Text preview: mc_tulil_jkpp

The following is a preview of a text from the Multi-CAST collection. It was generated automatically from the associated XML file. For explanations of the glosses and annotations, please refer to the annotation notes for this corpus, the GRAID manual, and the RefIND guidelines.

Note that audio playback requires browser support for the HTML5 audio element. Playback of specific audio intervals via [PLAY] requires JavaScript.

 • Metadata summary
 • corpustulil
 • textjkpp
 • speakerTL02
 • annotator(s)Chenxi Meng
 • version2311
 • last updated2022-03-18
Annotation key
utterance identifier
object language utterance
 • grammatical words
 • morphological glosses
 • annotations with GRAID
 • referent indexing with RefIND
 • annotations with ISNRef
‘idiomatic translation’
tulil_jkpp_0001[PLAY]
do ava nganəngar be nga ləm.
 • #
 • #
 • #nc
 • do
 • now
 • nc
 • ava
 • again
 • nc
 • ngan-əngar
 • 1SG.NPST-say
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • nga
 • 1SG.POSS
 • nc
 • ləm
 • live
 • nc
‘I'm going to tell [the story of] my life.’
tulil_jkpp_0002[PLAY]
ngang o təmat ngang be təgəta, nereita ko mukəm magərung, me balakətəria, me tuaina, lalənga (avi?).
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0001
 • new
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_p
 • 0002
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • tə-mat
 • 3PL.PST-get
 • v:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
 • be
 • at
 • adp
 • təgəta
 • one.CL:MASC
 • np:other
 • nereita
 • six.CL:MASC
 • rn
 • ko
 • plus
 • rn
 • mukəm_magərung
 • three.CL:MASC
 • rn
 • me
 • and
 • rn
 • balakətəria
 • four.CL:MASC
 • rn
 • me
 • and
 • rn
 • tuain
 • egg
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • laləng
 • year
 • np:appos
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
‘I was born in 1940 [lit. they give birth to me in 1940], this year.’
tulil_jkpp_0003[PLAY]
laika ngang nanbət, məte laik ngang me pən laik ubət to amənə Siapan o ar kotək idə.
 • #
 • #
 • ##
 • laik
 • big
 • np.h:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • məte
 • like
 • other
 • laik
 • big
 • other:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • pən
 • fight
 • np:dt_s
 • 0003
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • a-mənə
 • ART-people(Kuanua)
 • rn
 • Siapan
 • Japan
 • rn_pn_np
 • o
 • TOP
 • other
 • ar
 • still
 • other
 • kotək
 • absent
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s_sv
 • 0003
‘I grew up, like that, I grew up, and the war of the Japanese hadn't happened.’
tulil_jkpp_0004[PLAY]
nəbət məte laika ngang, təre moli du ləm bəvon avar kəməron, to kori dutuk vəvat, məte kori go idətu udu, tove məgət o bədəməta mətmət mərek me ittu udu, bəvon o kori.
 • #
 • #
 • ##
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other
 • məte
 • like
 • other
 • laik
 • big
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • təre
 • true
 • other
 • moli
 • real
 • other
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • bridging
 • ləm
 • life
 • np:s
 • 0005
 • bridging
 • bəvon
 • before
 • rn
 • avar
 • also
 • other
 • kəməron
 • different
 • other:pred
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • to
 • SUB
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • du-tuk
 • 1PL.PST-grow
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • #
 • #
 • ##neg
 • məte
 • like
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • other
 • idə-tu
 • 3N.PST-grow
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0004
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • tove
 • because
 • other
 • məgət
 • today
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • də-mət
 • 1PL.NPST-eat
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • mətmət
 • food
 • np:p
 • 0006
 • bridging
 • mərek
 • good
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • it-tu
 • 3N.NPST-grow
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0004
 • #
 • #
 • ##
 • bəvon
 • before
 • other:s
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other:pred
‘I grew up, it's true that our life before is different, that we didn't grow fat, like we didn't grow fat, because now we eat good food, so we are growing fat, before no.’
tulil_jkpp_0005[PLAY]
io laik ngang nanbət.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • laik
 • big
 • other:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • nanbət
 • like_that
 • other
‘Then I grew up like that.’
tulil_jkpp_0006[PLAY]
io lətna pən ito aSiapan, me pən ubət o idəmətor mata laləng balakətəria.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • pən
 • fight
 • np:s_sv
 • 0003
 • i-to
 • 3N.belong_to
 • rn
 • a-Siapan
 • ART-Japan
 • rn_pn_np
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0003
 • me
 • and
 • other
 • pən
 • fight
 • np:dt_s
 • 0003
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • idə-mətor
 • 3N.PST-sit
 • v:pred
 • mata
 • for
 • adp
 • laləng
 • year
 • np:other
 • 0007
 • new
 • balakətəria
 • four.CL:MASC
 • rn
‘The war of the Japanese came, this war stayed for 4 years.’
tulil_jkpp_0007[PLAY]
be təm ubət, udu o dutərut, ti uvi to itimiau ba maoka, atepelin.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • be
 • at
 • adp
 • təm
 • knowledge
 • np:other
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0004
 • o
 • TOP
 • other
 • du-tərut
 • 1PL.PST-hide
 • v:pred
 • ti
 • lest
 • adp
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:obl
 • 0008
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0008
 • to
 • REL
 • other
 • it-i~miau
 • 3N.NPST-RED~fly
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • space
 • np:l
 • 0009
 • unused
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-tepelin
 • ART-airplane
 • np:appos
 • 0008
‘[UNCLEAR] we hid, afraid of the things flying in the sky, airplanes.’
tulil_jkpp_0008[PLAY]
io du tərut ba beka, terma Vurvəgi, nəbət o təttak be vətbət, to tate, Gakora-vəkatə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • du-tərut
 • 1PL.PST-hide
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • bek
 • cave
 • np:l
 • 0010
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • term
 • next_to
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • Vurvəgi
 • Vurvəgi
 • rn_pn_np
 • 0011
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • tə-t~tak
 • 3PL.PST-RED~call
 • v:pred
 • be
 • at
 • rv
 • vət-bət
 • 3N.SEG-PROX2
 • dem_pro:p
 • 0010
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • to
 • REL
 • other
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • Ga
 • across
 • adp
 • kora
 • mango
 • ln_np
 • və=
 • 3SG.M.POSS=
 • =ln
 • katə
 • foot.PL
 • np:other
 • 0012
 • new
‘then we hided in a cave, next to Vurvəgi river, they call that place Gakora Vəkatə ['under the mango tree']’
tulil_jkpp_0009[PLAY]
nane Ediat, dumengəp ba vəraia, kori go pəka, vulvət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0013
 • bridging
 • nan
 • mom
 • np.h:dt
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-Diat
 • ART.F-Diat
 • rn_pn_np.h
 • du-mengəp
 • 1PL.PST-sleep
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • vərai
 • pit
 • np:l
 • 0010
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • rn
 • pək
 • bright
 • np:predex
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • vul
 • dark
 • np:predex
 • =vət
 • =vət
 • =rn
‘my mother eDiat, we slept in the hole [cave], it's not bright, but dark.’
tulil_jkpp_0010[PLAY]
io, bərtəm o nane o bingəp, ngang o ar kori go laik ngang, me ngəmmi beme, məte kori go mərek pət, ko go viuva ba umək, me ngang avar kori ngətəm ngane bingəp.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0001
 • io
 • then
 • other
 • bərtəm
 • night
 • np:dt
 • 0014
 • new
 • o
 • TOP
 • other
 • nan
 • mom
 • np.h:dt_s
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • ar
 • still
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • lv
 • laik
 • big
 • other:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • ngə-m~mi
 • 1SG.PST-RED~suck
 • v:pred
 • bem
 • at
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0001
 • #
 • #
 • ##neg
 • məte
 • like
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • mərek
 • good
 • np:predex
 • =pət
 • =pət
 • =rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • ko
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • viuv
 • taste
 • np:predex
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ba
 • in
 • adp
 • umək
 • breast
 • np:l
 • 0015
 • bridging
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0002
 • avar
 • also
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-təm
 • 1SG.PST-know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0001
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
‘during night mom died, I was still not big, and I was sucking on her, the milk was not tasty, I didn't know that she was dead.’
tulil_jkpp_0011[PLAY]
du laika, va itəne Turogua, dərnga avi, to vuila toKidol, me vəbena eNunu.
 • #
 • #
 • ##
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • laik
 • big
 • ln_np.h:poss
 • 0016
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0016
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0017
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • Turogua
 • Turogua
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • dərng
 • old
 • np.h:dt_poss
 • 0016
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • v=
 • 3SG.M.POSS=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0016
 • uil
 • son;daughter
 • np.h:s
 • 0018
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to-Kidol
 • ART.M-Kidol
 • pn_np.h:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0016
 • me
 • and
 • other
 • və-bena
 • 3SG.M.PST-marry
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • e-Nunu
 • ART.F-Nunu
 • pn_np.h:p
 • 0019
 • new
‘our uncle, his name is Turgua, an old man, whose son is toKidol, and he got married to eNunu.’
tulil_jkpp_0012[PLAY]
io, iap o udu-- ləma anudu, ngə mativonnəvənik katum ta, məte toPipite, eLula, Tavinor, Tade, me toMelekit, me ngang, ngang o toktok, bemə ngang.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_s
 • 0016
 • o
 • TOP
 • other
 • ləm
 • live
 • other:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:s
 • 0016
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • adp
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:obl
 • 0004
 • ngə=
 • 1SG.POSS.INAL=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • mativon
 • brother
 • np.h:appos
 • 0020
 • bridging
 • =nəvənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
 • katum
 • all
 • rn
 • ta
 • 3PL
 • rn
 • 0020
 • məte
 • like
 • rn
 • to-Pipite
 • ART.M-Pipite
 • rn_pn_np
 • 0021
 • new
 • e-Lula
 • ART.F-Lula
 • rn_pn_np
 • 0022
 • new
 • Tavinor
 • Tavinor
 • rn_pn_np
 • 0023
 • new
 • Tade
 • Tade
 • rn_pn_np
 • 0024
 • new
 • me
 • and
 • rn
 • to-Melekit
 • ART.M-Melekit
 • rn_pn_np
 • 0025
 • new
 • me
 • and
 • rn
 • ngang
 • 1SG
 • rn_pro.1
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • toktok
 • end
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • bemə
 • bemə
 • nc
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
‘he was living with us, all of my brothers, like toPipite, eLula, Tavinor, Tade of and toMelekit, and me, I'm the last of all, stop at me.’
tulil_jkpp_0013[PLAY]
io nane bingəp, io bənganəkələ?
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • nan
 • mom
 • np.h:s
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngan-əkələ
 • 1SG.NPST-do
 • v:pred
‘Then mom died, then what will I do?’
tulil_jkpp_0014[PLAY]
kurek ba du ronəng vədəme.
 • #
 • #
 • ##
 • kurek
 • bad
 • other:predex
 • ba
 • in
 • adp
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • ronəng
 • stomach
 • np:l
 • 0026
 • bridging
 • vədəm
 • for
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0001
‘We were sad [upset] for her.’
tulil_jkpp_0015[PLAY]
io, betəm ubət nandi ba pən o məte bidəmat məni nidə.
