up there, I already hid it."’
tulil_alrm_0044[PLAY]
ate, io bər ngun.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • io
 • then
 • other
 • bər
 • set_off
 • v:pred
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:s_sv
 • 0006
‘He said, "Then let's go."’
tulil_alrm_0045[PLAY]
ngang nga tangədi konəng, təkənəpbo konəng.
 • #
 • #
 • ##ds
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0001
 • nga-tangədi
 • 1SG.NPST-hobble
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-p~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • konəng
 • only
 • other
‘I just hobble, just to up there (close).’
tulil_alrm_0046[PLAY]
io, vəppi təkənəbo, o vətor gəvənma ngari laika
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • io
 • then
 • other
 • və-p~pi
 • 3SG.M.PST-RED~walk;NSPEC
 • v:pred
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:g
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • v-ətor
 • 3SG.M.PST-sit
 • v:pred
 • gəvənm
 • under
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ngari
 • peanut
 • np:l
 • 0051
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘Then he went to up there, he sat under the big peanut tree.’
tulil_alrm_0047[PLAY]
me vəngar ate, ngikutəng mata go rovənəm.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngi-kutəng
 • 2SG.NPST-cut
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • new
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
‘and he said, "you cut a bamboo cutting."’
tulil_alrm_0048[PLAY]
vənor mənə ngang, ngəppi təbe rovətə, ngəkutəng mata rovənəm.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • və-nor
 • 3SG.M.PST-send
 • v:pred
 • mənə
 • off
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • be
 • at
 • adp
 • ro
 • bamboo
 • np:g
 • 0052
 • =vətak
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • ngə-kutəng
 • 1SG.PST-cut
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
‘He sent me off, I went to the bamboo field, I cut and got a bamboo cutting.’
tulil_alrm_0049[PLAY]
io mata bəngəliu təpma rovənəm nandi io bəngunukəbənət idə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • mata
 • until
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-liu
 • 1SG.PST-return
 • v:pred
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:obl
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngunu-kəbənət
 • 1DL.PST-make
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0047
‘Then later I returned with the bamboo cutting like this, then we made the thing.’
tulil_alrm_0050[PLAY]
ngunukəbənət idə io bəngunumu idə nəmu ba rovənəm.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • ngunu-kəbənət
 • 1DL.PST-make
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0047
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngunu-mu
 • 1DL.PST-put
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0047
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • ro
 • bamboo
 • np:g
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
‘We made it then we put it in the bamboo cutting.’
tulil_alrm_0051[PLAY]
io, vənor mənə ngang ngana Langer, David Langer.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • io
 • then
 • other
 • və-nor
 • 3SG.M.PST-send
 • v:pred
 • mənə
 • off
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • nga-n
 • 1SG-COM
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Langer
 • Langer
 • pn_np.h:obl
 • 0053
 • new
 • David
 • David
 • rn
 • Langer
 • Langer
 • rn
‘Then he sent me off, me and Langer, David Langer.’
tulil_alrm_0052[PLAY]
ate, do ikərtang məndo, itata ioivoi nandi nəmbo nəmbo nəmbo nəmbo, me ikəkədəp təvi ba ioivoi vədəma nanga to va itəne akidəkidam.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0003
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0054
 • bridging
 • do
 • here;now
 • other
 • i-kər
 • 2DL.NPST-arise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0054
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • do
 • here;now
 • other:l
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0054
 • it-at
 • 2DL.NPST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0054
 • me
 • and
 • other
 • ik-ə~kədəp
 • 2DL.NPST-RED~search
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • vədəm
 • for
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nang
 • tree
 • np:obl
 • 0055
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0055
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0056
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • a-kidəkidam
 • ART-plant.sp.
 • np:pred
‘He said, now you two set off from here, you follow the river like this, going up and up, and you search along the way in the river, for this herb whose name is akidəkidam.’
tulil_alrm_0053[PLAY]
go tərea avi to va itəne akidəkidam avi attuk məgəte apurpur.
 • #
 • #
 • ##ds
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təre
 • thing
 • np:dt_s
 • 0055
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0055
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0056
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =ln
 • a-kidəkidam
 • ART-plant.sp.
 • np:pred
 • %
 • %
 • %
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro:s
 • 0055
 • a-t~tuk
 • 3SG.M.NPST-RED~grow
 • v:pred
 • məgəte
 • like
 • adp
 • a-purpur
 • ART-flower
 • np:obl
 • 0057
 • new
‘This thing whose name is akidəkidam, it grows like flower.’
tulil_alrm_0054[PLAY]
me kori attuk nəmbo kup me attuk o da toktok konəng do.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0055
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • a-t~tuk
 • 3SG.M.NPST-RED~grow
 • v:pred
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • kup
 • through
 • other
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0055
 • attuk
 • 3SG.M.NPST-RED~grow
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • toktok
 • end
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
 • do
 • here;now
 • other
‘and it doesn't grow high up to there, but it grows just this high.’
tulil_alrm_0055[PLAY]
io, vəngar tuk ngang ate, 'abət to nginat mata va uviok.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0003
 • io
 • then
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • dem_pro:s
 • 0055
 • #
 • #
 • #ds_rc:pred
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • to
 • REL
 • other
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro:poss
 • 0055
 • u
 • leaf
 • np:p
 • 0058
 • bridging
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
‘Then, he said to me, 'that thing, you get its leaves'’
tulil_alrm_0056[PLAY]
io, doto təkənəbo gəvənma urənga o ngibinga ba nginok, nginanga ba nginok o ngibəvur toktok na təkənəbo mənu umu ba rovənəm.
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • gəvənm
 • under
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:dt
 • 0059
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ngi-bing
 • 2SG.NPST-squeeze
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0058
 • ba
 • in
 • adp
 • ngi=
 • 2SG.POSS=
 • =ln_pro.2:poss
 • 0001
 • nok
 • hand
 • np:g
 • 0060
 • bridging
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-nang
 • 2SG.NPST-rub
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • ngi=
 • 2SG.POSS=
 • =nc_pro.2
 • 0001
 • nok
 • hand
 • nc_np
 • 0060
 • o
 • TOP
 • nc
 • ngi-bəvur
 • ngibəvur
 • nc
 • toktok
 • end
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC?
 • nc
 • təkə=
 • to=
 • nc
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • nc
 • mənu
 • back_of
 • nc
 • u-mu
 • 3N-IN
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • ro
 • bamboo
 • nc_np
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • nc
‘Then, when to up there under the waterfall, you squeeze it in your hand, you squeeze it in your hand and you ?’
tulil_alrm_0057[PLAY]
io ngitəvat na nəbo, ngirəgən tiktik təma, io ngibəve rovənəm nəbo, təgəvənma urənga.
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • ngi-təvat
 • 2SG.NPST-release
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other:g
 • 0059
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngi-rəgən
 • 2SG.NPST-close
 • v:pred
 • tiktik
 • little
 • np:p
 • 0052
 • təm
 • at_entrance_of
 • rn
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =rn
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • ngi-bə~ve
 • 2SG.M.NPST-RED~tie
 • v:pred
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • gəvənm
 • under
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:other
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘Then you drop it up there, you close the lip (of the container) tightly, then you tie the bamboo cutting up there, to under the waterfall.’
tulil_alrm_0058[PLAY]
avar ngəvi mənu vətbət to iap vəngar.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • avar
 • also
 • other
 • ngə-vi
 • 1SG.PST-go
 • v:pred
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • dem_pro:obl
 • 0046
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:obl
 • 0046
 • to
 • REL
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0003
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
‘I also followed what he said.’
tulil_alrm_0059[PLAY]
vume mat ngang.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • v-ume
 • 3SG.M.PST-tell
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
‘He taught me.’
tulil_alrm_0060[PLAY]
ngəppi nəmbo, ngunuppi nəmbo, avar ngəmatme dəm məte doto vəngar.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0054
 • ngunu-p~pi
 • 1DL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0001
 • avar
 • also
 • other
 • ngə-matme
 • 1SG.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • məte
 • like
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
‘I walked up, we walked up, I worked as what he said.’
tulil_alrm_0061[PLAY]
io ar lətnə ngun be urənga, be urənga abət o kəbitə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ar
 • still;also
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • APPL
 • rv
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:s_sv
 • 0054
 • be
 • at
 • adp
 • urəng
 • waterfall
 • np:g
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • be
 • at
 • adp
 • urəng
 • waterfall
 • np:dt
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • kəbitə
 • rope
 • np:pred
 • 0061
 • new
‘Then we arrived at the waterfall, at the waterfall there are a lot of ropes (plant).’
tulil_alrm_0062[PLAY]
idə-- idərrap bətəpma urənga nəmmə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0061
 • idə-r~rap
 • 3N.PST-crawl
 • v:pred
 • bətəpm
 • all_over
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:l
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
‘They crawled along the waterfall down.’
tulil_alrm_0063[PLAY]
io ngang o ngətar kuvit konəng bətəpma urənga nəmbo, nəmbo, nəmbo, nəmbo təpma kəbite da ngəppe vəkai təvat na rovənəm vənəvi təpma kəvənave nəmu, nəbət to bimatme dəm tang da bəkəvənave nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_a
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • ngə-tar
 • 1SG.PST-stick_into
 • v:pred
 • kuvit
 • nail
 • np:p
 • 0062
 • new
 • konəng
 • only
 • other
 • bətəpm
 • on;attach_to
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:l
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • #nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • təpm
 • with
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • kəbit
 • rope
 • nc_np
 • 0061
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • da
 • PURP
 • other
 • ngə-p~pe
 • 1SG.PST-RED~tie
 • v:pred
 • vəkai
 • tight
 • rv
 • təvat
 • release
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • vənə-vi
 • 3SG.SHORT-PROX1
 • rn
 • təpm
 • with
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • kəvənav
 • rain
 • rn_np
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0052
 • to
 • to
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-matme
 • 3SG.F.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0052
 • da
 • PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kəvənave
 • rain
 • np:obl
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other
‘Then I climbed up the waterfall with my hands, up and up, with a rope, so I could tie the bamboo cut with the rain potion inside tightly, there it will react to create rain.’
tulil_alrm_0064[PLAY]
be von to bəngəppur təkənəbo, təbe rovənəm idəkən, na nanga avi to ngəttak to-- ngəttak toktok bema me idə kori ngatak bem.
 • #
 • #
 • #nc
 • be
 • at
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • to
 • REL
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • ngə-p~pur
 • 1SG.PST-RED~pur
 • nc
 • təkə=
 • to=
 • nc
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • nc
 • tə=
 • to=
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • ro
 • bamboo
 • nc
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • nc
 • idə=
 • 3N.POSS=
 • nc
 • kən
 • neck
 • nc
 • n
 • INSTR
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • nang
 • tree
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • nc
 • to
 • REL
 • nc
 • ngə-t~tak
 • 1SG.PST-RED~call
 • nc
 • toktok
 • end
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • idə
 • 3N
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • nga-tak
 • 1SG.NPST-call
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
‘[UNCLEAR]’
tulil_alrm_0065[PLAY]
doto bəngəppur təbe vəkən nanbət, io ngərəgən tiktik təma, o nəbo bəkəvənave nəbət.