 • #
 • #
 • #nc
 • io
 • then
 • nc
 • betəm
 • betəm
 • nc
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • nc
 • nandi
 • like_this
 • nc
 • ba
 • in
 • nc
 • pən
 • fight
 • nc_np
 • 0003
 • o
 • TOP
 • nc
 • məte
 • like
 • nc
 • bidəmat
 • bidəmat
 • nc
 • məni
 • məni
 • nc
 • nidə
 • nidə
 • nc
‘[UNCLEAR] the war started [at the time the war started, she died.]’
tulil_jkpp_0016[PLAY]
io (dukər-) təkər təpme, təba məngəda, to təttak tate, be Toburut, itəne evi o eto Bior, me burut nəbo Bior, Tulil o kori, Tulil o navodi ba Iaor.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • tə-kər
 • 3PL.PST-lift
 • v:pred
 • təpm
 • with
 • adp
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:obl
 • 0002
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəda
 • home
 • np:g
 • 0027
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • to
 • REL
 • other
 • tə-t~tak
 • 3PL.PST-RED~call
 • v:pred
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • rv
 • be
 • at
 • rv
 • Toburut
 • Toburut
 • pn_np:p
 • 0028
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0029
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • e-to
 • 3SG.F-belong_to
 • adp
 • Bior
 • Tolai
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • burut
 • burut
 • np:s
 • 0029
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • Bior
 • Bior
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • #neg
 • Tulil
 • Tulil
 • pn_np:s
 • 0030
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • Tulil
 • Tulil
 • pn_np:s
 • 0030
 • o
 • TOP
 • other
 • navodi
 • like_this
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • Iaor
 • fear
 • np:pred
‘then they went up with her (body) to home, where they called Toburut, this name bilongs to Tolais, burut is a Tolai word, Tulil no, in Tulil language it is "be iaor" 'at fear'.’
tulil_jkpp_0017[PLAY]
təmərove, me ngang o kori go laik ngang, bətəbokbok tuk ngang.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • tə-mərov
 • 3PL.PST-bury
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0001
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • lv
 • laik
 • big
 • other:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • tə-bokbok
 • 3PL.PST-talk
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • adp
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:obl
 • 0002
‘They buried her, I was still small, they told me.’
tulil_jkpp_0018[PLAY]
me bəvon o var dubitəmut, vəvat bətma voin, me avar bokbokpət navodi ba doto məte nane bingəp, o bimətor avar bəba(məto) məngəda to voin, o məngədə təgəta me tattak bema tate urənga o Ravup.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • me
 • and
 • other
 • bəvon
 • before
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • var
 • also
 • other
 • du-bitəmut
 • 1PL.PST-believe
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • bətm
 • with
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • voin
 • ghost
 • np:p
 • 0031
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • bokbok
 • talk
 • np:predex
 • =pət
 • =pət
 • =rn
 • navodi
 • like_this
 • rn
 • ba
 • in
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • doto
 • when;if
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • nan
 • mom
 • np.h:s
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0001
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-mətor
 • 3SG.F.PST-sit
 • v:pred
 • avar
 • also
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home
 • np:l
 • 0032
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • voin
 • ghost
 • rn_np
 • 0031
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • o
 • TOP
 • other
 • məngədə
 • home;village
 • np:dt_s
 • 0032
 • təgət
 • one
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • me
 • and
 • other
 • ta-t~tak
 • 3PL.NPST-RED~call
 • v:pred
 • bem
 • at
 • adp
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:obl
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #cc
 • urəng
 • waterfall
 • np:s
 • 0033
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • Ravup
 • Ravup
 • pn_np:pred
‘and before we believed strongly in ghosts, there is this saying that when like mom died, she stayed in a place belongs to the ghosts, this place they called the water fall Ravup.’
tulil_jkpp_0019[PLAY]
ngang o kori ngətoti urənga avi, io təmume ngang tate-- eVuet imume ngang, məte iep to dava ibakət təvənma nane, dava iep ilukaut bem udu, ngana ngəmativonnəvənik.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_a
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-toti
 • 1SG.PST-see
 • v:pred
 • urəng
 • waterfall
 • np:p
 • 0032
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • e-Vuet
 • ART.F-Vuet
 • pn_np.h:a
 • 0034
 • new
 • i-mume
 • 3SG.F.PST-tell
 • v:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0034
 • məte
 • like
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro.h:dt_a
 • 0034
 • to
 • REL
 • other
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • i-bakət
 • 3SG.F.PST-change
 • v:pred
 • təvənm
 • after
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nan
 • mom
 • np:p
 • 0034
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • iep
 • 3SG.F
 • pro.h:a
 • 0034
 • i-lukaut
 • 3SG.F.PST-look_after[tok pisin]
 • v:pred
 • bem
 • at
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0004
 • nga-n
 • 1SG-COM
 • pro.1:appos
 • 0002
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • ngə=
 • 1SG.POSS.INAL=
 • =rn_pro.1:poss
 • 0002
 • mativon
 • brother
 • rn_np.h
 • 0020
 • =nəvənik
 • =PL.CL:DIM
 • =rn
‘I didn't see the waterfall, they told me, it's eVuet who told me, like she's one who (changed after my mom) became us mother, she looked after us, me and my brothers.’
tulil_jkpp_0020[PLAY]
io təmume, me ngang o iaor, doto məte təməngar tate, atiau ba maoka, io atnəvən təba məngəda avi Ravup to məte go to idəngəp, o nanbət to təpma gəri? tate 'tore', io voin ire tabət, ire idabie to abət to vəngəp, da nəmumə təba Ravup.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0020
 • io
 • then
 • other
 • tə-mume
 • 3PL.PST-tell
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • iaor
 • afraid
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0020
 • doto
 • when;if
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • tə-məngar
 • 3PL.PST-say
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • at-iau
 • 3SG.M.PST-fly
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • maok
 • sky
 • np:l
 • 0009
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • io
 • then
 • other
 • at-nəvən
 • 3SG.M.NPST-fall
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • village
 • np:g
 • 0035
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • Ravup
 • Ravup
 • rn_pn_np
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0036
 • new
 • to
 • SUB
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • go
 • NSPEC
 • pro.h:dt_s
 • 0036
 • to
 • REL
 • other
 • idə-ngəp
 • 3N.PST-die
 • v:pred
 • o
 • TOP
 • other
 • nanbət
 • like_that
 • other
 • to
 • SUB
 • other
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • gəri
 • what
 • np:other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0020
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • tor
 • wood
 • np:other
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • voin
 • ghost
 • np:a
 • 0031
 • i-re
 • 3N.NPST-carry
 • v:pred
 • ta-bət
 • 3PL-PROX2
 • dem_pro.h:p
 • 0036
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • i-re
 • 3N.NPST-carry
 • v:pred
 • idabi
 • spirit
 • np:p
 • 0037
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • to
 • belong_to
 • adp
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • dem_pro.h:g
 • 0036
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0036
 • to
 • REL
 • other
 • v-əngəp
 • 3SG.M.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • da
 • PURP
 • other
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • Ravup
 • Ravup
 • pn_np:l
 • 0035
‘Then, they told, and I was afraid, when they said that they say, it will fly in the space, then it will fall into Ravup, that whoever died, they with what? they said 'log', the ghosts they carried the spirits of who died, down there to Ravup.’
tulil_jkpp_0021[PLAY]
io ngang avar ngane, me ngəmətor ko nandi, ngang o təpma iaor, ti voin.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • avar
 • also
 • other
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • ngə-mətor
 • 1SG.PST-sit
 • v:pred
 • ko
 • just
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • #
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • iaor
 • fear
 • np:pred
 • ti
 • of
 • adp
 • voin
 • ghost
 • np:obl
 • 0031
‘so I thought, I just sat like that, I was with fear, of ghosts.’
tulil_jkpp_0022[PLAY]
io nandi, nəvon, nəvon, nəvon, io təmənu vətbət, ava ngəmu tən təpma iaor, kori ngəppi ngatogən, doto bəngatoti abət to atiau, təpma vənbət, io bəngətən təbe tən to nane, ete voin ubət bidəre idabie.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nəvon
 • same_thing
 • np:dt
 • nəvon
 • same_thing
 • nc
 • nəvon
 • same_thing
 • nc
 • io
 • then
 • adp
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • mənu
 • back_of
 • np:dt
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • rn
 • ava
 • again
 • other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • tən
 • think
 • vother:p
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • iaor
 • fear
 • np:obl
 • 0038
 • bridging
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • nga-togən
 • 1SG-alone
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • doto
 • when;if
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • nga-toti
 • 1SG.NPST-see
 • v:pred
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • dem_pro:p
 • 0039
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • to
 • REL
 • other
 • at-iau
 • 3SG.M.NPST-fly
 • v:pred
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vən-bət
 • 3SG.AUG-PROX2
 • cl_pro:obl
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-tən
 • 1SG.PST-think
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • be
 • at
 • adp
 • tən
 • think
 • np:obl
 • 0040
 • bridging
 • to
 • belong_to
 • rn
 • nan
 • mother
 • rn_np.h
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • et-e
 • 3SG.F-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #
 • voin
 • ghost
 • np:a
 • 0031
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-re
 • 3N.PST-carry
 • v:pred
 • idabi
 • spirit
 • np:p
 • 0037
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘Then like that, (I was sitting scared) again again again, then after that time, I kept thinking with this fear, I didn't walk by myself, whien I see the thing that flies with (?), then I thought of thinking of mom (eVuet), she said the ghosts carried the spirits.’
tulil_jkpp_0023[PLAY]
io ava nga kadre-- nga laika, va dərnge ingəp, ePətətain, me nga laika o toValubən, iap o (va-) vuilvənik o akəra balakətəria, məte eTadar, idəmat məni, toVaruvi, io Martin, me ePatin, ePatin ar idile, me vettie ingəp, nəmə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • laik
 • big
 • ln_np.h:dt_poss
 • 0016
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0016
 • dərng
 • old
 • np.h:s
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • e-Pətətain
 • ART.F-Pətətain
 • pn_np.h:dt
 • 0019
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • laik
 • big
 • np:s
 • 0016
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • to-Valubən
 • ART.M-Valubən
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_poss
 • 0016
 • o
 • TOP
 • other
 • v=
 • 3SG.M.POSS=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0016
 • uil
 • son;daughter
 • np:s
 • 0041
 • new
 • =vənik
 • =vənik
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • akəra
 • just
 • other
 • balakətəria
 • four.CL:MASC
 • np:pred
 • məte
 • like
 • other
 • e-Tadar
 • ART.F-Tadar
 • pn_np.h:appos
 • 0042
 • bridging
 • idə-mat
 • 3N.PST-get
 • rn
 • məni
 • first
 • rn
 • to-Varuvi
 • ART.M-Varuvi
 • rn_pn_np.h
 • 0043
 • bridging
 • io
 • then
 • rn
 • Martin
 • Martin
 • rn_pn_np.h
 • 0044
 • bridging
 • me
 • and
 • rn
 • e-Patin
 • ART.F-Patin
 • rn_pn_np.h
 • 0045
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • e-Patin
 • ART.F-Patin
 • pn_np.h:s
 • 0045
 • ar
 • still
 • other
 • idil
 • small
 • np:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • ve=
 • 3SG.F.POSS=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0045
 • tti
 • parent
 • np.h:s
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:l
 • 0027
‘Then my uncle, his wife died, ePətətain, and my uncle is toVulubən, he has four children, like eTadar, the first born, toVaruvi, Martin, and ePatin was still a child, and her mother died, down there (home of the person).’
tulil_jkpp_0024[PLAY]
io, ngang o məte nandi ba ngang konəng ngəmətor ngana vove ebət, me ngang kori ngətəm ngane nagapon?
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • ba
 • in
 • nc
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • konəng
 • only
 • other
 • ngə-mətor
 • 1SG.PST-sit
 • v:pred
 • ngan-a
 • 1SG-COM
 • adp
 • vov
 • aunt
 • np.h:obl
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0002
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-təm
 • 1SG.PST-know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc:p
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • nagapon
 • how
 • other:pred
‘Then I was by myself staying with that dead auntie, and I didn't know what's happening?’
tulil_jkpp_0025[PLAY]
doto bəngətoti e to kəbərək bidəloti do ba ivenang, me ngang konəng ngane, na ePatin to ar idile, io ngəkət məne təkədo.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • doto
 • when;if
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-toti
 • 1SG.PST-see
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • kəbərək
 • blood
 • np:s
 • 0046
 • new
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-loti
 • 3N.PST-spilloti
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • i=
 • i=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0046
 • venang
 • something
 • np:l
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • konəng
 • only
 • other
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • na
 • na
 • nc
 • e-Patin
 • ART.F-Patin
 • pn_np.h:s
 • 0045
 • to
 • REL
 • other
 • ar
 • still
 • other
 • idil
 • small
 • np.h:pred
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • ngə-kət
 • 1SG.PST-lift
 • v:pred
 • mən
 • off
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • do
 • here
 • other:g
 • 0047
 • new
‘when I saw her bleeding, blood came out from her something (nose), and I was only with her, ePatin was just small, then I picked her up and put her here.’
tulil_jkpp_0026[PLAY]
me vove bimuek na kəbərək lətnidə do, io ingəp təbe ibən.
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • vov
 • aunt
 • np.h:a
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-muek
 • 3SG.F.PST-puke
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəbərək
 • blood
 • np:p
 • 0046
 • #
 • #
 • ##
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =np:s
 • do
 • here
 • other:g
 • 0048
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0019
 • io
 • then
 • other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • be
 • at
 • adp
 • ibən
 • ground
 • np:g
 • 0049
 • bridging
‘and auntie vomited blood, came out from here, then she died to the ground.’
tulil_jkpp_0027[PLAY]
go itanəng mata nga laika, to vəre mata kəlum nəmə ba Evek, ve kəlubət ito udu nəmə.
 • #
 • #
 • ##
 • go
 • NSPEC
 • pro.h:a
 • it-anəng
 • 3N.NPST-run
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • laik
 • big
 • np.h:p
 • 0016
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0016
 • to
 • SUB
 • other
 • və-re
 • 3SG.M.PST-carry
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəlum
 • green.sp.
 • np:p
 • 0050
 • new
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • Evek
 • Evek
 • pn_np:g
 • 0051
 • new
 • #
 • #
 • #
 • ve
 • because
 • other
 • kəlu(m)
 • green.sp.
 • np:s
 • 0050
 • =bət
 • =bət
 • =rn
 • i-to
 • 3N-belong_to
 • adp
 • udu
 • 1PL
 • ln_pro.1:obl
 • 0004
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:pred
‘who will run and get my uncle, who's picking kəlum down at Evek, because our aibika garden is down there.’
tulil_jkpp_0028[PLAY]
io eTadar ikərtang, ar kori mərek ne da etaro, ena Tovaruvi, ipəppi, itau itna nga laika nəmə.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • e-Tadar
 • ART.F-Tadar
 • pn_np.h:a
 • 0042
 • i-kər
 • 3SG.F.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0042
 • #
 • #
 • ##neg
 • ar
 • still
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:s
 • 0042
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0042
 • da
 • PURP
 • other
 • e-taro
 • 3SG.F-fast
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0042
 • e-n
 • 3SG.F-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • to-Varuvi
 • ART.M-Varuvi
 • pn_np:dt
 • 0043
 • ipə-p~pi
 • 3DL.M.PST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0052
 • bridging
 • i-tau
 • 3DL.M.PST-meet
 • v:pred
 • it-n
 • 3DL.M-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • laik
 • big
 • np.h:obl
 • 0016
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:l
‘then eTadar got up, she could not walk quickly, she with toVaruvi, they went, they met my uncle down there.’
tulil_jkpp_0029[PLAY]
iap o təpma kəluma ga vəkən, bəvunə təvat na, təppi nəmmə.
 • #
 • #
 • ##
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0016
 • o
 • TOP
 • other
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəlum
 • green.sp.
 • np:pred
 • 0050
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ga
 • across
 • adp
 • və=
 • 3SG.M.POSS.INAL=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0016
 • kən
 • neck
 • np:other
 • 0053
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0016
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • v-unə
 • 3SG.M.PST-throw
 • v:pred
 • təvat
 • release
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0050
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0016
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~walk
 • v:pred
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
‘He was with aibika on his shoulders, he threw it, they went down.’
tulil_jkpp_0030[PLAY]
io, məte var nane, eVuet, təmanəng, nga vove o bingəp, təkəbənəte, təture, təmue nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • var
 • also
 • other
 • nan
 • mom
 • np.h:predex
 • 0001
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-Vuet
 • ART.F-Vuet
 • pn_np.h:appos
 • 0001
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • tə-manəng
 • 3PL.PST-run
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0019
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • vov
 • aunt
 • np.h:dt_s
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • tə-kəbənət
 • 3PL.PST-clean
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • tə-tur
 • 3PL.PST-wash
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • tə-mu
 • 3PL.PST-put
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:g
‘then, like mom eVuet, they ran, aunt is already dead, they cleaned her, they washed her, they put her there.’
tulil_jkpp_0031[PLAY]
dutəbu.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • du-təbu
 • 1PL.PST-practice_custom
 • v:pred
‘we did the funeral.’
tulil_jkpp_0032[PLAY]
bəbərtəm o ngang o ve iaor, ti voin, tove ngətən ngane, evi o bə etəba məngəda to voin, dava tare ve idabie nəmumə təba Ravup.
 • #
 • #
 • ##
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • bərtəm
 • night
 • np:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • ve
 • also
 • other
 • iaor
 • afraid
 • other:pred
 • ti
 • of
 • adp
 • voin
 • ghost
 • np:obl
 • 0031
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • tove
 • because
 • other
 • ngə-tən
 • 1PL.PST-think
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • e-vi
 • 3SG.F-PROX1
 • dem_pro:dt_s
 • 0019
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • e-tə=
 • 3SG.F=
 • =pro.h:s
 • 0019
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • voin
 • ghost
 • rn_np
 • 0031
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0031
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • ta-re
 • 3PL.NPST-carry
 • v:pred
 • ve
 • 3SG.F.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0019
 • idabi
 • spirit
 • np:p
 • 0054
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • Ravup
 • Ravup
 • pn_np:g
 • 0032
‘at night I was afraid of ghosts, because I thought, she is going to the home of ghosts, they will carry her spirit down to Ravup.’
tulil_jkpp_0033[PLAY]
nəbət, ba laləng katum o nga iaor.
 • #
 • #
 • ##
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:dt
 • ba
 • in
 • adp
 • laləng
 • year
 • np:dt
 • katum
 • all;finished
 • rn
 • o
 • TOP
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • iaor
 • iaor
 • np:predex
 • 0038
‘like that, in all the years, I was afraid.’
tulil_jkpp_0034[PLAY]
io mərek konəng, təmərove, təmərove, tabət kori təttən kup, ngang o ve ngəmu ngattən be voin.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • tə-mərov
 • 3PL.PST-bury
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • təmərov
 • 3PL.PST-bury
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0019
 • #
 • #
 • ##neg
 • ta-bət
 • 3PL-PROX2
 • dem_pro:s
 • 0004
 • kori
 • NEG
 • other
 • tə-t~tən
 • 3PL.PST-RED~think
 • v:pred
 • kup
 • thorough
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_a
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • ve
 • again
 • other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • ttən
 • think
 • vother:p
 • be
 • at
 • adp
 • voin
 • ghost
 • np:obl
 • 0031
‘then it was alright, they buried her, they didn't think of any, I kept on thinking about ghosts.’
tulil_jkpp_0035[PLAY]
io, vareot vəvat.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • vareot
 • long_time
 • other:predex
 • vəvat
 • very
 • rv
‘then, for a long time (I kept on thinking)’
tulil_jkpp_0036[PLAY]
məte bəbavonbə konəng, be lalənga apmə, amumə, məte təgəta me nereita ko mukəm magərung, me libəti me nereita ko mukəm, laləng abət, ava nga kəvova, va itəne Tagong, kori go Tagong amumə, dərnga, Tagong, nga kəvova, to ba temengəp ko nəpbo ba Malobanga.
 • #
 • #
 • ##
 • məte
 • like
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • bavonbə
 • NEAR.PAST
 • np:dt
 • konəng
 • only
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • laləng
 • year
 • np:dt
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-p~mə
 • 3SG.M-RED~DOWN
 • rn
 • a-mumə
 • 3SG.M-DOWN.FAR
 • rn
 • məte
 • like
 • rn
 • təgət
 • one
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • me
 • and
 • rn
 • nereita
 • six.CL:MASC
 • rn
 • ko
 • plus
 • rn
 • mukəm_magərung
 • three.CL:MASC
 • rn
 • me
 • and
 • rn
 • libəti
 • five.CL:MASC
 • rn
 • me
 • and
 • rn
 • nereita
 • six.CL:MASC
 • rn
 • ko
 • plus
 • rn
 • mukəm
 • two.CL:MASC
 • rn
 • laləng
 • year
 • rn_np
 • 0055
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • ava
 • again
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • kəvov
 • nephew;niece
 • np.h:dt_poss
 • 0056
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0056
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0057
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • Tagong
 • Tagong
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • Tagong
 • Tagong
 • pn_np.h:pred
 • a-mumə
 • 3SG.M-DOWN.FAR
 • rn
 • dərng
 • old
 • np.h:appos
 • 0056
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • Tagong
 • Tagong
 • pn_np.h:appos
 • 0056
 • #
 • #
 • ##
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • kəvov
 • dog
 • np.h:pred
 • 0056
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0056
 • to
 • REL
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • at-e~mengəp
 • 3SG.M.NPST-RED~sleep
 • v:pred
 • ko
 • only
 • other
 • nə-p~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other
 • ba
 • in
 • adp
 • Malobanga
 • Malobanga
 • pn_np:l
 • 0058
 • new
‘like a year not too far from now, in that year, like 1985, my nephew, his name is Tagong, not that Tagong before, the old man, Tagong, my nephew, the one that sleeps at Malobanga.’
tulil_jkpp_0037[PLAY]
udu langmudu da dəta bəli, io duppi, dumənəmumə ba tipur, nəbo, tattak be tipur ubət na Gəngənit me Gaepka me Silivit, io ngang avar kəra mamani von da nga nəta.
 • #
 • #
 • ##
 • udu
 • 1PL
 • nc_pro.1
 • 0004
 • lang
 • want
 • v:pred
 • m
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:s
 • 0004
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • da
 • PURP
 • other
 • d-ət
 • 1PL.NPST-eat
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bəli
 • pig
 • np:p
 • 0059
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • du-mə=nəmumə
 • 1PL.PST-from=LOC.DOWN.FAR
 • other:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • tipur
 • bush
 • np:l
 • 0060
 • new
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0004
 • ta-t~tak
 • 3PL.NPST-RED~call
 • v:pred
 • be
 • at
 • rv
 • tipur
 • bush
 • np:p
 • 0060
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • n
 • INSTR
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Gəngənit
 • Gəngənit
 • pn_np:other
 • 0061
 • bridging
 • me
 • and
 • rn
 • Gaepka
 • Gaepka
 • rn_pn_np
 • me
 • and
 • rn
 • Silivit
 • Silivit
 • rn_pn_np
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • avar
 • also
 • other
 • kəra
 • just_then
 • other
 • mamani
 • first
 • np:pred
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • da
 • PURP
 • other
 • nga-nə
 • 1SG-COM
 • adp
 • =ta
 • =3PL
 • =pro.h:pred
 • 0062
 • bridging
‘We wanted to eat pigs, then we went, we were there at the bush, then up there, they call that bush with Gəngənit, Gaepka and Silivit, it was my first time to go there, I was with them.’
tulil_jkpp_0038[PLAY]
io, duppi, duba arot, io duvənma bəlia.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • du-ba
 • 1PL-in
 • adp
 • a-rot
 • ART-road
 • np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • io
 • then
 • other
 • du-vən
 • 1PL.PST-hit
 • v:pred
 • m
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bəli
 • pig
 • np:p
 • 0059
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘We went, we were on the road, then we killed a pig.’
tulil_jkpp_0039[PLAY]
me doto məte bə be lalənga abət, io durea, tove ba tipur o kori go mətmət, avar udu dure ləmat, me dure apərəgum me ləvək, duppi, duna avar nga kəvop təgəta va itəne toKabang, avi (a-) atuka kəvop.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • me
 • and
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • ASP
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • laləng
 • year
 • np:dt
 • 0063
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
 • io
 • then
 • other
 • du-re
 • 1PL.PST-carry
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:p
 • 0064
 • bridging
 • #
 • #
 • #neg
 • tove
 • because
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • tipur
 • bush
 • np:dt
 • 0060
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • mətmət
 • food
 • np:predex
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • avar
 • also
 • other
 • udu
 • 1PL
 • nc_pro.1
 • 0004
 • du-re
 • 1PL.PST-carry
 • v:pred
 • ləmat
 • coconut
 • np:p
 • 0065
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • me
 • and
 • other
 • du-re
 • 1PL.PST-carry
 • v:pred
 • a-pərəgum
 • ART-wild_taro
 • np:p
 • 0066
 • new
 • me
 • and
 • rn
 • ləvək
 • banana
 • rn_np
 • 0067
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0004
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • du-n
 • 1PL-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • avar
 • also
 • ln
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0004
 • kəvop
 • dog
 • np.h:obl
 • 0068
 • new
 • təgət
 • one
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0068
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0069
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • to-Kabang
 • ART.M-Kabang
 • pn_np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro:a
 • 0068
 • a-tuk
 • 3SG.M.NPST-give
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvop
 • dog
 • np:p
 • 0070
 • new
‘and at that year, we carried it [the pig], because in the bush there's no food, we carried (from home) coconuts, wild taros, bananas, we went, we with my other nephew, his name is toKabang, he also feeds dogs.’
tulil_jkpp_0040[PLAY]
io, ngun ngana nga kəvova avi, ngun o ngunuppi konəng, me iap to məte təda manənga bəli o toKabang.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0071
 • bridging
 • io
 • then
 • other
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:dt_s
 • 0071
 • nga-n
 • 1SG-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • kəvova
 • kəvova
 • np.h:obl
 • 0068
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • ngun
 • 1DL
 • pro.1:appos
 • 0071
 • o
 • TOP
 • other
 • ngunu-p~pi
 • 1DL.PST-RED~go
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0068
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • məte
 • like
 • other
 • təda
 • for
 • adp
 • manəng
 • run
 • vother:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bəli
 • pig
 • np:p
 • 0059
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • to-Kabang
 • ART.M-Kabang
 • pn_np.h:pred
 • 0068
‘We, I with my nephew, we were just walking, and he's the person who hunt pigs, toKabang.’
tulil_jkpp_0041[PLAY]
lətnudu nəbo, dumengəp, dukəbənəta kəlake na mərəm, dumengəp.