 • doto
 • when;if
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • ngə-p~pur
 • 1SG.PST-RED~NC
 • nc
 • tə=
 • to=
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • və=
 • 3SG.M.POSS.INAL=
 • nc
 • kən
 • neck
 • nc
 • nanbət
 • like_that
 • nc
 • io
 • then
 • nc
 • ngə-rəgən
 • 1SG.PST-close
 • nc
 • tiktik
 • little
 • nc
 • təm
 • at_entrance_of
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • kəvənav
 • rain
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • nc
‘[UNCLEAR]’
tulil_alrm_0066[PLAY]
bəngəkəbənət katum na kəvənave. da kəvənave o da bə molimolie.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-kəbənət
 • 1SG.PST-make
 • v:pred
 • katum
 • all;finished
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:p
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ASP
 • other
 • moli~moli
 • RED~real
 • np:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘I finished making the rain, for the rain to become real.’
tulil_alrm_0067[PLAY]
me iap o vətor təgət nəmə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_s
 • 0003
 • o
 • TOP
 • other
 • v-ətor
 • 3SG.M.PST-sit
 • v:pred
 • təgət
 • one
 • rv
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:l
‘and he just sat there still.’
tulil_alrm_0068[PLAY]
me vətton təkənəbo be utəme.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • be
 • at
 • adp
 • utəm
 • sky
 • np:g
 • 0063
 • unused
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘and he looked up to the sky.’
tulil_alrm_0069[PLAY]
doto vətton təkənəbo be utəme, o vətoti kəmurvən to vən idə-- vən idəvi, io bərivua ava vəppət də vən nəbo be utəme.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • doto
 • when;if
 • other
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • be
 • at
 • adp
 • utəm
 • sky
 • np:g
 • 0063
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • və-toti
 • 3SG.M.PST-see
 • v:pred
 • kəmur
 • smoke
 • np:p
 • 0064
 • new
 • =vən
 • =3SG.AUG
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • vən
 • 3SG.AUG
 • cl_pro:s
 • 0064
 • idə-vi
 • 3N.PST-go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • io
 • then
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:a
 • 0065
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ava
 • again
 • other
 • və-p~pət
 • 3SG.M.PST-RED~break
 • v:pred
 • rv
 • vən
 • 3SG.AUG
 • pro:p
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • be
 • at
 • adp
 • utəm
 • sky
 • np:other
 • 0063
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘when he looked up to the sky, he saw a big cloud that was moving, then the wind broke the cloud up there in the sky.’
tulil_alrm_0070[PLAY]
kavar vəkərtang o vəppi nəmumə təba məngəda.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • kavar
 • just_then
 • other
 • və-kərtang
 • 3SG.M.PST-arise
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • və-p~pi
 • 3SG.M.PST-RED~walk
 • v:pred
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘just then he got up and he went down to the village.’
tulil_alrm_0071[PLAY]
banogət ngun ngana Langer.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • a-nogət
 • 3SG.M.NPST-first
 • v:pred
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:p
 • 0001
 • nga-n
 • 1SG.NPST-COM
 • pro.1:dt_p
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • Langer
 • Langer
 • rn_pn_np
 • 0053
‘he went ahead of me and Langer.’
tulil_alrm_0072[PLAY]
ngunu o ngunukəbənət təvat na evi to ngunuppe təvat ne nəbo gəvənma urənga, da bəngunuliu təba məngəda.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0054
 • ngunu
 • 1DL
 • pro.1:dt_a
 • 0054
 • o
 • TOP
 • other
 • ngunu-kəbənət
 • 1DL.PST-make
 • v:pred
 • təvat
 • release
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0054
 • to
 • SUB
 • other
 • ngunu-p~pe
 • 1DL.PST-RED~tie
 • v:pred
 • təvat
 • release
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0052
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • gəvənm
 • under
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:l
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • da
 • PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngunu-liu
 • 1DL.PST-return
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘we made and left it, we tied it up there under the waterfall, we wanted to return to the village.’
tulil_alrm_0073[PLAY]
ar ngunuppi konəng mənəmbo ba ioivoi be vət to bidəttəva ioivoi, me bəmiləmiləng.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0054
 • ar
 • still;also
 • other
 • ngunu-p~pi
 • 1DL.PST-RED~walk
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • be
 • at
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • np:appos
 • 0027
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-t~təv
 • 3N.PST-RED~dry
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:s_iv
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • milə~miləng
 • RED~drizzle
 • other:pred
‘We were just walking from up there in the river, at the place where the river is dried out, it's already drizzling.’
tulil_alrm_0074[PLAY]
to kəmurvən nədi to idəvvet nəmbo me bərivua vəppət də vən o vəre vən nandi nəmmə, nəmmə, nəmmə, io vən idəməkən tang nəmə be vət to vənua atəmənəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • kəmur
 • smoke
 • np:dt_p
 • 0064
 • =vən
 • =3SG.AUG
 • =rn
 • nə-di
 • 3SG.AUG-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0064
 • to
 • REL
 • other
 • idə-v~vet
 • 3N.PST-RED~?
 • v:pred
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • %
 • %
 • %
 • me
 • and
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:a
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • və-p~pət
 • 3SG.M.PST-RED~break
 • v:pred
 • on
 • rv
 • vən
 • 3SG.AUG
 • pro:p
 • 0064
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0065
 • və-re
 • 3SG.M.PST-carry
 • v:pred
 • vən
 • 3SG.AUG
 • pro:p
 • 0064
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • #nc
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • nc
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • vən
 • 3SG.AUG
 • cl_pro:a
 • 0064
 • idə-məkən
 • 3N.PST-plant?
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • be
 • at
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • np:l
 • 0066
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • at-ə~mənəvən
 • 3SG.M.NPST-RED~fall
 • v:pred
‘The big cloud grows going up and the wind broke it, it carried the cloud like this down, down, the cloud forms itself down there at the place where sun goes down (west).’
tulil_alrm_0075[PLAY]
vən idəməkən mat tang nəbət, o bərivua vəbənakən tang, bəkori vəmmip mənəvimə.
 • #
 • #
 • ##
 • vən
 • 3SG.AUG
 • cl_pro:a
 • 0064
 • idə-məkən
 • 3N.PST-plant
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0064
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0066
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:a
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-bənakən
 • 3SG.M.PST-turnover
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0065
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0065
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • və-m~mip
 • 3SG.M.PST-RED~blow
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-vimə
 • LOC-DOWN.NEAR
 • dem_other:l
 • 0066
‘It [the cloud] was forming itself there, wind turns around, it's not blowing from that side.’
tulil_alrm_0076[PLAY]
me bərivua bə vəmmip mənəvimə to vənua akəngəp.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ASP
 • other
 • və-m~mip
 • 3SG.M.PST-RED~blow
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-vimə
 • LOC-DOWN.NEAR
 • dem_other:l
 • 0066
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • SUB
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ak-əngəp
 • 3SG.M.NPST-die
 • v:pred
‘The wind was blowing for that direction [i.e. the other direction] where the sun goes down [lit. sun dies].’
tulil_alrm_0077[PLAY]
me (bəkori--) bərivua bəkori vəmmip məndo be vət to vənua akəkər.
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • və-m~mip
 • 3SG.M.PST-RED~blow
 • v:pred
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • do
 • here;now
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • cl_pro:l
 • 0067
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-kə~kər
 • 3SG.M.NPST-RED~arise
 • v:pred
‘And the wind wasn't blow from here where the sun rises.’
tulil_alrm_0078[PLAY]
nəbət o məgəte, doto bərivua bəvəbakət, o nəbət o (bəvə--) məgəte kəvənave betamatme nanbət, to (və--) bərivua bəvəbakət.
 • #
 • #
 • ##
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • 0067
 • o
 • TOP
 • other
 • məgəte
 • like
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when;if
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-bakət
 • 3SG.M.PST-change
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • məgəte
 • like
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0064
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • et-a~matme
 • 3SG.M.NPST-RED~work
 • v:pred
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-bakət
 • 3SG.M.PST-change
 • v:pred
‘There it's like when the wind changed, the rain was falling [lit. working] when the wind changed.’
tulil_alrm_0079[PLAY]
bəkori ativi məte do məgət, to bərivua ativi mənəpmə to vənua akəkər.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0065
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • at-i~vi
 • 3SG.M.NPST-RED~go
 • v:pred
 • məte
 • like
 • adp
 • do
 • here;now
 • other
 • məgət
 • today
 • other
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • at-i~vi
 • 3SG.M.NPST-RED~go
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-p~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:l
 • 0067
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • SUB
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-kə~kər
 • 3SG.M.NPST-RED~arise
 • v:pred
‘It [the wind] is not moving like now today, when the wind moves from there where the sun rises.’
tulil_alrm_0080[PLAY]
me bərivua bəvəbakət, bəvəppi mənəvimə to vənua atəmənəvən, o nəbət o udu o bədubitəmut dune, kəvənave betnəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-bakət
 • 3SG.M.PST-change
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0065
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-p~pi
 • 3SG.M.PST-RED~go
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-vimə
 • LOC-DOWN.NEAR
 • dem_other:l
 • 0066
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • SUB
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • at-ə~mənəvən
 • 3SG.M.NPST-RED~fall
 • v:pred
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0054
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • 0066
 • o
 • TOP
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0054
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • du-bitəmut
 • 1PL.PST-believe
 • v:pred
 • dun-e
 • 1PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • et-nəvən
 • 3SG.F.NPST-fall
 • v:pred
‘and the wind changed, it went from where the sun falls, there we believed that the rain is about to come.’
tulil_alrm_0081[PLAY]
doto ngunuppi da ngunumata ioivoi da bəngunuliu təkənəmə ba məngəda, me bəmiləmiləng.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0054
 • doto
 • when;if
 • other
 • ngunu-p~pi
 • 1DL.PST-RED~walk
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0054
 • da
 • PURP
 • other
 • ngunu-mat
 • 1DL.PST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0054
 • da
 • PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngunu-liu
 • 1DL.PST-return
 • v:pred
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • miləmiləng
 • drizzling
 • other:predex
‘When we went to follow the river, for us to return down to home, it's drizzling.’
tulil_alrm_0082[PLAY]
me iep akəra ebət mənəmmə to kəra irut təvi məgəte nəbət to vədau ubət to vədau idəmatər nanbət.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • iep
 • 3SG.F
 • nc
 • akəra
 • just
 • nc
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • nc
 • mə=
 • from=
 • nc
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0064
 • to
 • SUB
 • other
 • kəra
 • just
 • other
 • i-rut
 • 3SG.F.PST-move
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • məgəte
 • like
 • adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • vədau
 • 3PL.AUG
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • to
 • nc
 • vədau
 • 3PL.AUG
 • nc
 • idə-matər
 • 3N.PST-stand
 • nc
 • nanbət
 • like_that
 • nc
‘And the one [the cloud] from down there, which was moving and forming itself along the way, it stayed there.’
tulil_alrm_0083[PLAY]
io nəbət o bərivua bəvərrut təvi konəng nandi, nandi, nandi, me iep o bikpət bərodəme me ianem (bidə--) bələlət nidə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • 0066
 • o
 • TOP
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:s
 • 0065
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-r~rut
 • 3SG.M.PST-RED~move
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • konəng
 • only
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nandi
 • like_this
 • nc
 • nandi
 • like_this
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro:dt_s
 • 0064
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • ik-pət
 • 3N.NPST-break
 • v:pred
 • bərodəm
 • inside
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:s_iv
 • 0064
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ianem
 • lightning
 • np:s
 • 0068
 • new
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • lə~lət
 • RED~arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:s_sv
 • 0068
‘Then there the wind was moving along like this, and it [the cloud] broke inside, and the lightening started [lit. arrived].’
tulil_alrm_0084[PLAY]
bə pələpələp nəmu bərodəme, me i-- i-- ipperən təvi.