 • #
 • #
 • ##
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:s
 • 0071
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • du-mengəp
 • 1PL.PST-sleep
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəlak
 • house
 • np:p
 • 0072
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • n
 • INSTR
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • mərəm
 • flower
 • np:obl
 • 0073
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • du-mengəp
 • 1PL.PST-sleep
 • v:pred
‘We arrived up there, we slept, we made a house with bush flowers, we slept.’
tulil_jkpp_0042[PLAY]
lətnudu o duvən təvi na bəli, bəli vakue.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:s
 • 0071
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • du-vən
 • 1PL.PST-hit
 • v:pred
 • təvi
 • along
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bəli
 • pig
 • np:p
 • 0064
 • bəli
 • pig
 • np:appos
 • 0064
 • vaku
 • woman
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘we arrived we killed a pig, a female one.’
tulil_jkpp_0043[PLAY]
təkənəbo, məna dutəte du-vəraie ar nəbət ko be vətivon nonbət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:dt
 • məna
 • first
 • other
 • du-tət
 • 1PL.PST-cut
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0064
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • du-vəraie
 • 1PL.PST-mumu
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro.h:p
 • 0064
 • ar
 • still
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other
 • ko
 • only
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • vəti
 • day
 • np:other
 • 0074
 • bridging
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
 • non-bət
 • 3SG.DIM-PROX2
 • nc
‘went up there, we cut it, we mumued it, on that same day.’
tulil_jkpp_0044[PLAY]
mərek.
 • mərek
 • good
 • nc
‘thank you.’
tulil_jkpp_0045[PLAY]
mənibərui, avi toKabang bəvətuk mata kəvop, me udu o bədumətor ba məngəda ba tipure ebət to dukəbənəta du kəlake da dətor me dətela avut, vətə, io təkənəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • mənibərui
 • morning
 • np:dt
 • 0075
 • bridging
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro.h:a
 • to-Kabang
 • ART.M-Kabang
 • pn_np.h:appos
 • 0068
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-tuk
 • 3SG.M.PST-give
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvop
 • dog
 • np:p
 • 0070
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • me
 • and
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0071
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • village
 • np:l
 • 0072
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ba
 • in
 • rn
 • tipur
 • bush
 • rn_np
 • 0060
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-bət
 • 3SG.F-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • to
 • REL
 • other
 • du-kəbənət
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0071
 • kəlak
 • house
 • np:p
 • 0072
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • da
 • PURP
 • other
 • də-tor
 • 1PL.NPST-sit
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • me
 • and
 • other
 • də-tel
 • 1PL.NPST-search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vətə
 • meat
 • np:p
 • 0076
 • bridging
 • io
 • then
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • dem_other:l
 • 0072
‘morning, toKabang gave something (herb) to the dog, we sat in the home in the bush we made the house for us to stay and search for protein, then put them there.’
tulil_jkpp_0046[PLAY]
iap o vəkərtang mənibərui, io vəngar tuk ngang ate, 'nəbo ba məngəda abo, Gaepka ato mərubət, ləmat mukəm ipbo.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0068
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:dt_a
 • 0068
 • o
 • TOP
 • other
 • və-kər
 • 3SG.M.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0068
 • mənibərui
 • morning
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a_ds
 • 0068
 • io
 • then
 • other
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:dt
 • ba
 • in
 • adp
 • məngəd
 • home
 • np:dt
 • 0077
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bo
 • 3SG.M-UP
 • rn
 • Gaepka
 • Gaepka
 • rn_pn_np
 • a-to
 • 3SG.M-belong_to
 • rn
 • Mərubət
 • Baining
 • rn_pn_np
 • 0078
 • new
 • ləmat
 • coconut
 • np:s
 • 0079
 • new
 • mukəm
 • two.CL:MASC
 • rn
 • ip-bo
 • 3DL.M-UP
 • dem_pro:pred_l
‘He got up in the morning, he said to me, 'upthere at the village up in Gaepka belongs to Bainings, two coconut trees are up there.''’
tulil_jkpp_0047[PLAY]
me vukin mat ngang ate, 'ngivəde, da ngitulai udu nəbo, me dəton da go ləmat nəbo, io ngire gətip nuvəde da təkədo, ba məngədə ləma avi to dukəbənəta.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a_ds
 • 0068
 • me
 • and
 • other
 • v-ukin
 • 3SG.M.PST-
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0002
 • ngi-vəde
 • 1SG-this_way
 • other:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0002
 • da
 • PURP
 • other
 • ngi-tulai
 • 1SG.NPST-send_someone
 • v:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0071
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • me
 • and
 • other
 • də-ton
 • 1PL.NPST-look
 • v:pred
 • da
 • on
 • rv
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • ləmat
 • coconut
 • np:p
 • 0080
 • bridging
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:l
 • 0077
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • ngi-re
 • 1SG.NPST-carry
 • v:pred
 • gət
 • NSPEC
 • pro.h:p
 • 0081
 • bridging
 • =ip
 • =3DL.M
 • =rn
 • nu-vəde
 • LOC-this_way
 • dem_other:g
 • 0072
 • da
 • PURP
 • rn
 • təkə=
 • to=
 • =rn
 • do
 • here
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • məngədə
 • home
 • rn_np
 • ləm
 • new
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • to
 • REL
 • other
 • du-kəbənəta
 • 1PL.PST-make
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0072
‘and he told me to follow, 'you come to bring us up there, and we'll look for coconuts up there, then you carry a few of them here to this new home we made.'’
tulil_jkpp_0048[PLAY]
dumənan, ngətulai ta, ava dutər kona bəli laika, ar mənibərui, vanənga ana kəvop, kəvop bidəmata, io verən nandi nəmumə, təbəro.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • du-mənan
 • 1PL.PST-listen
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngə-tulai
 • 1SG.PST-send_someone
 • v:pred
 • ta
 • 1PL?
 • pro.h:p
 • 0082
 • bridging
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • ava
 • again
 • other
 • du-tər
 • 1PL.PST-meet
 • v:pred
 • ko
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bəli
 • pig
 • np:p
 • 0083
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • ar
 • still
 • other
 • mənibərui
 • morning
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0068
 • v-anəng
 • 3SG.M.PST-chase
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0083
 • a-n
 • 3SG.M-COM
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəvop
 • dog
 • np:obl
 • 0070
 • #
 • #
 • ##
 • kəvop
 • dog
 • np:a
 • 0070
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • idə-mat
 • 3N.PST-get
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0083
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0083
 • io
 • then
 • other
 • v-erən
 • 3SG.M.PST-run
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • bəro
 • at_creek
 • np:g
 • 0084
 • new
‘I heard, I brought them, we met a huge pig, still morning, he chased it with dogs, the dogs caught it, then the pig ran down to the river.’
tulil_jkpp_0049[PLAY]
duvən ma, dutət ləm na, təmmana idutia, me kəbərke, o duvune, me idutia o təkəbənəta, ava tətukir na nəmu tətingit na kəbit loka.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • du-vən
 • 1PL.PST-hit
 • v:pred
 • m
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0083
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • du-tət
 • 1PL.PST-cut
 • v:pred
 • ləm
 • new;fresh
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0083
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • tə-m~man
 • 3PL.PST-RED~remove
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • iduti
 • intestine
 • np:p
 • 0085
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • me
 • and
 • other
 • kəbərk
 • blood
 • np:dt_p
 • 0086
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • du-vun
 • 1PL.PST-throw
 • v:pred
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =pro:p
 • 0086
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0068
 • me
 • and
 • other
 • iduti
 • intestine
 • np:dt_p
 • 0085
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • tə-kəbənəta
 • 3PL.PST-clean
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0085
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0068
 • ava
 • again
 • other
 • tə-tukir
 • 3PL.PST-stick_in
 • v:pred
 • n
 • INSTR
 • rv
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0085
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0068
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • tə-tingit
 • 3PL.PST-sew
 • v:pred
 • n
 • INSTR
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəbit
 • rope
 • np:obl
 • 0087
 • new
 • lok
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘we killed it, we cut it fresh (asa we get it), they removed the intestine, and blood, we threw it, and the interstine they cleaned it and they pushed it into the pi and they sewed with a strong rope.’
tulil_jkpp_0050[PLAY]
io ngunumatər, nandi, nga kəvova vəngar ate, 'nga laika, binəmənana bokbok uvə mənbəvon to laikta təbokbok tuk udu, be Ravup, o kəra avi.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • io
 • then
 • other
 • ngunu-matər
 • 1DL.PST-stand
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • kəvov
 • dog/nephew?
 • np:s_ds
 • 0068
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0068
 • laik
 • big
 • np:voc
 • 0002
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #cc:s
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0002
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • inə-mənan
 • 2PL.PST-hear
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bokbok
 • talk
 • np:p
 • 0088
 • new
 • u-və
 • 3N-NSPEC
 • rn
 • mən=
 • from=
 • =rn
 • bəvon
 • from/before?
 • rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:p2
 • 0088
 • to
 • REL
 • other
 • laik
 • big
 • np.h:a
 • 0089
 • new
 • =ta
 • =ta
 • =rn
 • tə-bokbok
 • 3PL.PST-talk
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:p
 • 0071
 • be
 • at
 • adp
 • Ravup
 • Ravup
 • pn_np:obl
 • 0032
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • kəra
 • just
 • other
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro:pred
‘then we stood like that, my nephew said, 'my uncle, you [pl.] heard the story that told from before that the ancestors told us, about Ravup, it's just this one.'’
tulil_jkpp_0051[PLAY]
ngang ngəmatər, bə ngunutəmuləna bokbok bəbe vəti tove mən bəvon dumənamənana uvi to bəngəməngar bem.
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • ngə-matər
 • 1SG.PST-stand
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • ASP
 • other
 • ngunu-təmuləna
 • 1DL.PST-join
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bokbok
 • talk
 • np:p
 • 0088
 • bə=
 • ASP=
 • =rn
 • be
 • at
 • rn
 • vəti
 • 3N.DIM
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0071
 • tove
 • because
 • other
 • mən=
 • from=
 • =other
 • bəvon
 • before
 • other
 • du-mənamənana
 • 1PL.PST-RED~hear
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:p
 • 0088
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0088
 • to
 • REL
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • bem
 • at
 • other
‘I stood, we joined the story because from before we heard this story I just told.’
tulil_jkpp_0052[PLAY]
io ngang pəka da ngumi, me (tə-)mənəmumə ngəməngar ngane, 'ngang o iaor, o do bəpəka da ngumi,' ngane, 'o, ar ngəton me ngəmatər bərənma ioivəp, ko go kabar, məte nəmu konəng to kəlake nəmu be təmulən, ioi ko bəp navodi.'
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_poss
 • 0002
 • pək
 • bright
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • da
 • on
 • adp
 • ng(ə)=
 • 1SG.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • umi
 • eye
 • np:obl
 • 0090
 • bridging
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s_ds
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • mə(n)=
 • from=
 • =adp
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:l
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • iaor
 • afraid
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds
 • o
 • TOP
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • pək
 • bright
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • da
 • on
 • adp
 • ng(ə)=
 • 1SG.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • mi
 • eye
 • np:obl
 • 0090
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • ar
 • still
 • other
 • ngə-ton
 • 1SG.PST-look
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • ngə-matər
 • 1SG.PST-stand
 • v:pred
 • bərənm
 • over
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ioi
 • water
 • np:l
 • 0032
 • =vəp
 • =vəp
 • =rn
 • #
 • #
 • #neg
 • ko
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kabar
 • long
 • other:predex
 • məte
 • like
 • other
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • other
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • kəlak
 • house
 • np:dt
 • 0032
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • tə-mulən
 • 3PL.PST-join
 • v:pred
 • ioi
 • water
 • np:p
 • 0032
 • kon
 • only
 • rn
 • bəp
 • bəp
 • rn
 • navodi
 • like_this
 • other
‘Then I was clear (about what was happening), and from that time I said, 'I was afraid, now I'm clear', I thought, 'oh, I've seen and I stood over the water pool, not deep, like the house there from the joint to the ground, just a pool like that.'’
tulil_jkpp_0053[PLAY]
ngane, 'o! laikta o təpma kəmak.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s_ds
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • o
 • INTERJ
 • other
 • laik
 • big
 • np.h:s
 • 0089
 • =ta
 • =ta
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • təpm
 • with
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kəmak
 • lie
 • np:pred
‘I thought, "Oh! The ancestors were full of lies."’
tulil_jkpp_0054[PLAY]
do o venang to bəvon o tate voin itata molimolia io atanəng navodi o təkənəmu me tor me ve kənakənaru me gu venang kup nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • do
 • here;now
 • other:s
 • o
 • TOP
 • other
 • venang
 • something
 • np:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0089
 • to
 • REL
 • other
 • bəvon
 • before
 • other
 • o
 • TOP
 • other
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • voin
 • ghost
 • np:a
 • 0031
 • it-at
 • 3N.NPST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • molimoli
 • people
 • np.h:p
 • 0036
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0036
 • io
 • then
 • other
 • at-anəng
 • 3SG.M.NPST-run
 • v:pred
 • navodi
 • like_this
 • other
 • o
 • TOP
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • dem_other:g
 • 0032
 • me
 • and
 • rn
 • tor
 • wood
 • rn_np
 • me
 • and
 • rn
 • ve
 • ve
 • rn
 • kənakənaru
 • hibiscus_flower
 • rn_np
 • me
 • and
 • rn
 • gu
 • which
 • rn
 • venang
 • something
 • rn
 • kup
 • all
 • rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn
‘this is the thing that before they said the ghosts will carry person will run like this to there, and logs and the hibiscus flower and anything there.'’
tulil_jkpp_0055[PLAY]
io, pət məna bitəmut, mərot.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • pət
 • pət
 • v:pred
 • mən(ə)
 • off
 • other
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • bitəmut
 • believe
 • np:s_sv
 • 0091
 • bridging
 • mərot
 • old
 • rn
‘then the old belief was broke.’
tulil_jkpp_0056[PLAY]
io, duliu, me bəngəbokbok nandi, me nane emu muitəm ne, o bingəp, me do məte ve ngastori-- io nganobokbok navodi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • io
 • then
 • other
 • du-liu
 • 1PL.PST-return
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-bokbok
 • 1SG.PST-talk
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0019
 • me
 • and
 • other
 • nan
 • mom
 • np:dt_s
 • 0019
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • e-mu
 • 3SG.F-IN
 • rn
 • muitəm
 • two.CL:FEM
 • rn
 • n
 • APPL
 • rn
 • =e
 • =3SG.F.PAT
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • i-ngəp
 • 3SG.F.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • do
 • here;now
 • other:dt
 • məte
 • like
 • other
 • ngan-o~bokbok
 • 1SG.NPST-RED~talk
 • v:pred
 • navodi
 • like_this
 • other
‘we came back,and I told (others) the story, the second mother was already dead, and here its like I'm talking like this.’
tulil_jkpp_0057[PLAY]
io duliu, o ngəməngar.
 • #
 • #
 • ##
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0071
 • io
 • then
 • other
 • du-liu
 • 1PL.PST-return
 • v:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
‘then we came back, I said.’
tulil_jkpp_0058[PLAY]
io bəmənəbət o ngang o bəngəppi kup, bəvəda vətak to tate vəvata.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • mə(n)=
 • from=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • kup
 • thoroughly
 • rv
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • vəd(ə)
 • for
 • adp
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vətak
 • 3PL.SEG
 • cl_pro:obl
 • 0092
 • new
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • to
 • REL
 • other
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • vəvat
 • very
 • np:p2
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘Then at that time I walked around, (searching) for those places they say have monsters.’
tulil_jkpp_0059[PLAY]
Piupiu, (ava-) avar ngamənəmumə bərodəma, avi o tate avar vəppən, me tate avar məngəda to voin me vəvata, va itəne Piupiu.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • Piupiu
 • Piupiu
 • pn_np:dt
 • 0093
 • new
 • avar
 • also
 • other
 • nga-mə(n)=
 • 1SG-from=
 • =adp
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:pred_l
 • bərodəm
 • inside
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0093
 • avar
 • also
 • other
 • və-p~pən
 • 3SG.M.PST-RED~hit
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0004
 • me
 • and
 • other
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0092
 • avar
 • also
 • other
 • məngəd
 • home
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • voin
 • ghost
 • rn
 • 0031
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • vəvat
 • monster
 • ln_np:poss
 • 0094
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =ln
 • va
 • 3SG.M.POSS
 • ln_pro:poss
 • 0093
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0095
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • Piupiu
 • Piupiu
 • pn_np:pred
‘Piupiu, I was also there inside it (where the monster lives), they say he also killed, hey also say its a place belongs to ghosts and the monsters, his name is Piupiu.’
tulil_jkpp_0060[PLAY]
udu katum konəng do Tulil o dutəma təbe Bior mənbe Nəpəpər.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0004
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_a
 • 0004
 • katum
 • all;finished
 • rn
 • konəng
 • only
 • rn
 • do
 • here;now
 • rn
 • Tulil
 • Tulil
 • pn_np.h:appos
 • 0096
 • bridging
 • o
 • TOP
 • other
 • du-təm
 • 1PL.PST-know
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.MASC
 • =pro.h:p
 • 0093
 • tə=
 • to=
 • =rn
 • be
 • at
 • rn
 • Bior
 • Tolai
 • rn_pn_np
 • 0097
 • new
 • mən=
 • from=
 • =rn
 • be
 • at
 • rn
 • Nəpəpər
 • Nəpəpər
 • rn_pn_np
 • 0098
 • new
‘all of us here, we Tulil people we know it [the monster] with/from the Tolais from Nəpəpər (Napapar).’
tulil_jkpp_0061[PLAY]
ngang ngəmunman.
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • ngə-munman
 • 1SG.PST-enter;exit
 • v:pred
‘I went inside.’
tulil_jkpp_0062[PLAY]
ngəməngar tuka nga kəvop mukəm magərung, toLait, təgəta, toUvi, ar kori vəngəp, ar apmə konəng, toPitdiat, ar kori vəngəp, ar apmə konəng, Atven o nga makuta, ar apmə konəng.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0002
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • kəvop
 • nephew;niece
 • np.h:p
 • 0099
 • new
 • mukəm_magərung
 • three.CL:MASC
 • rn
 • to-Lait
 • ART.M-Lait
 • pn_np.h:appos
 • 0100
 • bridging
 • təgəta
 • one.CL:MASC
 • rn
 • to-Uvi
 • ART.M-Uvi
 • rn_pn_np.h
 • 0101
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc.neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0101
 • ar
 • still
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • v-əngəp
 • 3SG.M.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0101
 • ar
 • still
 • other
 • a-p~mə
 • 3SG.M-RED~DOWN
 • dem_other:pred
 • konəng
 • only
 • rn
 • %
 • %
 • %
 • to-Pitdiat
 • ART.M-Pitdiat
 • pn_np.h:appos
 • 0102
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc.neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • ar
 • still
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • v-əngəp
 • 3SG.M.PST-die
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0102
 • ar
 • still
 • other
 • a-p~mə
 • 3SG.M-RED~DOWN
 • dem_other:pred
 • konəng
 • only
 • rn
 • #
 • #
 • ##
 • Atven
 • Atven
 • pn_np.h:s
 • 0103
 • new
 • o
 • TOP
 • other
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • makut
 • in_law
 • np.h:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0103
 • ar
 • still
 • other
 • a-p~mə
 • 3SG.M-RED~DOWN
 • dem_other:pred
 • konəng
 • only
 • nc
‘I told three of my nephews, toLait, first one, toUvi, still alive, still down there, toPitdiat, still alive, still down there, Atven is my brother-in-law [he married Aven's siser], still down there.’
tulil_jkpp_0063[PLAY]
udu da amoli neireita ko mukəm, udu to da duppi nəmumə.
 • #
 • #
 • ##
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0104
 • new
 • da
 • PURP
 • other
 • a-moli
 • ART-person
 • np.h:pred
 • neireita
 • six.CL:MASC
 • rn
 • ko
 • plus
 • rn
 • mukəm
 • two.CL:MASC
 • rn
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0104
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:g
‘8 people that went down.’
tulil_jkpp_0064[PLAY]
ngəməngar tuk ta ngane, 'dəppi, dətela go məte uvi navodi, apurpura da dəkən nəmə, nəmə to apəlnə lotu.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a_ds
 • 0002
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ta
 • 1PL
 • pro.1:p
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • də-p~pi
 • 1PL.NPST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • də-tel(ə)
 • 1DL.NPST-search
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • məte
 • like
 • ln
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:p
 • navodi
 • like_this
 • ln
 • a-purpur
 • ART-flower
 • np:appos
 • 0105
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • 0105
 • da
 • PURP
 • other
 • d-əkən
 • 1PL.NPST-plant
 • v:pred
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • adp
 • to
 • belong_to
 • ln
 • a-pəlnə
 • ART-house(Kuanua)
 • np:l
 • 0106
 • new
 • lotu
 • church(Kuanua)
 • rn
‘I told thm, 'we go, we search something, like one flower for us to plant down there, down there at the church.'’
tulil_jkpp_0065[PLAY]
io ngəppi ngane, 'tatobokbok tate, məngədə məreka me amesin etərat, io da ta go venang mənəbət tove mənba vəvata da tə pədəm.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • ngə-p~pi
 • 1SG.PST-RED~go
 • v:pred
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0002
 • tat-o~bokbok
 • 3PL.NPST-RED~talk
 • v:pred
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0106
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other
 • məngədə
 • village
 • np:pred
 • mərek
 • good
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • a-mesin
 • ART-grass_cutter
 • np:s
 • 0107
 • new
 • e-tərat
 • 3SG.F.NPST-weed
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • io
 • then
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ta
 • 3PL.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • venang
 • something
 • np:predex
 • mə(n)=
 • from=
 • =rn
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0105
 • tove
 • because
 • other
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • vəvat
 • monster
 • np:pred
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • da
 • PURP
 • other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • pədəm
 • later
 • other
‘then I went I thought, 'they are talking that, (Piupiu) it's a nice place, and the grasscutter cuts grass, then we will get something from there because (those flowers are) from the monsters, for later.'’
tulil_jkpp_0066[PLAY]
duppi nəmumə, duppi ba venang, kətəbukbuke, toktoka kilap do.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-mumə
 • LOC-DOWN.FAR
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • venang
 • something
 • ln
 • kətəbukbuk
 • thick_mud
 • np:l
 • 0108
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • toktok
 • end
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kilap
 • mud
 • np:s_sv
 • 0108
 • do
 • here;now
 • other
‘we went down there, we went in the thick mud, the mud stops [goes up] to here.’
tulil_jkpp_0067[PLAY]
io udu o duppi nəmmə, kərvuk na ngamərkəma nəmmə, toktoka kilap do.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0108
 • io
 • then
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt_s
 • 0108
 • o
 • TOP
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • kərvuk
 • sunk
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • nga=
 • 1SG.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • mərkəm
 • leg
 • np:s_sv
 • 0109
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-m~mə
 • LOC-RED~DOWN
 • dem_other:g
 • #
 • #
 • ##
 • toktok
 • end;last
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • kilap
 • mud
 • np:s_sv
 • 0108
 • do
 • here;now
 • other:l
‘then we walked down, my leg was stuck (going down) in the mud, the mud stops here.’
tulil_jkpp_0068[PLAY]
avar nəvon, do va ngateka navodi, ava ngateka navodi, ava nandi, ava mənəbət o navodi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • avar
 • also
 • other
 • nəvon
 • like_this
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • va
 • again
 • other
 • nga-tek
 • 1SG.NPST-pull_out
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • navodi
 • like_this
 • other
 • 0109
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ava
 • again
 • other
 • nga-tek
 • 1SG.NPST-pull_out
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0109
 • navodi
 • like_this
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • mə(n)=
 • from=
 • =adp
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • navodi
 • like_this
 • other:pred
‘just the same (another time), I wanted to pull it out, (action, the other one got stuck), from that time its like that.’
tulil_jkpp_0069[PLAY]
duvi, duvi, duvi, ngane, [gesture: hands on lips], ngəmu ngənok navodi, ngane, da kori dəngar tove iaor ti vəvata atata du kən.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-vi
 • 1PL.PST-go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-vi
 • 1PL.PST-go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-vi
 • 1PL.PST-go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə=
 • 1SG.POSS=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • nok
 • hand
 • np:p
 • 0110
 • bridging
 • navodi
 • like_this
 • other
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • da
 • PURP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • d-əngar
 • 1PL.NPST-say
 • v:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • tove
 • because
 • other
 • iaor
 • afraid
 • np:predex
 • #
 • #
 • #ac
 • ti
 • lest
 • other
 • vəvat
 • monster
 • np:a
 • 0093
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • at-at
 • 3SG.M.NPST-get
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • kən
 • voice
 • np:p
 • 0111
 • bridging
‘we walked and walked, I did (action), I putmy fingers like that, I said, 'we don't talk because we are afraid of monster that he will get our voice.'’
tulil_jkpp_0070[PLAY]
ngang o kori ngəbitəmut bətma uvi.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_a
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-bitəmut
 • 1SG.PST-believe
 • v:pred
 • bətm
 • with
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:p
‘I don't believe this.’
tulil_jkpp_0071[PLAY]
ngang nga nogət.