 • #
 • #
 • ##
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • pələ~pələp
 • RED~lightening
 • np:predex
 • 0068
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • bərodəm
 • inside
 • adp
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =pro:l
 • 0064
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0064
 • me
 • and
 • other
 • i-p~perən
 • 3SG.F.PST-RED~climb
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
‘There was lightning inside the cloud, and the cloud was forming along (climbing).’
tulil_alrm_0085[PLAY]
von von von von von von von konəng, kavar (i--) imorən be vənua umi nandi o bəllətna tərotərot laik, udək laik bidəmmənəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0064
 • kavar
 • just_then
 • other
 • i-morən
 • 3SG.F.PST-cover
 • v:pred
 • be
 • at
 • rv
 • vənu
 • sun
 • ln_np:poss
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • umi
 • 3SG.M.POSS.eye
 • np:p
 • 0069
 • unused
 • nandi
 • like_this
 • other
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • tərotərot
 • tərotərot
 • np:s_sv
 • 0070
 • bridging
 • laik
 • big
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • udək
 • udək
 • np:s
 • 0070
 • laik
 • big
 • rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mənəvən
 • 3N.PST-RED~fall
 • v:pred
‘The same was happening like this, and at the time the cloud covers the sun, there comes big rain drops, big drops started falling,’
tulil_alrm_0086[PLAY]
bidəmmənəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mənəvən
 • 3N.PST-RED~fall
 • v:pred
‘It was falling’
tulil_alrm_0087[PLAY]
doto da imatər mata mənəvən o immənəvən me immənəvən me immənəvən immənəvən mənəbət to vənua vətor ar nəmbo moli ba dudo, nəmumə nəmumə nəmumə nəmumə, ar vərdət be dumi to vula ar vəkabet be dumi.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0002
 • doto
 • when;if
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • i-matər
 • 3SG.F.PST-stand
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • mənəvən
 • fall
 • vother:p
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0066
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-ətor
 • 3SG.M.PST-sit
 • v:pred
 • ar
 • still;also
 • other
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other
 • moli
 • real
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • du=
 • 1PL.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0001
 • do
 • head
 • np:l
 • 0071
 • bridging
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • rn
 • #
 • #
 • #nc
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • nc
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • nc
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • ar
 • still;also
 • other
 • vərdət
 • darkness
 • np:predex
 • 0072
 • new
 • be
 • at
 • adp
 • du=
 • 1PL.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0054
 • mi
 • eye
 • np:other
 • 0073
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • vul
 • night
 • np:s
 • 0074
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ar
 • still;also
 • other
 • və-kabet
 • 3SG.M.PST-wind_around
 • v:pred
 • be
 • at
 • adp
 • du=
 • 1PL.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0054
 • mi
 • eye.PL
 • np:l
 • 0073
‘When it [the rain] started to fall, it was falling and falling. It was raining from then until midday (when the sun was up there on top of our head), (the sun goes) down and down, until darkness in front of our eyes, when the night surround our eyes.’
tulil_alrm_0088[PLAY]
me iep o immənəvən konəng immənəvən konəng me kəvənau laik moli e, to immənəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • kəvənau
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • laik
 • big
 • rn
 • moli
 • real
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • to
 • SUB
 • other
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
‘And it [the rain] was just falling and falling, and it was really big rain, that was falling.’
tulil_alrm_0089[PLAY]
toktok mə-- mədərəp na vula o təp ne.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s_sv
 • 0002
 • toktok
 • end
 • v:pred
 • mədərəp
 • between
 • adp
 • n
 • APPL
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vul
 • night
 • np:other
 • 0074
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • təp
 • stop
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:s_sv
 • 0002
‘In the middle of the night, it stopped.’
tulil_alrm_0090[PLAY]
doto bətəp ne nanbət, o bə kori immənəvən vəvat me bə miləmiləng konəng, tiritirit konəng.
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #
 • doto
 • when;if
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • təp
 • stop
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:s_sv
 • 0002
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ASP
 • other
 • miləmiləng
 • drizzle
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • tiritirit
 • drizzle
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • other
‘When it [the rain] stopped like that, it wasn't falling a lot and it was just drizzling,’
tulil_alrm_0091[PLAY]
kəvənave imatər mata atade muitəm. to kori immənəvən pikət, me miləmiləng konəng, miləmiləng konəng, miləmiləng konəng.
 • #
 • #
 • ##
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-matər
 • 3SG.F.PST-stand
 • v:pred
 • mata
 • for
 • adp
 • a-tade
 • ART-week
 • np:other
 • 0075
 • new
 • muitəm
 • two.CL:FEM
 • nc
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • pikət
 • sharp;intense
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • miləmiləng
 • drizzling
 • other:predex
 • 0076
 • bridging
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • #nc
 • miləmiləng
 • drizzling
 • nc_other
 • 0076
 • konəng
 • only
 • nc
 • miləmiləng
 • drizzling
 • nc_other
 • 0076
 • konəng
 • only
 • nc
‘The rain stayed for two weeks, it was not falling intensely, but just drizzling.’
tulil_alrm_0092[PLAY]
me imətor mata atade muitəm, me nangə o bidəbbakət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • i-mətor
 • 3SG.F.PST-sit
 • v:pred
 • mata
 • for
 • adp
 • a-tade
 • ART-week
 • np:other
 • 0075
 • muitəm
 • two.CL:FEM
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • nangə
 • tree
 • np:dt_s
 • 0021
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-b~bakət
 • 3N.PST-RED~change
 • v:pred
‘And it [rain] stayed for two weeks, and the trees changed.’
tulil_alrm_0093[PLAY]
bələllətna kəvəlok ba nangə idəkən, idə to idəmiav idə.
 • #
 • #
 • ##
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ləl~lət
 • RED~arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvəlok
 • shoots
 • np:s_sv
 • 0077
 • new
 • ba
 • in
 • adp
 • nangə
 • tree
 • ln_np
 • 0021
 • idə=
 • 3N.POSS=
 • =ln_pro:poss
 • 0021
 • kən
 • neck
 • np:l
 • 0078
 • bridging
 • idə
 • 3N
 • pro:dt
 • 0021
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • to
 • other
 • idə-miav
 • 3N.PST-fly
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0021
‘The new shoots occured on the trees, those that were dried out.’
tulil_alrm_0094[PLAY]
me tipur ava ləllətna kəvəlok, ava idəttuk.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • tipur
 • bush
 • np:dt
 • 0020
 • ava
 • again
 • other
 • ləl~lət
 • RED~arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvəlok
 • bud
 • np:s_sv
 • 0079
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0079
 • ava
 • again
 • other
 • idə-t~tuk
 • 3N.PST-RED~grow
 • v:pred
‘And the bush, new shoots also occurred, they were growing again.’
tulil_alrm_0095[PLAY]
io, bətəp ne, təvənma atade muitəm o bətəp na kəvənave.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • təp
 • stop
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:s_sv
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • təvənma
 • after
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • atade
 • ART-week
 • np:other
 • 0075
 • muitəm
 • two.CL:FEM
 • nc
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • təp
 • stop
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:s_sv
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘Then it stopped, after two weeks the rain stopped.’
tulil_alrm_0096[PLAY]
bimmənəvən konəng təbərtəm, do to təbərtəm o nəbət ava etnəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • təbərtəm
 • afternoon
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • do
 • here;now
 • other
 • to
 • SUB
 • other
 • təbərtəm
 • afternoon
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • ava
 • again
 • other
 • et-nəvən
 • 3SG.F.NPST-fall
 • v:pred
‘It was just falling in the afternoon, like now when its afternoon, it will still fall.’
tulil_alrm_0097[PLAY]
io nəvon o go vəti vələgəp o ava vənua, ava go vətivon o ava etnəvən bətəbərtəm konəng.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • nəvon
 • like.this
 • other
 • o
 • TOP
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • vəti
 • day
 • np:dt
 • 0080
 • new
 • =vələgəp
 • =DL.CL:DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:predex
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • ava
 • again
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • vəti
 • day
 • np:dt
 • 0081
 • new
 • =von
 • =3SG.DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • et-nəvən
 • 3SG.F.NPST-fall
 • v:pred
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • təbərtəm
 • afternoon
 • other
 • konəng
 • only
 • other
‘Then like this, after some two days, it was sunny, after one day it [the rain] will fall just in the afternoon.’
tulil_alrm_0098[PLAY]
doto vənua bəvətton təvi ava nanbət, io, vəti təgəvon, o ToVəvəi, David, va mukəm (iap to vəbena) Senta ve ti təgəta, ana va dərnge, ikkərtang, da ipəppətə ba ioivoi ioibət, to udu dumu kəvənave nəbo. ga urənga və nung.
 • #
 • #
 • ##
 • doto
 • when;if
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • vəti
 • day
 • np:dt
 • təgə
 • one
 • rn
 • =von
 • =3SG.DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • to-Vəvəi
 • ART.M-Vəvəi
 • ln_pn_np.h
 • David
 • David
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0053
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0053
 • mukəm
 • in_law
 • np.h:s
 • 0082
 • new
 • Senta
 • Senta
 • ln_pn_np.h:poss
 • 0014
 • ve
 • 3SG.F.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0014
 • ti
 • parent
 • np.h:appos
 • 0083
 • new
 • təgət
 • one
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • pro.h:appos
 • 0082
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • rn_pro.h:poss
 • 0082
 • dərng
 • old
 • rn_np.h
 • 0084
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ik-kərtang
 • 3SG.F.PST-arise
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • bridging
 • da
 • PURP
 • other
 • ip-əp~pətə
 • 3DL.M.PST-RED~hand_collect_fishery
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • voi-bət
 • 3SG.FLAT-PROX2
 • other
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0054
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • kəvənav
 • rain
 • np:p
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • ga
 • across
 • adp
 • urəng
 • waterfall
 • ln_np:poss
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • ln_pro:poss
 • 0059
 • nung
 • bottom
 • np:g
 • 0086
 • bridging
‘When the sun showed up once in a while like that, on day, Vəvəi David's in-law, one of Senta's fathers, he and his wife, they got up for them to collect fish in the river, where we put rain potion up there, at the top (origin) of the waterfall.’
tulil_alrm_0099[PLAY]
me ip o kori ittəm ite, kəvənave ebo.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:dt_s
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • it-təm
 • 3DL.M.PST-know
 • v:pred
 • it-e
 • 3DL.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-bo
 • 3SG.F-UP
 • dem_other:pred_l
‘And the two didn't know that the rain potion was up there.’
tulil_alrm_0100[PLAY]
ipəppətə təvi konəng na ioivoi nəmbo nəmbo nəmbo, io, tove, be von to kəvənave immənəvən o iləma vanəng ba ioivoi, io vat təvi na rovənəm o (vətəvat--) vu vənəm nəmumə ba tənovən nəmu ba ioivoi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • ipə-p~pətə
 • 3DL.M.PST-RED~hand_collect_fish
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • n
 • INSTR
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • tove
 • because
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • von
 • 3SG.DIM
 • cl_pro:dt
 • 0087
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • iləm
 • flood
 • np:s
 • 0088
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-anəng
 • 3SG.M.PST-run
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:g
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
 • %
 • %
 • %
 • io
 • then
 • other
 • v-at
 • 3SG.M.PST-get
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0088
 • o
 • TOP
 • other
 • v-u
 • 3SG.M.PST-put
 • v:pred
 • vənəm
 • SG.CL:SHORT
 • pro:p
 • 0052
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other:g
 • 0086
 • ba
 • in
 • rn
 • ioi
 • water
 • rn_np
 • 0027
 • =voi
 • =voi
 • =rn
‘They were collecting fish along the river, up and up, then because at the time when the rain was falling, the flood ran in the river, and got the bamboo cut (with the potion) along the way, and put it down there in the rubbish pile in the river.’
tulil_alrm_0101[PLAY]
io doto ip ipmana tənovən, o itton təbema rovənəm.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when;if
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:a
 • 0085
 • ip-man
 • 3DL.M.PST-remove
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • tənovən
 • tənovən
 • np:p
 • 0089
 • bridging
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • it-ton
 • 3DL.M.PST-look
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =rv
 • bem
 • at
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
‘When they removed the rubbish pile, they saw the bamboo cut.’
tulil_alrm_0102[PLAY]
itton təbe vənəm nandi io ip o ittən ite, go təreuk to kurek do təda dok, leir na molimolita da takəngəp.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • it-ton
 • 3DL.M.PST-look
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =rv
 • be
 • at
 • rv
 • vənəm
 • 3SG.SHORT
 • pro:p
 • 0052
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • io
 • then
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:dt_s
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • it-tən
 • 3DL.M.PST-think
 • v:pred
 • it-e
 • 3DL.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0052
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing.PL
 • np:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • to
 • REL
 • other
 • kurek
 • bad
 • other:pred
 • do
 • here;now
 • other
 • təd
 • for
 • adp
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • dok
 • kill
 • vother:pred
 • leir
 • harm
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np:p
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • da
 • PURP
 • other
 • tak-əngəp
 • 3PL.NPST-die
 • v:pred
‘They saw it like this, they thought it was something bad for killing, harming people so they die.’
tulil_alrm_0103[PLAY]
io mata molimolia avi ana va dərnge ipmata rovənəm, io ipvalət pənəm.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • mata
 • until
 • other
 • molimoli
 • people
 • np.h:a
 • 0085
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • pro.h:appos
 • 0085
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • rn_pro.h:poss
 • 0082
 • dərng
 • old
 • rn_np.h
 • 0084
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ip-mat
 • 3DL.M.PST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • io
 • then
 • other
 • ip-valət
 • 3DL.M.PST-break
 • v:pred
 • pənəm
 • pənəm
 • pro:p
 • 0052
‘Then the man and his wife they got the bamboo cut, they split it.’
tulil_alrm_0104[PLAY]
doto ipvalət pənəm, o tərona to kəlon, vəvat moli, təron vəvata.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • doto
 • when;if
 • other
 • ip-valət
 • 3DL.M.PST-break
 • v:pred
 • pənəm
 • pənəm
 • pro:p
 • 0052
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • təron
 • smell
 • np:s
 • 0090
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • kəlon
 • rotten
 • rn
 • vəvat
 • very
 • other:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • təron
 • smell
 • np:predex
 • 0090
 • vəvat
 • very
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘When they split the bamboo cut, the smell of decay was really strong, very strong smell.’
tulil_alrm_0105[PLAY]
me kənogəle ubət, vərən, o (l)lətnidə təkənəbət to ar vuvən idə nəmu bema.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • kənogəl
 • fly.sp.
 • np:dt_s
 • 0091
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • vərən
 • black
 • other:appos
 • 0091
 • o
 • TOP
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:s_sv
 • 0091
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:g
 • 0086
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • idə
 • 3N
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
‘and the flies, black, they occur there ??’
tulil_alrm_0106[PLAY]
tərevənik to ve bə kəlon idə.
 • #
 • #
 • ##
 • təre
 • thing
 • np:dt_s
 • 0047
 • =vənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • tove
 • because
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kəlon
 • rotten
 • other:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s
 • 0047
‘Things [the herbs] were rotten.’
tulil_alrm_0107[PLAY]
io doto ikvalət pənəm təkənəmu da ava ittur mənidə da təkənəmu ba ioi nandi, akəra ava kəvənau kəmərone ava imənəvən.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • io
 • then
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • ik-valət
 • ik-valət
 • v:pred
 • pənəm
 • pənəm
 • pro:p
 • 0047
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other:l
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • da
 • PURP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • it-tur
 • 3DL.M.PST-wash
 • v:pred
 • mən
 • off
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:p
 • 0052
 • da
 • PURP
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:g
 • 0027
 • nandi
 • like_this
 • other
 • %
 • %
 • %
 • akəra
 • just
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • kəvənau
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • kəməron
 • different
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ava
 • again
 • other
 • i-mənəvən
 • 3SG.F.PST-fall
 • v:pred
‘Then when they split it in there (in the river) so they washed off them into the river, a different rain fell again.’
tulil_alrm_0108[PLAY]
bəkəvənau bəlaik moli e to imənəvən nandi ileir na logəvətak vətak to təmu vətak bərənma tuk laik da vəduvədur idəmmanəng o (i--) kəvənave ippət dəm.
 • #
 • #
 • ##
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kəvənau
 • rain
 • np:predex
 • 0002
 • bə=
 • ASP=
 • =rn
 • laik
 • big
 • rn
 • moli
 • real
 • rn
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • i-mənəvən
 • 3SG.F.PST-fall
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0002
 • i-leir
 • 3SG.F.PST-harm
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • logə
 • bridge
 • np:p
 • 0092
 • new
 • =vətak
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • vətak
 • 3PL.SEG
 • cl_pro:appos
 • 0092
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • to
 • REL
 • other
 • tə-mu
 • 3PL.PST-put
 • v:pred
 • vətak
 • 3PL.SEG
 • pro:p
 • 0092
 • bərənm
 • over
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • tuk
 • road
 • np:g
 • 0032
 • laik
 • big
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0092
 • da
 • PURP
 • other
 • vəduvədur
 • car.PL
 • np:s
 • 0093
 • new
 • idə-m~manəng
 • 3N.PST-RED~run
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:a
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-p~pət
 • 3SG.F.PST-RED~break
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
‘A really big rain that fell, it destroyed the bridges they put over the big road, for the cars to run, rain broke them.’
tulil_alrm_0109[PLAY]
da logəvətak o bə-- logə balakətəria vətak bə ioi balakətəria viok o kəvənave ileir nidə.
 • #
 • #
 • ##
 • logə
 • bridge
 • np:dt_p
 • 0092
 • balakətəria
 • four
 • rn
 • vətak
 • PL.CL:SEG
 • rn
 • ASP
 • other
 • ioi
 • water
 • np:dt
 • 0027
 • balakətəria
 • four
 • rn
 • viok
 • PL.CL:FLAT
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:a
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-leir
 • 3SG.F.PST-harm
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:p
 • 0092
‘four bridges over four rivers, the rain destroyed them.’
tulil_alrm_0110[PLAY]
doto lətnip təkənəmə ba məngəda, o bətəmmatme da bokbok.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when;if
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =ip
 • =3DL.M
 • =pro.h:s_sv
 • 0085
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home;village
 • np:g
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • tə-m~matme
 • 3PL.PST-RED~work
 • v:pred
 • da
 • on
 • rv
 • bokbok
 • talk
 • np:p
 • 0094
 • bridging
‘When they arrived down there at home, they started spreading the words [lit. work on talk].’
tulil_alrm_0111[PLAY]
tate, udu lokpənik məndo be Rəbəul o dukəbənəta go təre kureka nəbo da təda leir na molimolita.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_a
 • 0006
 • lok
 • man
 • np:appos
 • 0006
 • =pənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • mən=
 • from=
 • =rn
 • do
 • here
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • Rəbəul
 • Rəbəul
 • rn_pn_np
 • 0007
 • o
 • TOP
 • other
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təre
 • təre
 • np:p
 • 0095
 • bridging
 • kurek
 • bad
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:l
 • 0059
 • da
 • PURP
 • other
 • təd
 • for
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • leir
 • harm
 • vother:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np:p
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
‘They said, us young man from Rabaul, we made something bad up there for harming people.’
tulil_alrm_0112[PLAY]
io doto ToVəvəi, Katiket, və-- vata bokbok, o ana va dərnge ikruv udu da itəttir udu.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • io
 • then
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • to-Vəvəi
 • ART.M-Vəvəi
 • pn_np.h:a
 • 0096
 • new
 • Katiket
 • catechist
 • pn_np.h:appos
 • 0096
 • v-at
 • 3SG.M.PST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bokbok
 • talk
 • np:p
 • 0094
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • pro.h:a
 • 0096
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0096
 • dərng
 • old
 • np:appos
 • 0097
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ikruv
 • ikruv
 • v:pred
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0085
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • da
 • PURP
 • other
 • itə-t~tir
 • 3DL.M.NPST-RED~ask
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0006
‘Then when Vəvəi, Catechist, heard the words, he and his wife gathered up for them to ask us.’
tulil_alrm_0113[PLAY]
ipməngar-- ittir mərek nudu me ipməti mərek da bokbok ite, nəbo gəvənma urənga, to təton təbema uvi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • it-tir
 • 3DL.M.PST-ask
 • v:pred
 • mərek
 • good
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0006
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ip-məti
 • 3DL.M.PST-explain
 • v:pred
 • mərek
 • good
 • rv
 • da
 • on
 • rv
 • bokbok
 • talk
 • np:p
 • 0094
 • it-e
 • 3DL.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • gəvənm
 • under
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • urəng
 • waterfall
 • np:dt
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to
 • SUB
 • other
 • tə-ton
 • 3PL.PST-look
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =rv
 • bem
 • at
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:p
 • 0052
‘They asked us well (in good manner) and they explained well about the gossip they said, up there under the water fall, that they saw these.’