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s
 • 0002
 • nga-nogət
 • 1SG-first
 • other:pred
‘I was in front (the first).’
tulil_jkpp_0072[PLAY]
duppi nandi, nəmbo, nəmbo, me ava tavə (gesture) vəbuk konə ngang.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • dem_other:g
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • nc
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • ta-və
 • 3PL-NSPEC
 • dem_pro.h:a
 • 0112
 • bridging
 • (gesture)
 • (gesture)
 • nc
 • və-buk
 • 3SG.M.PST-lip_sound
 • v:pred
 • konə
 • only
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
‘we walked like that, up, up, and the others did this (signed), he made the lip sound to me.’
tulil_jkpp_0073[PLAY]
atir ngang ate, (gesture), io ngane, (gesture)
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0093
 • a-tir
 • 3SG.NPST-ask
 • v:pred
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:p
 • 0002
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
‘He said, [GESTURE], I said, [GESTURE].’
tulil_jkpp_0074[PLAY]
io kori dubokbok.
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • io
 • then
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • du-bokbok
 • 1PL.PST-talk
 • v:pred
‘We didn't talk.’
tulil_jkpp_0075[PLAY]
kuteta katum konəbət, me abət ar mən bəvon be laikta o təppi nəmə ga Toviloga, nəbət o laikta təppi ba tuka abət.
 • #
 • #
 • ##
 • kutet
 • yellow_mud
 • np:predex
 • 0108
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • katum
 • all;finished
 • other
 • kon
 • only
 • other
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other:l
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0108
 • me
 • and
 • other
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • dem_pro:dt
 • ar
 • still
 • rn
 • mən=
 • from=
 • =rn
 • bəvon
 • before
 • rn
 • be
 • at
 • rn
 • laik
 • big
 • rn_np.h
 • 0089
 • =ta
 • =ta
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other
 • ga
 • across
 • adp
 • Toviloga
 • Toviloga
 • pn_np:g
 • 0113
 • new
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • laik
 • big
 • np.h:s
 • 0089
 • =ta
 • =ta
 • =rn
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • ba
 • in
 • adp
 • tuk
 • road
 • np:l
 • 0113
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • rn
‘Just yellow mud (from water) there, 'kuteta' are from before from our ancestors' time, they walked down here at (creek) Toviloga, there the ancestors walked on this track.’
tulil_jkpp_0076[PLAY]
me do kori moli, kori moli da təppi do tove vəvata.
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • moli
 • real
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • moli
 • real
 • other:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • da
 • PURP
 • other
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • do
 • here;now
 • other:g
 • #
 • #
 • #
 • tove
 • because
 • other
 • vəvat
 • monster
 • np:predex
 • 0093
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘and here really no (one), really no one walked here because of the monster.’
tulil_jkpp_0077[PLAY]
io va təkənəbo ga EKaevoi, io təppi nandi me vəvat (gesture).
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0089
 • io
 • then
 • other
 • va
 • again
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • dem_other:pred
 • ga
 • across
 • adp
 • Ekaevoi
 • Ekaevoi
 • pn_np:g
 • 0114
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0089
 • io
 • then
 • other
 • tə-p~pi
 • 3PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • me
 • and
 • other
 • vəvat
 • very
 • other
‘then they walked up to Ekaevoi, they walked that way and monster (is here).’
tulil_jkpp_0078[PLAY]
io uvi to nganobokbok bem o mədərəp konəng.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:s
 • 0093
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • to
 • REL
 • other
 • ngan-o~bokbok
 • 1SG.NPST-RED~talk
 • v:pred
 • bem
 • at
 • rv
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • mədərəp
 • middle
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • rv
‘so this I'm talking about is in the middle (of the two tracks).’
tulil_jkpp_0079[PLAY]
io da ngəkərtang da ngaton.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • ngə-kər
 • 1SG.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0002
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • da
 • PURP
 • other
 • nga-ton
 • 1SG.NPST-look
 • v:pred
‘(that's why) I got up (from home) to see.’
tulil_jkpp_0080[PLAY]
təre moli, iap avar vətor, me kori ngətoti go təreuk, o bərivu konənga vəkərtang, me itnave məte pələpələp me kərukərung, me bərivua vəvenang nudu, me kəvənave, dumerən, da bədəvuna dukatə navodi, me nandi me nəbo duppi o idəkatə təgəvəti, ngang nga təgəvəti o ava avə.
 • #
 • #
 • ##
 • təre
 • true
 • other
 • moli
 • real
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0093
 • avar
 • also
 • other
 • və-tor
 • 3SG.M.PST-sit
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • ngə-toti
 • 1SG.PST-see
 • v:pred
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing.PL
 • np:p
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:a
 • 0115
 • new
 • konəng
 • only
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-kər
 • 3SG.M.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl:p
 • 0115
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • itnav
 • storm
 • np:a
 • 0116
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • məte
 • like
 • other
 • pələ~pələp
 • RED~lightning
 • np:appos
 • 0117
 • bridging
 • me
 • and
 • rn
 • kəru~kərung
 • RED~thunder
 • rn_np
 • 0118
 • bridging
 • me
 • and
 • rn
 • bərivu
 • wind
 • rn_np
 • 0115
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-venang
 • 3SG.M.PST-do_sth
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:dt
 • 0119
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • da
 • PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • də-vun(ə)
 • 1PL.NPST-throw
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0120
 • bridging
 • navodi
 • like_this
 • other
 • me
 • and
 • other
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other:dt
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • idə=
 • 3N.POSS=
 • =ln_pro.h:poss
 • 0104
 • katə
 • leg.PL
 • np:predex
 • 0120
 • təgə
 • one
 • rn
 • =vəti
 • =SG.CL:SEG
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_poss
 • 0104
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • təgə
 • one
 • np:predex
 • 0121
 • bridging
 • =vəti
 • =SG.CL:SEG
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • a-və
 • 3SG.M-NSPEC
 • other
‘It's true that he's there, but I didn't see anything, except the wind, lightning and thunder, wind did things to us, and the rain. We ran away, we threw our legs like that (action), up there we walked, one leg following the other's (one foot print) (so the monster can't hear us).’
tulil_jkpp_0081[PLAY]
bə iaor udu, tove pələpələp, me kərukərung.
 • #
 • #
 • ##
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • iaor
 • NC
 • other:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0104
 • #
 • #
 • #ac
 • tove
 • because
 • other
 • pələ~pələp
 • RED~lightning
 • np:predex
 • 0117
 • me
 • and
 • rn
 • kəru~kərung
 • RED~thunder
 • rn_np
 • 0118
‘we were afraid because of lightning and thunder.’
tulil_jkpp_0082[PLAY]
dutelə, kori, kori dutoti go təreuk, me təre moli dutoti konəng na uvi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-telə
 • 1PL.PST-search
 • v:pred
 • kori
 • NEG
 • other
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • kori
 • NEG
 • other
 • du-toti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • təreuk
 • thing.PL
 • np:p
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • təre
 • true
 • other
 • moli
 • real
 • other
 • du-toti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • konəng
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:p
 • 0116
‘we searched, but no, we didn't see anything, and it's true we saw these (itnave)’
tulil_jkpp_0083[PLAY]
dumerən, ava təkənəmə ga Laikpoi, idəna voibət piupiu, ioivoi idə itəne me ar təbe vəvata.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • ava
 • again
 • rv
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other
 • ga
 • across
 • adp
 • Laikpoi
 • Laikpoi
 • pn_np:g
 • 0122
 • new
 • idə-n
 • 3N-COM
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • voi-bət
 • 3SG.FLAT-PROX2
 • rn
 • Piupiu
 • Piupiu
 • rn_pn_np
 • 0123
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • ioi
 • water
 • ln_np:poss
 • 0124
 • bridging
 • =voi
 • =SG.CL:FLAT
 • =ln
 • idə
 • 3N
 • ln_pro:poss
 • 0123
 • itən
 • name
 • np:s
 • 0125
 • bridging
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ar
 • still
 • other
 • tə=
 • to=
 • =adp
 • be
 • at
 • adp
 • vəvat
 • monster
 • np:pred
 • 0093
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘we ran away, down to where the two rivers meet (kervat and piupiu), the name of the river is also for the monster.’
tulil_jkpp_0084[PLAY]
vənu məreka, vənu laika, idətəp mat udu, dumengəp nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • vənu
 • sun
 • np:predex
 • 0126
 • unused
 • mərek
 • good
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • vənu
 • sun
 • np:predex
 • 0126
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • idə-təp
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0104
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-mengəp
 • 1PL.PST-sleep
 • v:pred
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other:l
 • 0124
‘the sun was good and was hot, we were dried, we slept there.’
tulil_jkpp_0085[PLAY]
io kori go kəvənave nəmə, me avar kəvənave o do konəng.
 • #
 • #
 • ##neg
 • io
 • then
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:predex
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other:l
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • kəvənav
 • rain
 • np:s
 • 0127
 • new
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • do
 • here;now
 • other:pred
 • konəng
 • only
 • rv
‘there's no rain down there, and only rains here.’
tulil_jkpp_0086[PLAY]
io idətəp mata du məl, me ngitəma dumətor ba tipur, udu adəpen ko bətəng, me kori go atərautet, me kori nanbət, me atingilit tove dumu idə ve məl ubət to kəvərta to da dumu idə bətəpmətang tove ti kənunət.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • idə-təp
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • məl
 • məl
 • np:s_iv
 • 0128
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • ngi-təma
 • 2SG.PST-know
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • mətor
 • sit
 • np:p
 • 0129
 • new
 • ba
 • in
 • rn
 • tipur
 • bush
 • rn_np
 • 0060
 • #
 • #
 • ##
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:dt
 • 0104
 • adəpen
 • underpant(English)
 • np:predex
 • 0130
 • new
 • ko(n)
 • only
 • rn
 • =bətəng
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • #
 • #
 • #neg
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • a-tərautet
 • ART-trousers
 • np:predex
 • #
 • #
 • #neg
 • me
 • and
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • nanbət
 • like_that
 • other:pred
 • me
 • and
 • other
 • a-tingilit
 • ART-Tshirt
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • tove
 • because
 • other
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0130
 • ve
 • just
 • other
 • məl
 • clothes
 • np:appos
 • 0130
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • to
 • belong_to
 • rn
 • kəvər
 • white
 • rn_np.h
 • 0131
 • new
 • =ta
 • =ta
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • du-mu
 • 1PL.PST-put
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0130
 • bətəpmə
 • over
 • adp
 • tang
 • REFL
 • refl:g
 • 0104
 • tove
 • because
 • adp
 • ti
 • of
 • adp
 • kənunət
 • mosquito
 • np:other
 • 0132
 • new
‘then our clothes were dried, and you know we sat in the bush, we just wore underpants, without trousers, no things like trousers, and (we wore) T-shirts because we wore them - the clothes for white people, for we wore them on ourselves because of mosquitos.’
tulil_jkpp_0087[PLAY]
o, ah, muləgəp nəvon, idətəp mat udu, ngane, 'a, nagapon?' ngətira, tavə bimanmanin na ta kəlvənik, me bəkori mərek bətmə ta tove uvi bələtnidə bətmudu nəbo ba tipur.