tulil_alrm_0114[PLAY]
me ipməngar ite, molimolita təməngar tate, ubo o go təreuk kurek to udu duvok-- dukəbənət idə, da təda pən ma molimolita.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s_ds
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ip-məngar
 • 3DL.M.PST-say
 • v:pred
 • it-e
 • 3DL.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • molimoli
 • people
 • np:s_ds
 • 0085
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
 • tə-məngar
 • 3PL.PST-say
 • v:pred
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #ds
 • u-bo
 • 3N-UP
 • dem_pro:s
 • 0059
 • o
 • TOP
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing
 • np:pred
 • 0095
 • kurek
 • bad
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0095
 • da
 • PURP
 • other
 • təd
 • for
 • adp
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • =a
 • =PAT
 • =lv
 • pən-m
 • fight-APPL
 • vother:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np.h:p
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
‘And they said, people said, up there is some bad things we made, for killing people.’
tulil_alrm_0115[PLAY]
io, me doto nəbət o itəttir udu, me ipəpumat nudu, o nəbo o ga kəvənau laike evi to immənəvən, iep to da bileir na logəvətak be tuk laik to vəduvədur idəmmanəng mənu idə, ubo pətpət dəm.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • doto
 • when;if
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • itə-t~tir
 • 3DL.M.PST-RED~ask
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0006
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ipə-pumat
 • 3DL.PST-imply
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0006
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:dt
 • 0059
 • o
 • TOP
 • other
 • ga
 • across
 • other
 • kəvənau
 • rain
 • np:dt_s
 • 0002
 • laik
 • big
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • i-m~mənəvən
 • 3SG.F.PST-RED~fall
 • v:pred
 • iep
 • 3SG.F
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-leir
 • 3SG.F.PST-harm
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • logə
 • bridge
 • np:p
 • 0092
 • =vətak
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • be
 • at
 • adp
 • tuk
 • road
 • np:l
 • 0032
 • laik
 • big
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • vəduvədur
 • car.PL
 • np:s
 • 0093
 • idə-m~manəng
 • 3N.PST-RED~run
 • v:pred
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • idə
 • 3N
 • pro:l
 • 0092
 • #
 • #
 • ##
 • u-bo
 • 3N-IN
 • dem_pro:s
 • 0092
 • pət~pət
 • RED~break
 • other:pred
 • dəm
 • on
 • rv
‘when they asked us, they talked in a implying way, and up there when the big rain was falling, it destroyed the bridges on the big road where the cars were running on top, those things were broken.’
tulil_alrm_0116[PLAY]
tove umu o ve lovakəti to iləm mənəmbo ba ioiviok uvi to idəbunən mənəmbo, lovakəti to vəti tove kati dame kori ipvaləte, kori ipvaləte me kori iklotie təbəro, me dame avar udu duleir ne məte vət to avar udu dutəm.
 • #
 • #
 • ##
 • tove
 • because
 • other
 • u-mu
 • 3N-IN
 • dem_pro:s
 • 0088
 • o
 • TOP
 • other
 • ve
 • also
 • other
 • lovakəti
 • hot
 • np:pred
 • to
 • belong.to
 • rn
 • iləm
 • flood
 • rn
 • 0088
 • mə=
 • from=
 • =rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • ioi
 • water
 • rn_np
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0052
 • to
 • REL
 • other
 • idə-bunən
 • 3N.PST-climb
 • v:pred
 • mə=
 • from=
 • =adp
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:l
 • 0059
 • #
 • #
 • ##
 • lovakəti
 • hot
 • np:predex
 • 0098
 • bridging
 • to
 • belong_to
 • rn
 • vəti
 • 3SG.SEG
 • rn
 • 0088
 • #
 • #
 • #ac.neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • tove
 • because
 • other
 • kati
 • SUBJ
 • other
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ip-valət
 • 3DL.M.PST-break
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • kori
 • NEG
 • other
 • ip-valət
 • 3DL.M.PST-break
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ik-lotie
 • 3DL.M.PST-pour
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0047
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • bəro
 • in_creek
 • np:g
 • 0027
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0054
 • du-leir
 • 1PL.PST-destroy
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • məte
 • like
 • other
 • vət
 • 3SG.SEG
 • cl_pro:other
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0054
 • du-təm
 • 1PL.PST-know
 • v:pred
‘because the anger of the flood from up there in those rivers that were going down from up there, the anger of that because if only they didn't split the thing, they didn't split it and they didn't pour them into the water, if only we destroyed it, like the part of knowledge we know.’
tulil_alrm_0117[PLAY]
me do ip o ipvən kərot ne, ikloti təbəro.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:dt_a
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • ip-vən
 • 3DL.M.PST-hit
 • v:pred
 • kərot
 • to_pieces
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0047
 • ik-loti
 • 3DL.M.PST-pour
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • bəro
 • at_creek
 • np:g
 • 0027
‘and now they two broke it into pieces, they poured into the creek.’
tulil_alrm_0118[PLAY]
io kədikəne to iep, o itnave ippən, ianem (it--) idəttam, me pələpələp me kərukərung.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • kədikən
 • anger
 • np:predex
 • 0098
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • to
 • belong.to
 • rn
 • iep
 • 3SG.F
 • rn
 • 0046
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • itnav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-p~pən
 • 3SG.F.PST-RED~hit
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ianem
 • lightning
 • np:s
 • 0068
 • idə-t~tam
 • 3N.PST-RED~shoot
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • pələ~pələp
 • RED~lightening
 • other:predex
 • 0068
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • kəru~kərung
 • RED~thunder
 • other:predex
 • 0099
 • new
‘then the anger of it [the rain potion], the storm hits, the lightning striked, and lightning and thunder.’
tulil_alrm_0119[PLAY]
me ioiviok o iləma vərrup mat tang nəbo nandi təkənəmə vəlleir na logəvətak nəbət bərənma tuk laik.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ioi
 • water
 • np:dt
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • iləm
 • flood
 • np:a
 • 0088
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-r~rup
 • 3SG.M.PST-RED~gather
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:l
 • 0092
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0088
 • və-l~leir
 • 3SG.M.PST-RED~destroy
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • logə
 • bridge
 • np:p
 • 0092
 • =vətak
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn
 • bərənma
 • over
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • tuk
 • road
 • rn_np
 • 0032
 • laik
 • big
 • rn
‘and the rivers, the flood formed up there, down to there, it destroyed the bridges over the big road.’
tulil_alrm_0120[PLAY]
idə to da vəduvədur idəmmanəng mənu idə da molimolita təppi ba tuk da nəmumə təkənəmu da ibən laikpət nəmumə be Keviang me Namatanai.
 • idə
 • 3N
 • pro:appos
 • 0092
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • vəduvədur
 • car
 • np:s
 • 0093
 • idə-m~manəng
 • 3N.PST-RED~run
 • v:pred
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • idə
 • 3N
 • pro:l
 • 0092
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • molimoli
 • people
 • np:s
 • 0100
 • new
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • tuk
 • road
 • np:l
 • 0032
 • da
 • PURP
 • rn
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • rn
 • təkə=
 • to=
 • =rn
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • rn
 • da
 • PURP
 • rn
 • ibən
 • land
 • rn
 • laik
 • big
 • rn
 • =pət
 • =pət
 • =rn
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • Keviang
 • Keviang
 • rn_pn_np
 • 0101
 • new
 • me
 • and
 • rn
 • Namatanai
 • Namatanai
 • rn_pn_np
 • 0102
 • new
‘the bridges for the cars running on top, for the people to walk on the road to down there, to the big town at Keviang and Namatanai.’
tulil_alrm_0121[PLAY]
doto itə-- ipəpu mat nudu nanbət, io ngang nga məlna ToVəninar, vəngar tuk ngang ate, 'ngali, ngibəlok tukip.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • doto
 • when;if
 • other
 • ipə-pumat
 • 3DL.PST-imply
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0006
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt
 • 0001
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • in_law
 • np.h:a_ds
 • 0003
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to-Vəninar
 • ART.M-Vəninar
 • pn_np.h:appos
 • 0003
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngali
 • in_law
 • np.h:other
 • 0001
 • ngi-bəlok
 • 2SG.NPST-divulge
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • =ip
 • =3DL.M
 • =pro.h:p
 • 0085
‘when they implied to like, my in-law Vəninar, he said to me, "In-law, you divulge to them.’
tulil_alrm_0122[PLAY]
'ngibəlok pəka tukip da tatəm.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0001
 • ngi-bəlok
 • 2SG.NPST-divulge
 • v:pred
 • pəka
 • bright
 • rv
 • tuk
 • give
 • rv
 • =ip
 • =3DL.M
 • =pro.h:p
 • 0085
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • da
 • PURP
 • other
 • ta-təm
 • 3PL.NPST-know
 • v:pred
‘You divulge clearly to them, for them to know."’
tulil_alrm_0123[PLAY]
io, mata ngəməngar tukip, ngang ngəmume ip ngane, 'lulip na itnan.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • mata
 • until
 • other
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • =ip
 • =3DL.M
 • =pro.h:p
 • 0085
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a_ds
 • 0001
 • ngə-mume
 • 1SG.PST-tell
 • v:pred
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:p
 • 0085
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0085
 • lul
 • friend
 • np.h:voc
 • 0085
 • =ip
 • =ip
 • =rn
 • na
 • now
 • other
 • it-nan
 • 2DL.M-listen
 • v:pred
‘Then I talked to them, I said to them, "You two you listen.’
tulil_alrm_0124[PLAY]
'tabət o tatobokbok tate, udu o dukəbənəta go təreuk kurek ubət da təda leir na molimolita, me nəbət o ipbət ipvən kərot na go tərea abət, o nəbət o kəvənav konənge evi to da etəmənəvən.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • ta-bət
 • 3PL-PROX2
 • dem_pro:dt_s
 • o
 • TOP
 • other
 • tat-o~bokbok
 • 3PL.NPST-RED~talk
 • v:pred
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_a
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing.PL
 • np:p
 • 0095
 • kurek
 • bad
 • rn
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • da
 • PURP
 • other
 • təda
 • for
 • adp
 • #
 • #
 • #cc:obl
 • leir
 • harm
 • vother:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np.h:p
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #cc:s
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ip-bət
 • 3DL.M-PROX2
 • dem_pro:a
 • 0085
 • ip-vən
 • 3DL.M.PST-hit
 • v:pred
 • kərot
 • to_pieces
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təre
 • thing
 • np:p
 • 0052
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:pred
 • 0002
 • konəng
 • only
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • et-ə~mənəvən
 • 3SG.F.NPST-RED~fall
 • v:pred
‘They said that we made something bad for harming people, and they two broke that thing into pieces, that is just the rain, for it to fall.’