 • #
 • #
 • ##
 • muləgəp
 • two
 • ln
 • nəvon
 • time
 • np:dt
 • 0133
 • new
 • idə-təp
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0104
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s_ds
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =pro:s
 • nagapon
 • how
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ngə-tir
 • 1SG.PST-ask
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:p
 • 0112
 • #
 • #
 • #ds
 • ta-və
 • 3PL-NSPEC
 • dem_pro.h:dt_poss
 • 0134
 • bridging
 • b=
 • ASP=
 • =other
 • imanmanin
 • bitter;sour
 • other:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ta
 • 3PL.POSS
 • ln_pro.h:poss
 • 0134
 • kəl
 • face
 • np:s
 • 0135
 • bridging
 • =vənik
 • =vənik
 • =rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • mərek
 • good
 • other:pred
 • bətmə
 • with
 • adp
 • ta
 • 3PL
 • pro.h:obl
 • 0134
 • #
 • #
 • #ac
 • tove
 • because
 • other
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • dem_pro:dt_s
 • 0136
 • bridging
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:s_sv
 • 0136
 • bətm
 • with
 • adp
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:obl
 • 0104
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other
 • ba
 • in
 • adp
 • tipur
 • bush
 • np:l
 • 0060
‘the second time, (after) we were dried, I said, 'what now?' I asked them, some of them their faces were looking bitter, it's not alright with them because this had happened to us up there in the bush.’
tulil_jkpp_0088[PLAY]
ngəməngar tuk ta ngane, 'doto inəbitəmut moli bətma Laika, o inəvəde, me iap to kori vəbitəmut bətma Laika o vətor.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a_ds
 • 0002
 • ngə-məngar
 • 1SG.PST-say
 • v:pred
 • tuk
 • give
 • rv
 • ta
 • 3PL
 • pro.h:p
 • 0134
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • #
 • #
 • #ac
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0134
 • doto
 • when;if
 • other
 • inə-bitəmut
 • 2PL.PST-believe
 • v:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • bətm
 • with
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Laika
 • god
 • np:p
 • 0137
 • unused
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.2:s
 • 0134
 • inə-vəde
 • 2PL-this_way
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • me
 • and
 • other
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0138
 • bridging
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0138
 • to
 • REL
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • və-bitəmut
 • 3SG.M.PST-believe
 • v:pred
 • bətm
 • with
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • Laika
 • god
 • np:p
 • 0137
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • və-tor
 • 3SG.M.PAT-sit
 • v:pred
‘I said to them, 'if you truly believe in god, you come; and he who does not believe in God will stay.'’
tulil_jkpp_0089[PLAY]
dukərtang, duppi ava nəmbo, muləgəp nəvon, o duppi nandi, ko go kəvənave, von konəng, von konəng, von konəng, ar təbe vət to ngang ngəmu ngə katə mənu nang laika nəmə ba venang, kori dutoti vətə, me dutoti kona lukluka be nəmə to idəppi idəppi navodi, dutoti ko na məlivuve, me vətə o kori dutoti idə, məte amarek, kətiləm, kəgorə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • du-kər
 • 1PL.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0104
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • ava
 • again
 • other
 • nə-m~bo
 • LOC-RED~UP
 • other:g
 • muləgəp
 • two
 • ln
 • nəvon
 • time
 • np:other
 • 0133
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • o
 • TOP
 • other
 • du-p~pi
 • 1PL.PST-RED~go
 • v:pred
 • nandi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • #neg
 • ko
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:predex
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • von
 • 3SG.DIM
 • nc
 • konəng
 • only
 • nc
 • ar
 • still
 • nc
 • tə=
 • to=
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • vət
 • 3SG.SEG
 • nc
 • #
 • #
 • #rc
 • to
 • REL
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:a
 • 0104
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə=
 • 1SG.POSS.INAL=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0104
 • katə
 • leg
 • np:p
 • 0120
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • nang
 • tree
 • np:g
 • 0139
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • rn
 • ba
 • in
 • rn
 • venang
 • something
 • rn_np
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • kori
 • NEG
 • other
 • du-toti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • vətə
 • meat
 • np:p
 • 0140
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • du-toti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • ko
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • lukluk
 • fish_shadow
 • np:p
 • 0141
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • be
 • at
 • adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other:l
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0104
 • to
 • SUB
 • other
 • idə-p~pi
 • 3N.PST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0141
 • idə-p~pi
 • 3N.PST-RED~go
 • v:pred
 • navodi
 • like_this
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • du-toti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • ko
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • məlivuv
 • NC
 • np:p
 • 0141
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • vətə
 • meat
 • np:dt_p
 • 0140
 • o
 • TOP
 • other
 • kori
 • NEG
 • other
 • dutoti
 • 1PL.PST-see
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0140
 • məte
 • like
 • adp
 • a-marek
 • ART-fish.sp.
 • np:dt
 • 0142
 • bridging
 • kətiləm
 • prawn
 • rn
 • 0143
 • bridging
 • kəgorə
 • eel
 • rn
 • 0144
 • bridging
‘We got up, we went again up, the second time, we walked like that but no rain, we continue walking, up to the place where I put my leg on a big tree there at something, (the first time we were there) we didn't see proteins, and we just saw things [fish] moving down there, we just saw the traces of fish, but didn't see anything like fish, prawns or eels.’
tulil_jkpp_0090[PLAY]
io ngəmu ngə katə mənu kəbəram laika, kəbərama abət o vət me vətor navodi.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • io
 • then
 • other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə=
 • 1SG.POSS.INAL=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0109
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • kəbəram
 • plant.sp.
 • np:g
 • 0145
 • new
 • laik
 • big
 • rn
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #nc
 • kəbəram
 • plant.sp.
 • nc_np
 • 0145
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • a-bət
 • 3SG.M-PROX2
 • nc
 • o
 • TOP
 • nc
 • vət
 • vət
 • nc
 • me
 • and
 • nc
 • v-ətor
 • 3SG.M.PST-sit
 • nc
 • navodi
 • like_this
 • nc
‘then I put my legs on the big crawling plant, (this one) the plant surround and sat like this.’
tulil_jkpp_0091[PLAY]
kavar ngane, muləgəp nəvon dava ngəmu ngə katə nəbo be vət ko to bəngəmu ngə katə be maməni von, ava pələp, ava ite kərung, ava pələp, ava kərung, ava pələp, ava kərung.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • kavar
 • just_then
 • other
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • muləgəp
 • two
 • ln
 • nəvon
 • time
 • np:dt
 • 0133
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə
 • 1SG.POSS.INAL
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0109
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other
 • be
 • at
 • adp
 • vət
 • 3SG.SEG
 • other:g
 • ko
 • only
 • other
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • to
 • SUB
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə
 • 1SG.POSS.INAL
 • ln_pro.1:poss
 • 0002
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0109
 • be
 • at
 • adp
 • maməni
 • one
 • np:g
 • 0139
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • ava
 • again
 • other
 • pələp
 • lightning
 • np:predex
 • 0117
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • ava
 • again
 • other
 • it-e
 • 3N.NPST-QUOT
 • other:pred
 • kərung
 • thunder
 • np:p
 • 0118
 • #
 • #
 • #
 • ava
 • again
 • other
 • pələp
 • lightning
 • np:predex
 • 0117
 • #
 • #
 • #
 • ava
 • again
 • other
 • kərung
 • thunder
 • np:predex
 • 0118
 • #
 • #
 • #
 • ava
 • again
 • other
 • pələp
 • lightning
 • np:predex
 • 0117
 • #
 • #
 • #
 • ava
 • again
 • other
 • kərung
 • thunder
 • np:predex
 • 0118
‘just then I did it, the second time I put my legs up there on the same place where I put my leg the first time, the lightning striked again, and thunder, and lightning again, and thunder again, and lightning again, and thunder again.’
tulil_jkpp_0092[PLAY]
iap to apədəm ava anogət, me va ngang to nga nogət o bə nga pədəm.
 • #
 • #
 • ##
 • iap
 • 3SG.M
 • pro.h:s
 • 0146
 • bridging
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0146
 • to
 • REL
 • other
 • a-pədəm
 • 3SG.M-later
 • other:pred
 • %
 • %
 • %
 • ava
 • again
 • other
 • a-nogət
 • 3SG.M-first
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • va
 • again
 • other
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • to
 • REL
 • other
 • nga-nogət
 • 1SG-first
 • other:pred
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • ASP
 • other
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • nga-pədəm
 • 1SG-later
 • other:pred
‘that who's at the back was at front, and I who was at the front, and I who was at the front was at the back.’
tulil_jkpp_0093[PLAY]
avə atnəvən o dərkata to udu o iaor (dune, do--), dumerən, dumerən, dumerən, ar təkənəmə.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0147
 • bridging
 • a-və
 • 3SG.M-NSPEC
 • nc
 • at-nəvən
 • 3SG.M.NPST-fall
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • o
 • TOP
 • other
 • d-ərkat
 • 1PL.NPST-leave_behind
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro.h:p
 • 0147
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0104
 • o
 • TOP
 • other
 • iaor
 • afraid
 • np:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • ar
 • still
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other:g
‘if someone will fall down we'll leave him because we were afraid, we ran down there.’
tulil_jkpp_0094[PLAY]
(du-) duleir moli to dukuva dukatə mənba kətəbukbuke kati avar pəka.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • du-leir
 • 1PL.PST-harm
 • v:pred
 • moli
 • real
 • rv
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • to
 • SUB
 • other
 • du-kuv
 • 1PL.PST-pull
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0120
 • mən=
 • from=
 • =adp
 • ba
 • in
 • adp
 • kətəbukbuk
 • thick_mud
 • np:l
 • 0108
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • kati
 • SUB
 • other
 • avar
 • also
 • other
 • pək
 • bright
 • np:predex
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘we tried our best to pull out our legs from the swamp because the place is not bright’
tulil_jkpp_0095[PLAY]
nəbo kətəbukbuk katum konənge me ioi kurek ubət to idəmorən, ulang.
 • #
 • #
 • ##
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other:dt
 • kətəbukbuk
 • thick_mud
 • np:predex
 • 0108
 • katum
 • all;finished
 • rn
 • konəng
 • only
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • ioi
 • water
 • np:s
 • 0148
 • new
 • kurek
 • bad
 • rn
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • dem_pro:pred
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0148
 • to
 • REL
 • other
 • idə-morən
 • 3N.PST-cover
 • v:pred
 • ulang
 • yellow
 • other
‘up there was just swampy, the bad water (kuteta) overed (the place), yellow.’
tulil_jkpp_0096[PLAY]
io təkənəmə, ava məgət tang konəng, vənua vətor, kori go kəvənave, nəmə ga Laikpoi idəna Piupiu, ava dumətor.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • dem_other:pred
 • #
 • #
 • ##
 • ava
 • again
 • other
 • məgət
 • same_as
 • other:pred
 • tang
 • REFL
 • nc
 • konəng
 • only
 • other
 • #
 • #
 • ##
 • vənu
 • sun
 • np:s
 • 0126
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • və-tor
 • 3SG.M.PAT-sit
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:predex
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other
 • ga
 • across
 • adp
 • Laikpoi
 • Laikpoi
 • pn_np:l
 • 0122
 • idə-n
 • 3N-COM
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =rn
 • Piupiu
 • Piupiu
 • rn_np
 • 0123
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • ava
 • again
 • other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
‘Then we went down, it's still the same, the sun was there, no rain, there at the joint of Kervat and Piupiu, we sat down again.’
tulil_jkpp_0097[PLAY]
vareot, vareot, vareot, vareot, idətəp mat udu tove ko go kəvənave nəmə, mənəbo na iləma, bəvəppi.
 • #
 • #
 • ##
 • vareot
 • long_time
 • other
 • vareot
 • long_time
 • nc
 • vareot
 • long_time
 • nc
 • vareot
 • long_time
 • nc
 • idə-təp
 • 3N.PST-dry
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_iv
 • 0104
 • #
 • #
 • #neg
 • tove
 • because
 • other
 • ko
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:predex
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • nə-mə
 • LOC-DOWN
 • other:l
 • #
 • #
 • ##
 • mə(n)=
 • from=
 • =adp
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • iləm
 • flood
 • np:s
 • 0149
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0104
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • və-p~pi
 • 3SG.M.PST-RED~go
 • v:pred
‘for a long time, we were dried because there was no rain down there, the flood came from up there.’
tulil_jkpp_0098[PLAY]
ta tate, 'bəkori dəppi', ngane, 'o, ngalar bemə nging, muləgəp magəvon, dava dumbo, doto bəmuləgəp magəvon o toktok, da bədəliu.'
 • #
 • #
 • ##
 • ta
 • 3PL
 • pro.h:s_ds
 • 0112
 • tat-e
 • 3PL-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ds.neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0112
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • də-p~pi
 • 1PL.NPST-RED~go
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s_ds
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • nga-lar
 • 1SG.NPST-try
 • v:pred
 • bemə
 • at
 • rv
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:p
 • 0112
 • muləgəp_magə
 • three
 • np:other
 • 0150
 • new
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • du-m~bo
 • 1PL-RED~UP
 • other:pred
 • #
 • #
 • #ac
 • doto
 • when;if
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • muləgəp_magə
 • three
 • np:s
 • 0150
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
 • o
 • TOP
 • other
 • toktok
 • end;last
 • other:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • da
 • PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • də-liu
 • 1PL.NPST-return
 • v:pred
‘they said, 'we won't go', I said, 'o, I will test you, the third time, we will goup again, when the third time finish, we'll go back.'’
tulil_jkpp_0099[PLAY]
kori go varvar ta təda pi.
 • #
 • #
 • #neg
 • kori
 • NEG
 • other
 • go
 • NSPEC
 • other
 • varvar
 • happy
 • other:pred
 • ta
 • 3PL
 • pro.h:s
 • 0112
 • təda
 • for
 • adp
 • pi
 • go
 • np:obl
 • 0151
 • bridging
‘they were not happy to go.’
tulil_jkpp_0100[PLAY]
ngəmatər, ngane, 'ngang o langmə ngang da ava dumbo.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • ngə-matər
 • 1SG.PST-stand
 • v:pred
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • o
 • TOP
 • other
 • lang
 • want
 • v:pred
 • APPL
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s_sv
 • 0002
 • #
 • #
 • #cc
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • da
 • PURP
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • du-m~bo
 • 1PL-RED~UP
 • other:pred
‘I stood up, I said, 'I want us to go up again.'’
tulil_jkpp_0101[PLAY]
toLait vəngar ate, 'nga laika, do o dumbo, me avi apəvən ko nudu, io ti bəgəta atəup.'