tulil_alrm_0125[PLAY]
'udu dumu kəvənave.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0006
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • kəvənav
 • rain
 • np:p
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘We made the rain.’
tulil_alrm_0126[PLAY]
'itəngar tuk ta iune, nəbo kəvənave to udu dumue da do to kəvənave etəmənəvən.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0001
 • it-əngar
 • 2DL.NPST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ta
 • 3PL.HUM
 • pro.h:p
 • 0085
 • iun-e
 • 2DL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_pro:s
 • 0002
 • kəvənav
 • rain
 • np:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0002
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • to
 • SUB
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • et-ə~mənəvən
 • 3SG.F.NPST-RED~fall
 • v:pred
‘You tell them, that is the rain we made for the rain to fall.’
tulil_alrm_0127[PLAY]
'tove dumərimərit tang to udu o bədumata ioiviok nəmbo, me bəkori du go ioi gəmon da təda turən me nakən me tangədə.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • tove
 • because
 • other
 • du-məri~mərit
 • 1PL.PST-RED~pity
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0006
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • to
 • SUB
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • du-mat
 • 1PL.PST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:l
 • 0059
 • #
 • #
 • #neg
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0006
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • ioi
 • water
 • np:predex
 • 0027
 • gəmon
 • near
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • təda
 • for
 • adp
 • turən
 • fire
 • np:other
 • 0025
 • me
 • and
 • rn
 • nakən
 • drink
 • rn_np
 • 0038
 • me
 • and
 • rn
 • tangədə
 • cook
 • rn_np
 • 0037
‘Because we felt sorry for ourselves, we fetched water up there, but there was no water close for washing and drinking and cooking.’
tulil_alrm_0128[PLAY]
'bəkori du go ioi.'
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0006
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • ioi
 • water
 • np:predex
 • 0027
‘We didn't have water.’
tulil_alrm_0129[PLAY]
'io, təre moli udu o dumatme dəm.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • io
 • then
 • other
 • təre
 • true
 • other:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0052
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_a
 • 0006
 • o
 • TOP
 • other
 • du-matme
 • 1PL.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
‘It is true that we made these.’
tulil_alrm_0130[PLAY]
'me dumatme dəm o kori go təreuk to leir to molimolita.'
 • #
 • #
 • ##ds.neg
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0052
 • du-matme
 • 1PL.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing.PL
 • np:pred
 • 0095
 • to
 • belong_to
 • rn
 • leir
 • harm
 • rn
 • to
 • of
 • rn
 • molimoli
 • people
 • rn
 • =ta
 • =PL.CL:HUM
 • =rn
‘What we made is not bad things for harming people.’
tulil_alrm_0131[PLAY]
'udu dumatme dəm o da kəvənave da etnəvən.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #cc
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0006
 • du-matme
 • 1PL.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • da
 • PURP
 • other
 • et-nəvən
 • 3SG.F.NPST-fall
 • v:pred
‘What we made is for the rain to fall.’
tulil_alrm_0132[PLAY]
'io məgət to tərevənik ubət to ava mərek idə, məgəte ubət akəukəu də latu, to akəukəu o kori ikəngəp doto vənua, me nəmumə o akəukəu avar bidəngngəp.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • io
 • then
 • other
 • məgət
 • today
 • other
 • to
 • REL
 • other
 • təre
 • thing
 • np:dt_s
 • 0019
 • =vənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • to
 • REL
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s
 • 0019
 • məgəte
 • like
 • adp
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_other
 • a-kəukəu
 • ART-cocoa
 • np:other
 • 0103
 • new
 • on
 • rn
 • latu
 • garden
 • rn_np
 • 0104
 • bridging
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0103
 • to
 • SUB
 • other
 • a-kəukəu
 • ART-cocoa
 • np:dt_s
 • 0103
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ikə-ngəp
 • 3N.NPST-die
 • v:pred
 • doto
 • when;if
 • adp
 • vənu
 • sun
 • np:other
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • a-kəukəu
 • ART-cocoa
 • np:s
 • 0103
 • avar
 • also
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ng~ngəp
 • 3N.PST-RED~die
 • v:pred
‘Today the things are good, like the sweet potatoes in the garden, sweet potatoes are not died of the sun, and back them the sweet potatoes were dead.’
tulil_alrm_0133[PLAY]
'me ləvəkatə o ar idəngngəp'
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0105
 • new
 • me
 • and
 • other
 • ləvəkatə
 • banana_tree.PL
 • np:dt_s
 • 0105
 • o
 • TOP
 • other
 • ar
 • still;also
 • other
 • idə-ng~ngəp
 • 3N.PST-RED~die
 • v:pred
‘and the banana trees were also dead.’
tulil_alrm_0134[PLAY]
'idəmmang idə bətma vənua.'
 • #
 • #
 • ##ds
 • idə-m~mang
 • 3N-RED~burn
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0105
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vənu
 • sun
 • np:other
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘The sun burnt them."’
tulil_alrm_0135[PLAY]
doto ip ipməngar pəka tuk ta, o ta dame ava təmatme da kədikəne vədəm tang
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when;if
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:a
 • 0006
 • ip-məngar
 • 3DL.M.PST-say
 • v:pred
 • pəka
 • clear
 • rv
 • tuk
 • give
 • rv
 • ta
 • 3PL.HUM
 • pro.h:p
 • 0085
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • ta
 • 3PL.HUM
 • pro.h:a
 • 0036
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • tə-matme
 • 3PL.PST-work
 • v:pred
 • da
 • on
 • rv
 • kədikən
 • anger
 • np:p
 • 0106
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • vədəm
 • for
 • adp
 • tang
 • REFL
 • refl.h:other
 • 0036
‘When the two told them clearly, they almost got angry among themselves.’
tulil_alrm_0136[PLAY]
təmatme da kədikəne vədəma ipvi ana va dərnge.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0036
 • tə-matme
 • 3PL.PST-work
 • v:pred
 • da
 • PURP
 • rv
 • kədikən
 • anger
 • np:p
 • 0106
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • vədəm
 • for
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • ip-vi
 • 3DL.M-PROX1
 • rn
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • rn
 • 0082
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • rn_pro.h:poss
 • 0082
 • dərng
 • old
 • rn_np.h
 • 0084
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘They got angry with the two he and his wife.’
tulil_alrm_0137[PLAY]
io, ip o ikkərtang, doto bittəm ite, ip o bitleir, o ikkər tang o ipvərkəlat udu bətma Katiket man, me ikkəbənəta mətmət, da udu ava du-- ava durup tang.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • io
 • then
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:dt_a
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • ik-kər
 • 3DL.M-arise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0085
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • doto
 • when;if
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • it-təm
 • 3DL.M.PST-know
 • v:pred
 • it-e
 • 3DL.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:dt_s
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • it-leir
 • 3DL.M.PST-make_mistake
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • ik-kər
 • 3DL.M.PST-arise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0085
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • ip-vərkəlat
 • 3DL.M.PST-compensate
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0006
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Katiket
 • catechist
 • pn_np:obl
 • 0096
 • man
 • man
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ik-kəbənət
 • 3DL.M.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • mətmət
 • food
 • np:p
 • 0107
 • new
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • ava
 • again
 • other
 • du-rup
 • 1PL.PST-gather
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0034
‘Then the two got up, when they knew that they did wrong, they got up and compensate us with Catechist, and they two made food, so we are friendly with each other again.’
tulil_alrm_0138[PLAY]
io, ta avar təməngar vəvat bema logəvətak uvi bərənma tuk laik to vuduvudur bəkori itamanəng nəmumə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ta
 • 3PL
 • pro.h:a
 • 0036
 • avar
 • also
 • other
 • tə-məngar
 • 3PL.PST-say
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • bem
 • at
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • logə
 • bridge
 • np:p
 • 0092
 • =vətak
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • rn
 • bərənm
 • over
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • tuk
 • road
 • rn_np
 • 0032
 • laik
 • big
 • rn
 • #
 • #
 • #neg
 • to
 • SUB
 • other
 • vuduvudur
 • car
 • np:s
 • 0093
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • it-a~manəng
 • 3N.NPST-RED~run
 • v:pred
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:g
 • 0092
‘They also talked a lot about the bridges over the big road, that the cars could not run to down there.’
tulil_alrm_0139[PLAY]
io duməngar pəka dune, ava kati dame avar udu dummane, to udu o-- udu dutəm da avar udu damane, o da-- da avar damane o avar mərek.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • io
 • then
 • other
 • du-məngar
 • 1PL.PST-say
 • v:pred
 • pəka
 • clear
 • rv
 • dun-e
 • 1PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • ava
 • again
 • other
 • kati
 • SUBJ
 • other
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • du-man
 • 1PL.PST-remove
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0006
 • du-təm
 • 1PL.PST-know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • d-aman
 • 1PL.NPST-remove
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • o
 • TOP
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • daman
 • daman
 • v:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =pro:p
 • 0052
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
‘Then we said clearly, If only it was us who removed it [the rain potion], because we knew how to remove it, if we removed it it would be good.’
tulil_alrm_0140[PLAY]
da avar damane məte von to da damane.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • daman
 • daman
 • v:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =pro:p
 • 0052
 • məte
 • like
 • other
 • von
 • 3SG.DIM
 • cl_pro:other
 • 0108
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • to
 • REL
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • daman
 • daman
 • v:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =pro:p
 • 0052
‘we would removed it like the way that we remove it.’
tulil_alrm_0141[PLAY]
me ipbət o itleir to ipmate o (ipvalət--) ipvaləta rovənəm na apəkət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0085
 • me
 • and
 • other
 • ip-bət
 • 3DL.M-PROX2
 • dem_pro:dt_s
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • it-leir
 • 3DL.M.PST-make_mistake
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • to
 • SUB
 • other
 • ip-mat
 • 3DL.M.PST-get
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • o
 • TOP
 • other
 • ip-valət
 • 3DL.M.PST-break
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ro
 • bamboo
 • np:p
 • 0052
 • =vənəm
 • =SG.CL:SHORT
 • =rn
 • n
 • INSTR
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • a-pəkət
 • ART-knife
 • np:obl
 • 0109
 • new
‘and the two they did wrong, because they got it and they broke the bamboo cut with a knife.’
tulil_alrm_0142[PLAY]
io, nəbət o məgəte ip avar bə ip ipmatme də vət da ipmur kədikən ne da iep o imunman o ivən kərot.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • 0110
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • məgəte
 • like
 • other
 • ip
 • 2DL.M
 • nc_pro.2
 • 0085
 • avar
 • also
 • other
 • ASP
 • other
 • ip
 • 3DL.M
 • pro.h:a
 • 0085
 • ip-matme
 • 3DL.M.PST-work
 • v:pred
 • on
 • rv
 • vət
 • 3SG.SEG
 • pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0085
 • da
 • PURP
 • other
 • ip-mur
 • 3DL.M.PST-put
 • v:pred
 • kədikən
 • anger
 • rv
 • 0098
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0098
 • da
 • PURP
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro:dt_s
 • 0098
 • o
 • TOP
 • other
 • i-munman
 • 3SG.F.PST-enter/exit
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0002
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0092
 • o
 • TOP
 • other
 • i-vən
 • 3SG.F.PST-hit
 • v:pred
 • kərot
 • to_pieces
 • rv
‘then the two of them did that [i.e. split the bamboo cut], and they caused its anger, so the rain came out and it destroyed.’
tulil_alrm_0143[PLAY]
me kati avar udu dummane məte vət to da damane, o ebo ka kori matme da vətbət.