 • #
 • #
 • ##
 • to-Lait
 • ART.M-Lait
 • pn_np.h:s_ds
 • 0100
 • v-əngar
 • 3SG.M.PST-say
 • v:pred
 • at-e
 • 3SG.M-QUOT
 • other
 • #
 • #
 • ##ds
 • nga
 • 1SG.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0100
 • laik
 • big
 • np.h:voc
 • 0002
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #ds
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • do
 • here;now
 • other:dt
 • o
 • TOP
 • other
 • du-m~bo
 • 1PL-RED~UP
 • dem_other:pred
 • me
 • and
 • other
 • #
 • #
 • #
 • a-vi
 • 3SG.M-PROX1
 • dem_pro:a
 • 0093
 • a-pə~vən
 • 3SG.M.NPST-RED~hit
 • v:pred
 • ko
 • only
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:p
 • 0104
 • #
 • #
 • #
 • io
 • then
 • other
 • ti
 • lest
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • gət
 • NSPEC
 • pro.h:s
 • 0152
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • a-təup
 • 3SG.M.NPST-die
 • v:pred
‘toLait said, 'my uncle, now we'll go up, but he is fighting us, I'm afraid one (of us) will get hurt.'’
tulil_jkpp_0102[PLAY]
ngang ngane, 'nging o ngibitəmut bətma guria? idabi mədəne ba idabi vore?'
 • #
 • #
 • ##
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s_ds
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • 0
 • 0
 • 0.2:a
 • 0100
 • nging
 • 2SG
 • pro.2:dt_s
 • 0100
 • o
 • TOP
 • other
 • ngi-bitəmut
 • 2SG.PST-believe
 • v:pred
 • bətm
 • with
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • guria
 • who.SG.CL:MASC
 • pro.h:p
 • idabi
 • spirit
 • np:dt_p
 • 0153
 • new
 • mədən
 • smooth;straight
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • ba
 • or
 • rn
 • idabi
 • spirit
 • rn_np
 • 0154
 • new
 • vor
 • crooked
 • rn
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
‘I said, 'you believe in who? the good spirit or the bad spirit?'’
tulil_jkpp_0103[PLAY]
io ava vənan.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.h:s
 • 0100
 • io
 • then
 • other
 • ava
 • again
 • other
 • v-ənan
 • 3SG.M.PST-listen
 • v:pred
‘then he accepted.’
tulil_jkpp_0104[PLAY]
ngane, 'ngang langmə ngang dava ngətinak ngən, məle vəvat moli nudu.'
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s_ds
 • 0002
 • ngan-e
 • 1SG-QUOT
 • other:pred
 • #
 • #
 • ##ds
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:dt_s
 • 0002
 • lang
 • want
 • v:pred
 • APPL
 • rv
 • ngang
 • 1SG
 • pro.1:s_sv
 • 0002
 • #
 • #
 • #ds_cc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • dava
 • PURP_again
 • other
 • ngə-tinak
 • 1SG.PST-request
 • v:pred
 • ngən
 • 1PL
 • pro.2:p
 • 0112
 • #
 • #
 • #
 • məle
 • rest
 • v:pred
 • vəvat
 • very
 • rv
 • moli
 • real
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s_sv
 • 0104
‘I said, 'I want to ask (order) you (to go again), we will have a good rest.'’
tulil_jkpp_0105[PLAY]
dumət mata məna ve lokmət ubət to bə lokmət idə ba du kabak, me du mətmət to məte apəvərai, atopiokpətəng to du venang na ləmatpəlak, o məna kəvənave ivat idə io malot kup nidə, o dumət mat.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • du-mət
 • 1PL.PST-eat
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • məna
 • first
 • ln
 • ve
 • just
 • ln
 • lokmət
 • wet
 • np:p
 • 0155
 • new
 • u-bət
 • 3N-PROX2
 • rn
 • #
 • #
 • #
 • to
 • SUB
 • other
 • ASP=
 • =other
 • lokmət
 • wet
 • other:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:s
 • 0155
 • ba
 • in
 • adp
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • kabak
 • basket
 • np:other
 • 0156
 • new
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • me
 • and
 • other
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • mətmət
 • food
 • np:dt
 • 0155
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0:s
 • 0155
 • to
 • REL
 • other
 • məte
 • like
 • adp
 • a-pəvərai
 • ART-singapore
 • np:pred
 • a-topiok
 • ART-cassava
 • rn_np
 • =pətəng
 • =PL.CL:SEG
 • =rn
 • #
 • #
 • #rc
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • to
 • REL
 • other
 • du-venang
 • 1PL.PST-venang
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • ləmat
 • coconut
 • np:p
 • 0157
 • new
 • =pəlak
 • =PL.CL:PIECE
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • o
 • TOP
 • other
 • məna
 • first
 • ln
 • kəvənav
 • rain
 • np:a
 • 0119
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • i-vat
 • 3SG.F.PST-wet
 • v:pred
 • idə
 • 3N
 • pro:p
 • 0155
 • #
 • #
 • #
 • io
 • then
 • other
 • malot
 • soft
 • v:pred
 • kup
 • thoroughly
 • rv
 • n
 • APPL
 • rv
 • =idə
 • =3N
 • =pro:s_sv
 • 0155
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • 0
 • 0
 • 0:p
 • o
 • TOP
 • other
 • du-mət
 • 1PL.PST-eat
 • v:pred
 • mat
 • get
 • rv
‘We ate wet food, they were wet in our basket, and our food like singapore, short tapiok that we ate with coconut scrapes, the rain poured on them then they were soft, those we ate.'’
tulil_jkpp_0106[PLAY]
io, vənua, vareot udu io akəra va dukərtang, (nambə tri taim,) muləgəp magəvon.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • vənu
 • sun
 • np:predex
 • 0126
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • ##
 • vareot
 • long_time
 • other:pred
 • udu
 • 1PL
 • pro.1:s
 • 0104
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0104
 • io
 • then
 • other
 • akəra
 • just
 • other
 • va
 • again
 • other
 • du-kər
 • 1PL.PST-raise
 • v:pred
 • tang
 • REFL
 • refl.h:p
 • 0104
 • muləgəp_magə
 • three
 • np:other
 • 0150
 • =von
 • =SG.CL:DIM
 • =rn
‘then, sunny, we sat for a long time then we got up, for the third time.’
tulil_jkpp_0107[PLAY]
io, lətnudu nəbo, ava məgəttang konəng, ava ngəmu ngə katə mənu kəbərama, ava pələp o bə [INAUDIBLE] vəvat na, məte doto təvuna venang nandi, aka vələ to təvume vələ ba du təmək, o von to da var bəkəvənave me gəri me bərivua bə dame ba kət məna gəta da apuna təkənəmu o von to da var bədumerən bərivua kəbəkokup, to bəkori dutəm me bəvula.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • lət
 • arrive
 • v:pred
 • n
 • APPL
 • rv
 • =udu
 • =1PL
 • =pro.1:s_sv
 • 0104
 • nə-bo
 • LOC-UP
 • other:g
 • #
 • #
 • ##
 • ava
 • again
 • other
 • məgət
 • same_as
 • other:pred
 • tang
 • REFL
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:a
 • 0002
 • ava
 • again
 • other
 • ngə-mu
 • 1SG.PST-put
 • v:pred
 • ngə=
 • 1SG.POSS.INAL=
 • =ln_pro.1:poss
 • 0002
 • katə
 • leg.PL
 • np:p
 • 0109
 • mənu
 • back_of
 • adp
 • kəbəram
 • plant.sp.
 • np:g
 • 0145
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #nc
 • ava
 • again
 • nc
 • pələp
 • lightning
 • nc_np
 • 0117
 • o
 • TOP
 • nc
 • ASP=
 • nc
 • [INAUDIBLE]
 • NC
 • nc
 • vəvat
 • very
 • nc
 • n
 • APPL
 • nc
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • nc
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0158
 • new
 • məte
 • like
 • other
 • doto
 • when;if
 • other
 • tə-vun(ə)
 • 3PL.PST-throw
 • v:pred
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • venang
 • something
 • np:p
 • nandi
 • like_this
 • other
 • a-ka
 • ART-iron_roof
 • np:appos
 • 0159
 • new
 • =vələ
 • =vələ
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.h:a
 • 0158
 • to
 • to
 • other
 • tə-vume
 • 3PL.PST-hit
 • v:pred
 • vələ
 • vələ
 • pro:p
 • 0159
 • ba
 • in
 • adp
 • du
 • 1PL.POSS
 • ln_pro.1:poss
 • 0104
 • təmək
 • ear
 • np:l
 • 0160
 • bridging
 • %
 • %
 • %
 • o
 • TOP
 • other
 • von
 • 3SG.DIM
 • other
 • to
 • SUB
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • var
 • also
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kəvənav
 • rain
 • np:predex
 • 0119
 • =e
 • =SG.CL:FEM
 • =rn
 • me
 • and
 • rn
 • gəri
 • what
 • rn_np
 • #
 • #
 • ##
 • me
 • and
 • other
 • bərivu
 • wind
 • np:a
 • 0115
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • dame
 • SUBJ.PURP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • a-kət
 • 3SG.M.NPST-lift
 • v:pred
 • mən(ə)
 • off
 • rv
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • gət
 • NSPEC
 • np:p
 • 0161
 • bridging
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0:a
 • 0115
 • da
 • PURP
 • other
 • a-pun(ə)
 • 3SG.M.NPST-throw
 • v:pred
 • =a
 • =3SG.M.PAT
 • =pro:p
 • 0161
 • təkə=
 • to=
 • =adp
 • nə-mu
 • LOC-IN
 • other:g
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • o
 • TOP
 • other
 • von
 • 3SG.DIM
 • other
 • to
 • REL
 • other
 • da
 • PURP
 • other
 • var
 • also
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • du-merən
 • 1PL.PST-run
 • v:pred
 • kəbəko(k)
 • various
 • rv
 • kup
 • thoroughly
 • rv
 • #
 • #
 • #neg
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • to
 • to
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • kori
 • NEG
 • other
 • du-təm
 • 1PL.PST-know
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • me
 • and
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • vul
 • night
 • np:predex
 • 0162
 • new
 • =a
 • =SG.CL:MASC
 • =rn
‘then we arrived up there, ust the same, I put my legs (step) on the crawling plants, [UNCLEAR] like when they threw something like this, a piece of iron roof that they beated it close to our ears. at that time, the rain fell and what and the wind tried to lift one of us to throw there, at time when the wind blew we ran away in all directions because we didn't know (our ways) and it was dark.’
tulil_jkpp_0108[PLAY]
io, do toktok na vətbət.
 • #
 • #
 • ##
 • io
 • then
 • other
 • do
 • here;now
 • other
 • toktok
 • end;last
 • other:pred
 • n
 • APPL
 • rn
 • =a
 • =PAT
 • =ln
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • dem_pro:s
‘then the story finished.’
tulil_jkpp_0109[PLAY]
io, duliu, o bədumətor vəvavon konəng, nəbət.
 • #
 • #
 • ##
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • io
 • then
 • other
 • du-liu
 • 1PL.PST-return
 • v:pred
 • #
 • #
 • #
 • 0
 • 0
 • 0.1:s
 • 0104
 • o
 • TOP
 • other
 • bə=
 • ASP=
 • =other
 • du-mətor
 • 1PL.PST-sit
 • v:pred
 • vəvavon
 • quiet
 • rv
 • konəng
 • only
 • rv
 • nə-bət
 • LOC-PROX2
 • other:l
‘then we came back, we just sat silently.’
tulil_jkpp_0110[PLAY]
nga bokbok uvi to ngəbokbok be vətbət to binəmənan, mərek.
 • #
 • #
 • #nc
 • nga
 • 1SG.POSS
 • nc
 • bokbok
 • talk
 • nc
 • u-vi
 • 3N-PROX1
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • ngə-bokbok
 • 1SG.PST-talk
 • nc
 • be
 • at
 • nc
 • vət-bət
 • 3SG.SEG-PROX2
 • nc
 • #
 • #
 • #nc
 • to
 • REL
 • nc
 • b=
 • ASP=
 • nc
 • inə-mənan
 • 2PL.PST-listen
 • nc
 • mərek
 • good
 • nc
‘This is my story, I talked about this part of story for you to listen, thanks.’