 • #
 • #
 • ##neg
 • #
 • #
 • #ac
 • me
 • and
 • other
 • kati
 • SUBJ
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:a
 • 0006
 • du-m~man
 • 1PL.PST-RED~remove
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • məte
 • like
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • cl_pro:other
 • 0108
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0006
 • to
 • REL
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • daman
 • daman
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • e-bo
 • 3SG.F-UP
 • dem_pro:a
 • 0108
 • ka
 • SUBJ
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • matme
 • work?
 • vother:pred
 • da
 • on
 • rv
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • dem_pro:p
 • 0052
‘If it was us who removed it, like the part when we remove it, it may not work on this.’
tulil_alrm_0144[PLAY]
tove nəbo o məgəte (be atae-- be) ba maoka iap to da nga məlna vatme dəm, vəkəbənət mate da du-- dukəbənət mate da duppi təpme da dumue, o nəbo o avar bokbok to vəmbokbok bem təkənəmu,
 • #
 • #
 • ##
 • tove
 • because
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • məgəte
 • like
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • time;space
 • other:dt
 • 0111
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • iap
 • 3SG.M
 • pro:appos
 • 0111
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0052
 • to
 • REL
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • məln
 • in_law
 • np:a
 • 0003
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-atme
 • 3SG.M.PST-work
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • və-kəbənət
 • 3SG.M.PST-make
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • təpm
 • with
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:obl
 • 0052
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • #
 • #
 • ##
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:s
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • bokbok
 • talk
 • np:pred
 • 0112
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0112
 • to
 • REL
 • other
 • və-m~bokbok
 • 3SG.M.PST-RED~talk
 • v:pred
 • bem
 • at
 • rv
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other:g
 • 0052
‘because that it's like at the time when my in-law works on it, he made it so that we made it so we went with it to place it, and there is also spell that he said to the inside (of the thing).’
tulil_alrm_0145[PLAY]
vəttəgər.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0003
 • və-t~təgər
 • 3SG.M.PAT-RED~chant
 • v:pred
‘He chanted.’
tulil_alrm_0146[PLAY]
io dame von to da avar dumane, o nəbo dame avar bokbok da avar (vəti--) vəti dəme.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • #
 • #
 • #ac
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0006
 • to
 • to
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • du-man
 • 1PL.PST-remove
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:dt
 • dame
 • PURP.SUBJ
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • bokbok
 • talk
 • np:predex
 • 0112
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0006
 • da
 • PURP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • və-ti
 • 3SG.M.PST-untie
 • v:pred
 • dəm
 • on
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
‘If only it was us who removed it, there is also spell just for releasing it [the potion's power].’
tulil_alrm_0147[PLAY]
da vəmmane.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0003
 • da
 • PURP
 • other
 • və-m~man
 • 3SG.M.PST-RED~remove
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0052
‘For him to remove/release it.’
tulil_alrm_0148[PLAY]
io nga apir idil bema kəvənave nəmumə be New Ireland o toktok do.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • io
 • then
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0001
 • a-pir
 • ART-story
 • np:dt_s
 • idil
 • small
 • rn
 • bem
 • at
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • kəvənav
 • rain
 • rn
 • 0002
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • New Ireland
 • New_Ireland
 • rn_pn_np
 • 0009
 • o
 • TOP
 • other
 • toktok
 • end
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other
‘my little story about rain there at New Ireland finishes here.’
tulil_alrm_0149[PLAY]
me ava mərek moli be idəmənamənan, me Laika bətmudu.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • be
 • at
 • adp
 • idə
 • 3N.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • məna~mənan
 • RED~listen
 • np:other
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • Laika
 • god
 • np:s
 • bətm
 • with
 • adp
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:pred
‘and really thanks for listening, and God is with us.’
tulil_alrm_0150[PLAY]
[INTERVIEWER SPEAKING]
 • NC
 • NC
 • nc
‘[INTERVIEWER SPEAKING]’
tulil_alrm_0151[PLAY]
to kapukapuk.
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • kapukapuk
 • empty
 • nc
‘about 'kapukapuk'.’
tulil_alrm_0152[PLAY]
eva vonbət o nandi.
 • #
 • #
 • ##
 • eva
 • again
 • other
 • von-bət
 • 3SG.DIM-PROX2
 • dem_pro:s
 • 0019
 • o
 • TOP
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other:pred
‘These things are just like this.’
tulil_alrm_0153[PLAY]
ba maoka to vənua bəvətton, vətton vəvat, io ioiviok o bidəttə viok, bə iavava nandi ba ioiviok, bəkori da ava go ioivəbak nəmu ba ioiviok, iavava.
 • #
 • #
 • ##
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • space;time
 • np:dt
 • 0113
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0018
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • io
 • then
 • other
 • ioi
 • water
 • np:dt_s
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ttə
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =pro:s_iv
 • 0027
 • #
 • #
 • ##
 • ASP
 • other
 • iavava
 • dust
 • np:predex
 • 0114
 • new
 • nandi
 • like_this
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • ioi
 • water
 • np:predex
 • 0027
 • =vəbak
 • =vəbak
 • =rn
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0027
 • =viok
 • =PL.CL:FLAT
 • =rn
 • iavava
 • dust
 • np:dt
 • 0114
‘at the time when the sun was shining, it was shining strongly, the rivers were dried, just dust inside the river, no pools inside the river, just dust.’
tulil_alrm_0154[PLAY]
me mətmət o idəngəp, bidəmmang idə bətma vənua, məte ləvək, ubət akəukəu, to kori ikəngəp bətma vənua
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0115
 • new
 • me
 • and
 • other
 • mətmət
 • food
 • np:dt_s
 • 0115
 • o
 • TOP
 • other
 • idə-ngəp
 • 3N.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mang
 • 3N.PST-RED~burnt
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0115
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vənu
 • sun
 • np:obl
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • məte
 • like
 • adp
 • ləvək
 • banana
 • np:other
 • 0116
 • bridging
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • a-kəukəu
 • ART-cocoa
 • rn_np
 • 0103
 • #
 • #
 • #rc.neg
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0115
 • to
 • to
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ikə-ngəp
 • 3SG.PST-die
 • v:pred
 • bətm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vənu
 • sun
 • np:obl
 • 0018
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘and food died, the sun burnt them, like banana, sweet potato, these that are not usually die because of the sun.’
tulil_alrm_0155[PLAY]
ubət ar bidəmmang idə.
 • #
 • #
 • ##
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_pro:s
 • 0115
 • ar
 • still;also
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-m~mang
 • 3N.PST-RED~burnt
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_iv
 • 0115
‘these are also burnt (dried).’
tulil_alrm_0156[PLAY]
ar bə kərekərerət idə, atopiok o avar bidəngəp.
 • #
 • #
 • ##
 • ar
 • still;also
 • other
 • ASP
 • other
 • kəre~kərerət
 • RED~dry
 • other:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s
 • 0115
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0117
 • new
 • a-topiok
 • ART-cassava
 • np:dt_s
 • 0117
 • o
 • TOP
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-ngəp
 • 3N.PST-die
 • v:pred
‘they are dried, cassava also died.’
tulil_alrm_0157[PLAY]
io, be vərete to ləmat, to ngitir ngang o ləmat o (doto amoli a da--) tove lokpənik nəmumə o tətəm mərek na per na ləmat.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • be
 • at
 • nc
 • vəret
 • side
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • to
 • belong_to
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc_np
 • 0118
 • new
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • to
 • SUB
 • nc
 • ngi-tir
 • 2SG.PST-ask
 • v:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0119
 • new
 • o
 • TOP
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • np:dt
 • 0118
 • o
 • TOP
 • nc
 • tove
 • because
 • nc
 • lok
 • man
 • np.h:dt_s
 • 0119
 • =pənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • tə-təm
 • 3PL.PST-know
 • v:pred
 • mərek
 • good
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • #
 • #
 • #cc:p
 • pern
 • climb
 • vother:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ləmat
 • coconut
 • np:p
‘and about the coconut, that you asked me, because the young men down there they know well about how to climb for coconut.’
tulil_alrm_0158[PLAY]
kori məgəte udu do be Rəbəul to lokpənik o kori təttəma per na ləmat.
 • #
 • #
 • #nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • udu
 • 1PL
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • Rəbəul
 • Rəbəul
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • lok
 • man
 • nc
 • =pənik
 • =PL.CL:DIM
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • tə-t~təm
 • 3PL.PST-RED~knowa
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • pern
 • climb
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc
‘Not like us here in Rabaul, young men don't know well about climbing for coconuts.’
tulil_alrm_0159[PLAY]
nəmumə be New Ireland, o lokpənik o təttəm mərek na per na ləmat.
 • #
 • #
 • #nc
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • New Ireland
 • New_Ireland
 • nc_pn_np
 • o
 • TOP
 • nc
 • lok
 • man
 • nc
 • =pənik
 • =PL.CL:DIM
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • tə-t~təm
 • 3PL.PST-RED~know
 • nc
 • mərek
 • good
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • pern
 • climb
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc_np
‘down there at New Ireland, young men they know well about how to climb for coconuts.’
tulil_alrm_0160[PLAY]
məgət o ka aperən ko na go ləmat mukəm magərung, balakətəria, libəti məgət be vəti təgəvon.
 • #
 • #
 • #nc
 • məgət
 • today
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ka
 • SUBJ
 • nc
 • a-perən
 • 3SG.M.NPST-climb
 • nc
 • ko
 • only
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc
 • mukəm_magərung
 • three.CL:MASC
 • nc
 • balakətəria
 • four
 • nc
 • libəti
 • six
 • nc
 • məgət
 • today
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • vəti
 • day
 • nc
 • təgəvon
 • one
 • nc
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • nc
‘today he would climb for three coconuts, four or six, today in one day.’
tulil_alrm_0161[PLAY]
mərek ko to vənua.
 • #
 • #
 • #nc
 • mərek
 • good
 • nc
 • ko
 • only
 • nc
 • to
 • NC
 • nc
 • vənu
 • sun
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
‘even it's sunny its fine.’
tulil_alrm_0162[PLAY]
me iap aperən konəng.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • iap
 • 3SG.M
 • nc
 • a-perən
 • 3SG.M.NPST-climb
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
‘and he just climb.’
tulil_alrm_0163[PLAY]
go idil konəng a məgəte ToPius, to ba vədo do konəng abo aperən, (tab(ət)- o) tətəm mərek.
 • #
 • #
 • #nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • idil
 • small
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • to-Pius
 • ART.M-Pius
 • nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • və=
 • 3SG.M.POSS.INAL=
 • nc
 • do
 • head
 • nc
 • do
 • here;now
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • a-bo
 • 3SG.M-UP
 • nc
 • a-perən
 • 3SG.M.NPST-climb
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • tə-təm
 • 3PL.PST-know
 • nc
 • mərek
 • good
 • nc
‘just a small kid like Pius, his head just up to here, he can also climb, they know well.’
tulil_alrm_0164[PLAY]
io doto lokpənik to da təpper na ləmat
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • doto
 • when;if
 • nc
 • lok
 • man
 • nc
 • =pənik
 • =PL.CL:DIM
 • nc
 • to
 • REL
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • tə-p~pern
 • 3PL.PST-RED~climb
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc
‘then when the young men climbed for coconuts.’
tulil_alrm_0165[PLAY]
doto təmmana ləmat təbe ibən, o vanəm o nginau bətəpma, o bəkori go ioi nəmu.
 • #
 • #
 • #nc
 • #
 • #
 • #nc
 • doto
 • when;if
 • nc
 • tə-m~man
 • 3PL.PST-RED~remove
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc
 • tə=
 • to=
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • ibən
 • land
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • vanəm
 • few
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ngi-nau
 • 2SG.NPST-drag
 • nc
 • bətəpm
 • on_surface_of
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
‘when they removed the coconuts to the ground, a few of them, you removed the husk on it, there's a no water inside.’
tulil_alrm_0166[PLAY]
me atirip moli a o nginata o abo ngitaləna nandi o kapukapuk bərodəma.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
 • moli
 • real
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • a-bo
 • 3SG.M-UP
 • nc
 • ngi-talən
 • 2SG.NPST-RED~shakea
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • nandi
 • like_this
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
‘and a real kulau, you get it, you shake it and it's 'kapukapuk' inside it.’
tulil_alrm_0167[PLAY]
məgəte kərerəta.
 • #
 • #
 • #nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • kərerət
 • dry
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
‘like it's dried.’
tulil_alrm_0168[PLAY]
tove ioi o bəkori go təka nəmu ba tiriva, me bətomoma ioi nəmu ba tiriva.
 • #
 • #
 • #nc
 • tove
 • because
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • tək
 • full
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • a-tiriv
 • ART-kulau
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • tomoma
 • half
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • a-tiriv
 • ART-kulau
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
‘because water is not full inside the kulau, and just half water inside the kulau.’
tulil_alrm_0169[PLAY]
doto nginata mənəmu o ngitaləna o kapukapuk
 • #
 • #
 • #nc
 • #
 • #
 • #nc
 • doto
 • when;if
 • nc
 • ngin-at
 • 2SG.NPST-get
 • nc
 • =a
 • =pro:p
 • nc
 • mə=
 • from=
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ngi-talən
 • 2SG.NPST-RED~shakea
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
‘when you get it from inside, you shake it and its 'kapukapuk'’
tulil_alrm_0170[PLAY]
io ti ngittən ngine, abət o kureka.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • ti
 • lest
 • nc
 • ngi-t~tən
 • 2SG.NPST-RED~think
 • nc
 • ngin-e
 • 2SG-QUOT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kurek
 • bad
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
‘les you think, this is a bad one.’
tulil_alrm_0171[PLAY]
kori, ləmata abo-- atiriva abo o məreka, nginda.
 • #
 • #
 • #nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • a-tiriv
 • ART-kulau
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • a-bo
 • 3SG.M-UP
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • mərek
 • good
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngin-da
 • 2SG-eat
 • nc
‘no, this kulau I mentioned is good, you eat (it).’
tulil_alrm_0172[PLAY]
me nginakəna, məie bə kori go ioi laik.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • ngi-nakən
 • 2SG.NPST-drinka
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • məie
 • but
 • nc
 • ASP
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • laik
 • big
 • nc
‘and you drink it, like there is not a lot of water.’
tulil_alrm_0173[PLAY]
bətomoma ioi nəmu bərodəma.
 • #
 • #
 • #nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • tomom
 • half
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
‘The water inside it is only half.’
tulil_alrm_0174[PLAY]
io doto da dummata ubət atirip mən be ibən o kapukapuk
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • doto
 • when;if
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • du-m~mat
 • 1PL.PST-RED~get
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
 • mən=
 • from=
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • ibən
 • land
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
‘when they get these kulaus from the ground, it's 'kapukapuk'.’
tulil_alrm_0175[PLAY]
ngittaləna o kapukapuk.
 • #
 • #
 • #nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-t~talən
 • 2SG.NPST-RED~shake
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
‘you shake it and it is 'kapukapuk.'’
tulil_alrm_0176[PLAY]
me ləmat kərerət o vanəm ar bə-- bəkori go ioi nəmu bərodəm, bidətəva ioi bərodəm.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • ləmat
 • coconut
 • nc
 • kərerət
 • dry
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • vanəm
 • few
 • nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • b=
 • ASP=
 • nc
 • idə-təv
 • idətəv
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
‘and dry coconut, few of them did not have water inside, the water inside dried out.’
tulil_alrm_0177[PLAY]
io məgəte tipur təgət ubət to ittuk ba lak, irir, to tattak bem tate irir.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • tipur
 • bush
 • nc
 • təgət
 • one
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • it-tuk
 • 3N.NPST-grow
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • lak
 • lake
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • irir
 • grass.sp.
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • ta-t~tak
 • 3PL.NPST-RED~call
 • nc
 • bem
 • at
 • nc
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • nc
 • irir
 • grass.sp.
 • nc
‘like one type of grass that grows in the lake, irir, they caall it irir.’
tulil_alrm_0178[PLAY]
to ittuk ba lak, ubət o ar bə kərekərerət idə, me ber, to idəttuk nəmu ba lak.
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • it-tuk
 • 3N.NPST-grow
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • lak
 • lake
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • ASP
 • nc
 • kəre~kərerət
 • RED~dry
 • nc
 • idə
 • 3N
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • ber
 • plant.sp.
 • nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • idə-t~tuk
 • 3N.PST-RED~grow
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • lak
 • lake
 • nc
‘which is growing in the lake, these were also dried out, and ber, which grows inside the lake.’
tulil_alrm_0179[PLAY]
me gəlom, ubət ar bə kərekərerət idə.
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • gəlom
 • plant.sp.
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • ASP
 • nc
 • kəre~kərerət
 • RED~dry
 • nc
 • idə
 • 3N
 • nc
‘and gəlom these are also dried out.’
tulil_alrm_0180[PLAY]
ba maoka aumu o tate, ibəne ebət o məgəte lake o ubət o ar bə-- ar bidəttəp mərek, ar bə iavava.
 • #
 • #
 • #nc
 • ba
 • in
 • nc
 • maok
 • time;space
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • a-umu
 • 3SG.M-IN
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • tate
 • 3PL-QUOT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ibən
 • land
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • məgəte
 • like
 • nc
 • lak
 • lake
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • b=
 • ASP=
 • nc
 • idə-t~təp
 • 3N.PST-RED~dry
 • nc
 • mərek
 • good
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ar
 • still;also
 • nc
 • ASP
 • nc
 • iavava
 • dust
 • nc
‘at that time they said, in that place, like lakes are also dried out well, and full of dust.’
tulil_alrm_0181[PLAY]
io nəbət o məte da ngəməti da tikilik to kakak emu itir ngang ete, me atirip to kapukapuk? eh? nga kakue, ngitir ngang nandi.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • məte
 • like
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • ngə-məti
 • 1SG.PST-explain
 • nc
 • da
 • on
 • nc
 • tikilik
 • little
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • SUB
 • nc
 • kakak
 • niece
 • nc
 • e-mu
 • 3SG.F-IN
 • nc
 • i-tir
 • 3SG.F.PST-ask
 • nc
 • ngang
 • 1SG
 • nc
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • eh
 • eh
 • nc
 • nga
 • 1SG.POSS
 • nc
 • kaku
 • niece
 • nc
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • nc
 • ngi-tir
 • 2SG.PST-ask
 • nc
 • ngang
 • 1SG
 • nc
 • nandi
 • like_this
 • nc
‘Then there I'm going to explain a little bit what niece there asked me, she said, 'and coconuts that are 'kapukapuk'?' you asked me like this.’
tulil_alrm_0182[PLAY]
atirip to kapukapuk o bə vənua bəvətton vareot, io bidəttəva ioi avar nəmu bərodəma ubət atirip.
 • #
 • #
 • #nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • kapukapuk
 • RED~empty
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ASP
 • nc
 • vənu
 • sun
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • və-t~ton
 • 3SG.M.PST-RED~look
 • nc
 • vareot
 • long_time
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • b=
 • ASP=
 • nc
 • idə-t~təv
 • 3N.PST-RED~dry
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • avar
 • also
 • nc
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
‘The coconuts which are 'kapukapuk' is when the sun was shining for a long time, and the water inside the coconuts has dried.’
tulil_alrm_0183[PLAY]
io doto da nginakəna, o bə kori nginakəna atirip təkədəma, me bə ioi o bətomom bə tikilik konəng.
 • #
 • #
 • #nc
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • doto
 • when;if
 • nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-nakən
 • 2SG.NPST-drink
 • nc
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • ASP
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-nakən
 • 2SG.NPST-drink
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • a-tirip
 • ART-kulau
 • nc
 • təkədəm
 • whole
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • me
 • and
 • nc
 • ASP
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • tomom
 • half
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ASP
 • nc
 • tikilik
 • little
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
‘Then when you want to drink, you don't drink the whole kulau, but the water inside is just half, just a little.’
tulil_alrm_0184[PLAY]
io nging lange da nginakən me bə kori nginakəna go laik, tove bidəttəva ioi bərodəm.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • nging
 • 2SG
 • nc
 • lange
 • want
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • da
 • PURP
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-nakən
 • 2SG.NPST-drink
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • bə=
 • ASP=
 • nc
 • kori
 • NEG
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • ngi-nakən
 • 2SG.NPST-drink
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • go
 • NSPEC
 • nc
 • laik
 • big
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • tove
 • because
 • nc
 • b=
 • ASP=
 • nc
 • idə-t~təv
 • 3N.PST-RED~dry
 • nc
 • =a
 • =PAT
 • nc
 • ioi
 • water
 • nc
 • bərodəm
 • inside
 • nc
‘Then you want to drink, but you can't drink a lot, because the water has dried inside.’
tulil_alrm_0185[PLAY]
mərek be ngi tir.
 • #
 • #
 • #nc
 • mərek
 • good
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • ngi=
 • 2SG.POSS=
 • nc
 • t~tir
 • RED~ask
 • nc
‘Thank you for asking.’
tulil_alrm_0186[PLAY]
me mərek.
 • me
 • and
 • nc
 • mərek
 • thank
 • nc
‘And thanks.’